Avatud ülikooli matemaatika ja informaatika kursused

Täiendkoolituse õppesuund: Matemaatika ja statistika; Informatsiooni- ja kommunikatsiooni tehnoloogiad
Täiendkooltuse õppekavarühmad:  Matemaatika (0541); statistika (0542) ; arvutikasutus (0611)

ALGUS KURSUSE NIMETUS EAP ÕPPEJÕUD  hINDK  
Sügissemester
2019

Informaatika I

3 Heikki Päeva 240-270€  

inglise keeles

või eesti keeles

30ak/h

 

või 

Eesti keeles 

16ak/h

Kursuse eesmärgiks on anda õppijale teadmised ja oskused kaasaegse infotehnoloogia kasutamiseks õppetöös, juhtimises, äritegevuses ja teistel aladel.Aine põhirõhk on tabelarvutusel, lühidalt vaadeldakse esitlusprogrammi kasutusvõimalusi. Kursusel käsitletakse tabelarvutuse vahendeid ja põhitoiminguid, tabelite koostamist, valemite kasutamist, diagrammide ja graafikute loomist, andmebaaside loomist ja toiminguid andmebaasidega, funktsioonide kasutamist tabelarvutuses, lahendamismoodulite kasutamist, esitluse koostamist ja demonstreerimist esitlusprogrammiga.

Kursusused on alanud

 

 

   
Sügissemester
2019
Majandusmatemaatika ja statistika 6 Heikki Päeva  480-540€  

Eesti keeles

30ak/h

 

või 

 

Inglise keeles

60ak/h

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade matemaatilisest keelest, mida kasutatakse majandusanalüüsis, majandusarvestuses ja rahanduses ning luua matemaatiline baas eriala edukaks omandamiseks.

Kursusel käsitletakse majandusarvutuste aluseid, intressarvutuse põhitõdesid, suhtarve majanduses, statistika põhitõdesid, keskmisi ja variatsioonnäitarve, maatriksarvutuse aluseid ja nende rakendusi majandusmudelite koostamisel ja lahendamisel, lineaarvõrrandite süsteeme, nende lahendamist ja rakendusi majanduses, funktsioonide kasutamist majandusülesannete lahendamisel, sealhulgas mitme muutuja funktsioone, osatuletisi ja tuletise rakendusi. Kursuse teemade käsitlemisel tutvutakse tabelarvutuse vahendite kasutusvõimalustega.

Kursused on alanud

       
Veebruar- Mai 2020 Enamus kevademestri kursusi algavad veebuari esimesel nädalal. Üksikud tsükliõppe kursused võivad alata ka jaanuari kolmandast nädalast.
Täpsemad kursuste nädalapäevad ning kellajad selguvad detsembris 2019
       
Kevadsemester
2020
Sissejuhatus statistikasse 3 Indrek Kaldo 270€  

Inglise keel

30ak/h

Aine eesmärgiks on anda ülevaade matemaatilise statistika keelest, mida kasutatakse majandusanalüüsis, majandusarvestuses ja rahanduses ning luua matemaatilise statistika baas eriala edukaks omandamiseks.

Kursusel käsitletakse majandusarvutuste aluseid; intressarvutuse põhitõdesid; suhtarve majanduses; matemaatilise statistika põhimõisteid; keskmisi ja variatsioonnäitarve; juhusliku sündmuse mõistet ja selle tõenäosuse arvutamise peamisi võtteid; tõenäosusteooria rakendusi majandusülesannete lahendamisel; sh otsustuste tegemisel; juhusliku suuruse mõistet, selle jaotusseadust ja arvkarakteristikuid; sagedamini esinevaid juhusliku suuruse jaotusi, sh binoomjaotust ja normaaljaotust; juhuslike suuruste sõltuvust, korrelatsiooni ja lineaarset regressiooni; praktikas enamkasutatavaid tüüpülesandeid, sh katsetulemuste põhjal juhusliku suuruse jaotusfunktsiooni hindamist; jaotusparameetrite hindamist ja hüpoteesi statistilist kontrollimist. Kursuse teemade käsitlemisel tutvutakse tabelarvutuse vahendite kasutusvõimalustega.

       
Kevadsemester
2020
IT for Business and Management
(IT äris ja juhtimises)
    600€  

Inglise keeles

32ak/h

The objective of the course is to explain the entity of the IT in business, in business processes and in decision process and give basics of the IT management process and IT department work process. 

The course describes main areas, technics, practices and standards of IT and covers the following topics: IT role in business, IT and business process, IT and decision process, requirements for IT infrastructure, description, design, employment and management of IT infrastructure, IT strategy, IT development process and implementation and management of these processes, IT management process and implementation of these processes, IT security and security standards, IT risk management and IT auditing. 

Kursusele on oodatud varasema bakalaureusekraadiga osalejad.

 

NB! Voucheriga ning ei ole võimalik antud kursusel  osaleda.

   
Kevadsemester
2020
Emerging Technologies for Business
Uued tehnoloogiad äris
  6 720€  

inglise keeles

32ak/h

    NB! Voucheriga ning ei ole võimalik antud kursusel  osaleda.    

Kevadsemestri loengute ajad selguvad detsembris 2019

Kõik täiendkoolituse kursused viiakse läbi koos üliõpilastega tasemeõppe programmides, akrediteeritud õppekavadel, ärinduse ja halduse õppesuunal, sotsiaalteaduste õppekavagrupis.

Koolitus toimub klassiruumides, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel, nutitahvel jm). Kõik õpperuumid vastavad töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele. Õppijatel on ligipääs kõikidele õppekavades kirjeldatud ressurssidele, sh õppeinfosüsteemi, e-keskkonda Canvasesse. Samuti on õppuril ligipääs õppetööks vajalike andmebaaside kasutusõigus ning õigus EBSi raamatukogu- ning lugemisaali kasutamisele.

 

Küsi lisainfot kursuste kohta: avatudulikool@ebs.ee või telefonil 6651386
Tärniga märgitud kursusel (*) ei saa osaleda voucheriga. Üldise hinnakirja leiad siit >>>