Avatud ülikooli ettevõtluse kursused

ALGUS KURSUSE NIMETUS

 

EAP    

Õppejõud HIND
Sügissemester
2019
Ettevõtluse alused 3 Ülle Pihlak           240€ või 270€

Eesti keeles

30ak/h

 

või 
 

Eesti keeles

16ak/h

Selle baastaseme kursuse eesmärgiks on ühtlustada bakalaureusetaseme tudengite teadmisi ettevõtlusest ja luua kindel baas teiste ettevõtlusainete omandamiseks.
Aktiivõppe metoodika abil käivad tudengid läbi teekonna oma ettevõtlikkuse analüüsimisest ja äriidee otsimisest kuni ettevõtte kasvuga seotud probleemide lahendamiseni.  Käsitlemist leiavad turu ja konkurentsi analüüs, turundus ja hinna määramise meetodid, juhtimine ja töötajate motiveerimine, ärialane suhtlemine, ettevõtluskeskkond ja riskid. Tudengid saavad esmase ülevaate ettevõtluse alustamiseks vajalikest seadustest ja raamatupidamisest.
Kursuse õppekava 
Kursuse õppekava

 

 

 
Sügissemester
2019
Tehnoloogiaettevõtlus I 6

Ülle Pihlak                      

540€

Eesti keeles

60ak/h

Kursuse eesmärk on omandada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused skaleeritava äriidee genereerimisest, valideerimisest, väärtuspakkumise kujundamisest ja ärimudeli koostamisest. Kursus annab valmisoleku startup ettevõtte loomisele.
Tehnoloogiaettevõtlus I on loengute ja töötubade sari tudengitele, kes on huvitatud innovatsioonist ja skaleeritavate ideede elluviimisest. Tudengitele viiakse teadmised, kuidas kiirele kasvule orienteeritud tehnoloogiaettevõtteid arendatakse ideetasandilt töötava prototüübini. Selle käigus analüüsitakse uusimaid tehnoloogiatrende, genereeritakse ja valideeritakse ideid. Valitud äriideedele kujundatakse väärtuspakkumine ja koostatakse ärimudel. Määratletakse kliendisegmendid, hinnatakse turu suurust ning tehakse valmis esmased prototüübid. Kursuse käigus kohtutakse mitmete startup ettevõtjatega ja külastatakse nende ettevõtteid. Tundmiste kinnistamiseks moodustavad tudengid meeskonnad ja õpitu kinnistatakse teadmisi rakendades.
Kursus toimub reedeti ja algas 6. septembril
Kursusele järgneb kevadsemestril Tehnoloogiaettevõtlus II
     
  Kursuse õppekava      
Sügissemester
2019
Loomeettevõtlus I 6 Juko-Mart Kõlar 540€

Eesti keeles

48ak/h

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade loomemajanduse ja loovtööstusega seotud põhiteemadest, ning pakkuda üliõpilastele praktiline väljund loomeprojekti planeerimiseks ja elluviimiseks. 

Kursus on mõeldud sissejuhatava ülevaatliku ainena loomemajandusesest ja sinna kuuluvatest loovtööstustest laiemalt ning Eesti ja rahvusvahelisest loomeettevõtlusest kitsamalt. Kursuse raames antakse ülevaade loomemajanduse teoreetilistest ning rakenduslikest aspektidest, mille fookuses on erinevad ärimudelid loometööstuses. Kursuse raames toimuva seminari raames kaitstakse ja oponeeritakse planeeritavaid loomeprojekte. Auditoorse töö kõrval sisaldab kursus iseseisvat teoreetilist ja praktilist tööd projekti ettevalmistamisel.
Kursus on alanud

     
  Kursuse õppekava      
  ENAMUS KURSUSI ALGAVAD VEEBRUARI 1. NÄDALAL.
TÄPNE INFO KURSUSTE TOIMUMISTE AEGADE KOHTA SELGUB 20. DETSEMBRIL 2019.
     
Kevadsemester 2020 Loomeettevõtlus II 6    
Eesti keeles

Kursuse eesmärgiks on tutvustada intellektuaalomandi kui loomemajanduse mootori ärilist potentsiaali loomemajanduse valdkonnas ning luua eeldused praktika läbimiseks valitud loovtööstuse sektoris.

Kursuse raames:
•    Tutvustatakse süvitsi intellektuaalomandi olemust ja selle ärilist potentsiaali loomemajanduses.
•    Loetakse ja analüüsitakse artikleid olulisematest arengutest loomemajanduses. 
•    Tutvutakse ja praktiseeritakse erinevaid loova mõtlemise tehnikaid. 
•    Lahendatakse praktilisi kaasusi tiimitöö vormis.
•    Tutvutakse külalisloengute raames valdkonnas tegutsevate professionaalidega. 
•    Külastataks erinevaid loomeettevõtteid ja –organisatsioone. 
•    Valmistatakse üliõpilased ette praktikaks nende poolt valitud loovtööstuse sektoris. 
Kursusele eelnes sügissemestril Loomeettevõtlus I , kuid II osa on võimalik läbida ka eelduskursust läbimata.

     
Kevadsemester
2020
Tehnoloogiaettevõtlus II 6    
Eesti keeles

Kursuse eesmärk on omandada teadmised startup ettevõtte juhtimisest, arendamisest ja kiirest kasvatamisest.
Tehnoloogiaettevõtlus II on sari loengutest ja töötubadest, kus antakse ülevaade kiirele kasvule orienteeritud ettevõtete arendamisest ja juhtimisest.
Õppuriteni viiakse teadmised tehnoloogiaettevõtluse võtmevaldkondadest: meeskonna juhtimine ja motiveerimine, projektijuhtimise agiilsed meetodid (scrum, kanban), tootearenduse juhtimine, kliendisuhte hoidmine ja uutele turgudele sisenemine. Lisaks õpivad tudengid kasutama erinevaid edukuse mõõdikuid, saavad teadmisi kapitali kaasamise võimalustest ja edukaks tegevuseks vajalikest juriidilistest dokumentidest. Õppurid valmistatakse ette oma ideed presenteerima.
Kursusel osalemise eelduseks on Tehnoloogiaettevõtlus I kursuse läbimine.

     
Kevadsemester
2020
E-äri 6 Rauno Pello  

Eesti keeles

30ak/h

Kursuse üldeesmärgiks on anda üliõpilasele põhjalik ülevaade e-äri võimalustest ja uute tehnoloogiate kasutamisest ettevõtte äriliste- ja turunduseesmärkide saavutamisel.

Käsitletavad põhiteemad on peamised e-äri mudelid ja -strateegiad, seonduvad tarbijakäitumise trendid ja nende suunamine, uue- ja sotsiaalmeedia põhise turunduse eripärad ja tööriistad, äriprotsesside ja kliendisuhete haldamine, turundus sotsiaalses meedias ja sobiva e-kanali valimine, interaktiivse e-lahenduse loomine, kasutatavus ja ligipääsetavus.
Päevane kursus 
Õhtune kursus 

     
Kevadsemester
2020
Rahvusvaheline äri 3    
Inglise keeles

Kursuse eesmärk on selgitada rahvusvahelise äri põhiprintsiipe ja arendada rahvusvaheliseks äritegevuseks vajalikke alusteadmisi ja baasoskusi.
Kursuse teemad: Rahvusvahelise äritegevuse liigid, väljakutsed ja kontseptsioonid. WTO ja majandusintegratsioon. Riskid rahvusvahelises äris. Kultuuribarjäärid rahvusvahelises äritegevuses. Välisturgudele sisenemine. Rahvusvahelised korporatsioonid ja ühisettevõtlus. Kodutööde ja rühmaarutelude abil analüüsitakse rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamise võimalusi.

 

     
Kevadsemester
2020
Äriplaan 3 Ülle Pihlak     
Eesti keeles Kursuse eesmärgiks on äri planeerimise alaste oskuste omandamine.
Antud kursus õpetab sõnastama äriideed, visiooni, missiooni ja eesmärke; hindama ärikeskkonda ja selle muutustega oma strateegias arvestama; määratlema äritegevuseks vajalikke ressursse; toodet või teenust arusaadavalt kirjeldama; analüüsima turgu ja konkurentsi; hindama nõudlust toote või teenuse järele; välja töötama müügistrateegiat; koostama finantsprognoose, teostama finantsanalüüsi ja riskianalüüsi. Õppetöö oluline osa on äriplaani koostamine ja selle kaitsmine. Auditoorsete rühmatööde abil õpitakse äriplaane analüüsima.
Kursusele registreerumise eelduseks on teadmised raamatupidamisest ja turundusest või vastavasisuliste baaskoolituste eelnev läbimine.
Päevane kursus (30ak/h) 
Õhtune kursus I 
Õhtune kursus II 
     
Kevadsemester
2020
Business Model Innovation 3 Mart Kikas 300€

Inglise keeles

16ak/h

The objective of the course is to explore business models, innovation of the models by industries and execution of the models relevant for new ventures, businesses and organisations.

 

Regardless of the industry, business model innovation is something that business owners and managers will experience to keep the organisation’s competitive edge. Traditional industries are challenged and disrupted through business model innovation created by corporate or start-up venture. You will not be able to avoid business that inevitably surrounds products/services that you create and aim to deliver value to customers and greater returns to the organisation. The course introduces you to a business model innovation framework and explores the application of the business model and the evolution of the models in different industries. Through practical learning experience, students identify the new and disruptive business models and the new value they create. To equip students with a practical toolbox, they design in teams new, disruptive business models based on a specific industry and will defend their model by applying practical public speaking method.
Kursuse ajakava selgub jõuludeks

     
Kevadsemester
2020
Digital Platforms 3 Meelis Kitsing  300€

inglise keeles

16ak/h

Over the past few years, a fundamentally different class of internet services has attracted users, made headlines, and increasingly garnered breath-taking market valuations. We live in a world where social media are taking on an increasing role in the formation and realisation of social capital, where the extent, nature and the capacity to construct and use digital social networks will redefine the notion of the digital divide. The power of social media and web technologies is yet to be fully explored in business. The profusion of social media services and ubiquity of personal devices through which these media can be accessed has created an environment in which issues and views can be formed and exchanged, with so much ease. Whilst interesting and valuable, these elements of emerging technologies are capable of navigating businesses into the potential pitfalls of the networked society. This course will explore, using new approaches, some designated thematic areas, however, on a purely advanced level for decision-making. It will provide the business leader insights into how to monetise the social graph to stay ahead in business while giving a much clearer and deeper knowledge of the nuances of these platforms in a bid to cater to the demands of the modern business in society. A course on Digital Platforms should surely acknowledge that our relationship with digital technologies now transcends the usual computer and an understanding of the processes of regular goings-on in business and industry.

The course covers the following topics:
• Platform Strategies;
• E-Business Models and Concepts;
• E-Business Application and Strategies;
• Security Threats to e-Business;
• Electronic Payment Systems;
• Hyper-games and Information Warfare.
Kursuse ajakava selgub jõuludeks

     
         

Täiendkoolituse õppekavasuund: Ärindus ja haldus (041)
Täiendkoolituse õppekavarühmad: Juhtimine ja haldus (0413)

Koolitus toimub klassiruumides, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel, nutitahvel jm). Kõik õpperuumid vastavad töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele. Koolimajas ei ole lifti. 
Õppijatel on ligipääs kõikidele õppekavades kirjeldatud ressurssidele, sh õppeinfosüsteemi, e-keskkonda Canvasesse. Samuti on õppuril ligipääs õppetööks vajalike andmebaaside kasutusõigus ning õigus EBSi raamatukogu- ning lugemisaali kasutamisele.

 

Küsi lisainfot kursuste kohta: avatudulikool@ebs.ee või telefonil 6651386

Kursuste detailsemad ajakavad avalehelt 
Detailsema hinnakirja leiad siit >>>