Avatud ülikooli juhtimise kursused

Täiendkoolituse õppekavasuund: Ärindus ja haldus
Täiendkoolituse õppekavarühmad: Juhtimine ja haldus

 

algus Kursuse nimetus EAP

õppejõud

HIND

Kevadsemester

2019

Juhtimise alused 3 Tõnu Kaarelson

 

270€
Eesti keeles
 

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade organisatsiooni ja juhtimise olemusest nii teoorias kui ka praktikas.
Kursusel õpitakse tundma juhtimise põhitegevusi, mis võimaldab orienteeruda juhtimisega seotud probleemides, terminites ja meetodites ning mõista seda valdkonda käsitlevat kirjandust. Kursusel käsitletakse juhtimise üldmõisteid, juhtimisteooriate arengut, organisatsiooni keskkonda, juhi rolli, juhtimise peamisi ülesandeid ja meetodeid. Kõikide käsitletavate teemade ilmestamiseks on kasutusel harjutusülesannete lahendamine ja juhtumianalüüsid. Juhtimise aluste kursus on eelduseks mitmetele õppeprogrammi järgnevatele kursustele. 
Kursus toimub päevastel aegadel

     
  Registreeru kohe      
Kevadsemester
2019
Teeninduse juhtimine 3 Ester Eomois 270€
Eesti keeles

Kursuse eesmärgiks on anda teoreetilisi ja praktilisi teadmisi orienteerumaks teenindussektori ja selle juhtimise põhiprobleemides.
Kursusel käsitletakse teeninduse ja selle juhtimise eripärasid vaadeldes järgmisi teemasid: erinevus füüsiliste toodete ja teenuste vahel; teeninduse eesmärgid; teenindussektori põhiprobleemid; erinevate teenindussektorite eripärad; teenindaja roll teenindusprotsessis; teeninduse kvaliteet; teenuste arendamine; kliendivajadused ja ootused; teenuste hindamine ja kliendirahulolu; juhi roll ja ülesanded teenindusettevõttes.
Kursus toimub õhtustel aegadel

     
         
Kevadsemester
2019
Projektijuhtimine 3 Marge Sassi
Juko-Mart Kõlar
270€

Eesti keeles

või 
Inglise keeles

Kursuse eesmärk on anda kuulajatele baasteadmisi ning esmaseid oskuseid projektide valikust, kavandamisest ja juhtimisest.

Kursusel käsitletakse projekti ideede genereerimise ja projekti valiku, projekti kavandamise, projektijuhtimist mõjutavate tegurite, projekti kontrolli ja riskijuhtimise teemasid. Samuti on vaatluse all projektide juhtimise ja lõpetamise, projektgrupi moodustamise ning projekti meeskonnatöö teemad.

Kursus I (16ak/h) toimub õhtustel aegadel
Kursus II (30ak/h) toimub päevastel aegadel

     
         
Kevadsemester
2019
Personalijuhtimine 3 Piret Masso 270€

Eesti keeles

või
Inglise keeles

Aine eesmärgiks on anda ülevaade ja kujundada arusaamine personalijuhtimise valdkonnast, selle eesmärkidest, fookusteemadest ja tegevusvaldkondadest, tulenevalt rahvusvahelise personalijuhtimise eripärast ja vajadustest.

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:
• personalijuhtimise terminoloogia, meetodid ja töövahendid;
• strateegise personalijuhtimise tegevusvaldkondade kohalik ja rahvusvaheline vaade;
• personalijuhtimise kolm peamist fookust: sobivate inimeste ligimeelitamine organisatsiooni, personali koolitamine ja arendamine ja töötajate säilitamine organisatsiooni jaoks nendest hoolimise ja töösuhete korrektse administreerimise kaudu;
• personalijuhtimise tegevusvaldkonnad: tööanalüüs, personali planeerimine, värbamine, valik, personali hindamine, koolitus ja arendus, karjääri planeerimine ja kujundamine, kompensatsiooni- ja soodustustepakettide haldamine ja töösuhted. 
Kursus I (30ak/h, eesti keeles toimub päevastel aegadel 
Kursus II (30ak/h, inglise keeles) toimub päevastel aegadel

     
         
Kevadsemester 
2019
Juhtimissimulatsioon DYNAMA 4,5 Peeter Kross
Anto Liivat
405€
Inglise keeles Tsükliõppes toimuva simulatsioonimängu eesmärgiks on mängulises vormis praktiseerida ettevõtjale juhtimisotsuste tegemiseks vajalikke oskusi.
Auditooriumis toimuv õpe läbitakse tempoka võistlusmänguna, kus rühmatööd vahelduvad juhtimisotsuseid analüüsivate ja nende mõju selgitavate lühiseminaridega. Kursusel käsitletakse järgmiseid teemasid: turu- ja konkurentsianalüüs; nõudluse prognoosimine ja dünaamika; toodete elutsükkel ja positsioneerimine; tooteportfelli struktuur ja toodete hinnastamine; toote hinna mõju nõudlusele; lühi- ja pikaajaline tarbijakäitumine; tegutsemine tõusval ja langeval turul; bilansi ja kasumiaruande analüüs; tootmis-, turundus- ja finantskulude planeerimine ning seosed ettevõtte lühi- ja pikaajaliste majandustulemustega; ettevõtte väärtuse hindamine; ühinemised ja omandamised; meeskonnatöö strateegiliste ja taktikaliste juhtimisotsuste langetamisel.
Kursuse läbimine eeldab tiimitööd meeskonna liikmetelt ka väljaspool klassiruumi.
Kursus toimub kolmel päeval: (täpsustub) kl 10:00-18:00. Individuaalsed rühmatööd, vahepealsel perioodil.
     
         
Kevadsemester
2019
Diverse Global Teams
Mitmekülgsed globaalsed meeskonnad
3   360€
Inglise keeles

The objective of the course is to give an understanding and knowledge about diversity and inclusion. Students should understand what it means to be diverse and inclusive and what is inclusive behavior. The course provides a practical toolbox to contribute, manage and, if needed, lead diverse global teams.
The course covers the following topics:
• Mind-set Theory (Fixed/Growth Mind-Sets); 
• Every Day Bias (Conscious/Unconscious Bias)
• Dysfunctions of the Teams (Patrick Lencioni);
• Teambuilding: MBTI Tool and Its Benefits to Teams; 
• Generation Diversity and Inclusion;
• Cultural Diversity and Inclusion;
• Gender Diversity and Inclusion;
• Being a Member, Managing and Leading Virtual Teams;
• Being a Member, Managing and Leading Matrix Teams.
Kursus toimub tsükliõppes märtsis-aprillis

     
Kevadsemester
2019
Strateegiline eestvedamine 3   270€
Eesti keeles Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade strateegilise eestvedamise olemusest - teooriatest ja mudelitest - ning kaasaegsele liidrile vajalikest teadmistest, oskustest, väärtustest ja hoiakutest, mis võimaldavad orienteeruda eestvedamisega seotud probleemides ning loovad eeldused adekvaatseks käitumiseks erinevates juhtimissituatsioonides. 
Kursus käsitleb strateegilise eesvedamise oskust kui konkreetsete kompetentside kogumit, mis võimaldab inimeste juhtimisega seotud situatsioonides adekvaatselt käituda. Aine käsitlemisel lähtutakse humanistliku inimesekäsitluse ja positiivse psühholoogia paradigmadest ning eeldusest, et 21. sajandi teadmustöötaja (knowledge worker/intelligent worker) juhtimine erineb 20. sajandi töölise (industry worker) juhtimisest. Kursuse raames käsitletakse järgmiseid teemasid: kaasaegne juhtimiskeskkond ja muutunud organisatsioonikäsitlus, eestvedamise teooriad ja mudelid, liidri isiksus ja enesejuhtimine; visioon ja eesmärgid, võimu allikad ja juhtimiseetika, grupidünaamika – liidri ja järgijate suhted, liidri eneseväljendus ja suhtlemisoskused, juhendamine ja mentorlus
Kursus toimub õhtustel aegadel
     
         
september- detsember
2019
Enamus sügissemestri kursusi algavad septembri esimesel nädalal. Üksikud tsükliõppe kursused võivad alata ka 15. augustil.
Täpsemad kursuste nädalapäevad ning kellajad selguvad juulis 2019.
     
Sügissemester
2019
Projektijuhtimine ja äriplaan 6 Marge Sassi   
Inglise keeles

Kursuse eesmärk on anda ülevaade projektide ja äriideede planeerimisest, analüüsi ja hindamise meetoditest, ning pakkuda praktiline kogemus projekti arendamisest meeskonnana. 

Kursus katab olulisemad projektide ja äriideede elluviimisega seotud aspektid, sh turu- ja hetkeolukorra analüüs, eesmärkide seadmine ja tegevuste kavandamine, eelarvestamine, riskianalüüs; samuti pakutakse meetodid ärimudelite analüüsimiseks ja arendamiseks ning projektide ja äriplaanide esitlemiseks investoritele ja toetajatele.

     
Sügissemester 2019 Kvaliteedijuhtimine   3       Alar Sistok  
Eesti keeles

Kursuse eesmägiks on anda ülevaade kaasaegsetest arusaamadest kvaliteedist ja sellega seonduvatest põhimõistetest, mudelitest ja meetoditest.

Kvaliteediga seonduvad põhimõisted, terviklik kvaliteedijuhtimine, protsessi kvaliteet, kvaliteedi plaanimine ja kvaliteedisüsteemide kavandamine, kvaliteedijuhtimise tööriistad, kvaliteedi mõõtmine, organisatsiooni enesehindamine, TQM-programmi elluviimine, kvaliteedi standardid, sertifitseerimine.

     
Sügissemester
2019
Strateegiline juhtimine 6        Mike Wahl     
Inglise keeles

Kursuse eesmärk on anda ülevaade organisatsiooni strateegilise juhtimise koolkondadest ja anda praktilisi oskusi äriorganisatsiooni strateegia kujundamiseks ja elluviimiseks. 
Aine fookuses on strateegilise juhtimise protsess tervikuna alates konkurentsikeskkonna analüüsidest kuni väljatöötatud strateegia elluviimiseni. Kursuse teemad sisaldavad keskkonnaanalüüsi, ettevõttesisest tugevuste ja nõrkuste analüüsi, strateegiliste valikute tegemist, riskide rolli strateegias, eesmärkide seadmist, jätkusuutlikku lähenemise printsiipe ning strateegiate formuleerimise ja elluviimise põhimõtteid. Kaasusmeetodi abil tutvustatakse levinud raamistikku strateegilise juhtimisel – Business Model Generation ja antakse praktilisi oskusi antud raamistikku kasutamisel.

     
Sügissemester
2019
Loovmeeskondade juhtimine 3 Marko Rillo, Jim Seltenrich
Karli Kütt
 
Inglise keeles

Kursuse eesmärgiks on osalejatele paremini teadvustada videomängude ja rakenduste, aga ka audiovideo, multimeedia ja filmi valdkonnas tegutsevate loovmeeskondade omadusi. 
Kursusel räägitakse erinevate loovmeeskondade lugusid. Mõned neist tegutsevad arvutimängude ja rakenduste, osad audiovideo, multimeedia ja filmi valdkonnas. Mõned on piiripealsed – reklaam, suhtekorraldus, kunstid, muusika ja teater. Nendes valdkondades tegutsevad huvitavad inimesed, kes on loomingulised ja innovaatilised. Nad mõtlevad väljaspoole raame, on vabad ja ebatraditsioonilised. Kursus annab oskused, kuidas olla loovmeeskondade liige ja kuidas neid juhtida.

     
Sügissmester
2019
Uued juhtimisideed avatud E-õppe kursustel (MOOC) 3 Tiit Elenurm  
Inglise keeles Kursuse eesmärgiks on ettevõtjate edutegurite mõistmise süvendamine, õppides ülemaailmselt juhtivate ärikoolide avatud veebikursustelt (MOOC), ühendades saadud teadmised Eesti ettevõtlusega ja jagades neid teadmisi teiste grupi liikmetega.      
Sügissmester
2018
Muudatuste juhtimine 6 Marko Rillo 570€
Inglise keeles

Kursus toimub
EBS Helsingi fililaalis

Kursuse eesmärgiks on luua terviklik arusaam organisatsiooniliste muudatuste juhtimise teooriate põhisuundadest. Anda organisatsiooniliste muudatuste juhtimise valdkonnas sügavamad teadmised, ühendades teoreetilist käsitlust tänapäeva praktilise olukorra ja tulevikusuundumustega.
Luua ettekujutus organisatsiooniliste muudatuste juhtimise objekti ja seaduspärasuste erinevatest tõlgendustest järgmistes valdkondades: organisatsiooniliste muudatuste liigid; organisatsiooniliste muudatuste läbiviimise protsess; organisatsiooni valmisolek muudatusteks; organisatsiooni ja keskkonna seosed. Rõhutades küll juhtimislikku aspekti anda vajalikud teoreetilised teadmised hõlmamaks käsitletavat valdkonda laiemalt, s.t. inimest organisatsioonis ja tema käitumist ning tegutsemist muudatuste läbiviimise eel, ajal ja pärast seda.
 

     

 

Kõik täiendkoolituse kursused viiakse läbi koos üliõpilastega akrediteeritud õppekavadel, ärinduse ja halduse õppesuunal, sotsiaalteaduste õppekavagrupis.
Kursuste detailsemad ajakavad siit >>>

Küsi lisainfot kursuste kohta: avatudulikool@ebs.ee või telefonil 6651386
3 EAP kursuse hind bakalaureuse taseme kursustel on 270 €, magistritaseme kursustel 285€
6 EAP kursuse hind bakalaureuse taseme kursustel on 540 €, magistritaseme kursustel 570€
Alates 15 EAP hinnasoodustused. Hinnakirja leiad siit >>>