Avatud ülikooli käitumisteaduste kursused

Täiendkoolituse õppekavasuund: Sotsiaal- ja käitumisteaduste õppesuund,
Täiendkoolituse õppekavarühmad:  Sotsioloogia ja kulturoloogia (0314) , juhtimine ja haldus (0413)

ALGUS KURSUSE NIMETUS EAP ÕPPEJÕUD Hind 
Sügissemester
2019
Sotsiaalpsühholoogia 3 Liina Randmann
 
240€

Eesti keeles

16ak/h

 

 

Aine eesmärgiks on:
• tutvuda sotsiaalpsühholoogia põhiliste teooriate ja teadusuuringute tulemustega;
• mõista uurimismeetodeid, mida sotsiaalpsühholoogid kasutavad ja miks;
• aru saada uurimismeetodite kasutamise väärtusest ja teaduslike põhjenduste tähtsusest;
• õppida rakendama sotsiaalpsühholoogia õppetunde.

Kursus on sissejuhatus sotsiaalpsühholoogiasse. Sotsiaalpsühholoogia on teadus sellest, kuidas inimesed üksteisest mõtlevad, üksteist mõjutavad ja üksteisesse suhtuvad.
Kursus I (EST) - 16ak/h- kursus on alanud

     
Sügissemester
2019
Kultuuridevaheline kommunikatsioon ja ärikäitumine 3 Elena Pruvli 270€

inglise keeles

30ak/h

Kursuse annab osalejatele võimaluse defineerida ja mõista kultuuri ning selle mõju suhtlusele professionaalses kontekstis (nt ärisuhtlus);
• uurida kultuuri erinevaid dimensioone;
• anda ülevaade läbirääkikijate profiilidest erinevates kultuurides;
• arendada oskusi suhtlemiseks eri kultuuridest inimestega.

Kursuse teemad: Kultuur ja selle dimensioonid. Läbirääkijate profiilid erinevates kultuurides (Ida-Euroopa riigid, Hiina, Suurbritannia jne). Erinevad kauplemistaktikad sõltuvalt ärikultuurist. Kuidas kujundada vastavat taktikat. Kultuuride kokkupõrge ja võimalused selle ületamiseks.
Kursus on alanud

     
Sügissemester
2019
Kultuuridevaheline suhtlemine 3 Dasha Karpilovich 360€

Inglise keeles

16ak/h tundi

 

2 kohtumist Tallinnas ja 2 kohtumist Helsingis

Sellel magistritaseme kursusel saavad  õppurid algteadmised kultuuride vahelistest erinevustest, kuidas me mõistame erinevaid kultuure, millised on kultuuride erinevad tasemed ja subkultuurid. Õppurid saavad teada kuidas suhelda erinevatest kultuuridest pärit inimestega ja tüüpilisematest vigadest, mida tehakse teiste kultuuri esindajatega suheldes, samuti kuidas vältida sagedamini esinevaid vigu ning stereotüüpe.

Maailmas on ligi 7000 erinevat kultuuri - igas kultuuris on erinevad ootused ja tavad äri tegemiseks. Selle kursuse käigus leitakse võimalusi kuidas suhelda efektiivselt ning vältida võimalikke takistusi.

Kursusel käsitletakse erinevaid meetodeid ja lähenemisviise erinevatele kultuuridele, et hõlbustada ettevõtluse rajamist seni tundmata kulutuuris. Kursuse käigus tuuakse näiteid erinevatest arusaamatustest kultuuride vahelises suhtlemises - kuidas tuvastada stereotüüpide tekkimisi ning nende vältimist suhete loomisel. Käsitletakse mõisteid „kultuurišokk“ ja „tagurpidi kultuurišokk“ ning kuidas neid ületada.
Õppurid saavad uusi teadmisi ja oskusi vahetades kogemusi arutelude, juhtumite ja grupiesitluste käigus.
Kursus on alanud

     
Sügissemester
2019
Ärieetika 3 Mari Kooskora 270€

Eesti keeles

16ak/h

 

Inglise keeles

30ak/h

Kursuse eesmärgid on:
• Arendada eetilist teadlikkust ja õpetada tudengeid ära tundma probleemide eetilisi aspekte ning lisama eetilisi kriteeriume otsustamise protsessi;
• Tõsta teadlikkust ühiskonnas ja ettevõtetes esinevate eetiliste teemade kohta ja aidata tudengitel ning nende ettevõtetel luua usaldusväärseid suhteid oma klientide, töötajate, varustajate, omanike ja kogukondadega, kus nad tegutsevad;
• Aidata tudengitel mõista ja lahendada ärikeskkonnas ilmnevaid eetilisi dilemmasid.

Kursuse käigus antakse edasi selliseid teoreetilisi teadmisi ning arendadakse analüütilisi oskusi, mis on vajalikud eetiliste printsiipide õppimiseks ja rakendamiseks äritegevuses, juhtide / liidrite käitumises, otsustamisel ning eetiliste konfliktsituatsioonide lahendamisel.
Kursus (16ak/h; EST)  Kursus on täitunud!
     
Sügissemester
2019
Sotsioloogia 3 Pablo Veyrat  270€

 

Inglise keeles

30ak/h

Aine eesmärgiks on tutvustada tudengitele inimühiskonda ja sotsiaalset käitumist. 
Täpsemad eesmärgid on järgmised:
- tutvustada tähtsamaid sotsioloogilisi mõisteid ja teoreetilisi raamistikke, mida kasutatakse mõistmaks inimkäitumist;
- arendada üliõpilaste võimet rakendada sotsioloogilisi perspektiive sotsiaalsetes situatsioonides;
- tutvustada üliõpilastele sotsiaalse mõju tähtsust käitumisele;
- stimuleerida kaasa mõtlema ja diskuteerima ühiskonna ning individuaali rolli üle;
- võimaldada suurema objektiivsuse saavutamist hindamaks enda ja teiste käitumist;
- hinnata ühiskondliku elu terve mõistuse tõekspidamiste adekvaatsust;
- mõista sotsioloogia võimalusi ja piiranguid.

Kursus on mõeldud sissejuhatava ainena üliõpilastele, kellel ei ole eelnevat kookupuudet või on vähene teadmine sotsioloogiast. Sotsioloogia vaatleb üldist pilti, tuues välja kuidas inimkäitumist mõjutab mitte ainult inimene ise, vaid ka ühiskond. Ühiskonna osa tähtsustava vaatenurga üldnimetuseks on sotsioloogiline perspektiiv ja tudengitel on võimalus praktiseerida selle kasutamist kogu semestri vältel (loengu diskussioonides, CANVASe foorumites).
Kursus on alanud

     
Sügissemester
2019
Tarbijakäitumine 3 Leonore Riitsalu
(EST)
Jovana  Agu (ENG)
240€ või 270€

Inglise keeles

30ak/h

 

või

eesti keeles

16ak/h

Kursuse eesmärk on tutvustada erinevaid põhjuseid, miks tarbijad ühel või teisel moel käituvad. Tarbijakäitumise tundmine ning selle distsipliini erinevates valdkondades orienteerumine annab võimalusi tegutseda efektiivsemalt nii ettevõtluses kui ka avalikus sektoris ning on abiks strateegiliste turundusalaste otsuste tegemisel.
Põhiteemad: tarbijakäitumise ülevaade; tarbija motivatsioon, tähelepanu ja taju; kõrge ja madala osalusmääraga toodete tarbimine; probleemi tajumine ja infootsing; otsustamine, tarbijate erisus; sotsiaalne klass, väärtused ja identiteet ning sotsiaalne mõju. 
Kursus on alanud

     
Sügisemester
2019
Filosoofia 3 Oliver Laas 270€
Eesti keeles

Kursuse eesmärgiks on anda õppuritele lühiülevaade filosoofia alajaotustest, peamistest probleemidest ja tähtsamatest teooriatest.

Kursus annab lühiülevaate filosoofia alajaotustest, peamistest probleemidest ja tähtsamatest teooriatest. Käsitletakse ka asjakohaseid lõike filosoofia ajaloost. Eraldi ülevaade antakse XX saj. filosoofiast. 
Kursus on alanud

     

Veebruar

-

Mai

2020

Enamus kevadsemestri kursusi algavad veebruari esimesel nädalal. Üksikud tsükliõppe kursused võivad alata ka jaanuari kesksel
Täpsemad kursuste nädalapäevad ning kellajad selguvad 20. detsembril 2019.
     
Kevadsemester
2020
Ärieetika 3   240€ või
270€

eesti keeles

 16ak/h 

või 

30ak/h

 

 

Kursuse käigus antakse edasi selliseid teoreetilisi teadmisi ning arendadakse analüütilisi oskusi, mis on vajalikud eetiliste printsiipide õppimiseks ja rakendamiseks äritegevuses, juhtide / liidrite käitumises, otsustamisel ning eetiliste konfliktsituatsioonide lahendamisel.

Kursuse eesmärgid on: 
•    Arendada eetilist teadlikkust ja õpetada osalejaid ära tundma probleemide eetilisi aspekte ning lisama eetilisi kriteeriume otsustamise protsessi;
•    Tõsta teadlikkust ühiskonnas ja ettevõtetes esinevate eetiliste teemade kohta ja aidata õppuritel ning nende ettevõtetel luua usaldusväärseid suhteid oma klientide, töötajate, varustajate, omanike ja kogukondadega, kus nad tegutsevad;
•    Aidata tudengitel mõista ja lahendada ärikeskkonnas ilmnevaid eetilisi dilemmasid. 

     
Kevadsemester
2020
Sotsioloogia 3    
Eesti keeles
30ak/h

Aine eesmärgiks on tutvustada tudengitele inimühiskonda ja sotsiaalset käitumist. 
Täpsemad eesmärgid on järgmised:
- tutvustada tähtsamaid sotsioloogilisi mõisteid ja teoreetilisi raamistikke, mida kasutatakse mõistmaks inimkäitumist;
- arendada üliõpilaste võimet rakendada sotsioloogilisi perspektiive sotsiaalsetes situatsioonides;
- tutvustada üliõpilastele sotsiaalse mõju tähtsust käitumisele;
- stimuleerida kaasa mõtlema ja diskuteerima ühiskonna ning individuaali rolli üle;
- võimaldada suurema objektiivsuse saavutamist hindamaks enda ja teiste käitumist;
- hinnata ühiskondliku elu terve mõistuse tõekspidamiste adekvaatsust;
- mõista sotsioloogia võimalusi ja piiranguid.

Kursus on mõeldud sissejuhatava ainena üliõpilastele, kellel ei ole eelnevat kookupuudet või on vähene teadmine sotsioloogiast. Sotsioloogia vaatleb üldist pilti, tuues välja kuidas inimkäitumist mõjutab mitte ainult inimene ise, vaid ka ühiskond. Ühiskonna osa tähtsustava vaatenurga üldnimetuseks on sotsioloogiline perspektiiv ja tudengitel on võimalus praktiseerida selle kasutamist kogu semestri vältel (loengu diskussioonides, CANVASe foorumites).

     
Kevadsemester
 
Rahvusvahelised suhted 3 Annika Kaabel  
Inglise keeles Kursuse põhieesmärk on anda õppuritele teadmisi rahvusvaheliste suhetest. Alates rahvusvaheliste organisatsioonide ja mitme poolse diplomaatia vajadusest kuni uute julgeolekuohtudeni, millega maailm silmitsi seisab; alates globaliseerumisest kuni rahvusriikide rollini - neid küsimusi käsitletakse teoreetikute, poliitika analüütikute, rahvusvahelise meedia ja avaliku arvamuse perspektiivist.
Kursus hõlmab järgmisi teemasid: rahvusvaheliste suhete teooria ja praktika; rahvusvaheliste organisatsioonide peamised ülesanded ja pädevused; mitme poolne diplomaatia; julgeoleku uuringud ja uute ohtude tähtsus globaliseeruvas maailmas (keskkonnaküsimused, energiapoliitika, ülemaailmne tervishoid); rahvusvaheline majandus ja kaubanduspoliitika enne ja pärast ülemaailmset finantskriisi; ja piirkondlik koostöö konfliktide lahendamisel.
Exact info about that course will be published in December 2019
  This course is a web course that requires consistent work in Canvas (e-learning platvorm), which takes place over a period of 6 modules in period ... until . Students do not to need to be in Canvas on exact dates, but there will be home reading and assignments each week   
  Käitumisökonoomika ja käitumuslik rahandus 3

Leonore Riitsalu

Hannu Kahra

 

Inglise keeles

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade käitumisökonoomika ja käitumusliku rahanduse olemusest; õppida käitumuslikke tegureid (kõrvalekaldeid ja heuristikuid) märkama, hindama ning praktikas rakendamisel arvestama; mõistma nügimise ja valikute arhitektuuri kasutamise eetilisi piiranguid ning õppida kuidas need tegurid mõjutavad investeerimisotsuseid.

 

Kursusel käsitletakse järgnevaid teemasid:
- sissejuhatus käitumusökonoomikasse
- heuristikud ja kõrvalekalded
- nügimine ja valikute arhitektuur
- eetilised piirangud
- käitumisökonoomikas kasutatavad peamised uurimismeetodid
- dispositsioon
- riskide tajumine
- investeerimisportfellide koostamine
- esinduslikkus ja tuttavlikkus
- sotsiaalsed mõjud investeerimisel
- emotsioonid ja investeerimisotsused
- enesevalitsus ja otsustamine
Kursus toimub kolmel neljapäeval ja ühel reedel ning esimene kohtumine on 21. märtsil, kl 14.00-17.15

   
Kevadsemester
2020
Ärialane suhtlemine 3   240€ või 270€

Eesti keeles

30ak/h

või 

Eesti keeles

16ak/h

 

või inglise keeles

30ak/h

Kursuse käigus arendatakse õppurites efektiivset, enesekindlat ja usalduslikku kommunikatsiooni oskust; aktiivset kuulaiseoskust, läbirääkimise oskust ning aidatakse mõista kommunikatsioonibarjääre ja arendada oskusi nende ületamiseks; arendatakse esinemisoskust.

Kursus hõlmab järgnevaid teemasid:
Ametialase suhtlemise alused, suhtlemise aksioomid ja protsessid, verbaalne ja mitteverbaalne suhtlus, avaliku esinemise alused ja tehnikad ning läbirääkimiste erinevad stiilid.

     
Kevadsemester
2020
Kultuuridevaheline suhtlemine 3    

inglise keeles

16ak/h

Kursusel saavad osalejad algteadmised kultuuride vahelistest erinevustest, kuidas me mõistame erinevaid kultuure, millised on kultuuride erinevad tasemed ja subkultuurid. Õppurid saavad teada kuidas suhelda erinevatest kultuuridest pärit inimestega ja tüüpilisematest vigadest, mida tehakse teiste kultuuri esindajatega suheldes, samuti kuidas vältida sagedamini esinevaid vigu ning stereotüüpe.
Maailmas on ligi 7000 erinevat kultuuri - igas kultuuris on erinevad ootused ja tavad äri tegemiseks. Selle kursuse käigus leitakse võimalusi kuidas suhelda efektiivselt ning vältida võimalikke takistusi.

Kursusel käsitletakse erinevaid meetodeid ja lähenemisviise erinevatele kultuuridele, et hõlbustada ettevõtluse rajamist seni tundmata kulutuuris. Kursuse käigus tuuakse näiteid erinevatest arusaamatustest kultuuride vahelises suhtlemises - kuidas tuvastada stereotüüpide tekkimisi ning nende vältimist suhete loomisel. Käsitletakse mõisteid „kultuurišokk“ ja „tagurpidi kultuurišokk“ ning kuidas neid ületada.
Õppurid saavad uusi teadmisi ja oskusi vahetades kogemusi arutelude, juhtumite ja grupiesitluste käigus.

     

Kõik täiendkoolituse kursused viiakse läbi koos üliõpilastega EBSi akrediteeritud õppekavadele vastavalt.

Täpsemad kursuse ajakavad leiad siit

Kevadsemestri kursuste ajad selguvad jõulude ajal ning sügissemestri kursuste täpsed ajad peale jaanipäeva.
 

Koolitus toimub klassiruumides, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel, nutitahvel jm). Kõik õpperuumid vastavad töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele. Õppijatel on ligipääs kõikidele õppekavades kirjeldatud ressurssidele, sh õppeinfosüsteemi, e-keskkonda Canvasesse. Samuti on õppuril ligipääs õppetööks vajalike andmebaaside kasutusõigus ning õigus EBSi raamatukogu- ning lugemisaali kasutamisele.
 

Küsi lisainfot kursuste toimumisaegade kohta ning detailsemat aineprogrammi: kadri.osula@ebs.ee või telefonil 6651386
Üldise hinnakirja leiad siit >>>