SA Estonian Business School
A. Lauteri 3, 10114
Vastuvõtuinfo: +372 665 1340 Rektoraat: +372 665 1300
Estonian Business School in Helsinki
Technopolis Ruoholahti, Hiilikatu 3, 00180
+358 40 844 2840

Avatud ülikooli võõrkeelte kursused

Täiendkoolituse õppekavasuund: keel
Täiendkooltuse õppekavarühm: Keeleõpe

Enamus sügissemestri kursuseid algavad septembri esimsel nädalal. Tundide toimumise nädalapäevad ja kellaajad selguvad juulis 2019. 

ALGUS KURSUSE NIMETUS EAP ÕPPEJÕUD HIND
Sügissemester
2019
Inglise ärikeele keskastme kursus I 3

Ülle Raid

Jaan Rand

Anne Lelumees
Anu Lehing

285€

60 ak/h

2x nädalas

Kursuse eesmärk on tutvustada tudengitele tähtsamaid äriga seonduvaid termineid, võimaldades neil käsitleda kursuse raames läbitud teemasid enesekindlalt nii kõnes kui kirjas.

Antud ärialase inglise keele kursus on mõeldud tudengitele, kes on inglise keeles jõudnud keskastme tasemele (B1). Kursus koosneb erinevatest lugemis-, kuulamis-, kirjutamis- ja rääkimisülesannetest. Kursuse raames käsitletakse järgnevaid teemasid: tööle kandideerimine, töö ja töötasu, klienditeenindus, jaekaubandus, üleilmastumine ja rahvusvaheline kaubandus, tooted ja tootmine. Grammatikaharjutused hõlmavad järgnevaid teemasid: tegusõna ajavormid, võrdlusastmed, eessõnad, umbisikuline tegumood ja täiendlaused.
A, B, C grupp vastavalt osaleja tasemele. 
Osalemisel nõutav keeletase B.1 või 50 punkti riigieksamilt
Kursus I (60 ak/h) -2 x nädalas päevastel aegadel

     
  Info ja registreerumine      
Sügissemester
2019
Inglise ärikeele keskastme kursus I 3 Anne Lelumees
Anu Lehing
285€

 

 

 

30ak/h

1x nädalas

Kursuse eesmärk on tutvustada õppuritele tähtsamaid äriga seonduvaid termineid, võimaldades neil käsitleda kursuse raames läbitud teemasid enesekindlalt nii kõnes kui kirjas.
Antud ärialase inglise keele kursus on mõeldud tudengitele, kes on inglise keeles jõudnud keskastme tasemele (B1). Kursus koosneb erinevatest lugemis-, kuulamis-, kirjutamis- ja rääkimisülesannetest. Kursuse raames käsitletakse järgnevaid teemasid: tööle kandideerimine, töö ja töötasu, klienditeenindus, jaekaubandus, üleilmastumine ja rahvusvaheline kaubandus, tooted ja tootmine. Grammatikaharjutused hõlmavad järgnevaid teemasid: tegusõna ajavormid, võrdlusastmed, eessõnad, umbisikuline tegumood ja täiendlaused.
Kursusel on jätkukursus kevadsemestril  (veebruar-mai 2020)
Kursuse alustamise tase:  B1 või riigieksam sooritatud vähemalt 50 punktile.

Kursus II (30ak/h) - 1x nädalas õhtuti kl 17.30-19.00)

     
  Info ja registreerumine      
Sügissemester 
2019
Juhtimis- ja turundusalane inglise keel 3

Ülle Raid

Jaan Rand

Anne Lelumees
Anu Lehing

285€

50ak/h

 

2x nädalas

inglise keele baasil

Antud ärialase inglise keele kursus on mõeldud õppuritele, kes on inglise keeles jõudnud keskastme tasemele (B2). Kursuse eesmärk on tutvustada tudengitele tähtsamaid äriga seonduvaid termineid, eriti juhtimise ja turunduse valdkonnas, võimaldades neil käsitleda kursuse raames läbitud teemasid enesekindlalt nii kõnes kui kirjas.

Kursus hõlmab erinevaid rääkimisharjutusi (arutlused, dialoogid, rollimängud jne.) ja kuulamisülesandeid, mis võimaldavad tudengitel aktiivselt arendada oma suhtlusoskust inglise keeles. Kursuse läbiviimiseks kasutatakse lisaks põhiõpikule ka hulgaliselt lisamaterjale (artiklid ajalehtedest, ajakirjadest ja teistest õpikutest). Kursuse raames käsitletakse järgnevaid teemasid: juhtimine ja kultuurilised erinevused, firma struktuur, motivatsioon, värbamine, tooted ja brändid, turundus, reklaam ja müügiedendus.
A, B, C, D -taseme grupid. Erinevad õppejõud. Tunnid päevasel ajal.
Kursuse alustamise tase:  B2 või riigieksam sooritatud vähemalt 70 punktile.

     
  Info ja registreerumine      
Sügissemester
2019
Written Business Communication 3 Anu Lehing 285€

20ak/h

1x nädalas
inglise keele baasil

Kursuse eesmärgiks on arendada ärialaseks suhtlemiseks vajalikke kirjutamisoskusi. Kursus viiakse läbi inglise keeles.
Kursus keskendub ärialasele kirjakeelele, tuletatakse meelde peamised kirjakeele reeglid, kirjavahemärkide kasutamine, lõikude ja lausete struktuur ning õigekirjareeglid. Praktiliste ülesannete käigus õpitakse koostama peamist tüüpi äridokumente, näiteks kirjad, e-kirjad, sooviavaldused, päringud, tarnija-ostja vaheline suhtlus, kaebekirjad, müügikirjad. Kursuse raames pööratakse tähelepanu kirjaliku ärisuhtluse stiilile ja toonile, sobivale sõnavara valikule ning õpitakse kirjutama selgelt ja mõjusalt.
Kursus avatakse ainult piisava soovijate arvu korral.
     
  Info ja registreerumine      
Sügissemester
2019
Oral Business Communication 3 Anne Lelumees  

30ak/h

1x nädalas
inglise keele baasil

Kursuse eesmärgiks on arendada ärialaseks suhtlemiseks vajalikke rääkimis- ja suhtlemise ning esitlusoskusi. 

Kursus koosneb kolmest osast: ettekanded, koosolekud, läbirääkimised. Õppurid arendavad oma avaliku esinemise oskuseid- õpivad pidama läbirääkimisi, juhatama ja osalema koosolekutel ja videokonverentsidel. Kursusel  pööratakse tähelepanu olulistele keelenditele harjutades neid erinevates suhtlus-, kuulamis- ja kirjutamisülesannetes. Kursuse käigus antakse õppuritele erinevaid temaatilisi ülesandeid.  
Kursuse alustamise tase:  B1 või riigieksam sooritatud vähemalt 50 punktile.
Kursus avatakse ainult piisava soovijate arvu korral.

     
Sügissemester
2019
Praktiline grammatika
Practical Grammar
3 Ülle Raid  

30ak/h

1-2 x nädalas
inglise keele baasil

Kursuse eesmärk on edasi arendada õppurite keskkoolis omandatud teadmisi ja oskusi inglise keele grammatikas ning anda neile põhjalik ülevaade aegade kasutamisest, modaalsusest, ja passiivist .
Kursuse raames võetakse läbi kõik ajavormid aktiivis ja passiivis (aktiiv- ja passiivlauses) Õpitakse grammatikareegleid ja kasutatakse neid peamiselt ärialases kontekstis, näiteks tekstis või kuulamisharjutuses.

Kursuse alustamise tase:  B1 või riigieksam sooritatud vähemalt 50 punktile.
Kursus avatakse ainult piisava soovijate arvu korral.

     
  Info ja registreerumine      
Sügissemester
2019
Finants- ja majandusalane inglise keel 3 Aet Toots 285€

30ak/h
1-2 x nädalas
inglise kleele baasil

Kursus on mõeldud õppuritele, kes on inglise keeles jõudnud keskastme tasemele (B2). Kursuse eesmärk on laiendada osaleate sõnavara, eriti rahanduse ja majanduse valdkonnas ning arendada nende rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskusi.

Kursus hõlmab erinevaid rääkimisharjutusi (arutlused, simulatsioonid, rollimängud jne.) ja kuulamisülesandeid, mis võimaldavad tudengitel aktiivselt arendada oma inglise keele oskust. Kursuse läbiviimiseks kasutatakse lisaks põhiõpikule ka hulgaliselt lisamaterjale (artiklid ajalehtedest, ajakirjadest ja teistest õpikutest).
Kursuse raames käsitletakse järgnevaid teemasid:
raamatupidamine ja finantsaruanded, pangandus, väärtpaberid ja finantsturud, ülevõtmised ja ühinemised, maksundus, valuutavahetuskursid, majandustsükkel, rahvusvaheline kaubandus, majandus ja ökoloogia, konkurents ja turu struktuur, ärieetika, ettevõtlus.
Kursus avatakse ainult piisava soovijate arvu korral.

     
  Info ja registreerumine      
Sügissemester
2019
Saksa keele algkursus 3 Sigrid Parts 285€

60ak/h

2x nädalas

õpe toimub Inglise keele baasil

Kursuse eesmärk on tagada saksa keeles algastme keelelävi (A1), mis võimaldab mõista ja kasutada lihtsakoelisi keelestruktuure igapäevastes suhtlustoimingutes.
Saavutatav tase Euroopa keeleõppe raamdokumendi alusel: A1

Kursuse käigus omandavad üliõpilased ca 800 aktiivset keelendit, mis on eelduseks algtasemel (A1) aktiivse keelekasutuse väljakujundamisel. Läbivõetav baasgrammatika toetab sõnavara kinnistamist ning tagab infovahetuse ka algelisel kirjalikul suhtlustasandil. Treenitakse keelekasutusoskust isikliku elu valdkonnas sh leiavad laiemat käsitlemist järgmised teemad: isikuandmed ja välimuse kirjeldus; maja, kodu ja ümbruskond; kalender ja tähtpäevad; igapäevaelutoimingud ja huvialad; toitumine ja toiduained; poes ja restoranis.

     
Sügissemester
2019
Saksa keele kesktaseme kursus 3 Tiina Tammik 285€

60 ak/h

 

2x nädalas

Kursuse eesmärk on tagada saksa keeles isikliku ja avaliku elu valdkondades iseseisev keeleoskuse tase (A2.2/B1.1), mis võimaldab iseseisvalt ja aktiivselt kasutada keerukaid keelestruktuure eesmärgipärastes suhtlustoimingutes.
Saavutatav tase Euroopa keeleõppe raamdokumendi alusel: B1.1

Kursus on järg saksa keele põhitaseme kursusele. Kursuse käigus täieneb sõnavarapädevus ca 600 aktiivse keelendi võrra. Grammatikas võetakse vaatluse alla saksa keele grammatilise süsteemi toimimine ning selgitatakse grammatiliste funktsioonide ja vormide vahelist seost. Treenitakse keelekasutusoskust järgmiste teemade raames: kontakt äripartneriga (konversatsioon messil, restoranis, poes); messid (tähtsamad linnad); kohtumiste kokkuleppimine; kaupade tarne ja logistika.

     
Sügissemester
2019
Hispaania keele algkursus 3 Tiia Reimal 285€

NB! Õhtused ajad

30 ak/h

1 x nädalas

 

Kursuse eesmärgiks on tagada hispaania keeles algastme keelelävi, mis võimaldab mõista ja kasutada lihtsakoelisi keelestruktuure igapäevastes suhtlustoimingutes.
Saavutatav tase Euroopa keeleõppe raamdokumendi alusel: A1

 

Kursuse käigus omandavad üliõpilased ca 800 aktiivset keelendit, mis on eelduseks algtasemel (A1) aktiivse keelekasutuse väljakujundamisel. Läbivõetav baasgrammatika toetab sõnavara kinnistamist ning tagab infovahetuse ka algelisel kirjalikul suhtlustasandil. Treenitakse keelekasutusoskust isikliku elu valdkonnas sh leiavad laiemat käsitlemist järgmised teemad: isikuandmed, välimuse kirjeldus; maja, kodu ja ümbruskond; igapäevaelutoimingud; töö ja elukutsed; teejuhatamine ja transpordivahendid, ostlemine; Kõiki loetletud teemasid käsitletakse hispaania kultuuri taustal.

     
Sügissemester
2019
Hispaania keele kesktaseme kursus 3 Tiia Reimal 285€

60 ak/h

 

2x nädalas

 

inglise keele baasil

Kursuse eesmärgiks on tagada hispaania keeles isikliku ja avaliku elu valdkondades iseseisev keeleoskuse tase (A2.2/B1.1), mis võimaldab iseseisvalt ja ladusalt kasutada keelestruktuure eesmärgipärastes suhtlustoimingutes.
Saavutatav tase Euroopa keeleõppe raamdokumendi alusel: B1.1

Kursus on järg alg- ja põhitaseme kursusele, mille käigus täieneb sõnavarapädevus ca 600 aktiivse keelendi võrra. Grammatikas võetakse vaatluse alla hispaania keele grammatilise süsteemi toimimine ning selgitatakse grammatiliste funktsioonide ja vormide vahelist seost. Treenitakse keelekasutusoskust järgmiste teemade raames: meedia, kommunikatsioon; ajaloolised sündmused, kultuuritraditsioonid, peod; sotsiaalsed ja partnersuhted; noorte maailm ja kõnekeel; isiklik kirjavahetus; töökohataotlus ja CV; Internet. Hispaania kunst ja kirjandus. Hispaania haridussüsteem.

     
Sügissemester
2019
Vene keele kesktaseme kursus 3 Innes Volkova 285€

60 ak/h

 

2x nädalas

Kursuse eesmärgiks on tagada vene keeles isikliku ja avaliku elu valdkondades iseseisev keeleoskuse tase (A2.2/B1.1), mis võimaldab iseseisvalt ja aktiivselt kasutada keerukaid keelestruktuure eesmärgipärastes suhtlustoimingutes.
Saavutatav tase Euroopa keeleõppe raamdokumendi alusel: B1.1

Kursus on järg vene keele põhitaseme kursusele. Kursuse käigus täieneb sõnavarapädevus ca 600 aktiivse keelendi võrra. Grammatikas võetakse vaatluse alla vene keele grammatilise süsteemi toimimine ning selgitatakse grammatiliste funktsioonide ja vormide vahelist seost. Treenitakse keelekasutusoskust järgmiste teemade raames: abipalumine, enese iseloomustamine; restoranis tellimine; vestlemine võõra inimesega, kohtumised; käitumine hädaolukordades; telefonivestlused, teenindusasutused, infopäringud, broneerimine; tervislik seisund; riietus ja välimus.

     
Sügissemester
2019
Prantsuse keele keskastme kursus 3 Faina Dobrõš 285€

60 ak/h

 

2x nädalas

Tagada prantsuse keeles isikliku ja avaliku elu valdkondades iseseisev keeleoskuse tase (A2.2/B1.1), mis võimaldab iseseisvalt ja aktiivselt kasutada keerukaid keelestruktuure eesmärgipärastes suhtlustoimingutes.
Saavutatav tase Euroopa keeleõppe raamdokumendi alusel: B1.1

Kursus on järg prantsuse keele põhitaseme kursusele. Kursuse käigus täieneb sõnavarapädevus ca 600 aktiivse keelendi võrra. Grammatikas võetakse vaatluse alla prantsuse keele grammatilise süsteemi toimimine ning selgitatakse grammatiliste funktsioonide ja vormide vahelist seost. Treenitakse keelekasutusoskust järgmiste teemade raames: meedia, press ja uudised; turism ja reisimine, hotell ja toitlustus; telefonikonversatsioon, broneerimine, kohtumiste kokkuleppimine; töö- ja argielu, sekretäri töövaldkond.

     
Veebruar- Mai
2020
Kevadsemestri kursused alagavad enamasti veebruari esimesel nädalal. Täpsem ajakava: kuupäevad, kellaajad selguvad jõuludeks 2019   avatudulikool@ebs.ee  
Kevadsemester
2020
Inglise ärikeele keskastme kursus II 3

erinevad õppejõud 

285€

60ak/h

2x nädalas

 

 

Kursuse eesmärk on tutvustada tudengitele tähtsamaid äriga seonduvaid termineid, võimaldades neil käsitleda kursuse raames läbitud teemasid enesekindlalt nii kõnes kui kirjas.
Antud kursus on jätk kursusele Ärialase inglise keele keskastme kursus I ja hõlmab erinevaid lugemis-, kuulamis-, kirjutamis- ja rääkimisülesandeid. Kursuse raames käsitletakse järgnevaid teemasid: turundus, finantsid, organisatsiooni struktuur, majandusarvestus, majanduslikud näitajad ja ettevõtte asutamine. Grammatikaharjutused hõlmavad järgnevaid teemasid: loendatavad ja loendamatud nimisõnad, hulgaasesõnad, tingimuslaused, kaudne kõneviis ja modaalverbid.
Kursusel käsitletakse teemasid nr 7- 12 õpikust: Cotton, D., Falvey, D., Kent, S. Market Leader Intermediate. Business English Course Book. 3rd ed. Pearson Education 2010. Kõik osalejad saavad kursusega kaasa ka õpiku.
Kursuse alustamise minimaalne tase:  B1.1 või riigieksam sooritatud vähemalt 50 punktile.
Ajakava selgub detsembris 2019
     
Kevadsemester
2020
Inglise ärikeele keskastme kursus II 3    

30ak/h 

1 x nädalas

Kursuse eesmärk on tutvustada tudengitele tähtsamaid äriga seonduvaid termineid, võimaldades neil käsitleda kursuse raames läbitud teemasid enesekindlalt nii kõnes kui kirjas.

Antud kursus on jätk kursusele Ärialase inglise keele keskastme kursus I ja hõlmab erinevaid lugemis-, kuulamis-, kirjutamis- ja rääkimisülesandeid. Kursuse raames käsitletakse järgnevaid teemasid: turundus, finantsid, organisatsiooni struktuur, majandusarvestus, majanduslikud näitajad ja ettevõtte asutamine. Grammatikaharjutused hõlmavad järgnevaid teemasid: loendatavad ja loendamatud nimisõnad, hulgaasesõnad, tingimuslaused, kaudne kõneviis ja modaalverbid.
Kursusel käsitletakse teemasid nr 7- 12 õpikust: Cotton, D., Falvey, D., Kent, S. Market Leader Intermediate. Business English Course Book. 3rd ed. Pearson Education 2010. Kõik osalejad saavad kursusega kaasa ka õpiku.
Kursuse alustamise minimaalne tase:  B1.1 või riigieksam sooritatud vähemalt 50 punktile.
A, B, C- grupid vastavalt osaleja tasemele.
Ajakava selgub detsembris 2019

     
Kevadsemester 
2020
Inglise ärikeele kursus edasijõudnutele I 3 erinevad õppejõud  

60ak/h

2x nädalas

 

või 

 

30ak/h 

1 x nädalas

Kursuse eesmärk on arendada tudengite kuulamis-, lugemis- ja suhtlusoskusi edasijõudnute tasemel (C1) ja avardada nende ärialaseid teadmisi.

Kursus on mõeldud õppuritele, kes on ärialases inglise keeles jõudnud keskastme tasemele (B2). Originaaltekstide ja intervjuude abil arendavad tudengid ärialast sõnavara, kõne soravust ja grammatiliselt korrektset keelekasutust. Kursuse raames käsitletakse järgnevaid teemasid: esmamulje avalikul esinemisel, koolitus, energiaküsimused, turundus, uued suunad tööturul ja ärieetika.
Elulähedastele äriprobleemidele ja olukordadele põhinevad kaasused võimaldavad tudengitel arendada suulist ja kirjalikku suhtlusoskust peamistes ärivaldkondades.
A, B, C, D -taseme grupid. Erinevad õppejõud. Tunnid päevasel või õhtusel ajal.
Kursuse alustamise tase:  B2 või läbitud varasemalt inglise keele kesktaseme kursus.
Ajakava selgub detsembris 2019

     
Kevadsemester
2020
Hispaania keele põhitaseme kursus 3 Tiia Reimal  

60 ak/h

 

2x nädalas

 

õpe inglise keele baasil

Kursuse eesmärk on tagada hispaania keeles esmane keeleoskuse tase  (A1.2/A2.1), mis võimaldab mõista ja kasutada elementaarseid keelestruktuure isikliku ja avaliku elu valdkondades.
Saavutatav tase Euroopa keeleõppe raamdokumendi alusel: A2.1

Kursus on järg algkursusele, mille käigus rikastub õppija keelevara ca 800 aktiivse keelendiga, mis on eelduseks esmase aktiivse keelekasutustaseme (A1.2/A2.1) saavutamiseks. Kursusel täieneb ka grammatika põhivara, mis on vajalik väljendusvõime tagamiseks üldkommunikatiivsel tasandil. Käsitlemist leiavad järgmised teemad: kalender, aastaajad, kliima; reisimine ja orienteerumine võõras linnas; sport, vaba aeg, hobid; töö- ja argielu; tervis, toit ja arstikülastus, erinevad rahvused ja kultuur, Hispaania ja Ladina-Ameerika kultuurilised erinevused.
Kursuse alustamise tase:  A1.1 või läbitud hispaania keele algtaseme kursus.
Kursus avatakse piisava soovijate arvu korral
     
Kevadsemester
2020
Hispaania keele algkursus / UUS! 
Õppurid alustavad algusest!
3 Tiia Reimal  

30ak/h

1x nädalas

Eesti keele baasil

Kursuse eesmärk on tagada hispaania keeles algastme keelelävi, mis võimaldab mõista ja kasutada lihtsakoelisi keelestruktuure igapäevastes suhtlustoimingutes.
Saavutatav tase Euroopa keeleõppe raamdokumendi alusel: A1

Kursuse käigus omandavad üliõpilased ca 800 aktiivset keelendit, mis on eelduseks algtasemel (A-1) aktiivse keelekasutuse väljakujundamisel. Läbivõetav baasgrammatika toetab sõnavara kinnistamist ning tagab infovahetuse ka algelisel kirjalikul suhtlustasandil. Treenitakse keelekasutusoskust isikliku elu valdkonnas sh leiavad laiemat käsitlemist järgmised teemad: isikuandmed ja välimuse kirjeldus; maja, kodu ja ümbruskond; igapäevaelutoimingud; tervis, toit ja arstikülastus; töö ja elukutsed; teejuhatamine ja transpordivahendid. Kõiki loetletud teemasid käsitletakse ka hispaania kultuuri taustal.
Kursus avatakse soovijate piisava arvu korral
     
Kevadsemester
2020
Saksa keele põhitaseme kursus 3    

60ak/h

2x nädalas

õpe toimub Inglise keele baasil

Kursuse eesmägiks on tagada saksa keeles esmane keeleoskuse tase (A1.2/A2.1), mis võimaldab mõista ja kasutada elementaarseid keelestruktuure isikliku ja avaliku elu valdkondades.
Saavutatav tase Euroopa keeleõppe raamdokumendi alusel: A2.1

Kursus on järg saksa keele algkursusele. Kursusel rikastub õppija keelevara ca 800 aktiivse keelendiga, mis on eelduseks esmase aktiivse keelekasutustaseme (A1.2 A2.1) saavutamiseks. Kursusel täieneb ka grammatika põhivara, mis on vajalik väljendusvõime tagamiseks üldkommunikatiivsel tasandil. Käsitlemist leiavad järgmised teemad: inimese iseloom ja välimus; rõivad ja aksessuaarid; perekond, suguvõsa, partnersuhted, generatsioonide vahelised suhted; töö ja elukutsed; linnakirjeldus ja teejuhatamine, reisimine; ilmastik, kliima, aastaajad.
Kursuse alustamise tase:  läbitud varasemalt saksa keele algtaseme kursus.
Kursus avatakse piisava soovijate arvu korral
     
Kevadsemester 
2020
Vene keele põhitaseme kursus 3 Innes Volkova  
  Kursuse eesmärgiks on tagada vene keeles esmane keeleoskuse tase (A1.2/A2.1), mis võimaldab mõista ja kasutada elementaarseid keelestruktuure isikliku ja avaliku elu valdkondades.
Saavutatav tase Euroopa keeleõppe raamdokumendi alusel: A2.1

Kursus on järg vene keele algkursusele. Kursusel rikastub õppija keelevara ca 800 aktiivse keelendiga, mis on eelduseks esmase aktiivse keelekasutustaseme (A1.2/A2.1) saavutamiseks. Kursusel täieneb ka grammatika põhivara, mis on vajalik väljendusvõime tagamiseks üldkommunikatiivsel tasandil. Käsitlemist leiavad järgmised teemad: kliima ja aastaajad; reisimine ja linna kirjeldus; vaba aeg ja hobid; argielutoimingud ja toitumine; tervis ja arstil käik; ostmine; tee juhatamine ja transpordivahendid; inimese välimuse kirjeldus.
Kursuse alustamise tase:  A1.1 
Kursus avatakse piisava soovijate arvu korral
     
Kevadsemester
2020
Prantsuse keele põhitaseme kursus 3 Faina Dobrõš  

60 ak/h

 

2x nädalas

 

õpe inglise keele baasil

Kuruse eesmärgiks on tagada prantsuse keeles esmane keeleoskuse tase (A1.2/A2.1), mis võimaldab mõista ja kasutada elementaarseid keelestruktuure isikliku ja avaliku elu valdkondades.
Saavutatav tase Euroopa keeleõppe raamdokumendi alusel: A2.1

Kursus on järg prantsuse keele algkursusele. Kursuse käigus rikastub õppija keelevara ca 800 aktiivse keelendiga, mis on eelduseks esmase aktiivse keelekasutustaseme (A1.2/A2.1) saavutamiseks. Kursusel täieneb ka grammatika põhivara, mis on vajalik väljendusvõime tagamiseks üldkommunikatiivsel tasandil. Käsitlemist leiavad järgmised teemad: maja, kodu ja ümbruskond; toitumine ja toiduained; poes ja restoranis; mood, rõivad ja aksessuaarid; töö ja elukutsed; linna kirjeldus ja teejuhatamine.
Kursuse alustamise tase:  A1.1, varasemalt läbitud prantsuse keele algtaseme kursus
Kursus avatakse piisava soovijate arvu korral
     
         
Sügissemester
2020
Inglise ärikeele kursus edasijõudnutele II 3 erinevad õppejõud  
 

Kursuse eesmärk on arendada tudengite kuulamis-, lugemis- ja suhtlusoskusi edasijõudnute tasemel ja avardada nende ärialaseid teadmisi.

Antud kursus on jätk kursusele Inglise ärikeele kursus edasijõudnutele I. Originaaltekstide ja intervjuude abil arendavad tudengid ärialast sõnavara, kõne soravust ja grammatiliselt korrektset keelekasutust. Kursuse raames käsitletakse järgnevaid teemasid: finantsid ja pangandus, konsultandid, strateegia, e-äri, ettevõtlus ja projektijuhtimine.
Elulähedastele äriprobleemidele ja olukordadele põhinevad kaasused võimaldavad tudengitel arendada suulist ja kirjalikku suhtlusoskust peamistes ärivaldkondades.
Kursusel käsitletakse teemasid nr 7- 12 õpikust "Market Leader (Advanced Business English Course Book) 3rd ed. by I. Dubicka and M. O’Keeffe, Pearson Education Limited 2011. Kõik osalejad saavad kursusega kaasa ka õpiku.
•    Unit 7 – Finance and Banking
•    Unit 8 – Consultants
•    Unit 9 – Strategy
•    Unit 10 – Online Business 
•    Unit 11 – New Business
•    Unit 12 – Project Management
Kursus I (50ak/h)- Esmaspäeviti ja reedeti, kl 14.00-15.30 (Grupil A, B, C erinevad ajad, küsi infot)
Kursus II (60ak/h)- Esmaspäeviti,kl 15.45-17.15 ja teisipäeviti Kl 14.00-15.30 
Kursus III- (30ak/h)- Esmaspäeviti, kl 19.15-20.45 ja neljapäeviti, kl 17.30-19.00 

Kursuse alustamise tase:  B2 või läbitud varasemalt inglise keele kesktaseme kursus.

     

 

Kursuste detailsemad ajakavad siit >>>
Sügissemestri kursuste toimumise ajad selguvad juulis 2019. Kõik sügise kursused algavad septembris.
Kevadsemestri kursuste (jätkukursused) ajad selguvad jõuludeks 2019.

Kõik täiendkoolituse kursused viiakse läbi koos üliõpilastega tasemeõppe programmides, akrediteeritud õppekavadel, ärinduse ja halduse õppesuunal, sotsiaalteaduste õppekavagrupis.

 

Küsi lisainfot kursuste kohta: avatudulikool@ebs.ee või telefonil 6651386
Hinnakirja leiad siit >>>