Keskastmejuhtide arenguprogramm KAJA 2019 - 2021

 

Septembris 2019 alustab taaskord avaliku sektori sihtrühma seas tuntud ja tunnustatud keskastmejuhtide arenguprogramm KAJA, mida viib ellu EBS Executive Education Riigi Tugiteenuste Keskuse tellimusel. 

Eesmärk

Arenguprogrammi KAJA eesmärgiks on suurendada terviklikku ja tõhusat riigivalitsemist läbi keskastmejuhtide kompetentside, ühise väärtusruumi ja asutuste vahelise koostöö kasvu. Tegemist on keskastmejuhi isiklikule arengule suunatud programmiga, kus oluline rõhuasetus on juhi eneseteadlikkuse kasvatamisel, isiklike oskuste analüüsil ja arenguvajaduste määratlemisel.

Sihtrühm

Programmi on oodatud kandideerima keskastmejuhid ministeeriumidest, põhiseaduslikest institutsioonidest, ametitest ja inspektsioonidest ning teistest valitsusasutustest. Samuti kuuluvad sihtrühma ka valik riigiasutuste hallatavaid asutusi (nimekirja leiate siit) ning kohalike omavalitsuste ametiasutused. 

 

Keskastmejuhtide määratlemisel palume lähtuda järgmisest definitsioonist: keskastmejuht on asutuse juhile (nt kantsler, peadirektor) või tema asetäitjale (nt asekantsler, peadirektori asetäitja) vahetult alluv juht, kellel on vahetuid alluvaid. Arvestame ka asutuste juhtimisstruktuuridega – osalema on oodatud juhid, kes ei allu küll otseselt tippjuhile või tema asetäitjale, kuid kelle alluvuses on juhte, kellel on omakorda vahetuid alluvaid, või kellel on palju alluvaid.

Miks osaleda programmis?

Iga osaleja saab võimaluse:

  • arendada oma juhtimisalaseid teadmisi ja oskuseid ning täiendada oma juhtimisalaseid tööriistu;
  • suurendada teadlikkust oma rollist, eesmärkidest ja nendeni jõudmise viisidest ning oma võimetestjuhina;
  • arendada ennast partnerluses juhtimis-coach’iga;
  • luua koostöövõrgustikku juhtimisalaste küsimuste arutamiseks;
  • kasutada õpitut edaspidi nii enda, oma alluvate kui ka töökeskkonna arendamisel.

 

Ühes programmis osaleb 25 keskastmejuhti, kuues programmis kokku (2019-2021) osaleb 150 keskastmejuhti. Kolm esimest gruppi alustavad paralleelselt septembris 2019.

Programmi sisu

KAJA arenguprogramm on osaleja enda ja inimeste juhtimise arendamisele suunatud 10 kuud kestev arenguprogramm. Programmi sisukaid kohtumisi ja mitmekesiseid õppepäevi viivad läbi oma ala tipptegijad ja väärtusliku kogemuspagasiga praktikud. Programm sisaldab nii interaktiivses vormis uute teadmise jagamist kui ka erinevaid reflektsiooni võimaldavaid tegevusi, individuaalset tuge ja tagasisidet.

 

Programmi teemad jagunevad kuueks koolitusmooduliks ja 18 koolituspäevaks:

 

TOIMUMISAEG

MOODULI teemad 

koolitajad

 

 

I moodul: Mina kui juht ja meeskondade eestvedaja

 

Sept - okt 2019
(2 päeva)
  • Sissejuhatus programmi. 
  • Coaching ja coachiv juhtimine.
  • Isikliku arengu diagnostikad ja arendusplaanid (Hogan HPI isiksusetesti tagasisidestamine).
  • Avaliku sektori eripärad, keskastmejuhi roll, ametnikueetika.

Peep Aaviksoo

Ragnar Siil

Okt - nov 2019
(2 päeva)
  • Väärtuspõhine juhtimine, eesmärkide püstitamine ja saavutamine, eestvedamine, motiveerimine. Praktilised harjutused, kuidas seda oma meeskonnas ellu viia.
  • Horisontaalne ametkondade ülene koostöö. Projektitöö riigisektoris.
    EL nõukogu eesistumise projekti näitel.
  • Virtuaalsete meeskondade juhtimine.
  • Koostöö ja kogemuste jagamise seminar.

Andres Liinat
Piret Lilleväli
Veiko Sepp

  II moodul: Läbirääkimised ja esinemisoskused

 

Nov - dets 2019
(2 päeva)
  • Läbirääkimine ja argumenteerimine, veenva kõne mudel, esinemisoskused.
  • Esinemisoskused, suhtlemine meediaga, argumenteerimine ja mõjusa sõnumi esitamine sh meediga suhtlemise videotreening.
Ragnar Siil
Rasmus Kagge
 
  III moodul: Riik ja poliitikad  

Dets 2019 - jaan 2020
(2 päeva)

  • Koostöö ja kogemuste jagamise seminar.
  • Eesti riigi spetsiiline strateegiline lähenemine ja juhtimine.
  • Eesti riik ja riigi süsteemne tundmine, ühiskonda ja majandust mõjutavad tegurid.
  • Poliitikad ja poliitikate kujunemise protsess.
  • Sihtrühmade kaasamine.
Arto Aas
Alar Karis
Annika Arras
  IV moodul: Strateegia ja muudatused

 

Jaan - veebr 2020
(2 päeva)
  • Koostöö ja kogemuste jagamise seminar.
  • Strateegiline planeerimise ja strateegilise juhtimise tööriistad, avaliku sektori ja erasektori erinevused ning sarnasused.
  • Muudatuste juhtimine.
     
Jari Kukkonen
Lauri Tabur
Veebr - märts 2020
( 1 päev)
  • MindFulness
  • Töö ja eraelu heaolu kujundamine organisatsioonis.
Ville Jehe
  V moodul: Innovatsioon avalikus sektoris  

Märts - aprill 2020
(2 päeva)

  • Innovatsioon avalikus sektoris. Loova ja innovaatilise lähenemise toetamine,  sihtrühmade kaasamine.
  • Koostöö ja kogemuste jagamise seminar.
  • Disainmõtlemine ja kliendikesksus avalikus sektoris. Kodune ülesanne
Ott Pärna, PhD
Kaarel Mikkin
Aprill - mai 2020
(2 päeva)
  • Disainmõtlemine ja kliendikesksus avalikus sektoris. Kodutööde esitlemine ja tagasiside.
  • Koostöö ja kogemuste jagamise seminar.
  • Keskastmejuhtide digikompetentsid-nutikad ja innovatiivsed lahendused.
  • Innovatsiooni toetava kultuuri kujundamine ja soodustamine meeskonnas.

Kaarel Mikkin
SEB akadeemia:
Siim Lepisk või
Ragnar Toomla või

Edward Rebane

  VI moodul: Kommunikatsioon ja koostöö  
Mai - juuni 2020
(2 päeva)
  • Koostöö ja kogemuste jagamise seminar.
  • Kaugtöö, paindlik tööaeg, erivajadused. Muutuv töökeskkond, avalik sektor ja projektipõhine lähenemine. 
  • Kommunikatsioon ja koostöö (sisekommunikatsioon). Kommunikatsioon eri tasanditel: inimestevaheline, organisatsiooni- ja massikommunikatsioon.
  • Tagasiside andmine ja tunnustamine, tööstress ja läbipõlemine
Egle Saska
Kaja Sepp
Irene Metsis
Juuni 2020
(1 päev)
  • Programmi kokkuvõte ja juhised edaspidiseks
 

 

*Koolituse korraldaja jätab endale õiguse viia programmi sisse muudatusi pidades silmas parimat võimalikku tulemust ja kooskõlastades muudatusi Hankijaga.

Individuaalse arengu toetamine

Ettevalmistava tööna läbib iga osaleja isiksuseprofiili hindamise (Hogan Personality Inventory test), mis aitab välja selgitada, kuidas juhi isiksus mõjutab tema ametialast edukust. Testi täitmine toimub elektroonselt enne avamoodulit.

 

Kogu programmi vältel pakutakse osalejale individuaalset arengutuge coaching’u-sessioonide näol eesmärgiga:
•    aidata juhil ennast analüüsida ja saada teadlikumaks enda arengukohtadest ja –vajadustest;
•    aidata juhil esile kutsuda soovitud muutust (nt isiklike (juhtimis)oskuste tasandil või mõne tööalase eesmärgi/muudatuse saavutamisel).

 

Sessioone (a’ 60 min) toimub 3 (peale avamoodulit, programmi kestel ja enne viimast koolituspäeva). Arengufookuse leidmisele annab olulise sisendi programmi alguses läbiviidav isiksuseprofiili hindamine HPI ja avamoodulis saadud informatsioon. Iga osaleja seab endale individuaalsed arengueesmärgid ning monitoorib edasiminekut ja tulemusi koos coach’iga läbi programmi. Sessioonid toimuvad vastavalt coachee ja coach’i  poolt kokkulepitud ajakavale.

 

Coaching’u-sessioone viivad läbi rahvusvaheliselt tunnustatud diplomit omavad juhtimis-coach’id, kes kõik on läbinud AoEC Practitioner Diploma in Executive Coaching programmi ja olnud pikaajaliselt tegevad meeskondade juhtimises ning arendamises.

 

Enamikes moodulites toimuvad osalejate poolt läbi viidavad koostöö ja kogemuste jagamise seminarid. Seminaride läbiviimiseks jagunevad osalejad gruppidesse. Iga grupp valmistab programmi jooksul ette 1 seminari teemal, mis on grupile südamelähedane, koolituse teemadega seotud ja annab võimaluse analüüsida oma kogemusi. Grupiliikmed koostavad ühise ettekande, kus toovad välja läbitud eelmise mooduli teemaga seonduvalt positiivsed kogemused ja õpikohad, mida võiks tulevikus teisti teha või vältida.

 

Programmi vältel tuleb osalejatel arvestada veel mõningase lisanduva ajakuluga nt kodutööülesande täitmisel või järgmist moodulit sissejuhatava materjali läbimisel.

10.

I grupp: 10.09-2019-11.06.2020

12.

II grupp: 12.09.2019-11.06.2020

30.

III grupp: 30.09.2019-11.06.2020

Ajakava

Osalejad jagunevad kolme gruppi.

 

  I grupp  -  Moderaator Peep Aaviksoo  
  aeg maht
  10.-11.09.2019 (ööbimisega Laulasmaal) 2 päeva
  17.-18.10.2019 2 päeva

 

20.11.2019 (osaleb kogu grupp) ja 21.11 või 22.11.2019 (grupp jaguneb videotreeningu tarvis kaheks,
osaleda tuleb neist ühel päeval)
2 päeva
  17.-18.12.2019

2 päeva

  21.-22.01.2020 2 päeva
  20.02.2020 1 päev
  19.-20.03.2020 2 päeva
  02.-03.04.2020 2 päeva

 

14.-15.05.2020 2 päeva
  11.06.2020 1 päev
  II grupp  -  Moderaator egle saska  
  aeg maht
  12.-13.09.2019 (ööbimisega Laulasmaal) 2 päeva
  05.-06.11.2019 2 päeva

 

03.12.19 (osaleb kogu grupp) ja 04.12 või 05.12.2019 (grupp jaguneb videotreeningu tarvis kaheks,
osaleda tuleb neist ühel päeval)
2 päeva
  07.-08.01.2020

2 päeva

  05.-06.02.2020 2 päeva
  03.03.2020 1 päev
  31.03-01.04.2020 2 päeva
  28.-29.04.2020 2 päeva

 

26.-27.05.2020 2 päeva
  11.06.2020 1 päev
  III grupp  -  Moderaator aires padar  
  aeg maht
  30.09-01.10.2019 (ööbimisega Laulasmaal) 2 päeva
  12.-13.11.2019 2 päeva

 

11.12.2019 (osaleb kogu grupp) ja 12.12 või 13.12.2019 (grupp jaguneb videotreeningu tarvis kaheks,
osaleda tuleb neist ühel päeval)
2 päeva
  16.-17.01.2020

2 päeva

  11.-12.02.2020 2 päeva
  10.03.2020 1 päev
  07.-08.04.2020 2 päeva
  05.-06.05.2020 2 päeva

 

02.-03.06.2020 2 päeva
  11.06.2020 1 päev

Läbiviijad

Programmi moderaatorid: Peep Aaviksoo, Aires Padar ja Egle Saska. 

 

Koolitajad ja külalisesinejad: Ragnar Siil, Andres Liinat, Annika Arras, Jari Kukkonen, Lauri Tabur, Ott Pärna, Kaarel Mikkin, Irene Metsis, Piret Lilleväli, Veiko Sepp, Alar Karis, Arto Aas, Ville Jehe, Rasmus Kagge, Kaja Sepp, Siim Lepisk või Ragnar Toomla.

Peep Aaviksoo

Peep Aaviksoo

KAJA arenguprogrammi moderaator
Aires Padar

Aires Padar

KAJA arenguprogrammi moderaator
Egle Saska

Egle Saska

KAJA arenguprogrammi moderaator
Ragnar Siil

Ragnar Siil

Andres Liinat

Andres Liinat

Jari Kukkonen

Jari Kukkonen

Annika Arras

Annika Arras

Lauri Tabur

Lauri Tabur

Ott Pärna

Ott Pärna

Kaarel Mikkin

Kaarel Mikkin

Irene Metsis

Irene Metsis

Piret Lilleväli

Piret Lilleväli

Arto Aas

Arto Aas

Ville Jehe

Ville Jehe

Rasmus Kagge

Rasmus Kagge

Kaja Sepp

Kaja Sepp

Alar Karis

Alar Karis

Veiko Sepp

Veiko Sepp

Siim Lepisk

Siim Lepisk

Ragnar Toomla

Ragnar Toomla

Edward Rebane EBs veeb

Edward Rebane

Kandideerimine ja osalejate valik

Programmi on oodatud arengule ja muutustele orienteeritud juht, kes:

  • on motiveeritud ning soovib arendada ennast ja aidata kaasa oma meeskonna liikmete arengule; 
  • on isiklikule eeskujule tuginev eestvedaja ja soovib kujundada terviklikku riigivalitsemist toetava juhtimiskultuuri; 
  • on keskastmejuht - allub asutuse juhile või tema asetäitjale või on juht, kelle alluvuses on juhte, kellel on omakorda vahetuid alluvaid või kellel on palju alluvaid (vt täpset sihtrühma kirjeldust eespool);
  • omab vähemalt 1-aastast juhtimiskogemust; erandkorras ja põhjendatud juhtudel võivad programmis osaleda ka kõrge potentsiaaliga juhid, kelle juhtimiskogemus on alla aasta;
  • omab valmisolekut panustada ja osaleda kogu programmis.

Kandideerimiseks palume Teil täita avaldus, mille leiab veebiaadressilt: https://ebs.ee/kandideerimine-kaja-programmi

 

Kandideerimine on avatud 22. juuli 2019 kuni 19. august 2019.

 

Kandideerimisel palume märkida ära gruppide eelistused (I ja II eelistus), mida gruppide komplekteerimisel võimalusel arvestame.

 

Kandidaatide seast teeb  lõpliku valiku komisjon, kuhu kuuluvad EBS Executive Educationi, Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Rahandusministeeriumi esindajad.

    Osalejate valikul võetakse arvesse järgmist:

    • asutuste proportsionaalne esindatus ja mitmekesisus;
    • kandidaadi kõrge motiveeritusprogramm tervikuna läbida – hinnatakse kandideerimisankeedis olevate vastuste põhjal, seega palume leida aega, et oma avalduses motivatsiooni selgelt ja mõjuvalt põhjendada;
    • grupi dünaamika eesmärk on jõuda osalejate koosluseni, mis toetaks parimal moel üksteiselt õppimist, potentsiaali avamist ja talentide arengut.
    • võrdsete kandidaatide puhul arvestatakse alluvate arvu.

    Kandideerijaid teavitame tulemustest peale kandideerimistähtaja lõppu 5 tööpäeva jooksul e-posti teel.

    Valituks osutunud kanditaatidele edastatakse täpsem info esimese mooduli ja korraldusliku infoga. 

    Osalemisinfo

    Programmis osalemine on osalejale programmi läbimise korral tasuta.

     

    Koolituspäevade kestus:

    Täispikad koolituspäevad (8 ak t) kestavad 09.30-16.45. Programmi lõpetamine (4 ak t) kestab 09.30-12.45.
    NB! Eraldi ajakava on väljasõiduna toimuval avamoodulil. Esimene koolituspäev Laulasmaal algab kell 10:30 (kogunemine 10:00).

     

    Koolituse täpsemad ajakavad saadetakse osalejatele enne koolitust. Koolitusmaterjali olemasolul tehakse see osalejatele kättesaadavaks elektroonselt vahetult enne koolituspäeva toimumist. 

     

    Koolituspäev sisaldab kohvipause ja lõunasööki. I moodulis Laulasmaal on tagatud korraldaja poolt majutus 2-kohalises toas, õhtusöök ning osaleja soovi korral ka transport.

     

    Toimumiskoht:

    Programm viiakse läbi EBS Executive Education’is aadressil A. Lauteri 3, Tallinn.
    Avamoodul toimub väljasõidu ja ööbimisega Laulasmaal.
    Individuaalse coaching’u toimumiskohad lepitakse coach’ide-coachee’de poolt eraldi kokku.

     

    Kandideerimine programmi on lõppenud!

     

    KAJA arenguprogrammi osalemise tingimused

    Lisainfo

    Mare Tolli (mare.tolli@ebs.ee, 53096446)

    Anne-Liis Paide (anne-liis.paide@ebs.ee, 54556660)
    Helen Laidma (helen.laidma@ebs.ee, 5027629)

     

    EBS Executive Education OÜ

    E-post: koolitus@ebs.ee

    Telefon: +372 665 1323 

    Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti

     

    Arenguprogrammi viiakse läbi ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna "Haldusvõimekus" programmi "Inimressursi koolitus ja arendamine" raames ning rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ja riigieelarvest omafinantseerimiseks ettenähtud vahenditest.