SA Estonian Business School
A. Lauteri 3, 10114
Vastuvõtuinfo: +372 665 1340 Rektoraat: +372 665 1300
Estonian Business School in Helsinki
Technopolis Ruoholahti, Hiilikatu 3, 00180
+358 40 844 2840

Avatud ülikooli juhtimise kursused

Täiendkoolituse õppekavasuund: Ärindus ja haldus
Täiendkoolituse õppekavarühmad: Juhtimine ja haldus

 

algus Kursuse nimetus EAP

õppejõud

HIND

Sügissemester

2019

Juhtimise alused 3 Tõnu Kaarelson

 

300€

Eesti keeles

 

16ak/h klassiruumis

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade organisatsiooni ja juhtimise olemusest nii teoorias kui ka praktikas.
Kursusel õpitakse tundma juhtimise põhitegevusi, mis võimaldab orienteeruda juhtimisega seotud probleemides, terminites ja meetodites ning mõista seda valdkonda käsitlevat kirjandust. Kursusel käsitletakse juhtimise üldmõisteid, juhtimisteooriate arengut, organisatsiooni keskkonda, juhi rolli, juhtimise peamisi ülesandeid ja meetodeid. Kõikide käsitletavate teemade ilmestamiseks on kasutusel harjutusülesannete lahendamine ja juhtumianalüüsid. Juhtimise aluste kursus on eelduseks mitmetele õppeprogrammi järgnevatele kursustele. 
Kursuse ajakava selgub juulis.

     
  Registreeru kohe      
Sügissemester
2019
Projektijuhtimine 3 Marge Sassi
Juko-Mart Kõlar
240-270€

Eesti keeles

16ak/h klassiruumis
 

või 
Inglise keeles

30ak/h klassiruumis

Kursuse eesmärk on anda kuulajatele baasteadmisi ning esmaseid oskuseid projektide valikust, kavandamisest ja juhtimisest.

Kursusel käsitletakse projekti ideede genereerimise ja projekti valiku, projekti kavandamise, projektijuhtimist mõjutavate tegurite, projekti kontrolli ja riskijuhtimise teemasid. Samuti on vaatluse all projektide juhtimise ja lõpetamise, projektgrupi moodustamise ning projekti meeskonnatöö teemad.

Kursuse ajakava selgub juulis.

     
Sügissemester
2019
Personalijuhtimine 6 Piret Masso 720€

Inglise keeles

 

32ak/h klassiruumis

Aine eesmärgiks on anda ülevaade ja kujundada arusaamine personalijuhtimise valdkonnast, selle eesmärkidest, fookusteemadest ja tegevusvaldkondadest, tulenevalt rahvusvahelise personalijuhtimise eripärast ja vajadustest.

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:
• personalijuhtimise terminoloogia, meetodid ja töövahendid;
• strateegise personalijuhtimise tegevusvaldkondade kohalik ja rahvusvaheline vaade;
• personalijuhtimise kolm peamist fookust: sobivate inimeste ligimeelitamine organisatsiooni, personali koolitamine ja arendamine ja töötajate säilitamine organisatsiooni jaoks nendest hoolimise ja töösuhete korrektse administreerimise kaudu;
• personalijuhtimise tegevusvaldkonnad: tööanalüüs, personali planeerimine, värbamine, valik, personali hindamine, koolitus ja arendus, karjääri planeerimine ja kujundamine, kompensatsiooni- ja soodustustepakettide haldamine ja töösuhted. 
Kursuse ajakava selgub juulis

  Osalejatelt on nõutav bakalaureuse kraad ja vähemalt 3.aastane töökogemus ärivaldkonnas  
Sügissemester
2019
Loovate meeskondade juhtimine 3 Marko Rillo, Jim
Seltenrich
Karli Kütt
270€
Inglise keeles

24ak/h klassiruumis

Kursuse eesmärgiks on osalejatele paremini teadvustada videomängude ja rakenduste, aga ka audiovideo, multimeedia ja filmi valdkonnas tegutsevate loovmeeskondade omadusi. 
Kursusel räägitakse erinevate loovmeeskondade lugusid. Mõned neist tegutsevad arvutimängude ja rakenduste, osad audiovideo, multimeedia ja filmi valdkonnas. Mõned on piiripealsed – reklaam, suhtekorraldus, kunstid, muusika ja teater. Nendes valdkondades tegutsevad huvitavad inimesed, kes on loomingulised ja innovaatilised. Nad mõtlevad väljaspoole raame, on vabad ja ebatraditsioonilised. Kursus annab oskused, kuidas olla loovmeeskondade liige ja kuidas neid juhtida.
Kursuse ajakava selgub juulis.
     
Sügissemester
2019
Strateegiline eestvedamine 6 Anu Virovere 600€

Eesti keeles

 

36ak/h klassiruumis

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade strateegilise eestvedamise olemusest - teooriatest ja mudelitest - ning kaasaegsele liidrile vajalikest teadmistest, oskustest, väärtustest ja hoiakutest, mis võimaldavad orienteeruda eestvedamisega seotud probleemides ning loovad eeldused adekvaatseks käitumiseks erinevates juhtimissituatsioonides.

Kursus käsitleb strateegilise eesvedamise oskust kui konkreetsete kompetentside kogumit, mis võimaldab inimeste juhtimisega seotud situatsioonides adekvaatselt käituda. Aine käsitlemisel lähtutakse humanistliku inimesekäsitluse ja positiivse psühholoogia paradigmadest ning eeldusest, et 21. sajandi teadmustöötaja (knowledge worker/intelligent worker) juhtimine erineb 20. sajandi töölise (industry worker) juhtimisest. Kursuse raames käsitletakse järgmiseid teemasid: kaasaegne juhtimiskeskkond ja muutunud organisatsioonikäsitlus, eestvedamise teooriad ja mudelid, liidri isiksus ja enesejuhtimine; visioon ja eesmärgid, võimu allikad ja juhtimiseetika, grupidünaamika – liidri ja järgijate suhted, liidri eneseväljendus ja suhtlemisoskused, juhendamine ja mentorlus.

Kursus toimub õhtustel aegadel, ajakava selgub hiljemalt juulis.

     
Sügissemester
2019
Loov juhtimine 3 Annemarie Steen 300€

inglise keeles

 

16ak/h klassiruumis

Aine eesmärgiks on juurutada tudengitel hirmudest ülesaamist, et julgeks tegutseda ja aidata tõsta teadmatuse taluvust. 
Kursusel käsitletakse:
Kohalolekut,  tundmatusega leppimist, hirmust ülesaamist, 
kuulamisoskust, uute ideede esitlemist. 

Aine läbinu:
• oskab olla hetkes kohal; on võimeline algatama alustama uusi projekte, sõltumata olukorrast; oskab kohaneda uute situatsioonidega; suudab ellu viia teiste ideid; teab ja oskab anda tagasisidet ning motiveerida ja võimustada kaaslasi. 

     
Sügissemester
2019
Kvaliteedijuhtimine 3   240€

Eesti keeles

 

16ak/h klassiruumis

Kursuse eesmägiks on anda ülevaade kaasaegsetest arusaamadest kvaliteedist ja sellega seonduvatest põhimõistetest, mudelitest ja meetoditest.

Kvaliteediga seonduvad põhimõisted, terviklik kvaliteedijuhtimine, protsessi kvaliteet, kvaliteedi plaanimine ja kvaliteedisüsteemide kavandamine, kvaliteedijuhtimise tööriistad, kvaliteedi mõõtmine, organisatsiooni enesehindamine, TQM-programmi elluviimine, kvaliteedi standardid, sertifitseerimine.
Kursus (16ak/h) toimub õhtustel aegadel, ajakava selgub juulis

 

     
Sügissemester 
2019
Juhtimissimulatsioon DYNAMA 4,5 Peeter Kross
Anto Liivat
Eesti keeles või
Inglise keeles
Tsükliõppes toimuva simulatsioonimängu eesmärgiks on mängulises vormis praktiseerida ettevõtjale juhtimisotsuste tegemiseks vajalikke oskusi.
Auditooriumis toimuv õpe läbitakse tempoka võistlusmänguna, kus rühmatööd vahelduvad juhtimisotsuseid analüüsivate ja nende mõju selgitavate lühiseminaridega. Kursusel käsitletakse järgmiseid teemasid: turu- ja konkurentsianalüüs; nõudluse prognoosimine ja dünaamika; toodete elutsükkel ja positsioneerimine; tooteportfelli struktuur ja toodete hinnastamine; toote hinna mõju nõudlusele; lühi- ja pikaajaline tarbijakäitumine; tegutsemine tõusval ja langeval turul; bilansi ja kasumiaruande analüüs; tootmis-, turundus- ja finantskulude planeerimine ning seosed ettevõtte lühi- ja pikaajaliste majandustulemustega; ettevõtte väärtuse hindamine; ühinemised ja omandamised; meeskonnatöö strateegiliste ja taktikaliste juhtimisotsuste langetamisel.
Kursuse läbimine eeldab tiimitööd meeskonna liikmetelt ka väljaspool klassiruumi.
Kursuse ajakava selgub juulis
     
Kevadsemester
2019
Diverse Global Teams
Mitmekülgsed globaalsed meeskonnad
3 Merle Liisu Lindma 360€
Inglise keeles

The objective of the course is to give an understanding and knowledge about diversity and inclusion. Students should understand what it means to be diverse and inclusive and what is inclusive behavior. The course provides a practical toolbox to contribute, manage and, if needed, lead diverse global teams.
The course covers the following topics:
• Mind-set Theory (Fixed/Growth Mind-Sets); 
• Every Day Bias (Conscious/Unconscious Bias)
• Dysfunctions of the Teams (Patrick Lencioni);
• Teambuilding: MBTI Tool and Its Benefits to Teams; 
• Generation Diversity and Inclusion;
• Cultural Diversity and Inclusion;
• Gender Diversity and Inclusion;
• Being a Member, Managing and Leading Virtual Teams;
• Being a Member, Managing and Leading Matrix Teams.
Kursus toimub kahel päeval mais - 23 ja 24. mai, kl 10:15-17:15

     
  Registreeru kohe      
Sügissemester 2019 Strateegiline juhtimine ja innovatsioon 6 Marko Rillo 720€
inglise keeles

 

  Osalejatelt on nõutav bakalaureuse kraad ja vähemalt 3.aastane töökogemus ärivaldkonnas  
Kevademester
2020
Strateegiline juhtimine 6        Mike Wahl    720€

Inglise keeles

 

32ak/h klassiruumis

Kursuse eesmärk on anda ülevaade organisatsiooni strateegilise juhtimise koolkondadest ja anda praktilisi oskusi äriorganisatsiooni strateegia kujundamiseks ja elluviimiseks. 
Aine fookuses on strateegilise juhtimise protsess tervikuna alates konkurentsikeskkonna analüüsidest kuni väljatöötatud strateegia elluviimiseni. Kursuse teemad sisaldavad keskkonnaanalüüsi, ettevõttesisest tugevuste ja nõrkuste analüüsi, strateegiliste valikute tegemist, riskide rolli strateegias, eesmärkide seadmist, jätkusuutlikku lähenemise printsiipe ning strateegiate formuleerimise ja elluviimise põhimõtteid. Kaasusmeetodi abil tutvustatakse levinud raamistikku strateegilise juhtimisel – Business Model Generation ja antakse praktilisi oskusi antud raamistikku kasutamisel.
Kursuse ajakava selgub jõuludeks 2019

 

 

 

 

 

 

 

Osalejatelt on nõutav bakalaureuse kraad ja vähemalt 3.aastane töökogemus ärivaldkonnas

 
Kevadsemester
2020
Tootmise ja teeninduse juhtimine 3    
         
Kevadsemester
2020
Juhtimine ja eetika 3    
         
Kevadsemester
2020
Projektijuhtimine 3    

 

Kõik täiendkoolituse kursused viiakse läbi koos üliõpilastega akrediteeritud õppekavadel, ärinduse ja halduse õppesuunal, sotsiaalteaduste õppekavagrupis.
Kursuste detailsemad ajakavad siit >>>

Küsi lisainfot kursuste kohta: avatudulikool@ebs.ee või telefonil 6651386
3 EAP kursuse hind bakalaureuse taseme kursustel on 270 €, magistritaseme kursustel 285€
6 EAP kursuse hind bakalaureuse taseme kursustel on 540 €, magistritaseme kursustel 570€
Alates 15 EAP hinnasoodustused. Hinnakirja leiad siit >>>