Avatud ülikooli matemaatika ja informaatika kursused

Täiendkoolituse õppesuund: Matemaatika ja statistika; Informatsiooni- ja kommunikatsiooni tehnoloogiad
Täiendkooltuse õppekavarühmad:  Matemaatika (0541); statistika (0542) ; arvutikasutus (0611)

ALGUS KURSUSE NIMETUS EAP ÕPPEJÕUD  hIND  
Sügissemester
2020
Informaatika I 3 Heikki Päeva     

Eesti keeles

30ak/h
klassiruumis

ning

48ak/h iseseivat tööd

Kursuse eesmärgiks on anda õppijale teadmised ja oskused kaasaegse infotehnoloogia kasutamiseks õppetöös, juhtimises, äritegevuses ja teistel aladel.Aine põhirõhk on tabelarvutusel, lühidalt vaadeldakse esitlusprogrammi kasutusvõimalusi. Kursusel käsitletakse tabelarvutuse vahendeid ja põhitoiminguid, tabelite koostamist, valemite kasutamist, diagrammide ja graafikute loomist, andmebaaside loomist ja toiminguid andmebaasidega, funktsioonide kasutamist tabelarvutuses, lahendamismoodulite kasutamist, esitluse koostamist ja demonstreerimist esitlusprogrammiga.

Kursuse täpsem kava ning ajad selguvad juulis 2020

       
Sügissemester
2020
Majandusmatemaatika ja statistika 6 Heikki Päeva     

Eesti keeles

30ak/h

klassiruumis ning 126 ak/h iseseisvat tööd

 

või 

 

Inglise keeles

60ak/h
ja 96 ak/h iseseisvat tööd

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade matemaatilisest keelest, mida kasutatakse majandusanalüüsis, majandusarvestuses ja rahanduses ning luua matemaatiline baas eriala edukaks omandamiseks.

Kursusel käsitletakse majandusarvutuste aluseid, intressarvutuse põhitõdesid, suhtarve majanduses, statistika põhitõdesid, keskmisi ja variatsioonnäitarve, maatriksarvutuse aluseid ja nende rakendusi majandusmudelite koostamisel ja lahendamisel, lineaarvõrrandite süsteeme, nende lahendamist ja rakendusi majanduses, funktsioonide kasutamist majandusülesannete lahendamisel, sealhulgas mitme muutuja funktsioone, osatuletisi ja tuletise rakendusi. Kursuse teemade käsitlemisel tutvutakse tabelarvutuse vahendite kasutusvõimalustega.

Kursuse täpsem kava ning ajad selguvad juulis 2020

       
Sügissemester
2020
nanodegree: Data Management I 15 Kärt Padur, Cybexer Technologies 2025€  

Inglise keeles
 

72ak/h auditoorseid loenguid

The aim of the Nano degree is to address data management principles, practices and technologies, thus,  focusing  on  the  topics  of  database  management,  data  analysis  and  visualisation,  and  data protection.  The courses provide the needed skills to manage organisation’s
data in order to develop organisational  approaches  that  both  sustain  and  enhance  the  value  of  data.  It  is  essential  to  know how to manage data to maximise its benefits.

 

Background/Overview

For the last years, data has been considered as “the new oil” – it creates value when it is mined and analysed, it transforms and powers the information economy, and creates wealth for those who have and can use it. The ownership of data and the skills to use it to maximise its benefits have become the game changers in today’s society, reshaping the way we live, work, study, and play. The courses offer the opportunity to build a career or make further advancements in the field of data management. By the  end  of  these  courses,  the  student  has  an understanding how  to  manage databases,  build relational  database  management  systems  using  query language,  how  to  analyse  and  visualise  data using relevant programming language, and why data privacy, security and ethics are important topics

to consider in the age of dat

a and analytics.

The   Nano   degree   in   divided   into   three   courses:  
Database   Management- 6 ECTS  
Data   Analysis   and Visualisation- 6 ECTS
Data Protection-3 ECTS

These courses will cover the basic topics essential to understand the overall process of data management starting from designing the relevant database management system,  forming  the  business  question,  analysing  and  visualising  the  data  up  to understanding  the importance of data privacy, security and ethics. 

Module will start on August 14 and will be delivered on every 2-3 weeks on Fridays until December 11

       
Kevadsemester
2021
Sissejuhatus statistikasse 3 Indrek Kaldo    

Inglise keel

30ak/h

klassiruumis

Aine eesmärgiks on anda ülevaade matemaatilise statistika keelest, mida kasutatakse majandusanalüüsis, majandusarvestuses ja rahanduses ning luua matemaatilise statistika baas eriala edukaks omandamiseks.

Kursusel käsitletakse majandusarvutuste aluseid; intressarvutuse põhitõdesid; suhtarve majanduses; matemaatilise statistika põhimõisteid; keskmisi ja variatsioonnäitarve; juhusliku sündmuse mõistet ja selle tõenäosuse arvutamise peamisi võtteid; tõenäosusteooria rakendusi majandusülesannete lahendamisel; sh otsustuste tegemisel; juhusliku suuruse mõistet, selle jaotusseadust ja arvkarakteristikuid; sagedamini esinevaid juhusliku suuruse jaotusi, sh binoomjaotust ja normaaljaotust; juhuslike suuruste sõltuvust, korrelatsiooni ja lineaarset regressiooni; praktikas enamkasutatavaid tüüpülesandeid, sh katsetulemuste põhjal juhusliku suuruse jaotusfunktsiooni hindamist; jaotusparameetrite hindamist ja hüpoteesi statistilist kontrollimist. Kursuse teemade käsitlemisel tutvutakse tabelarvutuse vahendite kasutusvõimalustega.
Kursuse täpsem kava ning ajad selguvad detsembris 2020

       

Sügissemestri kursuste ajad selguvad juulis 2020

Kõik täiendkoolituse kursused viiakse läbi koos EBsi üliõpilastega tasemeõppe programmides, akrediteeritud õppekavadel, ärinduse ja halduse õppesuunal, sotsiaalteaduste õppekavagrupis.

 
Küsi lisainfot: avatudulikool@ebs.ee või telefonil 6651386
Üldise hinnakirja leiad siit >>>
Täiendkoolituse eeskirja leiad siit >>>