Avatud ülikooli ettevõtluse kursused

ALGUS KURSUSE NIMETUS

 

EAP    

Õppejõud HIND
         
SÜGISSEMESTER
2019
SÜGISSEMESTER ALGAB  15. AUGUSTIL.
ENAMUS KURSUSI ALGAVAD SEPTEMBRI 1. NÄDALAL.
TÄPNE INFO KURSUSTE TOIMUMISTE AEGADE KOHTA SELGUB JUULIS 2019.
     
Sügissemester
2019
Ettevõtluse alused 3 Ülle Pihlak           270€
Eesti keeles

Õppeaine eesmärgiks on ühtlustada esmakursuslaste teadmisi ettevõtlusest ja luua kindel baas teiste ettevõtlusainete omandamiseks.

Aktiivõppe metoodika abil käivad tudengid läbi teekonna oma ettevõtlikkuse analüüsimisest ja äriidee otsimisest kuni ettevõtte kasvuga seotud probleemide lahendamiseni.  Käsitlemist leiavad turu ja konkurentsi analüüs, turundus ja hinna määramise meetodid, juhtimine ja töötajate motiveerimine, ärialane suhtlemine, ettevõtluskeskkond ja riskid. Tudengid saavad esmase ülevaate ettevõtluse alustamiseks vajalikest seadustest ja raamatupidamisest.
Päevane kursus:
Õhtune kursus:
 

 

 

 
Sügissemester
2019
Tehnoloogiaettevõtlus I 6

Ülle Pihlak                      

540€
Eesti keeles Kursuse eesmärk on omandada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused skaleeritava äriidee genereerimisest, valideerimisest, väärtuspakkumise kujundamisest ja ärimudeli koostamisest. Kursus annab valmisoleku startup ettevõtte loomisele.
Tehnoloogiaettevõtlus I on loengute ja töötubade sari tudengitele, kes on huvitatud innovatsioonist ja skaleeritavate ideede elluviimisest. Tudengitele viiakse teadmised, kuidas kiirele kasvule orienteeritud tehnoloogiaettevõtteid arendatakse ideetasandilt töötava prototüübini. Selle käigus analüüsitakse uusimaid tehnoloogiatrende, genereeritakse ja valideeritakse ideid. Valitud äriideedele kujundatakse väärtuspakkumine ja koostatakse ärimudel. Määratletakse kliendisegmendid, hinnatakse turu suurust ning tehakse valmis esmased prototüübid. Kursuse käigus kohtutakse mitmete startup ettevõtjatega ja külastatakse nende ettevõtteid. Tundmiste kinnistamiseks moodustavad tudengid meeskonnad ja õpitu kinnistatakse teadmisi rakendades.
Kursusele järgneb kevadsemestril Tehnoloogiaettevõtlus II
     
Sügissemester
2019
Loomeettevõtlus I 6 Juko-Mart Kõlar 540€
Eesti keeles

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade loomemajanduse ja loovtööstusega seotud põhiteemadest, ning pakkuda üliõpilastele praktiline väljund loomeprojekti planeerimiseks ja elluviimiseks. 

Kursus on mõeldud sissejuhatava ülevaatliku ainena loomemajandusesest ja sinna kuuluvatest loovtööstustest laiemalt ning Eesti ja rahvusvahelisest loomeettevõtlusest kitsamalt. Kursuse raames antakse ülevaade loomemajanduse teoreetilistest ning rakenduslikest aspektidest, mille fookuses on erinevad ärimudelid loometööstuses. Kursuse raames toimuva seminari raames kaitstakse ja oponeeritakse planeeritavaid loomeprojekte. Auditoorse töö kõrval sisaldab kursus iseseisvat teoreetilist ja praktilist tööd projekti ettevalmistamisel.
 

     
Sügissemester
2019
Rahvusvaheline äri 3   270€
Inglise keeles

Kursuse eesmärk on selgitada rahvusvahelise äri põhiprintsiipe ja arendada rahvusvaheliseks äritegevuseks vajalikke alusteadmisi ja baasoskusi.

Rahvusvahelise äritegevuse liigid, väljakutsed ja kontseptsioonid. WTO ja majandusintegratsioon. Riskid rahvusvahelises äris. Kultuuribarjäärid rahvusvahelises äritegevuses. Välisturgudele sisenemine. Rahvusvahelised korporatsioonid ja ühisettevõtlus. Kodutööde ja rühmaarutelude abil analüüsitakse rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamise võimalusi.

     
Sügissemester
2019
Äritegevus Aasia riikides 3 Ülle Pihlak 270€
Eesti keeles Aine eesmärgiks on arendada tudengites sallivust ja mõistmist teistsuguse kultuuritaustaga äripartnerite suhtes, laiendada nende silmaringi ja tulevase ärialase tegevuse haaret.
Kursusel käsitletakse Aasia erinevate regioonide kultuurilisi, majanduslikke, poliitilisi ja sotsiaalseid erisusi. Vaadeldavateks riikideks on Hiina, Jaapan, Põhja-Korea, Malaisia, Tai, Araabia Ühendemiraadid, Türgi ja India. Lisaks loengutele kasutatakse õppevormidena külalisesinejate poolt kirjeldatud kaasuste lahendamist. Informatsiooni otsimise ja selle analüüsimise oskuse arendamise eesmärgil koostab iga üliõpilane referaadi tema poolt valitud majandusharu ärivõimaluste tuvastamiseks tema poolt valitud Aasia riigis.
Päevane kursus:
Õhtune kursus:
     
Sügissemester 2019 Ekspordi korraldamine 6   360€
Eesti keeles

Kursuse eesmärgiks on selgitada ekspordi korraldamiseks ja ekspordi alustamiseks ning arendamiseks vajalikke praktilisi oskusi.

Välisturule mineku etapid; ettevõtte ekspordivalmidus; toodete-teenuste eksport; ekspordikõlbulike toodete-teenuste ja sobivate välisturgude väljavalimine; ekspordiplaani roll ekspordi korraldamises; välisturgude väljavalimiseks ja ekspordiplaani koostamiseks vajalik info; ekspordileping; hindade arvutamine; hinnakujundus välisturul; arvelemisviisid; kindlustus; toll; reklamatsioonid; tellimused, arved, infovahetus; ekspordi korraldamise praktilised kogemused. 
Päevane kursus (30ak/h)

Õhtune kursus (16ak/h)

     
Sügissemester
2019
Logistika 3   180€
Eesti keeles Kursuse eesmärgiks on anda kompleksne ülevaade logistika olemusest, tähtsusest ja rakendusaladest majanduselus.
Käsitletavad teemad: Logistika baaskontseptsioonid, arenguloogika ning peamised komponendid. Logistika rakendamine rahvusvahelises majanduselus. Jaotuskanalid, kaubavarud ja laomajandus. Kursus käsitleb süvendatult rahvusvahelisi tarneahelaid ja transporti kui logistika olulist rakendusvaldkonda. Tarneklauslid. Väljastellimine. Analüüsitakse logistika printsiipide kasutamise kogemusi ja võimalusi Eestis ja teistes riikides.
     

Sügissemester

2019

Käivitusfirma võimalused ja riskid 1,5 Anu Ruul 90€
Inglise keeles Kursuse eesmärgiks on anda realistlik ning praktiline ülevaade start-up ettevõtlusest, sellega seotud raskustest, väljakutsetest, riskidest ja võimalustest. Samuti on aine eesmärk aidata ettevõtjaid ja tegevjuhte vältida tavapäraseid vigu ning teadlikult planeerida kriitilisi protsesse, mida start-up maailm vajab.
Kursusel käsitletakse start-up ettevõtlusega seotud riske ja võimalusi, ärimudeli valideerimise meetodeid ja mõõdikuid. Analüüsitakse asutaja/tegevjuhi isiklikke väljakutseid ja kaardistatakse võimalikud personaalsed ohud ning võimalused edasist karjääri ja arengut silmas pidades. Start-up ettevõtte edutegurid rahvusvahelistumisel. Oluline osa kursusest on iseseisev töö, mille käigus tudeng saab praktikas kogeda idee valideerimist, persoona loomist, praktiseerivate iduettevõtjatega suhtlemist ja isiklike võimaluste ning ohtude kaardistamist start-up maailmas.
     
Sügissemester
2019
Ettevõtlusega tegelev üksikisik. Ettevõtlus väike- ja suurettevõtetes 6 Tiit Elenurm 540€
Eesti keeles

Kursuse eesmärgiks on mõista eduka ettevõtluse eeldusi erinevates ettevõtlusvormides ja ettevõtte kasvu erinevates faasides.

Ettevõtja valik füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise ja äriühingu loomise ning ettevõtte arenguvõimaluste vahel. Kasvava ettevõtte arenguetapid, ohud ja võimalused erinevatel etappidel, ettevõtja võimalused omaniku ja juhina tegutsemiseks kapitali- ja teadmusmahukates ettevõtetes. Ettevõtte asutajate ja äriinglite, omanike ning juhtide huvide arvestamine. Koostöö loomeettevõtjate, tehnoloogiaettevõtjate ja muude ettevõtlusvaldkondade esindajate vahel. Sisemise ettevõtluse arendamise võimalused. Kursuse olulise osa moodustab ettevõtluskogemuste analüüs kodutööde ja õppekaasuste koostamise abil.
 

     
Sügissemester
2019
Mängu disain 3 Kalev Kärpuk 360€
Inglise keeles Kursuse eesmärgiks on anda teoreetilised ja praktilised teadmised mängu disainist. Kursus on osa Game Management moodulist, aga on läbitav ka eraldi kursusena. 
Kursus õpetab disainima mängu ideest valmistooteni. Kursuse käigus õpitakse mitmete keerukate, kuid efektiivsete ülesannete ja tööriistade abil mängu ideid analüüsima ja arendama kuni valmis kontseptsioonini. Ülesandeid lahendatakse nii individuaalselt kui ka rühmades. Lisaks mängu disaini teooriatele käsitletakse ka monetiseerimise ja arendamise põhimõtteid.
     
  KEVADSEMESTER ALGAB  15. JAANUARIL.
ENAMUS KURSUSI ALGAVAD VEEBRUARI 1. NÄDALAL.
TÄPNE INFO KURSUSTE TOIMUMISTE AEGADE KOHTA SELGUB DETSEMBRIS 2019.
     
Kevadsemester 2020 Loomeettevõtlus II 6    
Eesti keeles

Kursuse eesmärgiks on tutvustada intellektuaalomandi kui loomemajanduse mootori ärilist potentsiaali loomemajanduse valdkonnas ning luua eeldused praktika läbimiseks valitud loovtööstuse sektoris.

Kursuse raames:
•    Tutvustatakse süvitsi intellektuaalomandi olemust ja selle ärilist potentsiaali loomemajanduses.
•    Loetakse ja analüüsitakse artikleid olulisematest arengutest loomemajanduses. 
•    Tutvutakse ja praktiseeritakse erinevaid loova mõtlemise tehnikaid. 
•    Lahendatakse praktilisi kaasusi tiimitöö vormis.
•    Tutvutakse külalisloengute raames valdkonnas tegutsevate professionaalidega. 
•    Külastataks erinevaid loomeettevõtteid ja –organisatsioone. 
•    Valmistatakse üliõpilased ette praktikaks nende poolt valitud loovtööstuse sektoris. 
Kursusele eelnes sügissemestril Loomeettevõtlus I , kuid II osa on võimalik läbida ka eelduskursust läbimata.

     
Kevadsemester
2020
Tehnoloogiaettevõtlus II 6    
Eesti keeles

Kursuse eesmärk on omandada teadmised startup ettevõtte juhtimisest, arendamisest ja kiirest kasvatamisest.
Tehnoloogiaettevõtlus II on sari loengutest ja töötubadest, kus antakse ülevaade kiirele kasvule orienteeritud ettevõtete arendamisest ja juhtimisest.
Õppuriteni viiakse teadmised tehnoloogiaettevõtluse võtmevaldkondadest: meeskonna juhtimine ja motiveerimine, projektijuhtimise agiilsed meetodid (scrum, kanban), tootearenduse juhtimine, kliendisuhte hoidmine ja uutele turgudele sisenemine. Lisaks õpivad tudengid kasutama erinevaid edukuse mõõdikuid, saavad teadmisi kapitali kaasamise võimalustest ja edukaks tegevuseks vajalikest juriidilistest dokumentidest. Õppurid valmistatakse ette oma ideed presenteerima.
Kursusel osalemise eelduseks on Tehnoloogiaettevõtlus I kursuse läbimine.

     
Kevadsemester
2020
Käivitusfirma võimalused ja riskid 1,5 Anu Ruul  
Inglise keeles Kursuse eesmärgiks on anda realistlik ning praktiline ülevaade start-up ettevõtlusest, sellega seotud raskustest, väljakutsetest, riskidest ja võimalustest. Samuti on aine eesmärk aidata ettevõtjaid ja tegevjuhte vältida tavapäraseid vigu ning teadlikult planeerida kriitilisi protsesse, mida start-up maailm vajab.
Kursusel käsitletakse start-up ettevõtlusega seotud riske ja võimalusi, ärimudeli valideerimise meetodeid ja mõõdikuid. Analüüsitakse asutaja/tegevjuhi isiklikke väljakutseid ja kaardistatakse võimalikud personaalsed ohud ning võimalused edasist karjääri ja arengut silmas pidades. Start-up ettevõtte edutegurid rahvusvahelistumisel. Oluline osa kursusest on iseseisev töö, mille käigus tudeng saab praktikas kogeda idee valideerimist, persoona loomist, praktiseerivate iduettevõtjatega suhtlemist ja isiklike võimaluste ning ohtude kaardistamist start-up maailmas.
     
Kevadsemester
2020
E-äri 6    
 

Kursuse üldeesmärgiks on anda üliõpilasele põhjalik ülevaade e-äri võimalustest ja uute tehnoloogiate kasutamisest ettevõtte äriliste- ja turunduseesmärkide saavutamisel.

Käsitletavad põhiteemad on peamised e-äri mudelid ja -strateegiad, seonduvad tarbijakäitumise trendid ja nende suunamine, uue- ja sotsiaalmeedia põhise turunduse eripärad ja tööriistad, äriprotsesside ja kliendisuhete haldamine, turundus sotsiaalses meedias ja sobiva e-kanali valimine, interaktiivse e-lahenduse loomine, kasutatavus ja ligipääsetavus.
Päevane kursus 
Õhtune kursus 

     
Kevadsemester
2020
Rahvusvaheline äri 3    
Inglise keeles

Kursuse eesmärk on selgitada rahvusvahelise äri põhiprintsiipe ja arendada rahvusvaheliseks äritegevuseks vajalikke alusteadmisi ja baasoskusi.
Kursuse teemad: Rahvusvahelise äritegevuse liigid, väljakutsed ja kontseptsioonid. WTO ja majandusintegratsioon. Riskid rahvusvahelises äris. Kultuuribarjäärid rahvusvahelises äritegevuses. Välisturgudele sisenemine. Rahvusvahelised korporatsioonid ja ühisettevõtlus. Kodutööde ja rühmaarutelude abil analüüsitakse rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamise võimalusi.

 

     
Kevadsemester
2020
Äriplaan 3 Ülle Pihlak     
  Kursuse eesmärgiks on äri planeerimise alaste oskuste omandamine.
Antud kursus õpetab sõnastama äriideed, visiooni, missiooni ja eesmärke; hindama ärikeskkonda ja selle muutustega oma strateegias arvestama; määratlema äritegevuseks vajalikke ressursse; toodet või teenust arusaadavalt kirjeldama; analüüsima turgu ja konkurentsi; hindama nõudlust toote või teenuse järele; välja töötama müügistrateegiat; koostama finantsprognoose, teostama finantsanalüüsi ja riskianalüüsi. Õppetöö oluline osa on äriplaani koostamine ja selle kaitsmine. Auditoorsete rühmatööde abil õpitakse äriplaane analüüsima.
Kursusele registreerumise eelduseks on teadmised raamatupidamisest ja turundusest või vastavasisuliste baaskoolituste eelnev läbimine.
Päevane kursus (30ak/h) 
Õhtune kursus I 
Õhtune kursus II 
     

Täiendkoolituse õppekavasuund: Ärindus ja haldus
Täiendkoolituse õppekavarühmad: Juhtimine ja haldus

 

 Küsi lisainfot kursuste kohta: avatudulikool@ebs.ee või telefonil 6651386
3 EAP kursuse hind bakalaureuse taseme kursustel on 270 €, magistritaseme kursustel 285€
6 EAP kursuse hind bakalaureuse taseme kursustel on 540 €, magistritaseme kursustel 570€

Kursuste detailsemad ajakavad avalehelt 
 Alates 15 EAP valimisest hinnasoodustused. Hinnakirja leiad siit >>>