Avatud Ülikooli turunduse ja kommunikatsiooni kursused

Täiendkoolituse õppekavasuund: Ärindus ja haldus
Täiendkoolituse õppekavarühmad: Turundus ja reklaam

algus kursuse nimetus EAP Õppejõud HIND
Kevadsemester
2019
Turundus ja müük 6 Guido Paomees  540€

Eesti keeles

 

kursus algajatele

Baastaseme kursuse eesmärgiks on anda ülevaade turunduse põhilistest kontseptsioonidest ning “tööriistadest” ja selgitada turunduse ja müügi rolli ettevõtetes. Samuti arendab kursus tudengi kontseptuaalset pagasit ning turunduse planeerimise oskusi.

Turunduse kontseptsioon ja turunduse planeerimine, tarbija ning organisatsiooni käitumine, müük, selle strateegiad ja planeerimine, segmenteerimine ja positsioneerimine, brand´id ja erinevad hinnastrateegiad, integreeritud turunduskommunikatsioon ja reklaam, turundusmeetmestiku elemendid ja nende kajastumine ettevõtte turundusstrateegias, müügiedendus ja avalikkussuhted.
Kursus toimub esmaspäeviti veebuarist maini, kl 19.15-20.45. ning algab 4. veebruaril

KURSUS ON TÄITUNUD!

     
  Kursuse programm      
Kevadsemester
2019
Professionaalne müük II 6 Guido Paomees  540€
Eesti keeles

Kursuse teemade kirjeldus:
Müük püsi-ja võtmeklientidel, lojaalsusprogrammide ülesehitus ja erinevate lojaalsusprogrammide tutvustus. CRM ja selle tähtsus, professionaalse ja tulemusliku klienditeeninduse põhialused. CRMi olemus ja ülesehitus. Lojaalsusprogrammid. Müük püsi- ja võtmeklientidele. Tipptasemel klienditeeninduse põhialused. 
Kursus on jätkukursuseks sügiseti toimuvale kursusele Professionaalne müük I, kuid on avatud ka neile õppuritele, kes esimesel osal ei osalenud.
Kursus on alanud.

     
Kevadsemester
2019
Müügijuhtimine 3 Iván Muñoz Garcia (ing.k) 270

Eesti keeles

või

Inglise keeles

Kursuse eesmärgiks on selgitada müügijuhtimise põhimõtteid, anda praktilisi juhiseid müügimeeskonna juhendamiseks ja arendamiseks, tegevuste planeerimiseks, eesmärkide elluviimiseks ning tulemuste analüüsiks. 
Kursusel käsitletakse juhina tegutsemise põhimõtteid, eeskujuks olemist ning juhi ülesandeid. Eraldi osa moodustab tulemusliku müügimeeskonna tegevuse põhimõtete ning juhi ja meeskonna liikmete rollide erinevuste tutvustamine. Vaadeldakse müügieesmärkide seadmise ja saavutamise põhimõtteid ning vajalikkust. Müügijuhi oskustest on fookuses ideede müümine, koosolekute korraldamine ja läbiviimine ning motiveeriva keskkonna loomine ja motivatsioon. 

Inglise keelne kursus toimub tööpäeviti kahe nädala jooksul aprillis ja algab 4. aprillil 12.00-16.15

     
  Registreeru kohe
Kursuse programm
     
Kevadsemester
2019
Turu- ja avaliku arvamuse uuringud 3 Mirkó Gáti 270€
Inglise keeles

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade turundus ja avaliku arvamuse uuringute võimalustest ja meetoditest, mis aitavad õppida tundma ettevõtte sise- ja väliskeskkonda ning langetada turundusalaseid otsuseid.
Kirjeldus:

Turunduse informatsioonisüsteemi planeerimine ja kasutamine ettevõttes strateegiliste ja taktikaliste otsuste tegemisel. Turu- ja avaliku arvamuse uuringute väljatöötamine ja uuringu läbiviimine. Turu segmenteerimine. Uuringu analüüsimiseks vajalikud meetodid ja nende rakendamine. Juhtumõpped.
Kursus algab 15. aprillil, kell 14:00-17:15

     
  Registreeru kohe  Kursuse programm      
Kevadsemester
2019
Turunduse strateegiline juhtimine 6 Benas Adomavicius 570€
Inglise keeles

Kursuse eesmärk on anda teadmisi ja praktilisi oskuseid turunduse strateegilise juhtimise teemade osas tarbija- ja äriturul ning organisatsioonides.

Põhiteemad:
Strateegilise turunduse juhtimise olemus, protsess ja planeerimine, innovatsioon ning toote ja teenuse arendus, turundusinformatsioon ja tarbija käitumine, turundus äriturul, turundusstrateegiad, turundusprogramm ja turunduse tulemuslikkus.
Põhimeetodid:
Auditoorsed loengud, tunniarutelud ja seminarid teemadega tutvumiseks ja omandamiseks etteantud kaasuste ja teemade raames. Külalisesinejad.
Kursus on alanud.

     
Kevadsemester
2019
Suhtekorraldus ja meediasuhted 5 Richard Scott Abel (ing. k)
Tiina Tšatšua (eesti k.)
540€

Inglise keeles

või 

Eesti keeles

Kursuse eesmärgiks on anda õppuritele üldteoreetilisi ja praktilisi teadmisi suhtekorralduse kui teadus- ja ärivaldkonna alustest ja olemusest, lähtudes suhtekorraldusest kui organisatsiooni juhtimisfunktsioonist. 
Põhiteemad:
Suhtekorralduse olemus, mõisted ja nende kujunemine, suhtekorralduse põhieesmärgid, põhitegevused, suhtekorralduse valdkonnad,( organisatsoonisisene ja –väline suhtekorraldus, sotsiaal-poliitiline suhtekorraldus, meediasuhtlus, turunduslik suhtekorraldus, finantssuhtekorraldus, kriisikommunikatsioon), suhtekorraldusprotsessi juhtimine.
Kursused on alanud.

     
Kevadsemester
2019
Sisenemine mängutööstuse turule 3 Brandon Marsh 360€
Inglise keeles

Aine eesmärgiks on läbida valik olulisi teemasid aitamaks efektiivselt juhtida turundust tänapäeva tiheda konkurentsiga digitaalsel mängumaastikul, anda teadmisi mängude arendusjärgseks juhtimiseks ja analüüsida turundusmeetmete erinevaid valdkondi.
Kursusel käsitletakse teemasid kuidas optimeerida mängu turunduse investeeringutasuvust ja mitte ainult, et kuidas arendada turunduskommunikatsiooni ja –kampaania aspekte, vaid kuidas paremini mõista kliente, brändiloomist, sotsiaalmeediat, agentuuri juhtimist jne. Kursus katab traditsioonilised turundusteooria aspektid nagu positsioneerimine, mängija isikud ja segmenteerimine ning nende oskuste praktiline rakendamine avaldamiseelsetes, -aegsetes ja -järgsetes mänguarengu faasides ja turunduskampaaniates.
Kursus toimub kuuel reedel, kl 10:15-14:30 alates 8. märtsist

KURSUS ON  TÄITUNUD!

     
         
Sügissemester
2019
Enamus sügissemestri kursuseid algavad septembri esimesel nädalal. Üksikud tsükliõppe kursused võivad alata ka 15. augustil.
Täpsemad kursuste nädalapäevad ning kellajad selguvad juulis 2019.

     
         
Sügissemester
2019
Turunduse alused 6 Riina Koris või Marge Sassi 540€

Inglise keeles

 

kursus algajatele

Esimese taseme turnduse kursuse eesmärgiks on anda ülevaade turunduse põhilistest kontseptsioonidest ning “tööriistadest” ja selgitada turunduse rolli ettevõtetes. Samuti arendab kursus tudengi kontseptuaalset pagasit ning turunduse planeerimise oskusi.

Turunduse kontseptsioon ja turunduse planeerimine, turundusmeetmestiku elemendid ja nende kasutamine ettevõtte turundusstrateegias, tarbijakäitumine ja selle mõni organisatsiooni turundusele, turu segmenteerimine ja kaubamärgi positsioneerimine, kaubamärgid ja erinevad hinnastrateegiad, integreeritud turunduskommunikatsioon ja reklaam, kogemusturundus ja selle eesmärgid, sotsiaalmeedia turundus, turunduseetika.
Kursus I algab 
Kursus II algab

     
Sügissemester 
2019
Professionaalne müük I 6 Guido Paomees  540€
Eesti keeles

Kursuse eesmärgiks on selgitada nõuandliku müügi põhjuseid, anda praktilisi kogemusi müügiprotsessi planeerimiseks, juhtimiseks, elluviimiseks ja analüüsiks. Erinevate müügistiilide kõrvutamine ja analüüs.

Müügiprotsessi laiem ülevaade. Nõudlik ja traditsiooniline müük. Müügitsükkel ja tema osad. Müügitsükli mõistmine ning selle järgi töötamine. Kliendi vastuväidetega tegelemine ja lahendamine. Klientide „kallistamine“.
Kursus algab:

     
Sügissemester 2019 Sündmusturundus 3 Mihkel Lubi 270€
Inglise keeles

Kursuse eesmärk on anda teadmisi ja praktilisi oskusi üritusturunduse terviklikuks käsitlemiseks ettevõtetes ja organisatsioonides. Saavutada läbi erinevate õppemeetodite üritusturunduse kui protsessi mõistmine kaasaegses turunduskeskkonnas.
Üritusturunduse olemus ja arengukäik. Üritusturunduse klassifikatsioon ja rakendusmeetodid kaasaegses turunduskeskkonnas. Ürituste liigitus. Üritusturunduse projekti koostamine ja rakendamine. Üritusturunduse osa ettevõtte ja organisatsiooni maine kujundamisel. Üritusturundus ja muutuvas turusituatsioonis.
 

     
Sügissemester
2019
Teenuse turunduse edasijõudnute kursus 3 Ester Eomois 285€
Inglise keeles Kursuse eesmärk on tutvustada üliõpilastele teenuste unikaalseid omadusi ja sellest tulenevaid erisusi teenuste turundamisel. 
Kursuse käigus arutletakse, analüüsitakse ja hinnatakse teenuste turunduse erinevaid aspekte, mille tundmine on vajalik edukaks turul tegutsemiseks.

Kursuse peateemaeks on teenuste turunduse kontseptsioon, teenuste turunduse areng, teenuste iseloomulikud tunnused ja nende mõju turundusele, teenuste strateegiline planeerimine, teenuse kvaliteet, teenuste valdkonna kriitilised edutegurid.
Kursus algab
     
Sügissemester 2019

Reklaamikorraldus

3 Katri Kerem 270€
Eesti keeles

Kursuse eesmärgiks on tutvustada õppuritele reklaamimaailma korralduslikku poolt, mh agentuuride olemust ja töökorraldust, ettevõtete reklaamiosakondade tööd ja osapoolte vahelist koostööd. Valmistada tudengeid ette iseseisvaks tööks reklaamiprojektidega.

Peamised teemad reklaam ja kommunikatsioon integreeritud turunduskommunikatsioonis. Reklaami- ja meediaagentuurid Eestis ja maailmas. Reklaamiagentuur, meediaagentuur, kliendi turundusosakond ja muud teenusepakkujad. Agentuuride struktuur ja tööprotsess. Reklaami tootmine. Reklaamikanalite spetsiifika, meedia ja meediaplaneerimine. Reklaami loominguline pool. Kursuse läbiviimisesse kaasatakse võimalusel praktikutest külalisesinejaid ja külastatakse reklaamiagentuuri. 
Kursus I 
Kursus II 

Kursus III (inglise keeles) 

     
Sügissemester
2019
Digitaalne turundus 6 Nazari Goudin
 
570€
 

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade sellest, kuidas internetitehnoloogiate areng on muutnud turundust, ettevõtete tegevust ja tarbijakäitumist. Tudengid omandavad teadmisi, mis võimaldavad neil juhtida internetiturunduse projekte ja organisatsioonide veebilehti.
Kursusel käsitletakse: Globaalne internetiturunduse keskkond, muudatused turundusmiksis ja internetipõhise tarbijakäitumise eripärad. Kuidas planeerida digitaalset turundust. Kanalistrateegia otsused. Kliendikontaktide leidmine ja kliendisuhete arendamine. Millised on hea veebidisaini põhiprintsiibid. Veebilehe kasutatavus, ligipääsetavus ja usaldusväärsus. Internetiturunduse platvormid ja tööriistad. Sotsiaalmeediaturundus. Internetipõhise turunduse mõõtmisvõimalused.

     
Sügissemester 2019 Tourism Marketing 3   285€
Inglise keeles

Aine eesmärgiks on tutvustada üliõpilastele turismimajanduse globaalset struktuuri. Nimetatud majandusharu definitsioon antaks läbi kaasaegse mobiilsuse kontseptsiooni prisma, kasutades selleks reisimisega seonduvate hajuvate motiveeringute konteksti, mis hõlmab – puhkust, äri, konverentse ja näituseid, haridust, tööhõivet ning spetsiaalseid üritusi.

Kursusel käsitletakse järgnevaid teemasid: Võtmeteemad on: milliseid turistide tüüpe eksisteerib, kes on arengut edendavad võtmeisikud ja millised on nõudluse, pakkumise ning tulemusjuhtimise peamised majanduslikud printsiibid, mis on eduka tegevuse aluseks. Üliõpilastele antakse ülevaade rahvusvahelise turismimajanduse turundusalasest põhikontseptsioonist, arvestades turundusalast planeerimist. Kursusel läbitavad teemad on: globaalse tööstusharu struktuur ning liikumapanevad jõud, turistide segmentgrupid, turismivaldkonna strateegiline juhtimine, turismialase margikuvandi loomine ja arendamine, turuuuringud ning analüüs turisminduses, sihtturundus, turundusstrateegia, kommunikatsioonimeetodid, reklaam, avalikud suhted ja avaliku tuntuse loomine.

     

Sügissemester

2019

Turu- ja avaliku arvamuse uuringud
3 Triinu Ojala (eesti k)
Mirkó Gáti (inglise k.)
570€
Eesti keeles
Inglise keeles

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade turundus ja avaliku arvamuse uuringute võimalustest ja meetoditest, mis aitavad õppida tundma ettevõtte sise- ja väliskeskkonda ning langetada turundusalaseid otsuseid.

Peamised teemad:
Turunduse informatsioonisüsteemi planeerimine ja kasutamine ettevõttes strateegiliste ja taktikaliste otsuste tegemisel. Turu- ja avaliku arvamuse uuringute väljatöötamine ja uuringu läbiviimine. Turu segmenteerimine. Uuringu analüüsimiseks vajalikud meetodid ja nende rakendamine. Juhtumõpped.
Eesti keelne kursus I 
Eesti keelne kursus II 
Inglise keelne kursus 

     
Sügissemester
2019
Tarbijakäitumine      

Eesti keeles

või

Inglise keeles

Kursuse eesmärk on tutvustada erinevaid põhjuseid, miks tarbijad ühel või teisel moel käituvad. Tarbijakäitumise tundmine ning selle distsipliini erinevates valdkondades orienteerumine annab võimalusi tegutseda efektiivsemalt nii ettevõtluses kui ka avalikus sektoris ning on abiks strateegiliste turundusalaste otsuste tegemisel.

Põhiteemad: tarbijakäitumise ülevaade; tarbija motivatsioon, tähelepanu ja taju; kõrge ja madala osalusmääraga toodete tarbimine; probleemi tajumine ja infootsing; otsustamine, tarbijate erisus; sotsiaalne klass, väärtused ja identiteet ning sotsiaalne mõju. 
Eesti keelne kursus
Inglise keelne kursus

     
Sügissemester
2019
Tarbijakäitumine ja kriitiline turundus 6 Katri Kerem
Bernadette Kamleitner
 
Inglise keeles

Kursuse eesmärk on anda õppuritele võimalus mõista ja kriitiliselt hinnata antud valdkonna tarbijakäitumise ja kriitilise turunduse uuringud ja teooriat, mis on seotud antud kursuse teemadega. Kriitiline turunduse olemus loob turundustegevusele uusi perspektiive turundustegevuse ning mõjutab seda tarbijakäitumise seiskohast, pannes turunduse ideed muuhulgas ka laiemasse ühiskondlikku konteksti. Arutletakse võimalike eetilisi konfliktide ja turunduses aset leidvaid praktikaid, andes seega üliõpilastele tasakaalustatud ülevaade tarbimiskultuuri mõjudest turunduses.

Käsitletakse mitmesuguseid teemasid: tarbijad turundusprotsessis, kuidas info tarbimine kujuneb otsuste tegemiseks, otsustusprotsessi mõjutavad tegurid, tarbimise sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud, tarbijakäitumine igapäevases sotsiaalsüsteemis, peamised metoodikad tarbijakäitumise analüüsimiseks ja õppimiseks. Kriitilise turunduse loengud võimaldavad õpilastel mõista turunduse mõju ühiskonnale tervikuna. Käsitletakse põhjalikult turundustegevuse eetilisi väljakutseid. Kursus on ülesehitatud teemapõhiselt ning ei järgi ühtegi õpikut, analüüsitakse teemakohaseid teadusartikleid ja praktilisi juhtumeid. 
Kursus algab:

     
Sügissemester
2018
Strateegiline kommunikatisioon/ Strategic Communication *   Scott Abel 330€
inglise keeles

The goal of the course is to give students overall practical knowledge of public relations practice as it relates to the management, planning, and theoretical processes of strategic communication in an organizational setting.

The course covers the following topics: What is strategic communication? Best practices of strategic communication. A strategic communication framework. Drivers of strategic communication. Aligning communication with strategy. Lessons of strategic communication. Public relations and its main goals. Business models of public relations. The types and roles of stakeholders inside and outside an organization. Earned, owned and paid media. PR as information subsidies. Models for strategic communication. An organizational framework for ethical communication. Situational knowledge: The context of organizational communication. Communication competence and anxiety management. Corporate identity and corporate image. Organizing corporate communication. Developing a communication strategy. Testing the after-effects of an implemented strategy.
The course will be held on four days. First lecture day starts on:

     

Sügissemester

2019

PR ja Meediasuhted 6 Scott Abel 570€
Inglise keeles

Aine eesmärk on anda teadmisi ja oskusi, mis käsitlevad suhtekorralduse ja meediasuhete olemust ning tehnikaid erinevates organisatsioonides.

Kursusel käsitletakse suhtekorralduse olemust, kommunikatsioonieetikat, strateegilist suhtekorraldust, kriisikommunikatsiooni, sisekommunikatsiooni, vahetu meediasuhtluse tehnikaid, meediatekstide koostamist ja uue meedia rakendamist suhtekorralduses.

     
         

 

Kõik täiendkoolituse kursused viiakse läbi koos üliõpilastega vastavalt EBSi akrediteeritud õppekavadele.
 

Küsi lisainfot kursuste toimumisaegade ja täpse programmi kohta: kadri.osula@ebs.eeavatudulikool@ebs.ee või telefonil 6651386
*- Tärniga märgitud kursustel ei ole võimalik osaleda voucheriga

Kursuste detailsemad ajakavad siit >>>

3 EAP kursuse hind bakalaureuse taseme kursustel on 270 €, magistritaseme kursustel 285€
6 EAP kursuse hind bakalaureuse taseme kursustel on 540 €, magistritaseme kursustel 570€
Alates 15 EAP hinnasoodustused. Hinnakirja leiad siit >>>