Prindi

Rahvusvaheline ärijuhtimine MA

Magistriprogramm valdkonna tippspetsialistile! 

 

Õppeaeg: 2 aastat

Õppemaht: 120 EAP 

Õppevorm: tööpäeviti 17:30-20:45

Õppekeel: eesti ja inglise keel

Diplom: Sotsiaalteaduse magistrikraad 

Rahvusvahelise ärijuhtimise MA programm annab tänastele ja tulevastele tippspetsialistidele ning keskastmejuhtidele nii laiapõhjalised äri- ja majandusalased teadmised kui ka süvendatud teadmised ja oskused ühes konkreetses valdkonnas. Magistriprogrammi lõpetaja on oma valdkonna professionaal, kes töötab kõige tõenäolisemalt rahvusvahelise ettevõtte finants-, turundus- või ekspordijuhina.

MA profiilOotame õppima eelneva majandus- või ärialase kõrgharidusega inimesi, kes soovivad saada tippspetsialistideks või valdkonnajuhtideks. MA programm ühendab laiapõhjalised äriõpingud konkreetse spetsialiseerumisega, mis võimaldab arendada stabiilset tööalast karjääri.

Ootame programmi neid, kes soovivad olla sisulisteks partneriteks ettevõtte tippjuhtkonnale, tegemaks ühiselt ettevõtte visioonist ja eesmärkidest lähtuvaid juhtimisotsuseid. 

1-aastane õppekava

Kui oled omandanud vähemalt 4-aastase majandusalase bakalaureusekraadi (160 ainepunkti või Euroopa ainepunktide süsteemis 240 EAP/ECTS), on Sul võimalik omandada magistrikraad vaid ühe aastaga.

2-aastane õppekava

Kui oled omandanud 3-aastase majandusalase kõrghariduse (120 ainepunkti või Euroopa ainepunktide süsteemis 180 EAP/ECTS) ootame Sind 2-aastasesse magistriprogrammi.

 

Rahvusvahelise ärijuhtimise MA õppekava struktuur:

 • Põhiõpe - 42 EAP
 • Eriõpe - 42 EAP 
 • Spetsialiseerumine (30 EAP)
 • Valikmoodul (12 EAP)
 • Vabaõpe - 6 EAP
 • Magistritöö - 30 EAP 

KOKKU 120 EAP

Rahvusvahelise ärijuhtimise eestikeelne õppekava on leitav siin

Rahvusvahelise ärijuhtimise inglisekeelne õppekava on leitav siin

Õppekava struktuur koos kõikide ainete kirjeldustega on leitav EBSi Õppeinfosüsteemist.

Rohkete praktikute ja välisõppejõudude kaasamine tagab, et oma teadmisi saavad täiendada ja süstematiseerida nii need, kellel on olemas varasemad teoreetilised teadmised (aga puudub praktika) kui ka need, kellel on praktilised kogemused, kuid puuduvad süsteemsed alusteadmised.

 

Valik turundusjuhtimise õppejõude
 • International marketing

Dr Tabani Ndlovu, Nottingham Trent University UK, Zimbabwe

 • Tourism marketing

Dr Jeff Jarvis, Monash University, Australia

 • Strategic Marketing Management

dr. Kai-Uwe Wellner, Ohm University Nürnberg

 • Turuuuringud

Lektor Triinu Ojala, TNS EMOR

Valik finantsjuhtimise õppejõude
 • Advanced Corporate finance

John Playle, affiliate Oxford Brookes

 • Ärianalüütika

Dr Hele Hammer, CEO Telema

 • Finantssuuna juht õppekavas

Dr Andres Vesilind, EBS & Nordea

 • Strateegiline tulemuslikkuse mõõtmine

Zinaida Tšukrejeva, KPMG

Valik ekspordijuhtimise õppejõude
 • Doing business in Russia

Prof Vladimir Kolchanov, IMISP, St Petersburg

 • Välisturgudele sisenemine

Prof Tiit Elenurm, EBS

 • Äritegevus Aasias

Dr. Ülle Pihlak, EBS

Rahvusvaheline ärijuhtimine MA õppekava nõukogu
 • Katri Kerem – õppekava juht, turunduse ja kommunikatsiooni õppetooli juhataja, professor
 • Ester Eomois – MBA rahvusvahelise ärijuhtimise õppekava juht, juhtimise õppetooli lektor
 • Sigrid Lainevee – EBS Helsinki filiaali juhataja
 • Maarja Murumägi – õiguse ja avaliku halduse õppetooli hoidja kt, akadeemiline sekretär, rektori nõunik
 • Marko Rillo – juhtimise õppetooli dotsent
 • Juan Saens-Diez – majandusteooria ja rahanduse õppetooli lektor
 • Harri Seppänen – EBS Helsinki filiaali akadeemiline nõustaja
 • Agu Uudelepp – turunduse ja kommunikatsiooni õppetooli dotsent, magistriõppe nõukogu esimees
 • Andres Vesilind – majandusteooria ja rahanduse õppetooli dotsent
 • EBSi üliõpilasesinduse esindaja esinduse juhi ettepanekul 

Kutsutud liikmed

 • Kommunikatsiooniosakonna esindaja
 • Õppekonsultant

Rahanduse ja majandusarvestuse spetsialiseerumissuund on inglise keelne spetsialiseerumine, mida loetakse alates septembrist 2016. See on mõeldud inimestele, kes soovivad väga spetsiifiliselt arendada oma analüütilisi oskusi ja finantsjuhi kompetentse. Spetsialiseerumine eeldab tugevaid teadmisi matemaatikas, statistikas, samuti finantsjuhtimise ja investeerimise alusteadmisi.  

Suund loob eeldused professionaalseks karjääriks analüütikuna, ökonomistina, kontrollerina, pearaamatupidajana, audiitorina, riskijuhina, finantsjuhina või vastava valdkonna tippjuhina. Kombinatsioon rahvusvahelise ärijuhtimise üldainetega tagab, et lõpetajad omavad baaskompetentse kõigis ärijuhtimise funktsionaalsetes valdkondades.

Õppetöö toimub läbi kaasaegsete meetodite väikestes õppegruppides, mis võimaldab õppejõudude ja tudengite vahelist dialoogi ning efektiivset koostööd. Finantsjuhtimise õppejõududeks on tunnustatud EBSi professorid, lektorid ja finantsvaldkonna praktikud.

List of courses: Ainete loetelu: 
Quantitative Methods in Finance Kvantitatiivsed meetodid rahanduses 
Intermediate Accounting I Finantsarvestuse keskkursus I
Advanced Corporate Finance Ettevõtte rahandus edasijõudnuile
Financial Statement Analysis Finantsaruannete analüüs
Valuation of Financial Instruments Finantsinstrumentide väärtuse hindamine
Intermediate Accounting II Finantsarvestuse keskkursus II
Alternative Investments Alternatiivsed investeeringud
International Taxation Rahvusvaheline maksundus
Audit and Assurance Audit ja audiitortegevus
Portfolio and Wealth Management Investeerimisportfellide ja rikkuse juhtimine
Financial Management Finantsjuhtimine

Finantsjuhtimise suuna lõpetanu:

 • omab ülevaadet finantsjuhi erinevatest vastutusaladest ja ettevõtte rahanduse põhivaldkondadest;
 • oskab analüüsida ja tõlgendada andmeid ning mõõdikuid, mis on vajalikud põhjendatud finantsalaste otsuste vastuvõtmiseks;
 • oskab eristada finantsjuhtimise seisukohalt olulisemat infot vähemolulisemast, määratleda juhtimismõõdikuid ning pakkuda välja argumenteeritud lahendusi finantsjuhtimises esilekerkivates situatsioonides;
 • omab nii vajalikke teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi analüüsimaks ettevõtte majandustegevuse tulemusi ja majanduslikku seisundit finantsaruannetes sisalduva informatsiooni põhjal;
 • tunneb finantsanalüüsi erinevaid meetodeid ja suudab teostada finantsnäitajate baasil maksevõime, varade kasutamise efektiivsuse, võõrkapitali kasutamise, tasuvus- ja pankrotiohu ning rahavoogude analüüsi.

Valides Rahandus ja majandusarvestuse spetsialiseerumise ei ole tudengil võimalik võtta valikmoodulit. 

 

Turunduse spetsialiseerumissuunale on oodatud nii juba antud valdkonnas tegutsevad inimesed kui ka need, kes alles soovivad turundusalast karjääri alustada. Rohkete praktikute ja välisõppejõudude kaasamine tagab, et oma teadmisi saavad täiendada nii varasemate teoreetiliste teadmistega aga ilma praktilise kogemuseta, kui ka praktilise kogemusega, aga süsteemsete alusteadmisteta üliõpilased. 

Moodulis kasutatavad õppemeetodid (arutelud, grupitööd, kogemuste vahetamine, networking) tagavad, et kursusel osalejate enda kogemusi kasutatakse maksimaalselt ära uute teadmiste omandamiseks. Kõikide mooduli õppeainete loomisel on seatud eesmärgiks tipptasemel akadeemilise ja teadusliku poole seostamine tänapäevase turunduspraktikaga.

Turunduse juhtimise suuna lõpetanu:

 • oskab rakendada oma laiaulatuslikke turundusalaseid teadmisi erinevate turundusega seotud ülesannete ja probleemide lahendamisel;
 • oskab hankida, analüüsida ja tõlgendada andmeid, mis on vajalikud põhjendatud turundusotsuste vastuvõtmiseks;
 • oskab leida lahendusi ja töötada välja strateegiaid uute turundusülesannete lahendamiseks erinevates situatsioonides;
 • suudab oma ideid ja ettepanekuid efektiivselt kommunikeerida ning juhtida turundusmeeskondade tööd.

Turunduse juhtimise spetsialiseerumismooduli õppeained on:

 • Advanced Consumer Behavior with Cases
 • International Marketing
 • Strategic Marketing Management
 • Marketing Research
 • Services Marketing
 • Kursusetöö

Valikaineteks on:

 • Special Course on Marketing
 • Change Management
 • Customer Relationship Management
 • Internet Marketing
 • Integrated Marketing Communication
 • Positioning
 • Tourism Marketing

Ekspordijuhtimise spetsialiseerumissuund on Estonian Business School'i ja Tallinna Tehnikaülikooli ühisprojekt, millesse on lisaks EBSi ja TTÜ tunnustatud tegijatele kaasatud ka õppejõude paljudest välisriikidest.

Ekspordijuhtimise mooduli koostööpartneriteks on lisaks TTÜle Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, konsultatsioonifirmad Excedea ja Gateway Baltic, Tehnopol ja mitmed ekspordikogemustega ettevõtted.

Ekspordijuhtimise suuna saavad valida nii Rahvusvahelise ärijuhtimise MA kui ka MBA tudengid.

Vaata ekspordijuhtimise moodulit tutvustavat videot siin!

Spetsialiseerumine on mõeldud nii ettevõtte tulevasele kui ka kogenud ekspordijuhile. Moodul annab hea lähtepositsiooni ka eksporti alustavatele ettevõtetele, kes soovivad sobivaid turge leida ja magistrantide hulgast pädevaid ekspordiarendajaid kaasata.

Mooduli avaram eesmärk on Eesti ekspordi territoriaalse haarde laiendamine ja eksporditavate toodete ning teenuste lisandväärtuse suurendamine. Spetsialiseerumissuuna partneriks on Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda.

Lisaks põhiõppejõududele on kaasatud nii rahvusvahelist kogemust tutvustavad välisõppejõud kui ka kogenud Eesti eksportöörid. Allpool toodud külalisesinejate loend ei ole ammendav ning võib muutuda sõltuvalt väliskaubanduse trendidest ja õpperühma koosseisust. Moodulis on 50% ulatuses kohustuslikke aineid, mille hulgast saab tudeng teha valiku, kas sooritada erialapraktika ekspordiga tegelevas ettevõttes või osaleda Balti regiooni ärivõimalusi arendavas rahvusvahelises tiimiprojektis. 

Valikainete rohkus annab võimaluse õppida süvendatult Aasia, Venemaa või Kesk-Euroopa ekspordivõimalusi ning ka süveneda tarneahela juhtimisse, praktiseerida läbirääkimisoskusi, õppida ekspordivaldkonna turundusekspertidelt internetiturundust või osalemist välismessidel.

Tutvu programmi ja õppejõududega lähemalt siit.

Ekspordijuhtimise suuna põhiained on:

 • Välisturgude valik ja turgudele sisenemine
 • Ekspordikorraldus
 • Erialapraktika ettevõttes
 • Rahvusvahelised ärivõimalused Balti regioonis

Ekspordijuhtimise suuna valikained on:

 • Ekspordi õiguslik raamistik
 • Rahvusvahelised äriläbirääkimised
 • Internetiturundus
 • Müük välisturgudel ja messidel osalemine
 • Tarneahela juhtimine
 • Äritegevus Aasias
 • Äritegevus Venemaal
 • Äritegevus Kesk-Euroopas I

Valikmoodulid

Iga magistritaseme tudeng saab valida oma magistriõpingute teisel õppeaastal lisaks spetsialiseerumisele ka ühe valikmooduli, kus õpitakse praktikutelt ja läbi praktika. Siin kasutakse nn team-teaching õppemetoodikat. EBSi tunnustatud õppejõudude kõrval osalevad kaaslektoritena antud valdkonna praktikud ja tipptegijad. Kursuste osaks on praktilised harjutused, videotreeningud, kaasuste lahendamised, üliõpilaste presentatsioonid. Väikesed õpperühmad võimaldavad õppejõul üliõpilasi personaalselt nõustada, nende kaasusi detailselt hinnata ja tagasisidestada. Olulisel kohal on meeskonnatöö ja sotsiaalne programm.

Antud valikmoodul on inglise keeles.

Erinevad rahvusvahelised uuringud näitavad, et suurim lõhe tööandjate ootuste ja tööotsijate oskuste vahel seisneb juhtide ja tippspetsialistide erinevas kommunikatsioonialaste teadmiste tasemes.

Kommunikatsioonimooduli eesmärgiks on anda teadmisi eri liiki organisatsioonide siseriikliku, riikideülese ja rahvusvahelise kommunikatsiooni võimalustest, vormidest ja vahenditest, neid mõjutavast kultuurikeskkonnast, poliitikatest ja õigusruumist. Väga tähtsal kohal on nende oskuste efektiivne rakendamine praktikas.

Praktilised oskused: kommunikatsioonistrateegiate koostamine ja rakendamine; sihtgrupiuuringute tellimine või korraldamine; meediaplaani koostamine; sõnumi formuleerimine lähtuvalt kultuurikontekstist ja sihtgrupist, meedia tegutsemisloogikast ja organisatsiooni eesmärkidest.

Praktilised tegevused: eri tasandite ja eesmärkidega läbirääkimiste pidamine; oma ideede esitamine, põhjendamine ja kaitsmine erinevate auditooriumide ees.

Mooduli ained on järgmised:

 • Communication and Media Theory;
 • Negotiations;
 • PR and Media Relations;
 • Practical Public Speaking.

Ainete kirjeldused ja õppejõud:

 • Communication and Media Theory
  Õppejõud: Agu Uudelepp, PhD. Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu esimees, kommunikatsiooniõppejõud 1998. aastast, suhtekorraldajana nõustanud ja korraldanud üleriigilisi kampaaniad nii avaliku-, era- kui kolmanda sektori organisatsioonidele. Valitud korduvalt TTÜ sotsiaalteaduskonna populaarseimaks õppejõuks, võitnud nii Eesti kui rahvusvahelisi reklaamiauhindu ja saanud 2013. aastal Maalehe parima välisautori preemia.
  Lühikirjeldus: kommunikatsiooni- ja meediateooriate areng; kommunikatsiooni ja massimeedia roll tänapäeva ühiskonnas; valdkonna arengust tingitud võimalused ning piirangud kommunikatsiooni ja meediasuhete planeerimisel; inimese kui sotsiaalse olendi kognitiivsete ja käitumuslike eripäradega arvestamine kommunikatsiooni ja meediasuhete strateegilisel planeerimisel.

 • Negotiation Skills
  Õppejõud: Peeter Škepast, Peeter on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli Ehitusinseneri erialal, samuti on ta saanud Rahvusvahelise ärijuhtimise MBA kraadi EBSist. Peeter on töötanud avalikus teenistuses ning viimased 9 aastat rahvusvahelises ehitusfirmas. Läbirääkimiste kunst on olnud aastaid Peeteri kireks. 
  Lühikirjeldus: läbirääkimiste praktika rahvusvahelisel, valdkondadevahelisel, organisatsioonidevahelisel ja organisatsioonisisesel tasandil; ettevalmistamine, eesmärkide sõnastamine, argumentide koostamine, rollijaotus läbirääkimistel, mõjustustehnikate äratundmine ja pareerimine, tulemuste vormistamine; erinevate tehnikate läbiproovimine ja õppejõudude poolne tagasisidestamine.
 • PR and Media Relations
  Õppejõud: Agu Uudelepp, PhD. Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu esimees, kommunikatsiooniõppejõud 1998. aastast, suhtekorraldajana nõustanud ja korraldanud üleriigilisi kampaaniad nii avaliku-, era- kui kolmanda sektori organisatsioonidele. Valitud korduvalt TTÜ sotsiaalteaduskonna populaarseimaks õppejõuks, võitnud nii Eesti kui rahvusvahelisi reklaamiauhindu ja saanud 2013. aastal Maalehe parima välisautori preemia.
  Lühikirjeldus: suhtekorraldusmudelid ja meedia tegutsemisloogika; kommunikatsioonistrateegia ja meediaplaani koostamine; suhted siht- ja sidusgruppidega, sisekommunikatsioon; CSR ja keskkonnateemade mõju suhtekorraldusele; sõnumi formuleerimine ja kõneisikute koolitamine; meediasuhete taktika - meediatekstid ja intervjuud; praktilised harjutused, millega liigutakse planeerimiselt konkreetsete tegevuste läbiproovimiseni.
 • Practical Public Speaking
  Õppejõud: Liisa Past, MA. Liisa Past on mitmekülgse kogemusega kommunikatsiooniprofessionaal, kes lisaks üleriigilise lehe arvamustoimetaja ametile on konsulteerinud suhtekorraldustegevusi nii mittetulundusühendustes kui era- ja riigisektoris. Ta on olnud sotsiaal-poliitilise ajakirja "Möte" vastutav toimetaja ja kaitsevaldkonnale keskenduva "Riigi Kaitse" kaasautor, koostanud ja toimetanud poliitikaanalüüse ning raamatuid. Koolitajana on Liisa Past alates aastast 2000 olnud keskendunud avaliku esinemise, väitluse ja veenmise temaatikale.
  Lühikirjeldus: esinemise ettevalmistamine - alusidee sõnastamine, publiku analüüs, argumentide, näidete ja piltlikustamistehnikate valik, ruumi valik; esinemise käik - ruumi kasutamine, esineja ning publiku kehakeel, inimeste kaasamine, küsimustele vastamine, tehniliste abivahendite kasutamine; videotreening.

Valikmooduli eesmärgiks on anda üliõpilastele teadmisi ja praktilisi oskusi personali tulemuslikuks arendamiseks ja juhtimiseks. Selle valikmooduli ained aitavad magistrandil mõista, kuidas toetada ettevõttes õppiva organisatsiooni kontseptsiooni,  kuidas toetada oma töötajaid, kuidas inimesi ja meeskondi tulemuslikult juhtida ning seeläbi tõsta organisatsiooni efektiivsust.

Mooduli ained on järgmised:

 • Edukate meeskondade loomine;
 • Personali arendamise labor;
 • Teadmusjuhtimine ja õppiv organisatsioon;
 • Coaching – inimeste arengu ja tulemuslikkuse toetamine.

Ainete kirjeldused ja õppejõud:

 • Edukate meeskondade loomine.
  Kursuse eesmärgiks on anda süsteemseid kaasaegseid teadmisi ja praktilisi oskusi erinevat tüüpi meeskondade loomiseks ja tulemuslikuks arendamiseks. Kursusel antakse ülevaade virtuaalsete meeskondade juhtimisest ja viiakse läbi praktilisi harjutusi meeskonnatöö oskuste arendamiseks.
 • Personali arendamise labor. 
  Õppejõud: Ester Eomois, praktilise kursuse viivad läbi kogemustega personalijuhid: Kristiina Palm, Anu Laineste (Swisshotel), Raivo Hellerma (Franklin Covey), Mats Soomre, Kärt Kase ja Paavo Heil (Brandem)
  Praktiline kursus personalijuhi oskuste arendamiseks meistriklassi tasemel. Praktikud jagavad seminarides oma kogemusi, lahendatakse konkreetseid kaasusi personalijuhi vastustusvaldkondadest: sobivate töötajate värbamine, personali arendamine ja motiveerimine ning töökorralduse kavandamine.
 • Teadmusjuhtimine ja õppiv organisatsioon. 
  Õppejõud: Tiit Elenurm. Kursust viivad kaaslektoritena läbi selle valdkonna praktikud: Erkki Saarniit, InBank AS e-äri juht ja Erkki Leego, arendusfirma Hansson, Leego & Partner juhtivpartner.
  Kursuse eesmärgiks on selgitada teadmusjuhtimise (knowledge management) arendamise võimalusi organisatsioonis ning neid seostada intellektuaalse kapitali ja õppiva organisatsiooni käsitlusega. Kursusel tutvutakse teadmusjuhtimise arendusideedega läbi praktiliste näidete ning analüüsitakse nende rakendamise võimalusi Eesti organisatsioonides. 
 • Coaching – inimeste arengu ja tulemuslikkuse toetamine. 
  Õppejõud: Peep Aaviksoo, Executive Coach, pikaajalise kogemusega tippjuht ja tänane rahvusvaheliselt litsentseeritud coach.
  Kursus annab ülevaate coaching põhimõtetest ja eesmärkidest ning arendab kursusel osalejate praktilisi oskusi. Kursusel analüüsitakse erinevate nõustamismeetodite erinevusi ja kasutamisvõimalusi (coaching-mentorlus-nõustamine-koolitus). Kursusel tutvustatakse GROW mudelit, mis võimaldab kohe coachinguga ise alustada. Kursus pakub elavat õpikeskkonda ning rohket praktilist treeningut.

Konkurentsivõime arendamise moodul annab ettevõtte rahvusvahelise konkurentsivõime tugevdamiseks ja globaalses väärtusahelas parema positsiooni saavutamiseks olulised teadmised, oskused ja kogemused. Eesti ettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime trendide analüüsist lähtudes õpitakse ettevõtlusvõimaluste avardamiseks kasutama teadmusjuhtimist ja ettevõtlusvõrgustikke. Omandatakse ettevõtte väärtuse hindamise metoodika. 

Moodulis pakutakse magistrandi oskuste tegevuse kaudu arendamiseks kahte projektipõhist valikuvõimalust. Aines Rahvusvahelised ärivõimalused Balti Regioonis teevad Eesti ja välisriikide tudengid ühiselt projektitööd, et aidata kasvavatel ettevõtetel välisturgudel konkurentsis edu saavutada. Ettevõtluse MBA magistrandid võivad ka ise olla selliste projektide tellijad. Teiseks valikuvõimaluseks on osalemine Garage48 programmis, kus toote või teenuse prototüübi kiire loomise teel õpitakse arendama ja rakendama konkurentsivõimelist ärimudelit.

Konkurentsivõime arendamise mooduli ained:

 • Teadmusjuhtimine ja ettevõtlusvõrgustikud;
 • Valuation of businesses;
 • Garage 48 and lean start-up;
 • Eesti ettevõtete rahvusvaheline konkurentsivõime.

Ainete kirjeldused ja õppejõud:

 • Eesti ettevõtete rahvusvaheline konkurentsivõime
  Õppejõud: Meelis Kitsing, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusanalüüsi talituse ja EBS Vaba Majandusmõtte Keskuse juhataja. Külalisesinejatena poliitikakujundajad ja ettevõtjad.
  Kursuse eesmärgiks on mõista laiemaid trende, mida tuleb arvestada rahvusvahelises konkurentsis edu saavutamiseks. Selgitatakse konkreetsete sektorite konkurentsivõimet nüüd ja tulevikus. Kursuse viimases osas keskendutakse Eesti ettevõtete võimalustele läbi innovatsiooni globaalsetes väärtusahelates kõrgemale liikuda. Õppemeetodina kasutatakse konkreetsete juhtumite analüüsi ja külalislektoreid kaasatakse nii poliitikakujundajate kui ettevõtjate seast. 
 • Teadmusjuhtimine ja ettevõtlusvõrgustikud
  Õppejõud: Tiit Elenurm, Ettevõtluse õppetooli juhataja, Kaubandus- ja Tööstuskoja, EVEA ning teiste ettevõtjate koostöövõrgustikke arendavate organisatsioonide esindajad.
  Kursuse eesmärgiks on selgitada teadmusjuhtimise ja võrgustikukoostöö arendamise meetodeid ettevõtlusvõimaluste loomiseks ja kasutamiseks. Selgitatakse teadmusjuhtimise ja uue äriinfo monitooringu võimalusi erinevate ettevõtlusorientatsioonide järgimiseks. Külalisesinejad tutvustavad ettevõtjate jaoks olulisi võrgustikukoostöö kogemusi. Jõutakse selgusele, kuidas teadmusjuhtimise põhimõtteid ning ettevõtjate ja äriinglite võrgustikes osalemist ettevõtlusvõimaluste avardamiseks rakendada.
 • Valuation of businesses
  Õppejõud: Alar Kein, Majandusteooria ja rahanduse õppetooli juhataja.
  Kursuse eesmärgiks on õppida enda ettevõtte ja äriarenduse väärtust õigesti hindama. Selgitatakse ettevõtte ja äriühingu väärtust mõjutavaid tegureid ja finantsarvestuse metoodikaid, mida kasutada ettevõtte rahalise väärtuse põhjendamiseks. Kursus annab vajalikud töövahendid nii investorile-äriinglile kui ka ärimudeli väljaarendajale, kes soovib ettevõtet müüa.
 • Garage48 and lean start-up
  Õppejõud: Taavi Lindmaa, ettevõtja, rahvusvahelise kogemusega gamification disainer.
  Kursuse eesmärgiks on aidata üliõpilasi Garage48 või mõnel samalaadsel lean start-up ärimudeli 48-tunnise kiirarenduse ja prototüübi loomise sessioonil edu saavutada. Eeltreeningul õpitakse äriideed Garage48 osalemiseks sobivas vormis esitama, klientuuri täpsustama ja arendustiimi inspireerival viisil ideed neile inimestele müüma, keda tahetakse arendusse kaasata. Seejärel toimub õpe otsese tegevuse kaudu Garage48 või analoogilisel üritusel osaledes. Kursuse lõpuks analüüsitakse 48-tunnise lean start-up katsel saadud tulemusi ja kavandatakse edasisi praktilisi tegevusi enda ärimudeli elluviimiseks.

 

Antud valikmoodul on inglise keeles.

EBSi koostööpartneriks on antud valikmoodulis Creativity Lab - loova majanduse mõttekoda ja konsulatsioonigrupp. Selle asutaja ja juhtivpartner Ragnar Siil on aastaid juhtinud Euroopa Liidu loomemajanduse töögruppi ja on hetkel Euroopa Liidu Loomemajanduse Alliansi ekspertgrupi liige, mis nõustab Euroopa Komisjoni loova majanduse teemadel. Õppetöösse on kaasatud Euroopa tunnustatumad eksperdid loomemajanduse valdkonnas. 

Moodul ei keskendu mitte mõnele konkreetsele loomealale (nt muusika või disain) ega ka mitte pelgalt loomeinimestele või loomeettevõtele, vaid programmi keskmes on horisontaalsed teemad, mis avardavad arusaamu 21. sajandi majandusest ja ettevõtlusest, mis puudutavad ühtmoodi nii kultuurivaldkonnas tegutsevaid kui ka teistes sektorites tegutsevaid ettevõtjaid, kes peavad konkurentsivõime säilitamiseks ja arendamiseks leidma uusi lahendusi oma toodete ja teenuste arendamisel. Samuti on kaetud teemad, mis puudutavad eri tasandi otsustajaid ning asutuste juhte, püüdes vastata küsimusele, kuidas kujundada loovust ja innovatsiooni väärtustavat keskkonda.

Mooduli läbinud üliõpilased:

 • Tunnevad loova majanduse, sh loomeettevõtluse põhialuseid ja põhimõisteid ning omavad ülevaadet peamistest ärimudelidest ja ettevõtluse võimalustest allvaldkondades;
 • Omavad ülevaadet kultuuri ja loovuse panusest innovatsiooni ja uute ärimudelite arengusse ning mõistavad loomeettevõtete ja valdkonna professionaalide kaasamise olulisust ettevõtte toodete ja teenuste arendamisel;
 • Mõistavad disaini rolli ettevõtte lisandväärtuse loomisel ja oskavad rakendada ettevõttes disainijuhtimise põhimõtteid;
 • Suudavad efektiivselt ettevõttes loodud intellektuaalset omandit kaitsa ja kasutada.

Mooduli ained on järgmised:

 • Introduction to Creative Economy;
 • Managing Creative Teams and Enterprises;
 • Design Management;
 • Intellectual Property and Copyrights.

Ainete kirjeldused:

 • Introduction to Creative Economy
  Aine annab ülevaate kultuuri ja loovuse panusest majandusse, innovatsiooni ja täiendavatest mõjudest ülejäänud ühiskonda. Kultuuril ja loovusel on uuel aastatuhandel üha kasvav roll töökohtade loomisel ja majanduskasvu toetamisel, uute innovaatiliste lahenduste väljatöötamisel, toote- ja teenusearendusel, atraktiivse ja kvaliteetse elukeskkonna kujundamisel, riikide ja linnade tutvustamisel ja promotsioonil, turismi edendamisel jpm. Kursusel antakse põhjalik ülevaade Euroopas ja mujal maailmas edukalt käivitatud näidetest ja algatustest, mille eesmärgiks on välja töötada loova majanduse arengustrateegiad, uute ja innovaatiliste rahastusmehhanismide käivitamine, füüsiliste ja virtuaalsete tegevuskeskkondade loomine, võrgustike ja klastrite toetamine, teadmiste ja oskuste arendamine ning loomeettevõtete rahvusvahelistumisele ja ekspordile kaasa aitamine.
 • Managing Creative Teams and Enterprises
  Aine tutvustab loomeettevõtete peamisi tegevuspõhimõtteid ja kasutatavaid ärimudeleid. Kursuse jooksul korraldatakse oma ala professionaalide ja praktikute abil töötoad, mille käigus antakse ülevaade peamiste allvaldkondade spetsiifikast, sh muusikatööstus, disain ja arhitektuur, mängutööstus ja meelelahutuse IT, audiovisuaalvaldkond jt. Samuti tutvustatakse loovate meeskondade ja loovate protsesside juhtimise erisusi, seda nii töötades loovates meeskondades kui väljaspool asuva kliendi perspektiivist lähtuvalt.
 • Design Management
  Lähtuvalt Taani Disainikeskuse poolt 2003. aastal välja töötatud disainiredelile võib ettevõtete kui kasutajate seisukohalt disaini määratleda kas kujundustööriista, protsesside juhtimise meetodi või strateegiliselt kogu ettevõtte tegevust hõlmava innovatsioonina. Efektiivne disainijuhtimine toob disaini ettevõtte ärieesmärkide saavutamise keskmesse, integreerides loovmõtlemist ja strateegilist disaini kasutamist igas arenguetapis. Aine läbiviimisel tehakse koostööd Eesti Disainikeskusega.
 • Intellectual Property and Copyrights
  Intellektuaalse omandi loomine ja kasutamine on loova majanduse alustala. Nii loomeettevõtetes kui ka teistes loovust oma äriplaani elluviimisel rakendavates äriühingutes on keskseks küsimusteks, kuidas kaitsta ettevõttesiseselt või koostöös väliste partneritega loodud intellektuaalset omandit. Praktiliste näidete varal analüüsitakse peamisi intellektuaalomandi kasutamise strateegiad ja selle kasutamisega tekkivate probleemide ennetamist, eesmärgiga panna intellektuaalne omand ettevõtte jaoks võimalikult efektiivselt tööle.