Doktoriõppe läbiviimise korraldus

Õppekorralduse leht annab doktorandile informatsiooni kõige selle kohta, mis on seotud igapäevase õppe- ja teadustööga, sh

  • individuaalse õppekava kokkupanek (individuaalplaani kokkupanek, ainete deklareerimine, teaduslähetuste planeerimine);
  • atesteerimise korraldus ja läbiviimine;
  • tulevaste doktoriõppe kursuste tutvustus koos ajakavaga.

Lisaks leiad siit kõik õppetegevust puudutavad regulatsioonid ja vormid.

Täiendame lehte jooksvalt, seega kui siit on midagi puudu, siis anna meile teada.  

 


Õppekava kokkupanek ja elluviimine

EBSi juhtimisteaduse doktoriõppekava läbimine toimub doktorandi poolt kokku pandud ning juhendaja poolt heaks kiidetud individuaalplaani alusel. Individuaalplaanis määratletakse ära doktorandi poolt võetavad kohustuslikud erialaained ning valikained, välisõpingute maht ja aeg (vabatahtlik) ning doktoritööga seotud teadustegevused ja nende ajakava.

Juhul, kui individuaalplaan on tehtud neljaks aastaks, määratleb doktorant end täiskoormusega õppijana ning kui individuaalplaan tehakse pikemaks kui neli aastat määratleb doktrant end kui osakoormusega õppijat. Atesteerimiskomisjon hindab igaastaselt doktorandi edasijõudmist vastavalt individuaalplaanis sätestatule ning vajadusel teeb doktorandile ettepaneku individuaalplaani vastavalt kohendada.

Individuaalplaani vormi leiad siit. Täidetud ja allkirjastatud plaan too või saada doktoriõppe konsultandile. 

Iga semestri alguses tuleb doktorandil deklareerida ÕISis (õppeinfosüsteem) ainekursused, kus ta eeloleval semestril osaleda planeerib. Ainete deklareerimisel tuleb jälgida ennekõike individuaalplaanis sätestatud ainete loetelu, kuid huvi korral võib deklareerida ka muid aineid.

Kuidas toimida ÕISis?

Ainete deklareerimiseks vali "Deklaratsioonid". Süsteem pakub vaikimisi õppekava standardprogrammi, mis ei lähtu konkreetse doktorandi individuaalplaanist.

Kui soovid pakutut muuta, siis (a) ainete kustutamiseks vajuta konkreetse aine taga olevale "kustuta" lingile; (b) ainete lisamiseks kasuta lehe allosas olevat otsingumootorit - "lisa aine, mis pole minu rühmale deklareeritud", mille abil on võimalik valida aineid lisaks teistest õppekavadest ja/või koos teiste õpperühmadega; (c) olles leidnud sobiva, vajuta "lisa voor". Veendu, et valitavad ained sobivad Sinu ajakava ja tunniplaaniga.

Deklareerimine lõpeta vajutusega nupule "kinnita deklaratsioon".

 

Uurimistööd tegeval doktorandil on õigus ja kohustus oma uurimistöö tulemusi nii siseriiklikul kui rahvusvahelisel tasandil (konverentsid, seminarid, töötoad jne) esitleda, et saada väärtuslikku tagasisidet. Sellega kaasnevad enamikul juhtudel täiendavad kulutused (sõidu- ja majutuskulu, osavõtutasu jne), mille katmine ei sisaldu õppemaksus. Küll aga on igal EBSi doktorandil võimalus taotleda sellisteks tegevusteks erinevaid stipendiume, millega saab tutvuda siin.

Atesteerimine ja regulatsioonid

Atesteerimine on atesteerimiskomisjoni poolt hinnangu andmine doktorandi edasijõudmisele õppe- ja teadustöös. Atesteerimisel hinnatakse doktorandi individuaalplaani täitmist. Atesteerimise käigus arvestatakse õppeainete läbimisel saadud ainepunkte ja atesteerimisel teadustöö eest antavaid ainepunkte.

Doktorandi edasijõudmist teadustöös hindab atesteerimiskomisjon ainepunktides, arvestades doktoritöö valmimisastet, avaldatud publikatsioone, osalemist doktoritööga seotud erialastel konverentsidel ja seminaridel ning muud doktoritööga seotud teadustegevust. 

Doktorante atesteeritakse üks kord õppeaastas ühe nominaalse õppeaasta möödumisel doktorandi immatrikuleerimisest või viimasest atesteerimisest. Atesteerimised toimuvad kaks korda aastas: enne sügissemestri ja enne kevadsemestri algust. Doktorantide atesteerimistulemused kantakse ainepunktides õppeinfosüsteemi. 

Tulevad doktoriõppe kursused

.

Systems Science 3 ECTS

Faculty: prof Peeter Lorents

Friday, October 14 at 9:00-12:15
Saturday, October 15 at 13:00-16:15
Friday, November 25 at 9:00-12:15
Saturday, November 26 at 9:00-12:15

GENERAL GOALS OF THE SUBJECT
To give an overview of those concepts, principles and methods that we need in us and in the surrounding world to describe different systems and understand their status and development.
To give an idea of the essence of property and relations.
To give an idea of the system as a complex of certain elements, property of elements and relations between them.
To give an idea of similarity forms and the essence of modelling of systems.
To give an idea of time as a system, the essence of dependence on time, static and dynamic interpretation methods of systems.
To give an idea of evaluating, controlling and analysing systems.
To give an idea of general principles with which construction, condition and development of systems comply regardless of the type of system: either inanimate systems (e.g. houses, cars, computer networks etc) or animate systems (e.g. people) or mixed systems (e.g. business organisations, manufacturing businesses etc).
To give an idea of systems’ animateness and inanimateness, and their death.
To give an idea of the principles of systems’ ethics.

Registration:
Students of EBS can register through ÕIS. Doctoral students of other universities should contact Triin Sillaots (triin.sillaots@ebs.ee)

 

Qualitative Research Methods 3 ECTS

Faculty: Ave Lauren

Monday, November 21 at 9:00-16:15
Tuesday, November 22 at 9:00-16:15

This course provides an overview of and experience with qualitative research methods. You will be introduced to a wide variety of qualitative methods, but due to time constraints in the course, we will focus primarily on two: grounded theory and discourse analysis. Our purpose in choosing these two methods/perspectives is to gain a good understanding of at least two methods so that you can actually begin to develop qualitative research using them. However, the skills you learn will also serve as a foundation to enable you to learn to conduct other types of qualitative research, as well. A relevant and substantial reading list will be provided to introduce you to these methods.

 

Registration:
Students of EBS can register through ÕIS. Doctoral students of other universities should contact Triin Sillaots (triin.sillaots@ebs.ee)