Keskastmejuhtide arenguprogramm KAJA 2019 - 2021

 

Septembris 2020 alustab taaskord avaliku sektori sihtrühma seas tuntud ja tunnustatud keskastmejuhtide arenguprogramm KAJA, mida viib ellu EBS Executive Education Riigi Tugiteenuste Keskuse tellimusel. 

Eesmärk

Arenguprogrammi KAJA eesmärgiks on suurendada terviklikku ja tõhusat riigivalitsemist läbi keskastmejuhtide kompetentside, ühise väärtusruumi ja asutuste vahelise koostöö kasvu. Tegemist on keskastmejuhi isiklikule arengule suunatud programmiga, kus oluline rõhuasetus on juhi eneseteadlikkuse kasvatamisel, isiklike oskuste analüüsil ja arenguvajaduste määratlemisel.

Sihtrühm

Programmi on oodatud kandideerima keskastmejuhid ministeeriumidest, põhiseaduslikest institutsioonidest, ametitest ja inspektsioonidest ning asutustest, võrdsete kandidaatide korral on eelis ümberkorraldustega seotud allasutuste keskastmejuhtidel.

 

Keskastmejuhtide määratlemisel palume lähtuda järgmisest definitsioonist: keskastmejuht on asutuse juhile (nt kantsler, peadirektor) või tema asetäitjale (nt asekantsler, peadirektori asetäitja) vahetult alluv juht, kellel on vahetuid alluvaid. Arvestame ka asutuste juhtimisstruktuuridega – osalema on oodatud juhid, kes ei allu küll otseselt tippjuhile või tema asetäitjale, kuid kelle alluvuses on juhte, kellel on omakorda vahetuid alluvaid, või kellel on palju alluvaid.

Miks osaleda programmis?

Iga osaleja saab võimaluse:

 • arendada oma juhtimisalaseid teadmisi ja oskuseid ning täiendada oma juhtimisalaseid tööriistu;
 • suurendada teadlikkust oma rollist, eesmärkidest ja nendeni jõudmise viisidest ning oma võimetestjuhina;
 • arendada ennast partnerluses juhtimis-coach’iga;
 • luua koostöövõrgustikku juhtimisalaste küsimuste arutamiseks;
 • kasutada õpitut edaspidi nii enda, oma alluvate kui ka töökeskkonna arendamisel.

 

Kuues programmis (2019-2021) osaleb kokku 150 keskastmejuhti. Kolm esimest gruppi alustasid septembris 2019, kolm järgmist gruppi alustavad paralleelselt septembris 2020.

Programmi sisu

KAJA arenguprogramm on osaleja enda ja inimeste juhtimise arendamisele suunatud 10 kuud kestev arenguprogramm. Programmi sisukaid kohtumisi ja mitmekesiseid õppepäevi viivad läbi oma ala tipptegijad ja väärtusliku kogemuspagasiga praktikud. Programm sisaldab nii interaktiivses vormis uute teadmise jagamist kui ka erinevaid reflektsiooni võimaldavaid tegevusi, individuaalset tuge ja tagasisidet.

 

Programmi teemad jagunevad kuueks koolitusmooduliks ja 18 koolituspäevaks:

 

TOIMUMISAEG

MOODULI teemad 

koolitajad

 

 

I moodul: Mina kui juht ja meeskondade eestvedaja

 

 

I moodul I osa

Sept 2020
(2 päeva)

 • Sissejuhatus programmi. 
 • Coaching ja coachiv juhtimine.
 • Isikliku arengu diagnostikad ja arendusplaanid (Hogan HPI isiksusetesti tagasisidestamine).
 • Avaliku sektori eripärad, keskastmejuhi roll, ametnikueetika.

Peep Aaviksoo

Ragnar Siil

I moodul II osa

Okt - nov 2020
(2 päeva)

 • Väärtuspõhine juhtimine, eesmärkide püstitamine ja saavutamine, eestvedamine, motiveerimine. Praktilised harjutused, kuidas seda oma meeskonnas ellu viia.
 • Horisontaalne ametkondade ülene koostöö. Projektitöö riigisektoris.
  EL nõukogu eesistumise projekti näitel.
 • Virtuaalsete meeskondade juhtimine.
 • Koostöö ja kogemuste jagamise seminar.

Andres Liinat
Veiko Sepp

Kätlin Alvela

  II moodul: Läbirääkimised ja esinemisoskused

 

II moodul

Nov 2020
(2 päeva)

 • Läbirääkimine ja argumenteerimine, veenva kõne mudel, esinemisoskused.
 • Esinemisoskused, suhtlemine meediaga, argumenteerimine ja mõjusa sõnumi esitamine sh meediga suhtlemise videotreening.
Ragnar Siil
Rasmus Kagge
 
  III moodul: Riik ja poliitikad  

III moodul
Dets 2020
(2 päeva)

 • Koostöö ja kogemuste jagamise seminar.
 • Eesti riigi spetsiiline strateegiline lähenemine ja juhtimine.
 • Eesti riik ja riigi süsteemne tundmine, ühiskonda ja majandust mõjutavad tegurid.
 • Poliitikad ja poliitikate kujunemise protsess.
 • Sihtrühmade kaasamine.
Arto Aas
Taavi Rõivas
Annika Arras
  IV moodul: Strateegia ja muudatused

 

IV moodul I osa
Jaan 2021
(2 päeva)
 • Koostöö ja kogemuste jagamise seminar.
 • Strateegiline planeerimise ja strateegilise juhtimise tööriistad, avaliku sektori ja erasektori erinevused ning sarnasused.
 • Muudatuste juhtimine.
   
Jari Kukkonen
Lauri Tabur

IV moodul II osa

Veebr 2021
( 1 päev)

 • MindFulness
 • Töö ja eraelu heaolu kujundamine organisatsioonis.
Ville Jehe
  V moodul: Innovatsioon avalikus sektoris  

V moodul I osa
Märts 2021
(2 päeva)

 • Innovatsioon avalikus sektoris. Loova ja innovaatilise lähenemise toetamine,  sihtrühmade kaasamine.
 • Koostöö ja kogemuste jagamise seminar.
 • Disainmõtlemine ja kliendikesksus avalikus sektoris. Kodune ülesanne
Ott Pärna, PhD
Kaarel Mikkin
V moodl II osa
Aprill 2021a
(2 päeva)
 • Disainmõtlemine ja kliendikesksus avalikus sektoris. Kodutööde esitlemine ja tagasiside.
 • Koostöö ja kogemuste jagamise seminar.
 • Keskastmejuhtide digikompetentsid-nutikad ja innovatiivsed lahendused.
 • Innovatsiooni toetava kultuuri kujundamine ja soodustamine meeskonnas.

Kaarel Mikkin
SEB akadeemia:
Siim Lepisk ja/või
Ragnar Toomla ja/või

Edward Rebane

  VI moodul: Kommunikatsioon ja koostöö  
VI moodul I osa
Mai 2021
(2 päeva)
 • Koostöö ja kogemuste jagamise seminar.
 • Kaugtöö, paindlik tööaeg, erivajadused. Muutuv töökeskkond, avalik sektor ja projektipõhine lähenemine. 
 • Kommunikatsioon ja koostöö (sisekommunikatsioon). Kommunikatsioon eri tasanditel: inimestevaheline, organisatsiooni- ja massikommunikatsioon.
 • Tagasiside andmine ja tunnustamine, tööstress ja läbipõlemine
Egle Saska
Kaja Sepp
Irene Metsis
VI moodul II osa ja lõpetamine
Juuni 2021
(1 päev)
 • Programmi kokkuvõte ja juhised edaspidiseks
 

 

*Koolituse korraldaja jätab endale õiguse viia programmi sisse muudatusi pidades silmas parimat võimalikku tulemust ja kooskõlastades muudatusi Hankijaga.

Individuaalse arengu toetamine

Ettevalmistava tööna läbib iga osaleja isiksuseprofiili hindamise (Hogan Personality Inventory test), mis aitab välja selgitada, kuidas juhi isiksus mõjutab tema ametialast edukust. Testi täitmine toimub elektroonselt enne avamoodulit.

 

Kogu programmi vältel pakutakse osalejale individuaalset arengutuge coaching’u-sessioonide näol eesmärgiga:
•    aidata juhil ennast analüüsida ja saada teadlikumaks enda arengukohtadest ja –vajadustest;
•    aidata juhil esile kutsuda soovitud muutust (nt isiklike (juhtimis)oskuste tasandil või mõne tööalase eesmärgi/muudatuse saavutamisel).

 

Arengufookuse leidmisele annab olulise sisendi programmi alguses läbiviidav isiksuseprofiili hindamine HPI ja avamoodulis saadud informatsioon. Iga osaleja seab endale individuaalsed arengueesmärgid ning monitoorib edasiminekut ja tulemusi koos coach’iga läbi programmi. Sessioonid toimuvad vastavalt coachee ja coach’i  poolt kokkulepitud ajakavale.

 

Sessioone (a’ 60 min) toimub 3 ja need viiakse läbi programmi jooksul vastavalt reaalsele vajadusele (näiteks kord kuus vms). Lähtuda tuleks sellest, et coaching’ust võimalikult suurt kasu saada. Esimene coaching saab toimuda peale avamoodulit ja kolmas enne programmi viimast koolituspäeva.

 

Coaching’u-sessioone viivad läbi rahvusvaheliselt tunnustatud diplomit omavad juhtimis-coach’id, kes kõik on läbinud AoEC Practitioner Diploma in Executive Coaching programmi ja olnud pikaajaliselt tegevad meeskondade juhtimises ning arendamises.

 

Enamikes moodulites toimuvad osalejate poolt läbi viidavad koostöö ja kogemuste jagamise seminarid. Seminaride läbiviimiseks jagunevad osalejad gruppidesse. Iga grupp valmistab programmi jooksul ette 1 seminari teemal, mis on grupile südamelähedane, koolituse teemadega seotud ja annab võimaluse analüüsida oma kogemusi. Grupiliikmed koostavad ühise ettekande, kus toovad välja läbitud eelmise mooduli teemaga seonduvalt positiivsed kogemused ja õpikohad, mida võiks tulevikus teisti teha või vältida.

 

Programmi vältel tuleb osalejatel arvestada veel mõningase lisanduva ajakuluga nt kodutööülesande täitmisel või järgmist moodulit sissejuhatava materjali läbimisel.

15.

I grupp: 15.09.2020-09.06.2021

22.

II grupp: 22.09.2020-09.06.2021

29.

III grupp: 29.09.2020-09.06.2021

Ajakava

Osalejad jagunevad kolme gruppi.

 

  I grupp  -  Moderaator Peep Aaviksoo  
  aeg maht
  15.-16.09.2020 (ööbimisega Laulasmaal) 2 päeva
  13.-14.10.2020 2 päeva

 

10.11.2020 (osaleb kogu grupp) ja 11.11 või 12.11.2020 (grupp jaguneb videotreeningu tarvis kaheks,
osaleda tuleb neist ühel päeval)
2 päeva
  03.-04.12.2020

2 päeva

  13.-14.01.2021 2 päeva
  10.02.2021 1 päev
  09.-10.03.2021 2 päeva
  06.-07.04.2021 2 päeva

 

06.-07.05.2021 2 päeva
  09.06.2021 1 päev
  II grupp  -  Moderaator aires padar  
  aeg maht
  22.-23.09.2020 (ööbimisega Laulasmaal) 2 päeva
  27.-28.10.2020 2 päeva

 

17.11.20 (osaleb kogu grupp) ja 18.11 või 19.11.2020 (grupp jaguneb videotreeningu tarvis kaheks,
osaleda tuleb neist ühel päeval)
2 päeva
  08.-09.12.2020

2 päeva

  19.-20.01.2021 2 päeva
  15.02.2021 1 päev
  16.-17.03.2021 2 päeva
  13.-14.04.2021 2 päeva

 

11.-12.05.2021 2 päeva
  09.06.2021 1 päev
  III grupp  -  Moderaator egle saska  
  aeg maht
  29.-30.09.2020 (ööbimisega Laulasmaal) 2 päeva
  03.-04.11.2020 2 päeva

 

24.11.2020 (osaleb kogu grupp) ja 25.11 või 26.11.2020 (grupp jaguneb videotreeningu tarvis kaheks,
osaleda tuleb neist ühel päeval)
2 päeva
  15.-16.12.2020

2 päeva

  26.-27.01.2021 2 päeva
  17.02.2021 1 päev
  23.-24.03.2021 2 päeva
  27.-28.04.2021 2 päeva

 

18.-19.05.2021 2 päeva
  09.06.2021 1 päev

Läbiviijad

Programmi moderaatorid: Peep Aaviksoo, Aires Padar ja Egle Saska. 

 

Koolitajad ja külalisesinejad: Peep Aaviksoo, Ragnar Siil, Veiko Sepp, Andres Liinat, Rasmus Kagge, Arto Aas, Taavi Rõivas, Annika Arras, Jari Kukkonen, Lauri Tabur, Ville Jehe, Ott Pärna, Kaarel Mikkin, Irene Metsis, Siim Lepisk ja/või Ragnar Toomla ja/või Edward Rebane, Kaja Sepp, Egle Saska, Kätlin Alvela.

Peep Aaviksoo

Peep Aaviksoo

KAJA arenguprogrammi moderaator
Aires Padar

Aires Padar

KAJA arenguprogrammi moderaator
Egle Saska

Egle Saska

KAJA arenguprogrammi moderaator
Ragnar Siil

Ragnar Siil

Andres Liinat

Andres Liinat

Veiko Sepp

Veiko Sepp

Rasmus Kagge

Rasmus Kagge

Arto Aas

Arto Aas

Taavi Rõivas

Taavi Rõivas

Annika Arras

Annika Arras

Jari Kukkonen

Jari Kukkonen

Lauri Tabur

Lauri Tabur

Ville Jehe

Ville Jehe

Ott Pärna

Ott Pärna

Kaarel Mikkin

Kaarel Mikkin

Siim Lepisk

Siim Lepisk

Ragnar Toomla

Ragnar Toomla

Edward Rebane EBs veeb

Edward Rebane

Kaja Sepp

Kaja Sepp

Irene Metsis

Irene Metsis

Kätlin Alvela

Kätlin Alvela

Kandideerimine ja osalejate valik

Programmi on oodatud arengule ja muutustele orienteeritud juht, kes:

 • on motiveeritud ning soovib arendada ennast ja aidata kaasa oma meeskonna liikmete arengule; 
 • on isiklikule eeskujule tuginev eestvedaja ja soovib kujundada terviklikku riigivalitsemist toetava juhtimiskultuuri; 
 • on keskastmejuht - allub asutuse juhile või tema asetäitjale või on juht, kelle alluvuses on juhte, kellel on omakorda vahetuid alluvaid või kellel on palju alluvaid (vt täpset sihtrühma kirjeldust eespool);
 • omab vähemalt 1-aastast juhtimiskogemust; erandkorras ja põhjendatud juhtudel võivad programmis osaleda ka kõrge potentsiaaliga juhid, kelle juhtimiskogemus on alla aasta;
 • omab valmisolekut panustada ja osaleda kogu programmis.

Kandideerimiseks palume Teil täita avaldus, mille leiab veebiaadressilt: https://ebs.ee/kandideerimine-kaja-programmi

 

Kandideerimine on avatud 1. mai kuni 7. juuni 2020. 

 

Kandidaate teavitame osalusvalikust 18. juuniks 2020 e-posti teel.

 

Kandideerimisel palume märkida ära gruppide eelistused (I ja II eelistus), mida gruppide komplekteerimisel võimalusel arvestame.

 

Kandidaatide seast teeb  lõpliku valiku komisjon, kuhu kuuluvad EBS Executive Educationi, Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Rahandusministeeriumi esindajad.

Osalejate valikul võetakse arvesse järgmist:

 • asutuste proportsionaalne esindatus ja mitmekesisus;
 • kandidaadi kõrge motiveeritusprogramm tervikuna läbida – hinnatakse kandideerimisankeedis olevate vastuste põhjal, seega palume leida aega, et oma avalduses motivatsiooni selgelt ja mõjuvalt põhjendada;
 • grupi dünaamika eesmärk on jõuda osalejate koosluseni, mis toetaks parimal moel üksteiselt õppimist, potentsiaali avamist ja talentide arengut.
 • võrdsete kandidaatide puhul arvestatakse alluvate arvu. 

Osalemisinfo

Programmis osalemine on osalejale programmi läbimise korral tasuta.

 

Koolituspäevade kestus:

Täispikad koolituspäevad (8 ak t) kestavad EBSis 09.30-16.45.
NB! Eraldi ajakava on väljasõiduna toimuval avamoodulil (täpsustub ja saadetakse osalejale eeltöö käigus).

 

Koolituse täpsemad ajakavad saadetakse osalejatele enne koolitust. Koolitusmaterjali olemasolul tehakse see osalejatele kättesaadavaks elektroonselt vahetult enne koolituspäeva toimumist. 

 

Koolituspäev sisaldab kohvipause ja lõunasööki. I moodulis Laulasmaal on tagatud korraldaja poolt majutus 2-kohalises toas, õhtusöök ning osaleja soovi korral ka transport.

 

Toimumiskoht:

Programm viiakse läbi EBS Executive Education’is aadressil A. Lauteri 3, Tallinn.
Avamoodul toimub väljasõidu ja ööbimisega Laulasmaal.
Individuaalse coaching’u toimumiskohad lepitakse coach’ide-coachee’de poolt eraldi kokku.

 

KAJA arenguprogrammi osalemise tingimused

Lisainfo

Kontaktisik kandideerimisel on Mare Tolli, EBS Executive Educationi projektijuht, tel: 53096446, 6651356, e- mail: mare.tolli@ebs.ee

Kontaktisik programmi elluviimisel on Anne-Liis Paide, EBS Executive Educationi coaching’u-programmide juht, tel: 54556660, e-mail: anne-liis.paide@ebs.ee

 

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti

 

Arenguprogrammi viiakse läbi ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna "Haldusvõimekus" programmi "Inimressursi koolitus ja arendamine" raames ning rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ja riigieelarvest omafinantseerimiseks ettenähtud vahenditest.