Avatud ülikooli juhtimise kursused

Täiendkoolituse õppekavasuund: Ärindus ja haldus
Täiendkoolituse õppekavarühmad: Juhtimine ja haldus

 

algus Kursuse nimetus EAP

õppejõud

HIND

Sügissemester

2019

Juhtimise alused 3

Tõnu Kaarelson (eesti k)

Ester Eomois (ingl. k)
 

240€ või 270€

Eesti keeles

 

16ak/h klassiruumis

 

või 

Inglise keeles

30ak/h

Selle algtaseme kursuse eesmärgiks on anda ülevaade organisatsiooni ja juhtimise olemusest nii teoorias kui ka praktikas.
Kursusel õpitakse tundma juhtimise põhitegevusi, mis võimaldab orienteeruda juhtimisega seotud probleemides, terminites ja meetodites ning mõista seda valdkonda käsitlevat kirjandust. Kursusel käsitletakse juhtimise üldmõisteid, juhtimisteooriate arengut, organisatsiooni keskkonda, juhi rolli, juhtimise peamisi ülesandeid ja meetodeid. Kõikide käsitletavate teemade ilmestamiseks on kasutusel harjutusülesannete lahendamine ja juhtumianalüüsid. Juhtimise aluste kursus on eelduseks mitmetele õppeprogrammi järgnevatele kursustele. 
Kursus I (30ak/h; ENG) toimub kolmapäeviti 10.00-13.30 ja algab 4. septembrist

Kursus II (16ak/h) EST) toimub teisipäeva õhtuti ning algab 18. novembril

Kursus III (16ak/h, EST) toimub kolmapäeva õhtuti ning algab 19. novembril

     
  Registreeru kohe      
Sügissemester
2019
Projektijuhtimine 3 Marge Sassi
Juko-Mart Kõlar
240€ või270€

Eesti keeles

16ak/h klassiruumis
 

või 
Inglise keeles

30ak/h klassiruumis

Kursuse eesmärk on anda kuulajatele baasteadmisi ning esmaseid oskuseid projektide valikust, kavandamisest ja juhtimisest.

Kursusel käsitletakse projekti ideede genereerimise ja projekti valiku, projekti kavandamise, projektijuhtimist mõjutavate tegurite, projekti kontrolli ja riskijuhtimise teemasid. Samuti on vaatluse all projektide juhtimise ja lõpetamise, projektgrupi moodustamise ning projekti meeskonnatöö teemad.

Kursuse ajakava selgub juulis.

     
  Info ja registreerumine      
Sügissemester
2019
Personalijuhtimine 6 Piret Masso 720€

Inglise keeles

 

32ak/h klassiruumis

Aine eesmärgiks on anda ülevaade ja kujundada arusaamine personalijuhtimise valdkonnast, selle eesmärkidest, fookusteemadest ja tegevusvaldkondadest, tulenevalt rahvusvahelise personalijuhtimise eripärast ja vajadustest.

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:
• personalijuhtimise terminoloogia, meetodid ja töövahendid;
• strateegise personalijuhtimise tegevusvaldkondade kohalik ja rahvusvaheline vaade;
• personalijuhtimise kolm peamist fookust: sobivate inimeste ligimeelitamine organisatsiooni, personali koolitamine ja arendamine ja töötajate säilitamine organisatsiooni jaoks nendest hoolimise ja töösuhete korrektse administreerimise kaudu;
• personalijuhtimise tegevusvaldkonnad: tööanalüüs, personali planeerimine, värbamine, valik, personali hindamine, koolitus ja arendus, karjääri planeerimine ja kujundamine, kompensatsiooni- ja soodustustepakettide haldamine ja töösuhted. 
Kursuse toimub neljapäeviti, reedeti ja laupäeviti ning algab 22. augustil. 

  Osalejatelt on nõutav bakalaureuse kraad ja vähemalt 3.aastane töökogemus ärivaldkonnas  
  Info ja registreerumine      
Sügissemester
2019
Loovate meeskondade juhtimine 3 Marko Rillo, Jim
Seltenrich
Karli Kütt
270€
Inglise keeles

24ak/h klassiruumis

Kursuse eesmärgiks on osalejatele paremini teadvustada videomängude ja rakenduste, aga ka audiovideo, multimeedia ja filmi valdkonnas tegutsevate loovmeeskondade omadusi. 
Kursusel räägitakse erinevate loovmeeskondade lugusid. Mõned neist tegutsevad arvutimängude ja rakenduste, osad audiovideo, multimeedia ja filmi valdkonnas. Mõned on piiripealsed – reklaam, suhtekorraldus, kunstid, muusika ja teater. Nendes valdkondades tegutsevad huvitavad inimesed, kes on loomingulised ja innovaatilised. Nad mõtlevad väljaspoole raame, on vabad ja ebatraditsioonilised. Kursus annab oskused, kuidas olla loovmeeskondade liige ja kuidas neid juhtida.
Kursuse ajakava selgub juulis.
     
Sügissemester
2019
Strateegiline eestvedamine 6 Anu Virovere 600€

Eesti keeles

 

36ak/h klassiruumis

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade strateegilise eestvedamise olemusest - teooriatest ja mudelitest - ning kaasaegsele liidrile vajalikest teadmistest, oskustest, väärtustest ja hoiakutest, mis võimaldavad orienteeruda eestvedamisega seotud probleemides ning loovad eeldused adekvaatseks käitumiseks erinevates juhtimissituatsioonides.

Kursus käsitleb strateegilise eesvedamise oskust kui konkreetsete kompetentside kogumit, mis võimaldab inimeste juhtimisega seotud situatsioonides adekvaatselt käituda. Aine käsitlemisel lähtutakse humanistliku inimesekäsitluse ja positiivse psühholoogia paradigmadest ning eeldusest, et 21. sajandi teadmustöötaja (knowledge worker/intelligent worker) juhtimine erineb 20. sajandi töölise (industry worker) juhtimisest. Kursuse raames käsitletakse järgmiseid teemasid: kaasaegne juhtimiskeskkond ja muutunud organisatsioonikäsitlus, eestvedamise teooriad ja mudelid, liidri isiksus ja enesejuhtimine; visioon ja eesmärgid, võimu allikad ja juhtimiseetika, grupidünaamika – liidri ja järgijate suhted, liidri eneseväljendus ja suhtlemisoskused, juhendamine ja mentorlus.

Kursus toimub õhtustel aegadel, ajakava selgub hiljemalt juulis.

     
Sügissemester
2019
Loov juhtimine 3 Annemarie Steen 300€

Inglise keeles

 

16ak/h klassiruumis

Aine eesmärgiks on juurutada tudengitel hirmudest ülesaamist, et julgeks tegutseda ja aidata tõsta teadmatuse taluvust. 
Kursusel käsitletakse:
Kohalolekut,  tundmatusega leppimist, hirmust ülesaamist, 
kuulamisoskust, uute ideede esitlemist. 

Aine läbinu:
• oskab olla hetkes kohal; on võimeline algatama alustama uusi projekte, sõltumata olukorrast; oskab kohaneda uute situatsioonidega; suudab ellu viia teiste ideid; teab ja oskab anda tagasisidet ning motiveerida ja võimustada kaaslasi. 
Kursus toimub kolmel tööpäeval: 19. - 20. september ja 15. november.

     
  Info ja registreerumine      
Sügissemester
2019
Kvaliteedijuhtimine 3 Alar Sistok 240€

Eesti keeles

 

16ak/h klassiruumis

Kursuse eesmägiks on anda ülevaade kaasaegsetest arusaamadest kvaliteedist ja sellega seonduvatest põhimõistetest, mudelitest ja meetoditest.

Kvaliteediga seonduvad põhimõisted, terviklik kvaliteedijuhtimine, protsessi kvaliteet, kvaliteedi plaanimine ja kvaliteedisüsteemide kavandamine, kvaliteedijuhtimise tööriistad, kvaliteedi mõõtmine, organisatsiooni enesehindamine, TQM-programmi elluviimine, kvaliteedi standardid, sertifitseerimine.
Kursus toimub neljal teisipäeva õhtul ning algab 3. septembril

     
Sügissemester 
2019
Juhtimissimulatsioon DYNAMA 4,5 Peeter Kross
Anto Liivat
Eesti keeles või
Inglise keeles
Tsükliõppes toimuva simulatsioonimängu eesmärgiks on mängulises vormis praktiseerida ettevõtjale juhtimisotsuste tegemiseks vajalikke oskusi.
Auditooriumis toimuv õpe läbitakse tempoka võistlusmänguna, kus rühmatööd vahelduvad juhtimisotsuseid analüüsivate ja nende mõju selgitavate lühiseminaridega. Kursusel käsitletakse järgmiseid teemasid: turu- ja konkurentsianalüüs; nõudluse prognoosimine ja dünaamika; toodete elutsükkel ja positsioneerimine; tooteportfelli struktuur ja toodete hinnastamine; toote hinna mõju nõudlusele; lühi- ja pikaajaline tarbijakäitumine; tegutsemine tõusval ja langeval turul; bilansi ja kasumiaruande analüüs; tootmis-, turundus- ja finantskulude planeerimine ning seosed ettevõtte lühi- ja pikaajaliste majandustulemustega; ettevõtte väärtuse hindamine; ühinemised ja omandamised; meeskonnatöö strateegiliste ja taktikaliste juhtimisotsuste langetamisel.
Kursuse läbimine eeldab tiimitööd meeskonna liikmetelt ka väljaspool klassiruumi.
Kursuse ajakava selgub juulis
     
Sügissemester 2019 Strateegiline juhtimine ja innovatsioon 6 Marko Rillo 720€
inglise keeles

 

Kursus toimub reedeti, laupäeviti ning algab 20. septembril

  Osalejatelt on nõutav bakalaureuse kraad ja vähemalt 3.aastane töökogemus ärivaldkonnas  

veebruar- mai 

2020

ÜKSIKUD KURSUSED ALGAVAD JAANUARIS 2020
ENAMUS KURSUSI ALGAVAD VEEBRUARI 1. NÄDALAL.
TÄPNE INFO KURSUSTE TOIMUMISTE AEGADE KOHTA SELGUB JÕULUDEKS 2019.
     
Kevademester
2020
Strateegiline juhtimine 6        Mike Wahl    720€

Inglise keeles

 

32ak/h klassiruumis

Kursuse eesmärk on anda ülevaade organisatsiooni strateegilise juhtimise koolkondadest ja anda praktilisi oskusi äriorganisatsiooni strateegia kujundamiseks ja elluviimiseks. 
Aine fookuses on strateegilise juhtimise protsess tervikuna alates konkurentsikeskkonna analüüsidest kuni väljatöötatud strateegia elluviimiseni. Kursuse teemad sisaldavad keskkonnaanalüüsi, ettevõttesisest tugevuste ja nõrkuste analüüsi, strateegiliste valikute tegemist, riskide rolli strateegias, eesmärkide seadmist, jätkusuutlikku lähenemise printsiipe ning strateegiate formuleerimise ja elluviimise põhimõtteid. Kaasusmeetodi abil tutvustatakse levinud raamistikku strateegilise juhtimisel – Business Model Generation ja antakse praktilisi oskusi antud raamistikku kasutamisel.
Kursuse ajakava selgub jõuludeks 2019

 

 

 

 

 

 

 

Osalejatelt on nõutav bakalaureuse kraad ja vähemalt 3.aastane töökogemus ärivaldkonnas

 
Kevadsemester
2020
Tootmise ja teeninduse juhtimine 3    
         
Kevadsemester
2020
Juhtimine ja eetika 3    
         
Kevadsemester
2020
Projektijuhtimine 3    

 

Kõik täiendkoolituse kursused viiakse läbi koos üliõpilastega akrediteeritud õppekavadel, ärinduse ja halduse õppesuunal, sotsiaalteaduste õppekavagrupis.
Kursuste detailsemad ajakavad siit >>>

 

Küsi lisainfot kursuste kohta: avatudulikool@ebs.ee või telefonil 6651386
3 EAP kursuse hind bakalaureuse taseme kursustel on vastavalt mahule 240-270 €, magistritaseme kursustel 300-390€
6 EAP kursuse hind bakalaureuse taseme kursustel on vastavalt mahule 480-540 €, magistritaseme kursustel 600-780€

Hinnakirja leiad siit >>>