SA Estonian Business School
A. Lauteri 3, 10114
Vastuvõtuinfo: +372 665 1340 Rektoraat: +372 665 1300
Estonian Business School in Helsinki
Technopolis Ruoholahti, Hiilikatu 3, 00180
+358 40 844 2840

Avatud ülikooli matemaatika ja informaatika kursused

Täiendkoolituse õppesuund: Matemaatika ja statistika; Informatsiooni- ja kommunikatsiooni tehnoloogiad
Täiendkooltuse õppekavarühmad:  Matemaatika; statistika; arvutikasutus

ALGUS KURSUSE NIMETUS EAP ÕPPEJÕUD  hINDK
Kevadsemester
2019

Digital Platforms*
Digitaalsed platvormid 

3 Meelis Kitsing,
Martin Kenney, 
Kai Jia
360€
Inglise keeles

This course introduces you to the emerging trends related to various digital platforms and how to apply principles to practice and to become more creative and effective in response to the rise of a media-driven, technology-oriented economy worldwide.

The course covers the following topics: 
•    Platform Strategies;
•    E-Business Models and Concepts; 
•    E-Business Application and Strategies;
•    Security Threats to e-Business;
•    Electronic Payment Systems;
•    Hyper-games and Information Warfare.
Kursusele on oodatud varasema bakalaureusekraadiga osalejad.
Kursus toimub: 27. märts ja 29. märts, kl 10.15-17.15

 

NB! Voucheriga ning vilislashinnaga ei ole võimalik

antud kursusel  osaleda.

 
Kevadsemester
2019
Lab: Enterprise Under Cyber-Attack. Threats, Plans, Decisions  *
(
Labor: Küberrünnak organisatsioonile. Ohud, plaanid, otsused )
3 BHC Laboratory 
Rainer Tugevus, 
Andrew Adjah Sai
360€
Inglise keeles

The course aims to equip the participant with strategic yet pragmatic knowledge about the nature of cyber-threats from the business perspective by identifying potential challenges and difficulties and ultimately, by inspiring thought-provoking discussions and advancing the quest for novel solutions. Participants will develop a way of thinking that is security-oriented, better understanding how to think about adversaries and to ensure a safe, secured environment for business to thrive.

The objective of the course is to:

• understand the fundamental concepts underlying the construction, management and maintenance of secure systems and environments conducive, and threat-mitigated, for business;

• understand and appreciate the nature of cyber threats and human risk behaviour in the cyber space;

• understand how to devise responsive and adequate strategies to counter contraband activities for businesses and organisations within the cyber landscape.

The course covers the following topics: 

• The Threat and Vulnerability Landscape;

• Social Engineering and Social Media Offence and Defence;

• Identity and Authentication: Mechanisms in Business;

• Security Perimeters and Domains;

• Risk Management and Business Continuity Planning;

• Lab: Enterprise under Cyber Attack! Threats, Plans, Decisions.
Kursusele on oodatud varasema bakalaureusekraadiga osalejad.
Kursus toimub: 28 ja 29.märts

 

NB! Voucheriga ning vilislashinnaga ei ole võimalik

antud kursusel  osaleda.

 
  Registreeru kohe      
Kevadsemester
2019
IT Äris ja juhtimises 6 Andrew Adjah Sai 570€
Inglise keeles

Aine eesmärgiks on selgitada IT olemust ettevõttes, äriprotsessis ja otsustusprotsessis, IT valitsemise protsessi ja IT üksuse töö korraldamist.

Kirjeldus: IT osa on tänapäeva äris äärmiselt oluline, enamikes ettevõtetes aga mitte põhimine osa ärist. Käesoleva kursuse raames käsitletakse järgmisi põhimisi valdkondi, tehnikaid ja praktikaid ning standardeid: IT olemus ja osa ettevõtte protsessides, IT ja äriprotsess, IT ja otsustusprotsess, IT vahendite vajadused ja nõuded, IT taristu kirjeldamine, rakendamine ja haldamine, IT strateegia, IT arendusprotsess, selle rakendamine ja haldamine, IT haldusprotsess, selle rakendamine ja meetodid, IT turve, selle olemus, rakendamine ja meetodid, IT riskihaldus ja selle meetodid, IT auditeerimine ja selle meetodid.
Kursus algab 15. märtsil, kell 14:00-17:15

     
Kevadsemester
2019
Sissejuhatus statistikasse 3 Indrek Kaldo 270€
Inglise keel

Aine eesmärgiks on anda ülevaade matemaatilise statistika keelest, mida kasutatakse majandusanalüüsis, majandusarvestuses ja rahanduses ning luua matemaatilise statistika baas eriala edukaks omandamiseks.

Kursusel käsitletakse majandusarvutuste aluseid; intressarvutuse põhitõdesid; suhtarve majanduses; matemaatilise statistika põhimõisteid; keskmisi ja variatsioonnäitarve; juhusliku sündmuse mõistet ja selle tõenäosuse arvutamise peamisi võtteid; tõenäosusteooria rakendusi majandusülesannete lahendamisel; sh otsustuste tegemisel; juhusliku suuruse mõistet, selle jaotusseadust ja arvkarakteristikuid; sagedamini esinevaid juhusliku suuruse jaotusi, sh binoomjaotust ja normaaljaotust; juhuslike suuruste sõltuvust, korrelatsiooni ja lineaarset regressiooni; praktikas enamkasutatavaid tüüpülesandeid, sh katsetulemuste põhjal juhusliku suuruse jaotusfunktsiooni hindamist; jaotusparameetrite hindamist ja hüpoteesi statistilist kontrollimist. Kursuse teemade käsitlemisel tutvutakse tabelarvutuse vahendite kasutusvõimalustega.
Kursus toimub esmaspäeviti ja algab 1. aprillil

     
  Registreeru kohe      
September- Detsember 2019
Enamus sügissemestri kursusi algavad septembri esimesel nädalal. Üksikud tsükliõppe kursused võivad alata ka 15. augustil.
Täpsemad kursuste nädalapäevad ning kellajad selguvad juulis 2019

     

Sügissemester

2019

Informaatika I 3 Heikki Päeva 270€
Eesti keeles
 

Kursuse eesmärgiks on anda õppijale teadmised ja oskused kaasaegse infotehnoloogia kasutamiseks õppetöös, juhtimises, äritegevuses ja teistel aladel.Aine põhirõhk on tabelarvutusel, lühidalt vaadeldakse esitlusprogrammi kasutusvõimalusi. Kursusel käsitletakse tabelarvutuse vahendeid ja põhitoiminguid, tabelite koostamist, valemite kasutamist, diagrammide ja graafikute loomist, andmebaaside loomist ja toiminguid andmebaasidega, funktsioonide kasutamist tabelarvutuses, lahendamismoodulite kasutamist, esitluse koostamist ja demonstreerimist esitlusprogrammiga.

     
Sügissemester
2019
Majandusmatemaatika ja statistika 6 Heikki Päeva 
 
540€

Eesti keeles

Inglise keeles

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade matemaatilisest keelest, mida kasutatakse majandusanalüüsis, majandusarvestuses ja rahanduses ning luua matemaatiline baas eriala edukaks omandamiseks.

Kursusel käsitletakse majandusarvutuste aluseid, intressarvutuse põhitõdesid, suhtarve majanduses, statistika põhitõdesid, keskmisi ja variatsioonnäitarve, maatriksarvutuse aluseid ja nende rakendusi majandusmudelite koostamisel ja lahendamisel, lineaarvõrrandite süsteeme, nende lahendamist ja rakendusi majanduses, funktsioonide kasutamist majandusülesannete lahendamisel, sealhulgas mitme muutuja funktsioone, osatuletisi ja tuletise rakendusi. Kursuse teemade käsitlemisel tutvutakse tabelarvutuse vahendite kasutusvõimalustega.

     

 

 

Kursuste detailsemad ajakavad siit >>>
Kevadsemestri loengute ajad selguvad hiljemalt jaanuaris 2019. Sügisesmestri loengute ajad selguvad juulis 2019

Kõik täiendkoolituse kursused viiakse läbi koos üliõpilastega tasemeõppe programmides, akrediteeritud õppekavadel, ärinduse ja halduse õppesuunal, sotsiaalteaduste õppekavagrupis.

 

Küsi lisainfot kursuste kohta: avatudulikool@ebs.ee või telefonil 6651386
3 EAP kursuse hind bakalaureuse taseme kursustel on 270 €, magistritaseme kursustel 285€
6 EAP kursuse hind bakalaureuse taseme kursustel on 540 €, magistritaseme kursustel 570€
Tärniga märgitud kursusel (*) ei saa osaleda vilistlashinnaga, ega voucheriga
Alates 15 EAP hinnasoodustused. Hinnakirja leiad siit >>>