Keskastmejuhtide arenguprogramm KAJA 2021-2023

 

 

Jaanuaris 2023 alustab taaskord avaliku sektori sihtrühma seas tuntud ja tunnustatud keskastmejuhtide arenguprogramm KAJA, mida viib ellu EBS Executive Education Riigi Tugiteenuste Keskuse tellimusel.

Uute osalejate registreerimine avatakse novembris/detsembris 2022.

Eesmärk

Arenguprogrammi KAJA eesmärgiks on suurendada terviklikku ja tõhusat riigivalitsemist läbi keskastmejuhtide kompetentside, ühise väärtusruumi ja asutuste vahelise koostöö kasvu. Tegemist on keskastmejuhi isiklikule arengule suunatud programmiga, kus oluline rõhuasetus on juhi eneseteadlikkuse kasvatamisel, isiklike oskuste analüüsil ja arenguvajaduste määratlemisel.

Sihtrühm

Arenguprogrammi sihtrühma kuuluvad avaliku teenistuse keskastmejuhid, kellel on soov arendada ennast juhina. Programmi on oodatud kandideerima keskastmejuhid ministeeriumidest, põhiseaduslikest institutsioonidest, ametitest ja inspektsioonidest ning hallatavatest asutustest ja kohalike omavalitsuste ametiasutustest. Võrdsete kandidaatide korral on vajadusel eelis ümberkorraldustega seotud allasutuste keskastmejuhtidel.

Osalema on oodatud eelkõige keskastmejuhid, kelle alluvuses on juhte (kellel on omakorda vahetuid alluvaid), või kellel on palju alluvaid.

 

Gruppide komplekteerimisel lähtume haldusalade võimalikult laiast kaetusest, juhtimiskogemusest ja osaleja motivatsioonist.

 

Kahes esimeses grupis osaleb kokku kuni 50 keskastmejuhti (kuni 25 osalejat ühes grupis). Uued grupid alustavad jaanuaris 2023. 
 

Miks osaleda programmis?

Iga osaleja saab võimaluse:

 • arendada oma juhtimisalaseid teadmisi ja oskusi ning täiendada oma juhtimisalaseid tööriistu;
 • suurendada teadlikkust oma rollist, eesmärkidest ja nendeni jõudmise viisidest ning oma võimetest juhina;
 • individuaalseteks sessioonideks juhtimis-coach’iga;
 • luua koostöövõrgustikku juhtimisalaste küsimuste arutamiseks;
 • kasutada õpitut edaspidi nii enda, oma alluvate kui ka töökeskkonna arendamisel.

Programmi sisu

KAJA arenguprogramm on osaleja enda ja inimeste juhtimise arendamisele suunatud läbi aasta  kestev arenguprogramm. Programmi sisukaid kohtumisi ja mitmekesiseid õppepäevi viivad läbi oma ala tipptegijad ja väärtusliku kogemuspagasiga praktikud. Programm sisaldab nii interaktiivses vormis uute teadmise jagamist kui ka erinevaid reflektsiooni võimaldavaid tegevusi, individuaalset tuge ja tagasisidet.

 

Programmi teemad jagunevad kuueks koolitusmooduliks ja 18 koolituspäevaks:

 

TOIMUMISAEG

MOODULI teemad 

koolitajad

 

 

I moodul: MINA KUI JUHT JA MEESKONDADE EESTVEDAJA

 

 

I mooduli I osa

 • Sissejuhatus programmi. 
 • Avaliku ja erasektori juhtimise eripärad ja spetsiifika, keskastmejuhi roll.
 • Ülevaade isiksusetestist.
 • Coaching ja coaching'ut rakendav juhtimine.

Andres Liinat

Valdur Laidi

Aires Padar

Gretel Alver

Peep Aaviksoo

I mooduli II osa

 • Sissejuhatus digisotsiaalsesse ajajärku juhtimis- ja töökultuuris.
 • Väärtuspõhine juhtimine, eesmärkide püstitamine ja saavutamine, eestvedamine, motiveerimine.
 • Horisontaalne ametkondade ülene koostöö, projektitöö riigisektoris.
 • Loova ja innovaatilise mõtteviisi juurutamine, sihtrühmade kaasamine. Innovatsiooni toetava kultuuri kujundamine ja soodustamine meeskonnas.

Margit Raid

Andres Liinat

Priit Laos

Anu Ruul

 

  II moodul: LÄBIRÄÄKIMISED JA ESINEMISOSKUSED

 

II moodul

 • Veenmine ja argumenteerimine.
 • Läbirääkimiste tehnikad.
 • Esinemisoskused, suhtlemine meediaga, argumenteerimine ja mõjusa sõnumi esitamine. 

Ragnar Siil

Margit Raid

Rasmus Kagge

  III moodul: RIIK JA POLIITIKAD  

III moodul

 • Eesti riigi strateegiline juhtimineja eesmärgistamine.
 • Eesti riik ja haldusjuhtimise moevoolud.
 • Eesti riik ja riigi tundmine, ühiskonda ja majandust mõjutavad tegurid.
 • Poliitikad ja poliitikate kujunemise protsess. Sihtrühmade kaasamine. 

Arto Aas

Kristiina Tõnnisson

Allar Jõks

Annika Arras

 

  IV moodul: STRATEEGIA JA MUUDATUSEDST

 

IV moodul I osa
 • Strateegilise planeerimise ja strateegilise juhtimise tööriistad ning  selgus eesmärkides. Erinevate huvirühmade ootused. 
 • Muudatuste juhtimine.

Jari Kukkonen

Lauri Tabur

IV moodul II osa
 • Teadlikkus ja selle kasutamine - töö- ja eraelu heaolu kujundamine organisatsioonis. Mindfullness
Mare Pork
  V moodul: INNOVATSIOON AVALIKUS SEKTORIS  

V mooduli I osa

 • Ametnikueetika seosed innovatsiooni elluviimisel.
 • Disainmõtlemine ja kliendikesksus avalikus sektoris.

Ragnar Siil

Kaarel Mikkin

V mooduli II osa
 • Digikompetentsid ja küberturvalisus riigis - kui haavatav on organisatsioon.
 • Disainmõtlemine ja kliendikesksus avalikus sektoris (jätkub).
 • Digiriigi vajadustest lähtuvad nutikad ja innovatiivsed lahendused ja nende juurutamine.
 • Nutikate ja innovatiivsete lahenduste loomine ja juurutamine praktikas. 

Tõnu Tammer

Kaarel Mikkin

Ott Velsberg

Kaupo Laagriküll

  VI moodul: KOMMUNIKATSIOON JA KOOSTÖÖ  
VI mooduli I osa
 • Virtuaalsete (hajus) meeskondade juhtimine. 
 • Kommunikatsioon ja koostöö (sisekommunikatsioon). Kommunikatsioon eri tasanditel.
 • Tagasiside andmine ja tunnustamine, tööstress ja läbipõlemine arvestades kaugtöö osakaalu suurenemist.

Mailiis Ploomann

Hede Kerstin Luik

Irene Metsis

VI mooduli II osa

ja lõpetamine

 • Digisotsiaalsed õppetunnid tuleviku teenistuses.
 • Juhtimisdilemmade lahendamine ja analüüs.
 • Programmi kokkuvõte.
 • Lõpetamine.

Margit Raid

Andres Liinat

Aires Padar

 

*Koolituse korraldaja jätab endale õiguse viia programmi sisse muudatusi pidades silmas parimat võimalikku tulemust ja kooskõlastades muudatusi Hankijaga.

Individuaalse arengu toetamine

Ettevalmistava tööna läbib iga osaleja isiksuseprofiili hindamise, mis aitab välja selgitada, kuidas juhi isiksus mõjutab tema ametialast edukust. Testi täitmine toimub elektroonselt enne avamoodulit.

 

Kogu programmi vältel pakutakse osalejale individuaalset arengutuge coaching’u-sessioonide näol eesmärgiga:
•    aidata juhil ennast analüüsida ja saada teadlikumaks enda arengukohtadest ja –vajadustest;
•    aidata juhil esile kutsuda soovitud muutust (nt isiklike (juhtimis)oskuste tasandil või mõne tööalase eesmärgi/muudatuse saavutamisel).

 

Sessioone (a’ 60 min) toimub 3 ja need viiakse läbi programmi jooksul vastavalt reaalsele vajadusele. Lähtuda tuleks sellest, et coaching’ust võimalikult suurt kasu saada. Esimene coaching saab toimuda peale avamoodulit ja kolmas enne programmi viimast koolituspäeva.

 

Coaching’u-sessioone viivad läbi rahvusvaheliselt tunnustatud diplomit omavad juhtimis-coach’id, kes kõik on olnud pikaajaliselt tegevad meeskondade juhtimises ning arendamises.

Ajakava

Käesoleval hetkel on kandideerimine avatud I ja II gruppi, mis toimuvad järgmiselt: 

 

  I grupp    
  aeg  
I moodul

16.-17. november 2021

Koht: Estonian Business School, Tallinn

 
  9.-10 detsember 2021
Koht: Estonian Business School, Tallinn
 

II moodul

20.01.2022 ja 21. või 24. jaanuar 2022

Koht: Estonian Business School, Tallinn

NB! 20.01.2022  osaleb kogu grupp. 21.01.22 ja 24.01.2022 jaguneb grupp treeningu tarvis kaheks, osaleda tuleb neist ühel päeval (registreerumine avamoodulis). 

 
III moodul

3. ja 11. veebruar 2022

Koht: Estonian Business School, Tallinn

 
IV moodul

8.-9. märts 2022

Koht: Estonian Business School, Tallinn

 
 

7. aprill 2022

Koht: Estonian Business School, Tallinn

 
V moodul

3.-4. mai 2022

Koht: Estonian Business School, Tallinn

 

 

2.-3. juuni 2022

Koht: Estonian Business School, Tallinn

 
VI moodul

6.-7. september 2022

Koht: Estonian Business School, Tallinn

 
 

7. oktoober 2022

Koht: Estonian Business School, Tallinn

 
  II grupp    
  aeg  
I moodul

23.-24. november 2021

Koht: Estonian Business School, Tallinn

 
 

16.-17. detsember 2021

Koht: Estonian Business School, Tallinn

 

II moodul

25. jaanuar ja 26. või 27. jaanuar 2022 

Koht: Estonian Business School, Tallinn

NB! 25.01.2022  osaleb kogu grupp. 26.01. ja 27.01. jaguneb grupp treeningu tarvis kaheks, osaleda tuleb neist ühel päeval (registreerumine avamoodulis)

 
III moodul

15.-16. veebruar 2022

Koht: Estonian Business School, Tallinn

 
IV moodul

22.- 23. märts 2022

Koht: Estonian Business School, Tallinn

 
 

14. aprill 2022

Koht: Estonian Business School, Tallinn

 
V moodul

5.-6. mai 2022

Koht: Estonian Business School, Tallinn

 

 

9.-10. juuni 2022

Koht: Estonian Business School, Tallinn

 
VI moodul

13.-14. september 2022

Koht: Estonian Business School, Tallinn

 
 

7. oktoober 2022

Koht: Estonian Business School, Tallinn

 

Programmi koolitajad ja külalisesinejad

Programmi koolitajad ja külalisesinejad on oma valdkonda põhjalikult tundvad õppejõud ja suure juhtimiskogemusega praktikud:

Aires Padar

Aires Padar

Programmijuht
Andres Liinat

Andres Liinat

Programmijuht
Jari Kukkonen

Jari Kukkonen

Gretel Alver

Gretel Alver

EBSi talendijuht, Hogan Assessment Systems konsultant
Peep Aaviksoo

Peep Aaviksoo, PCC

EBS Executive Coaching Centre, Executive Coach
Margit Raid

Margit Raid

Anu Ruul

Anu Ruul

Priit Laos

Priit Laos

Ragnar Siil

Ragnar Siil

Rasmus Kagge

Rasmus Kagge

Arto Aas

Arto Aas

Kristiina Tõnnisson

Kristiina Tõnnisson

Allar Jõks

Allar Jõks

Annika Arras

Annika Arras

Lauri Tabur

Lauri Tabur

Mare Pork

Mare Pork

Kaarel Mikkin

Kaarel Mikkin

Tammer

Tõnu Tammer

Ott Velsberg

Ott Velsberg

Kaupo

Kaupo Laagriküll

Hede

Hede Kerstin Luik

Mailiis Ploomann

Mailiis Ploomann

Irene Metsis

Irene Metsis

Valdur Laid

Valdur Laid

Kandideerimisprotseduur

Kandideerimiseks on vajalik soovituskiri oma otseselt juhilt.

 • Kandideerimiseks tuleb oma osalemise soov registreerida läbi riigitöötaja iseteenindusportaali (RTIP).
 • Tutvuge programmis OSALEMISE TINGIMUSTEGA SIIN.
 • Manustage RTIPi otsese juhi soovituskiri. 
 • Vajutage RTIPis nuppu „esita
 • Minge RTIPis oleva viite kaudu EBSi koduleheküljele ja vastake kandideerimisküsimustele.

Programmi REGISTREERUMINE käib Riigitöötaja Iseteeninduse keskkonnas.

Küsimused

Kandideerimise ja registreerimisprotsessi kohta: 

Maria Linde
Projekti koordinaator

Telefon: +372 663 1439 
E-mail: maria.linde@rtk.ee 

 

Korralduse ja programmi sisu kohta:

Anne-Liis Paide

Koolitusjuht

Telefon: +372 5455 6660 

E-mail: anne-liis.paide@ebs.ee 
 

Läbi RTIPi arenguprogrammi registreerumisel, palun veendu, et pärast küsimustikule vastamist ja kandideerimiseks vajalike failide manustamist, oled RTIPis koolitusel osalemiseks vajalikud toimingud ära teinud sh edastanud koolitustaotluse, kui nõutud ning saanud meili peale koolitusele eelregistreerimise teate.

 

Arenguprogrammi viiakse läbi ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna "Haldusvõimekus" programmi "Inimressursi koolitus ja arendamine" raames ning rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ja riigieelarvest omafinantseerimiseks ettenähtud vahenditest.