SA Estonian Business School
A. Lauteri 3, 10114
Vastuvõtuinfo: +372 665 1340 Rektoraat: +372 665 1300
Estonian Business School in Helsinki
Technopolis Ruoholahti, Hiilikatu 3, 00180
+358 40 844 2840

Avatud ülikooli majandusteooria kursused

Täiendkoolituse õppesuund: Ärinduse, halduse ja õiguse õppevaldkond
Õppekavarühm: Majandusteaduse õppekavarühm (0311) Ärinduse ja halduse õppesuund (041)

ALGUS KURSUSE NIMETUS EAP    ÕPPEJÕUD                            HIND
Kevadsemester
2019
Mikroökonoomika 6 Alar Kein 540€
Eesti keeles

Kursuse eesmärgiks on arendada majanduslikku mõtlemist, analüüsioskusi ja majanduslike probleemide struktureeritud lahendamist.
Seatud eesmägi saavutamiseks pakutakse üliõpilastele süsteemne ülevaade mikroökonoomika põhimõistetest, tähtsamatest teooriatest ning meetodist. Teemade käsitluses keskendutakse kursuse käigus mikroökonoomika tähtsamate osade tutvustamisele – sh tarbija- ja firmateooria, erinevate turustruktuure ning –tõrgete (teoreetilisele) selgitusele. Samuti käsitletakse kursuse käigus tootmisisendite turgusid ja kokkuvõtvas osas ka üldist tasakaaluteooriat ning turgude efektiivsust ning (üldist) heaolu.
Kursused on alanud.

     
Kevadsemester
2019
Makroökonoomika 6 Lauri Luiker 540€

 

Inglise keeles

Kursuse eesmärgiks on pakkuda üliõpilastele teadmisi ja oskusi majanduse kui terviku lihtsamaks modelleerimiseks ja luua võimalused selle (vastuolulise reaalsuse) mõistmiseks. 
Seatud eesmägi saavutamiseks saavad üliõpilased süsteemse ülevaate makroökonoomika põhimõistetest, tähtsamatest teooriatest ning lihtsamatest vaatlusviisidest. Teemade käsitluses pakutakse tasakaalustatud ülevaadet lühi- ja pikaajalisest, staatilisest ja dünaamilisest, suletud ja avatud, rahva- ja rahvusvahelisest majandusest ning endogeensetest ja eksogeensetest majandusarengu mudelitest/teguritest. Kursuse käigus tutvustatakse üliõpilastele järgnevate makroökonoomika alateemade sisu ning keerukust: rahvamajanduse arvepidamine, majanduse monitooring, raha- ja valuutasüsteemi roll, makromajanduse tasakaal, majanduse tsüklilisus ning valitsuse majandus- ja eelarvepoliitika võimalused ning piirid. 
Kursus on alanud.

     
Kevadsemester
2019

Sissejuhatus majandusanalüüsi

3 Karmo Kroos 270€
Eesti keeles

Kursuse eesmärgiks on arendada majandusanalüüsiks vajalikke teadmisi ja praktilisi oskusi.

Seatud eesmärgi saavutamiseks arendatakse üliõpilaste teadmisi statistilisest analüüsist ja statistiliste meetodite praktilisest rakendamisest. Lähemalt kirjeldades püüab kursus pakkuda mõistlikku kombinatsiooni statistikast, arvutipõhistest andmeanalüüsi tehnikatest ja tulemuste diagrammilisest esitusest nii, et üliõpilased suudaksid iseseisvalt modelleerida ja kvantitatiivselt andmevoogu hinnata. Statistika osas keskendutakse jaotuste, regressiooni mudelite, statistiliste hüpoteeside, prognoosimise ja mudeli koostamise põhiprintsiipide tundmaõppimisele. Mainitud teadmiste ja oskuste süvendamiseks ja kinnistamiseks püütakse lahenda „reaalseid“ probleeme ja nendega soetud „tegelikke“ andmeid kasutades selleks erinevaid tarkvarapakettide võimalusi. Lühidalt öeldes, kursus on üles ehitatud selliselt, et üliõpilaste õpiksid hindama majandusanalüüsi ja selle rakendusvõimalusi.
Kursused on alanud

     
Kevadsemester
2019
Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmeanalüüsi meetodid 6 Kaire Põder
Karmo Kroos
570€
Inglise keeles

Kursuse eesmärgiks on magistritöö kirjutamiseks vajalikke teadmiste ja oskuste tutvustamine ja kinnistamine.

Eesmärgi saavutamiseks tutvustatakse ja selgitatakse kursuse käigus üliõpilasele sotsiaalteadustes enimkasutatud kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid uurimismeetodeid ning harjutatakse nende rakendamist.
Kursus on alanud

     
Sügis 2018
Sügis 2019
SÜGISSEMESTER ALGAB  15. AUGUSTIL.
ENAMUS KURSUSI ALGAVAD SEPTEMBRI 1. NÄDALAL.
TÄPNE INFO KURSUSTE TOIMUMISTE AEGADE KOHTA SELGUB JUULIS 2019.
     
Sügissemester
2018
Majandusteaduse alused 3 Renee Pesor
 
270€
Eesti keeles
 
Selle kursuse eesmärk on tutvustada majanduse põhikontseptsioone ja anda õpilastele idee, kuidas majandus on seotud õpingute ja praktilise äritegevusega.
Kursuse eesmärgi saavutamiseks on välja töötatud integreeritud kursus, mis ühendab mikro- ja makroökonoomika põhiprintsiibid. See tutvustab mõlema valdkonna põhimõisteid ja näitab, näitab kuidas teooria ning praktika on seotud. Täpsemalt käsitletakse järgmisi alateemasid baastasemel: tarbijad / nõudlus (ostjad/turg); heaolu maksimeerimine (tarbimine);  tootjad / pakkujad / ettevõtted (müüjad/ettevõtted/tööandjad); tootmine, kulude optimeerimine (juhtimine, juhtimisarvestus); turustruktuurid (konkurents turu konjunktuur); tööturg (töövõtjad, personali juhtimine); inflatsioon; rahvusvaheline kaubandus (rahvusvaheline äri, import – eksport); rahandus- ja maksupoliitika; SKT arvestus; majanduskasv ja kriisid.
 
     
Sügissemester
2019
Mikroökonoomika 6 Alar Kein  
Inglise keeles

Kursuse eesmärgiks on arendada majanduslikku mõtlemist, analüüsioskusi ja majanduslike probleemide struktureeritud lahendamist.

Seatud eesmägi saavutamiseks pakutakse üliõpilastele süsteemne ülevaade mikroökonoomika põhimõistetest, tähtsamatest teooriatest ning meetodist. Teemade käsitluses keskendutakse kursuse käigus mikroökonoomika tähtsamate osade tutvustamisele – sh tarbija- ja firmateooria, erinevate turustruktuure ning –tõrgete (teoreetilisele) selgitusele. Samuti käsitletakse kursuse käigus tootmisisendite turgusid ja kokkuvõtvas osas ka üldist tasakaaluteooriat ning turgude efektiivsust ning (üldist) heaolu.
Kursus I:  alates septembrist
Kursus II:  alates septembrist

     
Sügissemester
2019
Makroökonoomika 6 Alari Purju või Lauri Luiker  
Eesti keeles

Kursuse eesmärgiks on pakkuda üliõpilastele teadmisi ja oskusi majanduse kui terviku lihtsamaks modelleerimiseks ja luua võimalused selle (vastuolulise reaalsuse) mõistmiseks. 

Seatud eesmägi saavutamiseks saavad üliõpilased süsteemse ülevaate makroökonoomika põhimõistetest, tähtsamatest teooriatest ning lihtsamatest vaatlusviisidest. Teemade käsitluses pakutakse tasakaalustatud ülevaadet lühi- ja pikaajalisest, staatilisest ja dünaamilisest, suletud ja avatud, rahva- ja rahvusvahelisest majandusest ning endogeensetest ja eksogeensetest majandusarengu mudelitest/teguritest. Kursuse käigus tutvustatakse üliõpilastele järgnevate makroökonoomika alateemade sisu ning keerukust: rahvamajanduse arvepidamine, majanduse monitooring, raha- ja valuutasüsteemi roll, makromajanduse tasakaal, majanduse tsüklilisus ning valitsuse majandus- ja eelarvepoliitika võimalused ning piirid. 
 

- Kursus I (60ak/h)

- Kursus II (30ak/h)
- Kursus II (20ak/h( õhtuti)

Küsi täpsemaid tunniplaane!

 

 

 
Sügissemester
2019
Globaalne majandus ja poliitika 6 Meelis Kitsing  
Inglise keeles

Aine eesmärkideks:
 1) on pakkuda üliõpilastele parem arusaam rahvusvahelisest majandusest ja poliitikast tutvustades erinevaid lähenemisviise;
 2) siduda teoreetilised lähenemised empiiriliste kaasustega;
3) pakkuda informeeritud ja kriitiline arusaam globaalsest majandusest ja poliitikast. 

Kursusel käsitletakse erinevaid majandusteaduse ja politoloogia lähenemisi, mis keskenduvad globaalse majanduse ja poliitika vastastikusest seotusest põhjustatud mõjudele. Olulised kursuse raames käsitletavad kontseptsioonid on seotud väliskaubandusest tingitud täiendava heaolu hindamisega, absoluutse ja suhtelise eelisega, tootmistegurite mõjuga kaubandusele, protektsionismi põhjuste ja vormidega. Käsitletakse erinevaid turutõkete liike nagu tariifsed ja mittetariifsed tõkked ning hinnatakse nende mõju erinevate turuosaliste heaolule, majandusele ja poliitikale. Antakse ülevaade väliskaubanduse vormidest nagu tööstusharusisene kaubandus. Rahvusvahelise rahanduse osas käsitletakse vahetuskursi, intressimäärade ja maksebilansi kontseptsioone. Antakse ülevaade rahvusvaheliste kapitaliturgude dünaamikast ja toimimist mõjutavatest poliitilistest ja majanduslikest teguritest. Viimase teemana käsitletakse finantskriise spetsiifiliselt Euroopa Rahaliidu kontekstis.
 

Kursus toimub neljapäeviti, reedeti, laupäeviti,  algab augustist

     

 

Kõik täiendkoolituse kursused viiakse läbi koos üliõpilastega akrediteeritud õppekavadel, ärinduse ja halduse õppesuunal, sotsiaalteaduste õppekavagrupis.
 

Küsi lisainfot kursuste kohta: avatudulikool@ebs.ee või telefonil 6651386
3 EAP kursuse hind bakalaureuse taseme kursustel on 270 €, magistritaseme kursustel 285€
6 EAP kursuse hind bakalaureuse taseme kursustel on 540 €, magistritaseme kursustel 570€
Alates 15 EAP hinnasoodustused. Hinnakirja leiad siit >>>