Avatud ülikooli ettevõtluse kursused

ALGUS KURSUSE NIMETUS

 

EAP    

Õppejõud HIND
Sügissemester
2019
Ettevõtluse alused 3 Ülle Pihlak           240€ või 270€

Eesti keeles

30ak/h

 

või 
 

Eesti keeles

16ak/h

Selle baastaseme kursuse eesmärgiks on ühtlustada bakalaureusetaseme tudengite teadmisi ettevõtlusest ja luua kindel baas teiste ettevõtlusainete omandamiseks.
Aktiivõppe metoodika abil käivad tudengid läbi teekonna oma ettevõtlikkuse analüüsimisest ja äriidee otsimisest kuni ettevõtte kasvuga seotud probleemide lahendamiseni.  Käsitlemist leiavad turu ja konkurentsi analüüs, turundus ja hinna määramise meetodid, juhtimine ja töötajate motiveerimine, ärialane suhtlemine, ettevõtluskeskkond ja riskid. Tudengid saavad esmase ülevaate ettevõtluse alustamiseks vajalikest seadustest ja raamatupidamisest.
Päevane kursus (30ak/h)  algas 5. septembril. Kursuse programm
Õhtune kursus I (16ak/h) toimub teisipäeviti ja algab 4.nov, kl 15.45. Kursuse programm

 

 

 
  Info ja registreerimine      
Sügissemester
2019
Praktiline äri modelleerimine ja innovatsioon 1,5 Mart Kikas 135€

inglise keeles

24ak/h

Sõltumata sinu karjääri valikust: töötajana ettevõttes, vabakutselisena või oma ettevõtte asutajana, ei ole sul võimalik vältida äri modelleerimist, mis paratamatult ümbritseb loodavaid ja müüdavaid innovaatilisi tooteid/teenuseid. Sinust saab väärtuslik kolleeg ettevõtte müügi, turunduse ja finantsidega tegelevatele inimestele ning juhtkonnale. See kursus tõstab sinu „turuväärtust“!

Kursus on interaktiivne ja sisaldab palju praktilisi ülesandeid. Õppurid töötavad 3-6-liikmelistes meeskondades oma äriideedega, mis genereeritakse kursuse alguses. Kursuse eesmärgiks on aidata tudengeid disainida oma innovaatilistele toodetele/teenustele töötavaid ärimudeleid.
Peamised õppemeetodid on projektipõhine õpe ja grupiõpe.

Teoreetilised kontseptsioonid
See kursus tutvustab Customer Centric Business Design™ metoodikat mis annab raamistiku ja praktilised tööriistad, mis võimaldavad näha innovaatiliste toodete/teenuste ümber olevat äri ja ise seda luua.
 Kursus toimub kolmel päeval: 7.-9. oktoober, kl 10.15-17.15

     
  Kursuse programmInfo ja registreerumine      
Sügissemester
2019
Tehnoloogiaettevõtlus I 6

Ülle Pihlak                      

540€

Eesti keeles

60ak/h

Kursuse eesmärk on omandada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused skaleeritava äriidee genereerimisest, valideerimisest, väärtuspakkumise kujundamisest ja ärimudeli koostamisest. Kursus annab valmisoleku startup ettevõtte loomisele.
Tehnoloogiaettevõtlus I on loengute ja töötubade sari tudengitele, kes on huvitatud innovatsioonist ja skaleeritavate ideede elluviimisest. Tudengitele viiakse teadmised, kuidas kiirele kasvule orienteeritud tehnoloogiaettevõtteid arendatakse ideetasandilt töötava prototüübini. Selle käigus analüüsitakse uusimaid tehnoloogiatrende, genereeritakse ja valideeritakse ideid. Valitud äriideedele kujundatakse väärtuspakkumine ja koostatakse ärimudel. Määratletakse kliendisegmendid, hinnatakse turu suurust ning tehakse valmis esmased prototüübid. Kursuse käigus kohtutakse mitmete startup ettevõtjatega ja külastatakse nende ettevõtteid. Tundmiste kinnistamiseks moodustavad tudengid meeskonnad ja õpitu kinnistatakse teadmisi rakendades.
Kursus toimub reedeti ja algas 6. septembril
Kursusele järgneb kevadsemestril Tehnoloogiaettevõtlus II
     
  Kursuse programm      
Sügissemester
2019
Loomeettevõtlus I 6 Juko-Mart Kõlar 540€

Eesti keeles

48ak/h

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade loomemajanduse ja loovtööstusega seotud põhiteemadest, ning pakkuda üliõpilastele praktiline väljund loomeprojekti planeerimiseks ja elluviimiseks. 

Kursus on mõeldud sissejuhatava ülevaatliku ainena loomemajandusesest ja sinna kuuluvatest loovtööstustest laiemalt ning Eesti ja rahvusvahelisest loomeettevõtlusest kitsamalt. Kursuse raames antakse ülevaade loomemajanduse teoreetilistest ning rakenduslikest aspektidest, mille fookuses on erinevad ärimudelid loometööstuses. Kursuse raames toimuva seminari raames kaitstakse ja oponeeritakse planeeritavaid loomeprojekte. Auditoorse töö kõrval sisaldab kursus iseseisvat teoreetilist ja praktilist tööd projekti ettevalmistamisel.
Kursus toimub esmaspäeviti ja kolmapäeviti ja algas 11. septembril

     
  Kursuse programm      
Sügissemester 2019 Ekspordi korraldamine 6 Sven Aulik
Tanel Rebane
Elar Ollik
 
360€

Eesti keeles

30ak/h

või 16ak/h

Kursuse eesmärgiks on selgitada ekspordi korraldamiseks ja ekspordi alustamiseks ning arendamiseks vajalikke praktilisi oskusi.

Välisturule mineku etapid; ettevõtte ekspordivalmidus; toodete-teenuste eksport; ekspordikõlbulike toodete-teenuste ja sobivate välisturgude väljavalimine; ekspordiplaani roll ekspordi korraldamises; välisturgude väljavalimiseks ja ekspordiplaani koostamiseks vajalik info; ekspordileping; hindade arvutamine; hinnakujundus välisturul; arvelemisviisid; kindlustus; toll; reklamatsioonid; tellimused, arved, infovahetus; ekspordi korraldamise praktilised kogemused. 

Õhtune kursus (16ak/h) toimub teisipäeviti ja algab 19. novembril

     
  Info ja registreerimine      
Sügissemester
2019
Logistika 3 Ain Kiisler 180€

Eesti keeles

16 ak/h

Kursuse eesmärgiks on anda kompleksne ülevaade logistika olemusest, tähtsusest ja rakendusaladest majanduselus.
Käsitletavad teemad: Logistika baaskontseptsioonid, arenguloogika ning peamised komponendid. Logistika rakendamine rahvusvahelises majanduselus. Jaotuskanalid, kaubavarud ja laomajandus. Kursus käsitleb süvendatult rahvusvahelisi tarneahelaid ja transporti kui logistika olulist rakendusvaldkonda. Tarneklauslid. Väljastellimine. Analüüsitakse logistika printsiipide kasutamise kogemusi ja võimalusi Eestis ja teistes riikides.
Kursus toimub teisipäeva õhtuti ja algab 22. oktoobril

Kursuse kohad on täitunud.

     

Sügissemester

2019

Käivitusfirma võimalused ja riskid 1,5 Anu Ruul 120€

Inglise keeles

12ak/h

Kursuse eesmärgiks on anda realistlik ning praktiline ülevaade start-up ettevõtlusest, sellega seotud raskustest, väljakutsetest, riskidest ja võimalustest. Samuti on aine eesmärk aidata ettevõtjaid ja tegevjuhte vältida tavapäraseid vigu ning teadlikult planeerida kriitilisi protsesse, mida start-up maailm vajab.
Kursusel käsitletakse start-up ettevõtlusega seotud riske ja võimalusi, ärimudeli valideerimise meetodeid ja mõõdikuid. Analüüsitakse asutaja/tegevjuhi isiklikke väljakutseid ja kaardistatakse võimalikud personaalsed ohud ning võimalused edasist karjääri ja arengut silmas pidades. Start-up ettevõtte edutegurid rahvusvahelistumisel. Oluline osa kursusest on iseseisev töö, mille käigus tudeng saab praktikas kogeda idee valideerimist, persoona loomist, praktiseerivate iduettevõtjatega suhtlemist ja isiklike võimaluste ning ohtude kaardistamist start-up maailmas.
Kursus on täitunud.
     

Sügissemester

2019

Innovation and Strategy
(Innovatsioon ja strateegia)
6 Benjamin Wille-Baumkauff 540€

Inglise keeles

24ak/h

The objective of the course is to provide an insight into the business of innovation, and specifically, how this ties into the transformation of a corporation through their strategic aspirations.

Description:

Innovation is a word that’s widely bandied around in business circles today but depending on the context, what it actually means, can be interpreted in a number of different ways.
The course covers the following topics: 
- Introduction to corporate innovation. 
- How to define an innovation strategy: digital workplace, information automation & sensing, culture ­ sharing experiences in working globally, plus, European vs. US vs. Japanese (and other) mind-sets.
- Innovation toolbox ­ what is it, including examples of: business context map, innovation maturity model, building a digital workplace business, small tips & techniques on running an engagement at:
• Operational level
• Transformational level
• Strategic level

. Innovation Radar 
Kursus toimub kolmel tööpäeval: 10.-12 oktoober

     
  Info ja registreerimine      
  KEVADSEMESTER ALGAB  15. JAANUARIL.
ENAMUS KURSUSI ALGAVAD VEEBRUARI 1. NÄDALAL.
TÄPNE INFO KURSUSTE TOIMUMISTE AEGADE KOHTA SELGUB DETSEMBRIS 2019.
     
Kevadsemester 2020 Loomeettevõtlus II 6    
Eesti keeles

Kursuse eesmärgiks on tutvustada intellektuaalomandi kui loomemajanduse mootori ärilist potentsiaali loomemajanduse valdkonnas ning luua eeldused praktika läbimiseks valitud loovtööstuse sektoris.

Kursuse raames:
•    Tutvustatakse süvitsi intellektuaalomandi olemust ja selle ärilist potentsiaali loomemajanduses.
•    Loetakse ja analüüsitakse artikleid olulisematest arengutest loomemajanduses. 
•    Tutvutakse ja praktiseeritakse erinevaid loova mõtlemise tehnikaid. 
•    Lahendatakse praktilisi kaasusi tiimitöö vormis.
•    Tutvutakse külalisloengute raames valdkonnas tegutsevate professionaalidega. 
•    Külastataks erinevaid loomeettevõtteid ja –organisatsioone. 
•    Valmistatakse üliõpilased ette praktikaks nende poolt valitud loovtööstuse sektoris. 
Kursusele eelnes sügissemestril Loomeettevõtlus I , kuid II osa on võimalik läbida ka eelduskursust läbimata.

     
Kevadsemester
2020
Tehnoloogiaettevõtlus II 6    
Eesti keeles

Kursuse eesmärk on omandada teadmised startup ettevõtte juhtimisest, arendamisest ja kiirest kasvatamisest.
Tehnoloogiaettevõtlus II on sari loengutest ja töötubadest, kus antakse ülevaade kiirele kasvule orienteeritud ettevõtete arendamisest ja juhtimisest.
Õppuriteni viiakse teadmised tehnoloogiaettevõtluse võtmevaldkondadest: meeskonna juhtimine ja motiveerimine, projektijuhtimise agiilsed meetodid (scrum, kanban), tootearenduse juhtimine, kliendisuhte hoidmine ja uutele turgudele sisenemine. Lisaks õpivad tudengid kasutama erinevaid edukuse mõõdikuid, saavad teadmisi kapitali kaasamise võimalustest ja edukaks tegevuseks vajalikest juriidilistest dokumentidest. Õppurid valmistatakse ette oma ideed presenteerima.
Kursusel osalemise eelduseks on Tehnoloogiaettevõtlus I kursuse läbimine.

     
Kevadsemester
2020
E-äri 6    
Eesti keeles

Kursuse üldeesmärgiks on anda üliõpilasele põhjalik ülevaade e-äri võimalustest ja uute tehnoloogiate kasutamisest ettevõtte äriliste- ja turunduseesmärkide saavutamisel.

Käsitletavad põhiteemad on peamised e-äri mudelid ja -strateegiad, seonduvad tarbijakäitumise trendid ja nende suunamine, uue- ja sotsiaalmeedia põhise turunduse eripärad ja tööriistad, äriprotsesside ja kliendisuhete haldamine, turundus sotsiaalses meedias ja sobiva e-kanali valimine, interaktiivse e-lahenduse loomine, kasutatavus ja ligipääsetavus.
Päevane kursus 
Õhtune kursus 

     
Kevadsemester
2020
Rahvusvaheline äri 3    
Inglise keeles

Kursuse eesmärk on selgitada rahvusvahelise äri põhiprintsiipe ja arendada rahvusvaheliseks äritegevuseks vajalikke alusteadmisi ja baasoskusi.
Kursuse teemad: Rahvusvahelise äritegevuse liigid, väljakutsed ja kontseptsioonid. WTO ja majandusintegratsioon. Riskid rahvusvahelises äris. Kultuuribarjäärid rahvusvahelises äritegevuses. Välisturgudele sisenemine. Rahvusvahelised korporatsioonid ja ühisettevõtlus. Kodutööde ja rühmaarutelude abil analüüsitakse rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamise võimalusi.

 

     
Kevadsemester
2020
Äriplaan 3 Ülle Pihlak     
Eesti keeles Kursuse eesmärgiks on äri planeerimise alaste oskuste omandamine.
Antud kursus õpetab sõnastama äriideed, visiooni, missiooni ja eesmärke; hindama ärikeskkonda ja selle muutustega oma strateegias arvestama; määratlema äritegevuseks vajalikke ressursse; toodet või teenust arusaadavalt kirjeldama; analüüsima turgu ja konkurentsi; hindama nõudlust toote või teenuse järele; välja töötama müügistrateegiat; koostama finantsprognoose, teostama finantsanalüüsi ja riskianalüüsi. Õppetöö oluline osa on äriplaani koostamine ja selle kaitsmine. Auditoorsete rühmatööde abil õpitakse äriplaane analüüsima.
Kursusele registreerumise eelduseks on teadmised raamatupidamisest ja turundusest või vastavasisuliste baaskoolituste eelnev läbimine.
Päevane kursus (30ak/h) 
Õhtune kursus I 
Õhtune kursus II 
     

Täiendkoolituse õppekavasuund: Ärindus ja haldus (041)
Täiendkoolituse õppekavarühmad: Juhtimine ja haldus (0413)

Koolitus toimub klassiruumides, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel, nutitahvel jm). Kõik õpperuumid vastavad töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele. Õppijatel on ligipääs kõikidele õppekavades kirjeldatud ressurssidele, sh õppeinfosüsteemi, e-keskkonda Canvasesse. Samuti on õppuril ligipääs õppetööks vajalike andmebaaside kasutusõigus ning õigus EBSi raamatukogu- ning lugemisaali kasutamisele.

 

Küsi lisainfot kursuste kohta: avatudulikool@ebs.ee või telefonil 6651386

Kursuste detailsemad ajakavad avalehelt 
Detailsema hinnakirja leiad siit >>>