SA Estonian Business School
A. Lauteri 3, 10114
Vastuvõtuinfo: +372 665 1340 Rektoraat: +372 665 1300
Estonian Business School in Helsinki
Technopolis Ruoholahti, Hiilikatu 3, 00180
+358 40 844 2840

Avatud ülikooli võõrkeelte kursused

Täiendkoolituse õppekavasuund: keel (023)
Täiendkooltuse õppekavarühm: Keeleõpe (0231)

Enamus kursuseid algavad septembri esimesel nädalal ning kestavad jõuludeni. Jätkukursused algavad veebruarist 2020.
 

ALGUS KURSUSE NIMETUS EAP ÕPPEJÕUD HIND
Sügissemester
2019
Inglise ärikeele keskastme kursus I 3

Ülle Raid

Jaan Rand

Anne Lelumees
Anu Lehing

270€

60 ak/h

2x nädalas päevastel aegadel

 

 

 

Kursuse õpik ja töövihik tuleb osalejal endal tellida.

 

Soovijatel on võimalus osaleda jätkukursusel, mis toimub veebuarist maini 2020. Kasutusel on samad õppematerjalid

Kursuse eesmärk on tutvustada tudengitele tähtsamaid äriga seonduvaid termineid, võimaldades neil käsitleda kursuse raames läbitud teemasid enesekindlalt nii kõnes kui kirjas.

Antud ärialase inglise keele kursus on mõeldud tudengitele, kes on inglise keeles jõudnud keskastme tasemele (B1). Kursus koosneb erinevatest lugemis-, kuulamis-, kirjutamis- ja rääkimisülesannetest. Kursuse raames käsitletakse järgnevaid teemasid: tööle kandideerimine, töö ja töötasu, klienditeenindus, jaekaubandus, üleilmastumine ja rahvusvaheline kaubandus, tooted ja tootmine. Grammatikaharjutused hõlmavad järgnevaid teemasid: tegusõna ajavormid, võrdlusastmed, eessõnad, umbisikuline tegumood ja täiendlaused.
A, B, C grupp vastavalt osaleja tasemele. 
Osalemisel nõutav keeletase B.1 või 50 punkti riigieksamilt
A ja B grupp: Teisp ja Neljap 14.00-15.30, alates 3. sept
A grupp: Esmas ja Neljap 12.00-13.30, alates 2. sept
Kursused algavad 3. septembrist.

     
  Info ja registreerumine      
Sügissemester
2019
Inglise ärikeele keskastme kursus I 3 Anne Lelumees
Anu Lehing
240€

 

 

 

30ak/h

1x nädalas, õhtustel aegadel

 

Kursuse õpik ja töövihik tuleb osalejal endal tellida.

Soovijatel on võimalus osaleda jätkukursusel, mis toimub veebuarist maini 2020. Jätkukursusel on kasutusel samad õppematerjalid

Kursuse eesmärk on tutvustada õppuritele tähtsamaid äriga seonduvaid termineid, võimaldades neil käsitleda kursuse raames läbitud teemasid enesekindlalt nii kõnes kui kirjas.
Antud ärialase inglise keele kursus on mõeldud tudengitele, kes on inglise keeles jõudnud keskastme tasemele (B1). Kursus koosneb erinevatest lugemis-, kuulamis-, kirjutamis- ja rääkimisülesannetest. Kursuse raames käsitletakse järgnevaid teemasid: tööle kandideerimine, töö ja töötasu, klienditeenindus, jaekaubandus, üleilmastumine ja rahvusvaheline kaubandus, tooted ja tootmine. Grammatikaharjutused hõlmavad järgnevaid teemasid: tegusõna ajavormid, võrdlusastmed, eessõnad, umbisikuline tegumood ja täiendlaused.
Kursusel on jätkukursus kevadsemestril  (veebruar-mai 2020)
Kursuse alustamise tase:  B1 või riigieksam sooritatud vähemalt 50 punktile.

Kursus I (30ak/h) - A ja B grupp:  teisipäeviti, kl 15.45-17.15 alates 3. septembrist
Kursus II (30ak/h) A-grupp: esmaspäeviti, kl 17.30-19.00, alates 2. septembrist

     
  Info ja registreerumine      
Sügissemester 
2019
Juhtimis- ja turundusalane inglise keel 3

Ülle Raid

Jaan Rand

Anne Lelumees
Anu Lehing

270€

40ak/h

2x nädalas

inglise keele baasil

 

Kursuse õpik tuleb osalejatel endal tellida.

 

Soovijatel on võimalus osaleda jätkukursusel,  (Finance and Accounting) mis toimub veebuarist maini 2020.
Jätkukursusel on kasutusel samad õppematerjalid

Antud ärialase inglise keele kursus on mõeldud õppuritele, kes on inglise keeles jõudnud keskastme tasemele (B2). Kursuse eesmärk on tutvustada tudengitele tähtsamaid äriga seonduvaid termineid, eriti juhtimise ja turunduse valdkonnas, võimaldades neil käsitleda kursuse raames läbitud teemasid enesekindlalt nii kõnes kui kirjas.

Kursus hõlmab erinevaid rääkimisharjutusi (arutlused, dialoogid, rollimängud jne.) ja kuulamisülesandeid, mis võimaldavad tudengitel aktiivselt arendada oma suhtlusoskust inglise keeles. Kursuse läbiviimiseks kasutatakse lisaks põhiõpikule ka hulgaliselt lisamaterjale (artiklid ajalehtedest, ajakirjadest ja teistest õpikutest). Kursuse raames käsitletakse järgnevaid teemasid: juhtimine ja kultuurilised erinevused, firma struktuur, motivatsioon, värbamine, tooted ja brändid, turundus, reklaam ja müügiedendus.
A, B, C, D -taseme grupid. Erinevad õppejõud. Tunnid algavad septembri esimesel nädalal.
Kursuse alustamise tase:  B2 või riigieksam sooritatud vähemalt 70 punktile.
A ja B grupp: Esmasp. 10:15-11.45 ning Neljap.14.00-15.30
C grupp: Teisip 12.00-13.30 ja Neljap 15.45-17.15.

     
  Info ja registreerumine      
Sügissemester
2019
Majanduskommunikatsioon saksa keeles I  4,5 Sigrid Parts 405€

90 ak/h

 

2x nädalas

Tagada saksa keeles töö ja avaliku elu valdkondades edasijõudnu suhtlusläve tase (B2.2), mis tagab sotsiaalse suhtluse suutlikkuse majandus- ja ärialastes diskussioonides ning võimaldab teabevahetuses iseseisvalt ja tulemuslikult osaleda.
Saavutatav tase Euroopa keeleõppe raamdokumendi alusel: B2.2

 

Kursus on järg äri- ja kontaktkeele II etapile, mille käigus täieneb sõnavarapädevus ca 600 majanduseriala väljendiga. Ülesannete rõhk on asetatud diskursipädevuse väljakujundamisele, mida treenitakse rollimängude, otsustus- ja suhtlusstrateegiliste ülesannete abil. Kommunikatiivne tegevus leiab rakendust järgmistes teemavaldkondades: ettevõtte organigramm ja osakondade põhitegevusalad; karjäär – sekretärist assistendiks; personalijuhtimine; ettevõtluskultuur – ja ideaalse töökoha kirjeldus; ettevõtlusmaastik – väikese ja keskmise suurusega ettevõtted; jaekaubandus; turismi liigid, spa-turism; osalemine messidel.

Kursus toimub kolmapäeviti, kl 14.00-17.30 ja  neljapäeviti 12.00-15.30. Perioodil 11. september- 12.detsember 2019.
Soovijatel on võimaluse keeleõppega jätkata ka kevadsemestril Kursusel on kevadsemestril ka jätkukursus,  kus jõutakse C1.1 tasemele. Kevadsemestri kursus algab veebauris ja lõpeb mais. 
Kursus on EBS´is viimast aastat.

     
  Info ja registreerumine      
Sügissemester
2019
Hispaania keele algkursus 3 Tiia Reimal 270€

60 ak/h

2 x nädalas

 

Kursuse eesmärgiks on tagada hispaania keeles algastme keelelävi, mis võimaldab mõista ja kasutada lihtsakoelisi keelestruktuure igapäevastes suhtlustoimingutes.
Saavutatav tase Euroopa keeleõppe raamdokumendi alusel: A1

 

Kursuse käigus omandavad üliõpilased ca 800 aktiivset keelendit, mis on eelduseks algtasemel (A1) aktiivse keelekasutuse väljakujundamisel. Läbivõetav baasgrammatika toetab sõnavara kinnistamist ning tagab infovahetuse ka algelisel kirjalikul suhtlustasandil. Treenitakse keelekasutusoskust isikliku elu valdkonnas sh leiavad laiemat käsitlemist järgmised teemad: isikuandmed, välimuse kirjeldus; maja, kodu ja ümbruskond; igapäevaelutoimingud; töö ja elukutsed; teejuhatamine ja transpordivahendid, ostlemine; Kõiki loetletud teemasid käsitletakse hispaania kultuuri taustal.
Grupp on kompekteeritud!

     
  Info ja registreerumine      
Sügissemester
2019
Hispaania keele kesktaseme kursus 3 Tiia Reimal 270€

60 ak/h

 

2x nädalas

 

inglise keele baasil

 

Kursuse eesmärgiks on tagada hispaania keeles isikliku ja avaliku elu valdkondades iseseisev keeleoskuse tase (A2.2/B1.1), mis võimaldab iseseisvalt ja ladusalt kasutada keelestruktuure eesmärgipärastes suhtlustoimingutes.
Saavutatav tase Euroopa keeleõppe raamdokumendi alusel: B1.1

Kursus on järg alg- ja põhitaseme kursusele, mille käigus täieneb sõnavarapädevus ca 600 aktiivse keelendi võrra. Grammatikas võetakse vaatluse alla hispaania keele grammatilise süsteemi toimimine ning selgitatakse grammatiliste funktsioonide ja vormide vahelist seost. Treenitakse keelekasutusoskust järgmiste teemade raames: meedia, kommunikatsioon; ajaloolised sündmused, kultuuritraditsioonid, peod; sotsiaalsed ja partnersuhted; noorte maailm ja kõnekeel; isiklik kirjavahetus; töökohataotlus ja CV; Internet. Hispaania kunst ja kirjandus. Hispaania haridussüsteem.
Kursus toimub teisipäeviti ja neljapäeviti kl 10.15-11.45. alates 3.septembrist.
Kursusel on olemas ka jätkukursus  veebruarist maini, mil on kasutusel samad õppematerjalid

     
  Info ja registreerumine      
Sügissemester
2019
Vene keele algkursus 3 Innes Volkova 270€

60 ak/h 

 

2x nädalas

Kursuse eesmärgiks on tagada vene keeles algastme keelelävi (A1), mis võimaldab mõista ja kasutada lihtsakoelisi keelestruktuure igapäevastes suhtlustoimingutes.
Saavutatav tase Euroopa keeleõppe raamdokumendi alusel: A1

Kursuse käigus omandavad üliõpilased ca 800 aktiivset keelendit, mis on eelduseks algtasemel (A1) aktiivse keelekasutuse väljakujundamisel. Läbivõetav baasgrammatika toetab sõnavara kinnistamist ning tagab infovahetuse ka algelisel kirjalikul suhtlustasandil. Treenitakse keelekasutusoskust isikliku elu valdkonnas, sh leiavad laiemat käsitlemist järgmised teemad: tervitamine, isikuandmed, enda tutvustamine; perekond, elukutsed, riigid ja rahvused; linn, maja, kodu ja ümbruskond; ilm, kalender, kellaaeg, igapäevaelutoimingud, töö ja elukutsed. Kõiki loetletud teemasid käsitletakse vene kultuurikonteksti taustal.
Kursusel on kaks gruppi A ja B ning mõlemal algavad tunnid 4. ja 5. septembril . Küsi täpsemat tunniplaani, liituda saab veel kuni 6. septembrini.
Kursusel on olemas ka jätkukursus veebruarist maini.

     
Sügissemester
2019
Vene keele kesktaseme kursus 3 Innes Volkova 270€

60 ak/h

 

2x nädalas

Kursuse eesmärgiks on tagada vene keeles isikliku ja avaliku elu valdkondades iseseisev keeleoskuse tase (A2.2/B1.1), mis võimaldab iseseisvalt ja aktiivselt kasutada keerukaid keelestruktuure eesmärgipärastes suhtlustoimingutes.
Saavutatav tase Euroopa keeleõppe raamdokumendi alusel: B1.1

Kursus on järg vene keele põhitaseme kursusele. Kursuse käigus täieneb sõnavarapädevus ca 600 aktiivse keelendi võrra. Grammatikas võetakse vaatluse alla vene keele grammatilise süsteemi toimimine ning selgitatakse grammatiliste funktsioonide ja vormide vahelist seost. Treenitakse keelekasutusoskust järgmiste teemade raames: abipalumine, enese iseloomustamine; restoranis tellimine; vestlemine võõra inimesega, kohtumised; käitumine hädaolukordades; telefonivestlused, teenindusasutused, infopäringud, broneerimine; tervislik seisund; riietus ja välimus.
Kursus toimub  valdavalt teisipäeviti  alates 5. septembrist. Vt tunniplaani täpsemalt siit
Kursusel on olemas ka jätkukursus veebruarist maini.

     
Sügissemester
2019
Prantsuse keele keskastme kursus 3 Faina Dobrõš 270€

60 ak/h

 

2x nädalas

Tagada prantsuse keeles isikliku ja avaliku elu valdkondades iseseisev keeleoskuse tase (A2.2/B1.1), mis võimaldab iseseisvalt ja aktiivselt kasutada keerukaid keelestruktuure eesmärgipärastes suhtlustoimingutes.
Saavutatav tase Euroopa keeleõppe raamdokumendi alusel: B1.1

Kursus on järg prantsuse keele põhitaseme kursusele. Kursuse käigus täieneb sõnavarapädevus ca 600 aktiivse keelendi võrra. Grammatikas võetakse vaatluse alla prantsuse keele grammatilise süsteemi toimimine ning selgitatakse grammatiliste funktsioonide ja vormide vahelist seost. Treenitakse keelekasutusoskust järgmiste teemade raames: meedia, press ja uudised; turism ja reisimine, hotell ja toitlustus; telefonikonversatsioon, broneerimine, kohtumiste kokkuleppimine; töö- ja argielu, sekretäri töövaldkond.
Kursus toimub teisipäeviti kl 12.00-13.30 ja neljapäeviti kl 10:15-11.45 ning algab 3. septembrist.
Kursusel on olemas ka jätkukursus veebruarist maini

     
Veebruar- Mai
2020
Kevadsemestri kursused alagavad enamasti veebruari esimesel nädalal. Täpsem ajakava: kuupäevad, kellaajad selguvad jõuludeks 2019   avatudulikool@ebs.ee  
Kevadsemester
2020
Inglise ärikeele keskastme kursus II 3

erinevad õppejõud 

270€

60ak/h

2x nädalas

 

 

Kursuse eesmärk on tutvustada tudengitele tähtsamaid äriga seonduvaid termineid, võimaldades neil käsitleda kursuse raames läbitud teemasid enesekindlalt nii kõnes kui kirjas.
Antud kursus on jätk kursusele Ärialase inglise keele keskastme kursus I ja hõlmab erinevaid lugemis-, kuulamis-, kirjutamis- ja rääkimisülesandeid. Kursuse raames käsitletakse järgnevaid teemasid: turundus, finantsid, organisatsiooni struktuur, majandusarvestus, majanduslikud näitajad ja ettevõtte asutamine. Grammatikaharjutused hõlmavad järgnevaid teemasid: loendatavad ja loendamatud nimisõnad, hulgaasesõnad, tingimuslaused, kaudne kõneviis ja modaalverbid.
Kursusel käsitletakse teemasid nr 7- 12 õpikust: Cotton, D., Falvey, D., Kent, S. Market Leader Intermediate. Business English Course Book. 3rd ed. Pearson Education 2010. ja töövihikust, mis tuleb osalejatel osta eraldi.
Kursuse alustamise minimaalne tase:  B1.1 või riigieksam sooritatud vähemalt 50 punktile.
Ajakava selgub detsembris 2019
     
Kevadsemester
2020
Inglise ärikeele keskastme kursus II 3 erinevad õppejõud 240€

30ak/h 

1 x nädalas

Kursuse eesmärk on tutvustada tudengitele tähtsamaid äriga seonduvaid termineid, võimaldades neil käsitleda kursuse raames läbitud teemasid enesekindlalt nii kõnes kui kirjas.

Antud kursus on jätk kursusele Ärialase inglise keele keskastme kursus I ja hõlmab erinevaid lugemis-, kuulamis-, kirjutamis- ja rääkimisülesandeid. Kursuse raames käsitletakse järgnevaid teemasid: turundus, finantsid, organisatsiooni struktuur, majandusarvestus, majanduslikud näitajad ja ettevõtte asutamine. Grammatikaharjutused hõlmavad järgnevaid teemasid: loendatavad ja loendamatud nimisõnad, hulgaasesõnad, tingimuslaused, kaudne kõneviis ja modaalverbid.
Kursusel käsitletakse teemasid nr 7- 12 õpikust: Cotton, D., Falvey, D., Kent, S. Market Leader Intermediate. Business English Course Book. 3rd ed. Pearson Education 2010. ja töövihikust, mis tuleb osalejatel osta eraldi.
Kursuse alustamise minimaalne tase:  B1.1 või riigieksam sooritatud vähemalt 50 punktile.
A, B, C- grupid vastavalt osaleja tasemele.
Ajakava selgub detsembris 2019

     
Kevadsemester 
2020
Inglise ärikeele kursus edasijõudnutele I 3 erinevad õppejõud  

60ak/h

2x nädalas

 

või 

 

30ak/h 

1 x nädalas

Kursuse eesmärk on arendada tudengite kuulamis-, lugemis- ja suhtlusoskusi edasijõudnute tasemel (C1) ja avardada nende ärialaseid teadmisi.

Kursus on mõeldud õppuritele, kes on ärialases inglise keeles jõudnud keskastme tasemele (B2). Originaaltekstide ja intervjuude abil arendavad tudengid ärialast sõnavara, kõne soravust ja grammatiliselt korrektset keelekasutust. Kursuse raames käsitletakse järgnevaid teemasid: esmamulje avalikul esinemisel, koolitus, energiaküsimused, turundus, uued suunad tööturul ja ärieetika.
Elulähedastele äriprobleemidele ja olukordadele põhinevad kaasused võimaldavad tudengitel arendada suulist ja kirjalikku suhtlusoskust peamistes ärivaldkondades.
A, B, C, D -taseme grupid. Erinevad õppejõud. Tunnid päevasel või õhtusel ajal.
Kursuse alustamise tase:  B2 või läbitud varasemalt inglise keele kesktaseme kursus.
Ajakava selgub detsembris 2019

     
Kevadsemester
2020
Hispaania keele põhitaseme kursus 3 Tiia Reimal  

60 ak/h

 

2x nädalas

 

õpe inglise keele baasil

Kursuse eesmärk on tagada hispaania keeles esmane keeleoskuse tase  (A1.2/A2.1), mis võimaldab mõista ja kasutada elementaarseid keelestruktuure isikliku ja avaliku elu valdkondades.
Saavutatav tase Euroopa keeleõppe raamdokumendi alusel: A2.1

Kursus on järg algkursusele, mille käigus rikastub õppija keelevara ca 800 aktiivse keelendiga, mis on eelduseks esmase aktiivse keelekasutustaseme (A1.2/A2.1) saavutamiseks. Kursusel täieneb ka grammatika põhivara, mis on vajalik väljendusvõime tagamiseks üldkommunikatiivsel tasandil. Käsitlemist leiavad järgmised teemad: kalender, aastaajad, kliima; reisimine ja orienteerumine võõras linnas; sport, vaba aeg, hobid; töö- ja argielu; tervis, toit ja arstikülastus, erinevad rahvused ja kultuur, Hispaania ja Ladina-Ameerika kultuurilised erinevused.
Kursuse alustamise tase:  A1.1 või läbitud hispaania keele algtaseme kursus.
Kursus avatakse piisava soovijate arvu korral
     
Kevadsemester
2020
Hispaania keele algkursus 
Õppurid alustavad algusest!
3 Tiia Reimal  

30ak/h

1x nädalas

Eesti keele baasil

Kursuse eesmärk on tagada hispaania keeles algastme keelelävi, mis võimaldab mõista ja kasutada lihtsakoelisi keelestruktuure igapäevastes suhtlustoimingutes.
Saavutatav tase Euroopa keeleõppe raamdokumendi alusel: A1

Kursuse käigus omandavad üliõpilased ca 800 aktiivset keelendit, mis on eelduseks algtasemel (A-1) aktiivse keelekasutuse väljakujundamisel. Läbivõetav baasgrammatika toetab sõnavara kinnistamist ning tagab infovahetuse ka algelisel kirjalikul suhtlustasandil. Treenitakse keelekasutusoskust isikliku elu valdkonnas sh leiavad laiemat käsitlemist järgmised teemad: isikuandmed ja välimuse kirjeldus; maja, kodu ja ümbruskond; igapäevaelutoimingud; tervis, toit ja arstikülastus; töö ja elukutsed; teejuhatamine ja transpordivahendid. Kõiki loetletud teemasid käsitletakse ka hispaania kultuuri taustal.
Kursus avatakse soovijate piisava arvu korral. Huvi korral võtta ühendust eelregistreerimiseks.
     
Kevadsemester 
2020
Vene keele põhitaseme kursus 3 Innes Volkova  
  Kursuse eesmärgiks on tagada vene keeles esmane keeleoskuse tase (A1.2/A2.1), mis võimaldab mõista ja kasutada elementaarseid keelestruktuure isikliku ja avaliku elu valdkondades.
Saavutatav tase Euroopa keeleõppe raamdokumendi alusel: A2.1

Kursus on järg vene keele algkursusele. Kursusel rikastub õppija keelevara ca 800 aktiivse keelendiga, mis on eelduseks esmase aktiivse keelekasutustaseme (A1.2/A2.1) saavutamiseks. Kursusel täieneb ka grammatika põhivara, mis on vajalik väljendusvõime tagamiseks üldkommunikatiivsel tasandil. Käsitlemist leiavad järgmised teemad: kliima ja aastaajad; reisimine ja linna kirjeldus; vaba aeg ja hobid; argielutoimingud ja toitumine; tervis ja arstil käik; ostmine; tee juhatamine ja transpordivahendid; inimese välimuse kirjeldus.
Kursuse alustamise tase:  A1.1 
Kursus avatakse piisava soovijate arvu korral
     
         
Sügissemester
2020
Inglise ärikeele kursus edasijõudnutele II 3 erinevad õppejõud  
 

Kursuse eesmärk on arendada tudengite kuulamis-, lugemis- ja suhtlusoskusi edasijõudnute tasemel ja avardada nende ärialaseid teadmisi.

Antud kursus on jätk kursusele Inglise ärikeele kursus edasijõudnutele I. Originaaltekstide ja intervjuude abil arendavad tudengid ärialast sõnavara, kõne soravust ja grammatiliselt korrektset keelekasutust. Kursuse raames käsitletakse järgnevaid teemasid: finantsid ja pangandus, konsultandid, strateegia, e-äri, ettevõtlus ja projektijuhtimine.
Elulähedastele äriprobleemidele ja olukordadele põhinevad kaasused võimaldavad tudengitel arendada suulist ja kirjalikku suhtlusoskust peamistes ärivaldkondades.
Kursusel käsitletakse teemasid nr 7- 12 õpikust "Market Leader (Advanced Business English Course Book) 3rd ed. by I. Dubicka and M. O’Keeffe, Pearson Education Limited 2011. Kõik osalejad saavad kursusega kaasa ka õpiku.
•    Unit 7 – Finance and Banking
•    Unit 8 – Consultants
•    Unit 9 – Strategy
•    Unit 10 – Online Business 
•    Unit 11 – New Business
•    Unit 12 – Project Management
Kursus I (50ak/h)- Esmaspäeviti ja reedeti, kl 14.00-15.30 (Grupil A, B, C erinevad ajad, küsi infot)
Kursus II (60ak/h)- Esmaspäeviti,kl 15.45-17.15 ja teisipäeviti Kl 14.00-15.30 
Kursus III- (30ak/h)- Esmaspäeviti, kl 19.15-20.45 ja neljapäeviti, kl 17.30-19.00 

Kursuse alustamise tase:  B2 või läbitud varasemalt inglise keele kesktaseme kursus.

     

Õppemaksu sees on tunnis jagatavad materjalid ja e-materjalid, õpik tuleb osalejal endal osta.

Sügissemestri kursuste toimumise ajad selguvad juulis 2019. Kõik sügise kursused algavad septembris.
Kevadsemestri kursuste (jätkukursused) ajad selguvad jõuludeks 2019.

Kõik täiendkoolituse kursused viiakse läbi koos üliõpilastega tasemeõppe programmides, akrediteeritud õppekavadel, ärinduse ja halduse õppesuunal, sotsiaalteaduste õppekavagrupis.

 

Küsi lisainfot kursuste kohta: avatudulikool@ebs.ee või telefonil 6651386
Hinnakirja leiad siit >>>