Avatud ülikooli matemaatika ja informaatika kursused

Täiendkoolituse õppesuund: Matemaatika ja statistika; Informatsiooni- ja kommunikatsiooni tehnoloogiad
Täiendkooltuse õppekavarühmad:  Matemaatika (0541); statistika (0542) ; arvutikasutus (0611)

ALGUS KURSUSE NIMETUS EAP ÕPPEJÕUD  hIND  
Sügissemester
2020
Informaatika I 3 Heikki Päeva     

Eesti keeles

30ak/h
klassiruumis

ning

48ak/h iseseivat tööd

Kursuse eesmärgiks on anda õppijale teadmised ja oskused kaasaegse infotehnoloogia kasutamiseks õppetöös, juhtimises, äritegevuses ja teistel aladel.Aine põhirõhk on tabelarvutusel, lühidalt vaadeldakse esitlusprogrammi kasutusvõimalusi. Kursusel käsitletakse tabelarvutuse vahendeid ja põhitoiminguid, tabelite koostamist, valemite kasutamist, diagrammide ja graafikute loomist, andmebaaside loomist ja toiminguid andmebaasidega, funktsioonide kasutamist tabelarvutuses, lahendamismoodulite kasutamist, esitluse koostamist ja demonstreerimist esitlusprogrammiga.

Kursuse täpsem kava ning ajad selguvad juulis 2020

       
Sügissemester
2020
Majandusmatemaatika ja statistika 6 Heikki Päeva     

Eesti keeles

30ak/h

klassiruumis ning 126 ak/h iseseisvat tööd

 

või 

 

Inglise keeles

60ak/h
ja 96 ak/h iseseisvat tööd

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade matemaatilisest keelest, mida kasutatakse majandusanalüüsis, majandusarvestuses ja rahanduses ning luua matemaatiline baas eriala edukaks omandamiseks.

Kursusel käsitletakse majandusarvutuste aluseid, intressarvutuse põhitõdesid, suhtarve majanduses, statistika põhitõdesid, keskmisi ja variatsioonnäitarve, maatriksarvutuse aluseid ja nende rakendusi majandusmudelite koostamisel ja lahendamisel, lineaarvõrrandite süsteeme, nende lahendamist ja rakendusi majanduses, funktsioonide kasutamist majandusülesannete lahendamisel, sealhulgas mitme muutuja funktsioone, osatuletisi ja tuletise rakendusi. Kursuse teemade käsitlemisel tutvutakse tabelarvutuse vahendite kasutusvõimalustega.

Kursuse täpsem kava ning ajad selguvad juulis 2020

       
Kevadsemester
2021
Sissejuhatus statistikasse 3 Indrek Kaldo    

Inglise keel

30ak/h

klassiruumis

Aine eesmärgiks on anda ülevaade matemaatilise statistika keelest, mida kasutatakse majandusanalüüsis, majandusarvestuses ja rahanduses ning luua matemaatilise statistika baas eriala edukaks omandamiseks.

Kursusel käsitletakse majandusarvutuste aluseid; intressarvutuse põhitõdesid; suhtarve majanduses; matemaatilise statistika põhimõisteid; keskmisi ja variatsioonnäitarve; juhusliku sündmuse mõistet ja selle tõenäosuse arvutamise peamisi võtteid; tõenäosusteooria rakendusi majandusülesannete lahendamisel; sh otsustuste tegemisel; juhusliku suuruse mõistet, selle jaotusseadust ja arvkarakteristikuid; sagedamini esinevaid juhusliku suuruse jaotusi, sh binoomjaotust ja normaaljaotust; juhuslike suuruste sõltuvust, korrelatsiooni ja lineaarset regressiooni; praktikas enamkasutatavaid tüüpülesandeid, sh katsetulemuste põhjal juhusliku suuruse jaotusfunktsiooni hindamist; jaotusparameetrite hindamist ja hüpoteesi statistilist kontrollimist. Kursuse teemade käsitlemisel tutvutakse tabelarvutuse vahendite kasutusvõimalustega.
Kursuse täpsem kava ning ajad selguvad detsembris 2020

       

Sügissemestri kursuste ajad selguvad juulis 2020

Kõik täiendkoolituse kursused viiakse läbi koos EBsi üliõpilastega tasemeõppe programmides, akrediteeritud õppekavadel, ärinduse ja halduse õppesuunal, sotsiaalteaduste õppekavagrupis.

 
Küsi lisainfot: avatudulikool@ebs.ee või telefonil 6651386
Üldise hinnakirja leiad siit >>>
Täiendkoolituse eeskirja leiad siit >>>