Avatud ülikooli majandusteooria kursused

Täiendkoolituse õppesuund: Ärinduse, halduse ja õiguse õppevaldkond
Õppekavarühm: Majandusteaduse õppekavarühm (0311) Ärinduse ja halduse õppesuund (041)
 

Sügissemester
2020
Juhtimisökonoomika 6    

Inglise keeles

32ak/h klassiruumis

Aine üldiseks eesmärgiks on arendada süsteemsel majanduslikul käsitlusel põhinevat mõtlemis- ja analüüsivõimet. Praktiliseks eesmärgiks on tutvustada mikroökonoomika kontseptsioonide ja mänguteooria meetodite rakendamisvõimalusi ettevõtte juhtimisel esinevate strateegiliste otsustusprobleemide lahendamisel. 

Kursus kordab mikroökonoomika peamisi printsiipe ja selgitab mänguteoreetilisi ning teisi analüüsimeetodeid, keskendudes nende rakendamisvõimalustele ettevõtte tegevuse analüüsimisel. Kursusel analüüsitakse nõudlust, selle determinante ning tutvutakse nõudluse hindamise ja prognoosimise meetoditega. Samuti uuritakse kulude minimeerimise ja kasumi maksimeerimise probleemi, käsitletakse hinna ja toodangumahu kujunemise eripärasid (aluseid) erinevates turuvormides (täieliku konkurentsi turul, monopoolsel turul ja oligopoolsel turul), analüüsitakse ettevõtte riske ning antakse ülevaade mitmesugustest hinnakujunduse meetoditest. Muuhulgas selgitatakse kursusel ka turutõrgete (infotõrked, välismõjud, avalikud kaubad, konkurentsitõrked) olemust ja tagajärgi, analüüsitakse turu tasakaalu, selle kujunemist ja dünaamikat ning valitsuse turu toimimisse sekkumise vorme ning selle võimalikke tagajärgi. Oluline osa juhtimisökonoomika kursusest on pühendatud mänguteooria (kui ratsionaalse valiku lähenemis- ja mõtteviisi) põhimõistete ja -meetodite, tähtsamate mängude ning nende alaliikide tundmaõppimisele, et olla suuteline analüüsima ja lahendama (teiste ettevõtetega) konkureerimisel tekkivaid strateegilisi juhtimisprobleeme.
Kursus toimub neljapäeviti, reedeti ja laupäeviti

  Osalejatelt on nõutav bakalaureuse kraad majanduses või äris või läbitud majandusteooria ja ökonoomika baaskursused.  
Jaanuar- Mai
2020
ENAMUS KURSUSI ALGAVAD VEEBRUARI 1. NÄDALAL.
TÄPNE INFO KURSUSTE TOIMUMISTE AEGADE KOHTA SELGUB JÕULUDEKS 2019.
     
Kevadsemester
2020
Mikroökonoomika 6    

Eesti keeles 

60ak/h või 30ak/h

 

või inglise keeles

60ak/h

Kursuse eesmärgiks on arendada majanduslikku mõtlemist, analüüsioskusi ja majanduslike probleemide struktureeritud lahendamist.
Seatud eesmägi saavutamiseks pakutakse üliõpilastele süsteemne ülevaade mikroökonoomika põhimõistetest, tähtsamatest teooriatest ning meetodist. Teemade käsitluses keskendutakse kursuse käigus mikroökonoomika tähtsamate osade tutvustamisele – sh tarbija- ja firmateooria, erinevate turustruktuure ning –tõrgete (teoreetilisele) selgitusele. Samuti käsitletakse kursuse käigus tootmisisendite turgusid ja kokkuvõtvas osas ka üldist tasakaaluteooriat ning turgude efektiivsust ning (üldist) heaolu.
Kursus I (päevase ajad)

Kursus II (õhtused ajad)

     

Kevadsemester

2020

Makroökonoomika 6   480-540€

Eesti keeles
30 ak/h klassiruumis

 

Inglise keeles

60ak/h klassiruumis

Kursuse eesmärgiks on pakkuda üliõpilastele teadmisi ja oskusi majanduse kui terviku lihtsamaks modelleerimiseks ja luua võimalused selle (vastuolulise reaalsuse) mõistmiseks. 
Seatud eesmägi saavutamiseks saavad üliõpilased süsteemse ülevaate makroökonoomika põhimõistetest, tähtsamatest teooriatest ning lihtsamatest vaatlusviisidest. Teemade käsitluses pakutakse tasakaalustatud ülevaadet lühi- ja pikaajalisest, staatilisest ja dünaamilisest, suletud ja avatud, rahva- ja rahvusvahelisest majandusest ning endogeensetest ja eksogeensetest majandusarengu mudelitest/teguritest. Kursuse käigus tutvustatakse üliõpilastele järgnevate makroökonoomika alateemade sisu ning keerukust: rahvamajanduse arvepidamine, majanduse monitooring, raha- ja valuutasüsteemi roll, makromajanduse tasakaal, majanduse tsüklilisus ning valitsuse majandus- ja eelarvepoliitika võimalused ning piirid. 
Kursus (30ak/h) - õhtused ajad.
Kurus (60ak/h), inglise keeles, päevased ajad
     
Kevadsemester
2020
Sissejuhatus majandusanalüüsi 3 Karmo Kroos 240€

Eesti keeles

18ak/h klassiruumis

Kursuse eesmärgiks on arendada majandusanalüüsiks vajalikke teadmisi ja praktilisi oskusi.

Seatud eesmärgi saavutamiseks arendatakse üliõpilaste teadmisi statistilisest analüüsist ja statistiliste meetodite praktilisest rakendamisest. Lähemalt kirjeldades püüab kursus pakkuda mõistlikku kombinatsiooni statistikast, arvutipõhistest andmeanalüüsi tehnikatest ja tulemuste diagrammilisest esitusest nii, et üliõpilased suudaksid iseseisvalt modelleerida ja kvantitatiivselt andmevoogu hinnata. Statistika osas keskendutakse jaotuste, regressiooni mudelite, statistiliste hüpoteeside, prognoosimise ja mudeli koostamise põhiprintsiipide tundmaõppimisele. Mainitud teadmiste ja oskuste süvendamiseks ja kinnistamiseks püütakse lahenda „reaalseid“ probleeme ja nendega soetud „tegelikke“ andmeid kasutades selleks erinevaid tarkvarapakettide võimalusi. Lühidalt öeldes, kursus on üles ehitatud selliselt, et üliõpilaste õpiksid hindama majandusanalüüsi ja selle rakendusvõimalusi.

     
Kevadsemester
2020
Kvantitatiivsed meetodid rahanduses 
Quantitative Methods in Finance 
6    
Inglise keeles

This course provides the strong mathematical background that is to be expected of a financial professional in any area of specialization.

The course puts students up to speed on mathematical elements and applications of time value of money concepts, so that they are ready to attack the advance applications that they will encounter in later courses targeted at valuation of assets and liabilities, risk hedging strategies and fair value accounting standards.
A strong statistical background is expected in students, from mathematical or econometric courses as prerequisites, so that the course can move forward to financial applications of multiple regression and time series analysis for modelling and forecasting. 
Further, the course will introduce students to financial applications of simulation methodologies for valuation and technical analysis of the price of publicly traded assets.
The course is based on the CFA Body of Knowledge Level II with some elements from CFA Level I.

     
         

 

Kõik täiendkoolituse kursused viiakse läbi koos üliõpilastega akrediteeritud õppekavadel, ärinduse ja halduse õppesuunal, sotsiaalteaduste õppekavagrupis.

Koolitus toimub klassiruumides, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel, nutitahvel jm). Kõik õpperuumid vastavad töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele. Õppijatel on ligipääs kõikidele õppekavades kirjeldatud ressurssidele, sh õppeinfosüsteemi, e-keskkonda Canvasesse. Samuti on õppuril ligipääs õppetööks vajalike andmebaaside kasutusõigus ning õigus EBSi raamatukogu- ning lugemisaali kasutamisele.
 

Küsi lisainfot kursuste kohta: avatudulikool@ebs.ee või telefonil 6651386
Detailsemad ajakavad leiad siit >>>
Üldise hinnakirja leiad siit >>>