SA Estonian Business School
A. Lauteri 3, 10114
Vastuvõtuinfo: +372 665 1325 Rektoraat: +372 665 1300
Estonian Business School in Helsinki
Technopolis Ruoholahti, Hiilikatu 3, 00180
+358 40 844 2840

Avatud Ülikool

Avatud Ülikooli kaudu on EBSi võimalik asuda õppima üht või mitut ainet ilma, et teid immatrikuleeritaks tudengiks. Avatud Ülikool on enesetäiendamise võimalus meie vilistlastele, koostööpartneritele ja teiste ülikoolide tudengitele. Teisisõnu kõigile, kes tunnevad huvi mõne meie kursuse vastu või tahavad enda jaoks kokku panna individuaalset programmi.

Vali endale sobiv valdkond

 

Ettevõtlus.png   Juhtimine.png   turundus ee.png

 

 

majandusteooria.png   käitumisteadused.png   keeled ee.png

 

 

matem.png   Rahandus ee.png   avalik haldus.png

 

Kevadsemestri (jaanuar - mai 2019) kursused leiad lisatud pdf.failist (tunniplaanid selguvad jõuludeks)
Vaata ka uut inglisekeelset moodulit GAME MANAGEMENT

 

SA Estonian Business School on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner
Majandustegevusteate registreerimise number Eesti Hariduse Infosüsteemis: 185457

 

Koolitusele registreerimine 

Küsi lisainfot

Avatud Ülikooli kontor on suletud jõulupuhkuse ajal 22.detsembrist kuni 2. Jaanuarini.
Häid pühi ja kohtumiseni uuel aastal!

 

Kursused täituvad kiiresti, registreeru kohe ja garanteeri endale koht kursusel! 

Registreerumisel Avatud Ülikooli kuulajaks on vajalikud järgmised dokumendid:

 • Avaldus
 • 1 foto (3x4 cm). Laetakse üles veebi avalduse külge 
 • Registreerumisel sõlmitakse EBS Avatud ülikooli ja kuulaja vahel leping, milles fikseeritakse poolte õigusega ja kohustused.
 • Magistritaseme kursustele saab registreeruda vaid kõrgharidust omav kuulaja. EBSil on õigus nõuda osalejalt koopiat haridust tõendavast dokumendist;

Keeleõppesse registreerumisel täpsustatakse osalejaga varasem keeletase, soovi korral saab osaleja sooritada kohapeal (tasuta) inglise keele tasemetesti. Testid toimuvad 4 x aastas- kevadel-suvel ja jaanuaris. Testi alusel saab osaleja liituda sobivaima keelegrupiga.
 

Avatud Ülikooli kuulaja ei oma üliõpilasstaatust ja sellest tulenevaid õigusi väljaspool ülikooli.

 

Hinnakiri

2018/2019 õppeaastal on EBSi Avatud ülikoolis kehtestatud allolev hinnakiri.
 

Bakalaureuseõppe programmide kursused:

 • semestri koormus 1-15 ainepunkti- 1 ainepunkti hind 90€ 
 • semestri koormus 16 ja enam ainepunkti – 1 ainepunkti hind 85€
 • keeleõppe kursus (LAN-koodiga) - 1 ainepunkti hind 95€
 • kursus Helsingi filiaalis - 1 ainepunkti hind 120€
 • praktikatöö (7,5 ainepunkti) hind  255€

Magistriõppe programmide kursused:

 • 1 ainepunkti hind 95€
 • kursus Helsingi filiaalis - 1 ainepunkti hind 130€

Bakalaureuse- ja magistriõppe õppekavades rakendatakse EBSi vilistlastele ühe õppeaasta jooksul kuni 6 ainepunkti deklareerimisel nn vilistlashinda alljärgnevalt:

 • üldained- ühe ainepunkti hind 35€
 • keeleained – 1 ainepunkti hind 50€

Kõik Avatud ülikooli ainepunktide hinnad sisaldavad e-õppe materjale Canvases, õppematerjale klassiruumis ning kokkuleppe korral saab kursuste eest tasuda mitmes osas.

       

Õppetöö korraldus

Kõik täiendkoolituse kursused viiakse läbi ülikooli tasemeõppe kursutel, akrediteeritud õppekavadel, ärinduse ja halduse õppesuunal, sotsiaalteaduste õppekavagrupis. Lae alla täiendkoolituse eeskiri

 

Täiendusõppe kvaliteedi tagamisel järgitakse EBSi õppekava statuudis kehtestatud programmipõhise õppekorralduse ja õppetöö kvaliteedi tagamise põhimõtteid. Õppetöö kvaliteedi tagamiseks kasutatavad vahendid on järgmised:

 • õppetööks vajalike eelduste ja tingimuste loomine ning õpikeskkonna pidev arendamine,
 • õppemeetodite ja -vahendite pidev ajakohastamine,
 • raamatukogu varustamine uuema õppe- ja teaduskirjandusega,
 • kõrge kvalifikatsiooniga õppejõudude ja teadustöötajate rakendamine õppeprotsessis ning õppejõudude järjepidev täienduskoolitamine,
 • õppekavade süsteemne ja järjepidev arendamine,
 • õppeportsessi tugiteenuste arendamine,
 • õppetöö ja õppekavaarenduse toetamine, edendamine, nõustamine, jälgimine ning kontrollimine haldus- ja tugistruktuuride kaudu,
 • regulaarse sisehindamise rakendamine ja hindamistulemuste arvestamine õppekavaarenduses,
 • üliõpilastelt, vilistlastelt, tööandjatelt ja teistelt siht- ja sidusrühmadelt regulaarse tagasiside hankimine ning analüüs ning tulemuste rakendamine õppekavaarenduses,
 • õppetegevuse rahvusvahelise dimensiooni arendamine üliõpilaste ja õppejõudude välisvahetuse kaudu.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine
 

Koolitus toimub klassiruumides, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel jm). Kõik õpperuumid vastavad töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele. Õppijatel on ligipääs kõikidele õppekavades kirjeldatud ressurssidele, sh õppeinfosüsteemi  ning õppetööks vajalike andmebaaside kasutusõigus ning õigus EBSi raamatukogu- ning lugemisaali kasutamisele.
 

Täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamine
 

Täiendusõpet viivad läbi kõrge kvalifikatsiooniga ülikooli õppejõud, valdkondlikud asjatundjad, spetsialistid ja praktikud. Õppejõudude kompetentse hinnatakse  kvalifikatsiooni alusel regulaarselt toimuvate arenguvestluste ja sisehindamise käigus ning õppijatelt saadud tagasiside alusel. EBSi õppejõud osalevad õppejõudude täiendkoolitustel ning erialastel teaduskonverentsidel.
 

Avatud Ülikooli õppuritele rakendub sama õppekorraldus, mis üliõpilastele.

Õppurile tehakse õppeinfosüsteemi (ÕIS) ja e-õppe platvormi CANVAS kasutajaõigused, milles on nähtavad valitud õppeainete tunniplaan, kaasõppurite nimekiri, ainult õppurile nähtavad õppesooritused, saab üles laadida kodutöid ning näha kursuse õppematerjale jms. Kursused toimuvad tunniplaani järgselt ja nende muudatustest teavitatakse osalejaid läbi õppeinfosüsteemi.

Kursuste läbimiseks ning ainepunktide saamiseks tuleb osaleda kontrolltöödel või seminaridel ning esitada õigeaegselt kodutööd. Kursused lõppevad eksami või arvestusega. Kõik tähtajad ja vahetööde osakaalud on kirjas aineprogrammis, mille õppur leiab CANVASEST.
 

Õppetöö toimumine

Koolitused toimuvad ajavahemikul september kuni detsember ning veebruar kuni mai.

Bakalaureuseõppe taseme kursused toimuvad tööpäeviti ajavahemikul kell 8:30-17:15. Enamasti toimub korraga 2-4 akadeemilist tundi ehk 1,5 kuni 3 tundi.

Õhtused loengud toimuvad nii bakalaureuse kui magistriõppe tudengitele toimuvad kell 17:30- 20:45. Üksikud kursused toimuvad ka tsükliõppena ning laupäeviti. Kursused varieeruvad loengute, seminaride, külalisesinejatega, grupiaruteludega ning sageli on rühmatöödes osalemine ka kursuse lõpetamise eelduseks. Mõningatel juhtudel toimuvad üksikud tunnid ka koolimajast väljas (mõnes ettevõttes) ning sellisel juhul annab õppejõud sellest oma aineprogrammis aegsasti teada.

Kõik õppurid kes osalevad aktiivselt õppetöös, teevad kaasa kodutööd ning eksamid saavad eduka kursuse lõpetamise korral tunnistuse.

 

 

Eripakkumine vilistlastele

 

Vilistlasena oled EBSis juba ühe programmi lõpetanud ning kindlasti saanud palju uusi teadmisi, mida oma praeguses töös edukalt rakendad. Avatud Ülikooli kaudu on Sul võimalik täiendada end ilma tudengiks immatrukuleerimata.

 

EBSikatele mõeldud erihinnad 2018/2019 õppeaastaks:

 • kõik EBSi vilistlased, kes ei ole hetkel EBSi üliõpilased, võivad igal aastal valida endale kuni 6 EAP mahus loengukursusi *, mille eest peab tasuma ligikaudu kolmandiku kursuse kehtivast hinnast. 
 • üldainete 1 EAP hind on 35 EURi, keeleainete 1 EAP on 50 EURi. 

Arve saab vormistada ka asutusele, tasemeõppe koolitusel osalemine on käibemaksuvaba. 

Kõik hetkel pakkumisel olevad kursused valdkonniti leiad siit

* mõningatele kursustele soodushind ei kehti (täpsuta registreerimisel).

 

Mentorluse koolitus ettevõtjatele

Hea ettevõtja!

 • Kas soovite panustada Eesti ettevõtluse arengusse koostöös kõrgkoolide ja koolidega?
 • Kas Teile meeldib oma ettevõtlusalaseid teadmisi ja kogemusi jagada ning noori inspireerida?
 • Olete varem töötanud noortega või Teil on plaan tulevikus olla õpilastele, tudengitele ärimentoriks?

Kui vastasite jah, olete oodatud koolitusele, mis annab alustavale mentorile baasoskused ja teadmised töötamaks ettevõtlusmentorina.
 

Ettevõtlusmentori eesmärgiks on meeskondade õppimise ja arengu toetamine äriidee väljatöötamisel ja arendamisel.

Mentor aitab õppurite meeskondi läbi oma ettevõtluskogemuse ja praktikate. Mentor on noortele inspiratsiooni allikaks, väljakutsete esitaja, tähelepanelik kuulaja ning proaktiivne suhtleja. 

 

Koolitused toimuvad:

 • Kuressaares 23. augustil 2018, kell 9.00-17.00
  Asukoht: TTÜ Mereakadeemia Keskuses, Tallinna 19, ruum 213 
 • Tallinnas, 26.oktoobril 2018, kell 9.00-17.00
  Asukoht: EBS, Lauteri 3, ruum 304
 • Järgmine koolitus toimub 2019 aasta kevadel (aeg täpsustub)

Registreeeru koolitusele

 

Koolitusel käsitletakse järgmiseid teemasid:

 • Mentori roll, ülesanded ja koostöövormid. 
 • Osterwalderi mudeli tutvustamine.
 • Ettevõtja kogemus mentorina. Tähtsad küsimused, millele peab oskama ettevõtlusmentor vastata.
 • Parimate praktikate jagamine.

 

Koolitajad: 

 

Ester Eomois (Estonian Business School) ja
Taavi Tamm - vabakutseline teenusedisainer, kellel on pikaajaline kogemus ettevõtluses ja start-upide mentorluses

 

Mentorkoolitusel osalemine on sihtgruppi kuuluvatele osalejatele tasuta!
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames.

 

Koolituse sihtgrupiks on ettevõtjad ja praktilist ärikogemust omavad mentorid, aga ka õpilastiimide juhendajad üld-, kesk-, kutse või kõrgkooli astmel ning inimesed kes viivad läbi ettevõtlusõpet.

Vastavalt programmi tingimustele kaasatakse ettevõtlusõppe protsessi ka tegutsevaid ettevõtjaid, kes suudavad olla õppuritele eeskujuks ja jagada valdkonnaspetsiifilist pädevust, mistõttu on vaja arendada ka õppetööd läbiviivate ettevõtjate pedagoogilisi ja didaktilisi teadmisi ja oskusi. Õppetööd läbiviivate spetsialistide ring on tänu ettevõtjate kaasamisele laienenud.

 

Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument: EBSi Avatud ülikooli tunnistus.

Koolituse lõpetamise tingimused: aktiivne osavõtt aruteludest ja rühmatöödest.

 

 

6.

Algab kursustele registreerimine

27.

Algavad semestri esimese poole kursused 

3.

Algavad semestri teise poole kursused

Leidke endale sobiv koolitus:

 • Tasemeõppe ained täiendusõppena
 • Mahukam moodul ühes kindlas valdkonnas
 • Üksikud kursused enesetäiendamiseks

Tulge nõustamisele! Vaatame koos erinevaid programme ning õppeaineid ning leiame koos parima lahenduse teie soovidele.

 

Info ja registreerimine: tööpäeviti, kl 10.00-17.00
avatudulikool@ebs.ee

tel 6651386

 

Koolitused algavad septembris ja jaanuaris

Millal toimub õppetöö

 • Kursused toimuvad perioodil 1. septembrist kuni 22. detsembrini ja 25. jaanuarist kuni 25. maini.
  3-punktised kursused toimuvad enamasti kahe kuu jooksul kord nädalas ning 6-punktised kursused on hajutatud 3-4 kuu peale, toimumissagedusega enamasti üks kuni kaks korda nädalas.
 • Valikus on kursusi, kus loengud toimuvad õhtuti peale tööd, tavaliselt algusega kell 17:30, või mõnikord ka tsükliõppes, näiteks 3-4 tundi neljapäeviti, reedeti või laupäeval. Kui teie amet võimaldab õppida töönädala keskel, leiate meie valikust inglise keelseid õppeaineid mis reeglina toimuvad argipäeviti tööpäeva ajal.
 • Kursustel osaledes võite ise otsustada, kas osalete vabakuulajana või teete kaasa kõik kodutööd, testid ja eksamid ning lõpetate kursuse täismahus. Õppuril, kes osaleb aktiivselt loengus ja kellel on head õppetulemused, on võimalik koguda ainepunkte (EAP), mida saab kooli vastuvõtu reeglite kohaselt tulevikus ülikooli astudes üle kanda.

Õpingute eest tasumine

2018/2019 õppeaastal on EBS Avatud ülikoolis kehtestatud hinnakiri.

Kursused on enamasti kolme kuni kuue ainepunktised. Kolme punkti kursus (tavaliselt 16-36 ak/h) maksab 270-285 € ning kuue punktine kursus (tavaliselt 20-60 ak/h) maksab 540-570 €. 
Keeltekursused maksavad enamasti 285 € ja nende maht on 60 ak/h tundi, va kaugõppe rühmal.

Kokkuleppel saad kursuste eest tasuda mitmes osas.

Bakalaureusetaseme kursustel, 16 või enama ainepunkti eest, siis saate ainepunktide maksumuselt soodustust.

Avatud Ülikooli õppur saab kasutada EBSi raamatukogu ja lugemissaali üliõpilastega sarnastel alustel, samuti kasutada õppeinfosüsteemi (ÕIS) ning e-õppe platvormi, mille kaudu saab esitada kodutöid, osaleda seminaridel, saada osa videoloengutest, laadida alla õppematerjale jne.