SA Estonian Business School
A. Lauteri 3, 10114
Vastuvõtuinfo: +372 665 1340 Rektoraat: +372 665 1300
Estonian Business School in Helsinki
Technopolis Ruoholahti, Hiilikatu 3, 00180
+358 40 844 2840

Avatud ülikooli majandusteooria kursused

Täiendkoolituse õppesuund: Ärinduse, halduse ja õiguse õppevaldkond
Õppekavarühm: Majandusteaduse õppekavarühm (0311) Ärinduse ja halduse õppesuund (041)
 

ALGUS KURSUSE NIMETUS EAP    ÕPPEJÕUD                            HIND
Sügissemester
2019
Majandusteaduse alused 3

Renee Pesor

või Lauri Luiker

240-270€

Eesti keeles

30 ak/h või 16 ak/h

klassiruumis

 

Inglise keeles

30ak/h klassiruumis

Kursuse eesmärk on tutvustada majanduse põhikontseptsioone ja anda õpilastele idee, kuidas majandus on seotud õpingute ja praktilise äritegevusega.
Kursuse eesmärgi saavutamiseks on välja töötatud integreeritud kursus, mis ühendab mikro- ja makroökonoomika põhiprintsiibid. See tutvustab mõlema valdkonna põhimõisteid ja näitab, näitab kuidas teooria ning praktika on seotud. Täpsemalt käsitletakse järgmisi alateemasid baastasemel: tarbijad / nõudlus (ostjad/turg); heaolu maksimeerimine (tarbimine);  tootjad / pakkujad / ettevõtted (müüjad/ettevõtted/tööandjad); tootmine, kulude optimeerimine (juhtimine, juhtimisarvestus); turustruktuurid (konkurents turu konjunktuur); tööturg (töövõtjad, personali juhtimine); inflatsioon; rahvusvaheline kaubandus (rahvusvaheline äri, import – eksport); rahandus- ja maksupoliitika; SKT arvestus; majanduskasv ja kriisid.
Kursus I (30ak/h),  lektor Renee Pesor- teisipäeviti, kl 12.00-13.30 algusega 3. septembrist. Kursuse programm

     
Sügissemester
2019

Sissejuhatus majandusanalüüsi

3 Karmo Kroos 240€

Eesti keeles
30ak/h klassiruumis
või 

16ak/h klassiruumis

 

Inglise keeles
30ak/h klassruumis

Kursuse eesmärgiks on arendada majandusanalüüsiks vajalikke teadmisi ja praktilisi oskusi.

Seatud eesmärgi saavutamiseks arendatakse üliõpilaste teadmisi statistilisest analüüsist ja statistiliste meetodite praktilisest rakendamisest. Lähemalt kirjeldades püüab kursus pakkuda mõistlikku kombinatsiooni statistikast, arvutipõhistest andmeanalüüsi tehnikatest ja tulemuste diagrammilisest esitusest nii, et üliõpilased suudaksid iseseisvalt modelleerida ja kvantitatiivselt andmevoogu hinnata. Statistika osas keskendutakse jaotuste, regressiooni mudelite, statistiliste hüpoteeside, prognoosimise ja mudeli koostamise põhiprintsiipide tundmaõppimisele. Mainitud teadmiste ja oskuste süvendamiseks ja kinnistamiseks püütakse lahenda „reaalseid“ probleeme ja nendega soetud „tegelikke“ andmeid kasutades selleks erinevaid tarkvarapakettide võimalusi. Lühidalt öeldes, kursus on üles ehitatud selliselt, et üliõpilaste õpiksid hindama majandusanalüüsi ja selle rakendusvõimalusi.
Kursus I (30ak/h, EST) on alanud
Kursus II (16ak/h, EST) toimub neljapäeviti, kl 17.30-20.30 ja algab
11. novembril

     
  Info ja registreerumine      
Sügissemester
2019
Globaalne majandus ja poliitika 6 Meelis Kitsing 600€

Inglise keeles

32ak/h klassiruumis

Aine eesmärkideks:
 1) on pakkuda õppuritele parem arusaam rahvusvahelisest majandusest ja poliitikast tutvustades erinevaid lähenemisviise;
 2) siduda teoreetilised lähenemised empiiriliste kaasustega;
3) pakkuda informeeritud ja kriitiline arusaam globaalsest majandusest ja poliitikast. 

Kursusel käsitletakse erinevaid majandusteaduse ja politoloogia lähenemisi, mis keskenduvad globaalse majanduse ja poliitika vastastikusest seotusest põhjustatud mõjudele. Olulised kursuse raames käsitletavad kontseptsioonid on seotud väliskaubandusest tingitud täiendava heaolu hindamisega, absoluutse ja suhtelise eelisega, tootmistegurite mõjuga kaubandusele, protektsionismi põhjuste ja vormidega. Käsitletakse erinevaid turutõkete liike nagu tariifsed ja mittetariifsed tõkked ning hinnatakse nende mõju erinevate turuosaliste heaolule, majandusele ja poliitikale. Antakse ülevaade väliskaubanduse vormidest nagu tööstusharusisene kaubandus. Rahvusvahelise rahanduse osas käsitletakse vahetuskursi, intressimäärade ja maksebilansi kontseptsioone. Antakse ülevaade rahvusvaheliste kapitaliturgude dünaamikast ja toimimist mõjutavatest poliitilistest ja majanduslikest teguritest. Viimase teemana käsitletakse finantskriise spetsiifiliselt Euroopa Rahaliidu kontekstis.

Kursus on alanud

     
Sügissemester
2019
Juhtimisökonoomika 3 Hardo Pajula 300€

Eesti keeles

16ak/h klassiruumis

Mõningates majandusteooria õpikutes on matemaatilise sigrimigri sekka pistetud paar kujunduslikult eraldiseisvat kastikest, mis peaksid lugejale andma aimu sellest, kuidas kõnealune materjal on seotud reaalse eluga. Tihtipeale on sellistes kastikestes mõni ammumöödunud päevauudis. Nii illustreerib mikroökonoomikas oligopoli mudelitele pühendatud peatükki sageli nupuke OPEC-i moodustamisest 1960. aastal ja selle tegevusest 1973. aasta Jom Kippur’i sõja ajal, mil nafta hind nimetatud organisatsiooni embargo tõttu rohkem kui kahekordistus.

Sel kursusel on plaanis asjad teistpidi pöörata – tõsta kastikestesse peidetud jutt esiplaanile ning suruda puhtteoreetiline, esimest ja teist järku tuletistega ümbritsetud hookuspookus ridade vahele. Me alustame üldjuhul alati päevakajalise avalikkuse tähelepanu haaranud juhtumiga ning püüame seejärel majandusteooria abil tollest sündmusest sotti saada. Kohati võime jõuda isegi järelduseni, et majandusuudiste tõlgendamisel vajame majandusteooria kõrvale veel teisigi maailma mõtestamise viise.

Kursus on alanud

  Osalejatelt on nõutav bakalaureuse kraad ja vähemalt 3.aastane töökogemus ärivaldkonnas  
Sügissemester
2019
Juhtimisökonoomika 6 Urmas Kaarlep 600€

Inglise keeles

32ak/h klassiruumis

Aine üldiseks eesmärgiks on arendada süsteemsel majanduslikul käsitlusel põhinevat mõtlemis- ja analüüsivõimet. Praktiliseks eesmärgiks on tutvustada mikroökonoomika kontseptsioonide ja mänguteooria meetodite rakendamisvõimalusi ettevõtte juhtimisel esinevate strateegiliste otsustusprobleemide lahendamisel. 

Kursus kordab mikroökonoomika peamisi printsiipe ja selgitab mänguteoreetilisi ning teisi analüüsimeetodeid, keskendudes nende rakendamisvõimalustele ettevõtte tegevuse analüüsimisel. Kursusel analüüsitakse nõudlust, selle determinante ning tutvutakse nõudluse hindamise ja prognoosimise meetoditega. Samuti uuritakse kulude minimeerimise ja kasumi maksimeerimise probleemi, käsitletakse hinna ja toodangumahu kujunemise eripärasid (aluseid) erinevates turuvormides (täieliku konkurentsi turul, monopoolsel turul ja oligopoolsel turul), analüüsitakse ettevõtte riske ning antakse ülevaade mitmesugustest hinnakujunduse meetoditest. Muuhulgas selgitatakse kursusel ka turutõrgete (infotõrked, välismõjud, avalikud kaubad, konkurentsitõrked) olemust ja tagajärgi, analüüsitakse turu tasakaalu, selle kujunemist ja dünaamikat ning valitsuse turu toimimisse sekkumise vorme ning selle võimalikke tagajärgi. Oluline osa juhtimisökonoomika kursusest on pühendatud mänguteooria (kui ratsionaalse valiku lähenemis- ja mõtteviisi) põhimõistete ja -meetodite, tähtsamate mängude ning nende alaliikide tundmaõppimisele, et olla suuteline analüüsima ja lahendama (teiste ettevõtetega) konkureerimisel tekkivaid strateegilisi juhtimisprobleeme.
Kursus toimub neljapäeviti, reedeti ja laupäeviti, valdavalt kl 14.00-17.15 ning algab 11. oktoobril.

  Osalejatelt on nõutav bakalaureuse kraad majanduses või äris või läbitud majandusteooria ja ökonoomika baaskursused.  
  info ja registreerumine      
Jaanuar- Mai
2020
ÜKSIKUD KURSUSED ALGAVAD JAANUARIS 2020
ENAMUS KURSUSI ALGAVAD VEEBRUARI 1. NÄDALAL.
TÄPNE INFO KURSUSTE TOIMUMISTE AEGADE KOHTA SELGUB JÕULUDEKS 2019.
     
Kevadsemester
2020
Mikroökonoomika 6    

Eesti keeles 

60ak/h või 30ak/h

 

või inglise keeles

60ak/h

Kursuse eesmärgiks on arendada majanduslikku mõtlemist, analüüsioskusi ja majanduslike probleemide struktureeritud lahendamist.
Seatud eesmägi saavutamiseks pakutakse üliõpilastele süsteemne ülevaade mikroökonoomika põhimõistetest, tähtsamatest teooriatest ning meetodist. Teemade käsitluses keskendutakse kursuse käigus mikroökonoomika tähtsamate osade tutvustamisele – sh tarbija- ja firmateooria, erinevate turustruktuure ning –tõrgete (teoreetilisele) selgitusele. Samuti käsitletakse kursuse käigus tootmisisendite turgusid ja kokkuvõtvas osas ka üldist tasakaaluteooriat ning turgude efektiivsust ning (üldist) heaolu.
Kursus I (päevase ajad)

Kursus II (õhtused ajad)

     

Kevadsemester

2020

Makroökonoomika 6   480-540€

Eesti keeles
30 ak/h klassiruumis

 

Inglise keeles

60ak/h klassiruumis

Kursuse eesmärgiks on pakkuda üliõpilastele teadmisi ja oskusi majanduse kui terviku lihtsamaks modelleerimiseks ja luua võimalused selle (vastuolulise reaalsuse) mõistmiseks. 
Seatud eesmägi saavutamiseks saavad üliõpilased süsteemse ülevaate makroökonoomika põhimõistetest, tähtsamatest teooriatest ning lihtsamatest vaatlusviisidest. Teemade käsitluses pakutakse tasakaalustatud ülevaadet lühi- ja pikaajalisest, staatilisest ja dünaamilisest, suletud ja avatud, rahva- ja rahvusvahelisest majandusest ning endogeensetest ja eksogeensetest majandusarengu mudelitest/teguritest. Kursuse käigus tutvustatakse üliõpilastele järgnevate makroökonoomika alateemade sisu ning keerukust: rahvamajanduse arvepidamine, majanduse monitooring, raha- ja valuutasüsteemi roll, makromajanduse tasakaal, majanduse tsüklilisus ning valitsuse majandus- ja eelarvepoliitika võimalused ning piirid. 
Kursus (30ak/h) - õhtused ajad.
Kurus (60ak/h), inglise keeles, päevased ajad
     
Kevadsemester
2020
Sissejuhatus majandusanalüüsi 3 Karmo Kroos 240€

Eesti keeles

18ak/h klassiruumis

Kursuse eesmärgiks on arendada majandusanalüüsiks vajalikke teadmisi ja praktilisi oskusi.

Seatud eesmärgi saavutamiseks arendatakse üliõpilaste teadmisi statistilisest analüüsist ja statistiliste meetodite praktilisest rakendamisest. Lähemalt kirjeldades püüab kursus pakkuda mõistlikku kombinatsiooni statistikast, arvutipõhistest andmeanalüüsi tehnikatest ja tulemuste diagrammilisest esitusest nii, et üliõpilased suudaksid iseseisvalt modelleerida ja kvantitatiivselt andmevoogu hinnata. Statistika osas keskendutakse jaotuste, regressiooni mudelite, statistiliste hüpoteeside, prognoosimise ja mudeli koostamise põhiprintsiipide tundmaõppimisele. Mainitud teadmiste ja oskuste süvendamiseks ja kinnistamiseks püütakse lahenda „reaalseid“ probleeme ja nendega soetud „tegelikke“ andmeid kasutades selleks erinevaid tarkvarapakettide võimalusi. Lühidalt öeldes, kursus on üles ehitatud selliselt, et üliõpilaste õpiksid hindama majandusanalüüsi ja selle rakendusvõimalusi.

     
Kevadsemester
2020
Kvantitatiivsed meetodid rahanduses 
Quantitative Methods in Finance 
6    
Inglise keeles

This course provides the strong mathematical background that is to be expected of a financial professional in any area of specialization.

The course puts students up to speed on mathematical elements and applications of time value of money concepts, so that they are ready to attack the advance applications that they will encounter in later courses targeted at valuation of assets and liabilities, risk hedging strategies and fair value accounting standards.
A strong statistical background is expected in students, from mathematical or econometric courses as prerequisites, so that the course can move forward to financial applications of multiple regression and time series analysis for modelling and forecasting. 
Further, the course will introduce students to financial applications of simulation methodologies for valuation and technical analysis of the price of publicly traded assets.
The course is based on the CFA Body of Knowledge Level II with some elements from CFA Level I.

     
         

 

Kõik täiendkoolituse kursused viiakse läbi koos üliõpilastega akrediteeritud õppekavadel, ärinduse ja halduse õppesuunal, sotsiaalteaduste õppekavagrupis.

Koolitus toimub klassiruumides, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel, nutitahvel jm). Kõik õpperuumid vastavad töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele. Õppijatel on ligipääs kõikidele õppekavades kirjeldatud ressurssidele, sh õppeinfosüsteemi, e-keskkonda Canvasesse. Samuti on õppuril ligipääs õppetööks vajalike andmebaaside kasutusõigus ning õigus EBSi raamatukogu- ning lugemisaali kasutamisele.
 

Küsi lisainfot kursuste kohta: avatudulikool@ebs.ee või telefonil 6651386
Detailsemad ajakavad leiad siit >>>
Üldise hinnakirja leiad siit >>>