Avatud ülikooli käitumisteaduste kursused

Täiendkoolituse õppekavasuund: Sotsisaal- ja käitumisteaduste õppesuund,
Täiendkoolituse õppekavarühmad: Psühholoogia, Sotsioloogia ja kulturoloogia, juhtimine ja haldus

ALGUS KURSUSE NIMETUS EAP ÕPPEJÕUD Hind 
Kevadsemester
2019
Sotsiaalpsühholoogia 3 Liina Randman (eesti k)
Pablo Veyrat (ing. k)
270€

Eesti keeles

või
Inglise keeles

Aine eesmärgiks on:
• tutvuda sotsiaalpsühholoogia põhiliste teooriate ja teadusuuringute tulemustega;
• mõista uurimismeetodeid, mida sotsiaalpsühholoogid kasutavad ja miks;
• aru saada uurimismeetodite kasutamise väärtusest ja teaduslike põhjenduste tähtsusest;
• õppida rakendama sotsiaalpsühholoogia õppetunde.

Kursus on sissejuhatus sotsiaalpsühholoogiasse. Sotsiaalpsühholoogia on teadus sellest, kuidas inimesed üksteisest mõtlevad, üksteist mõjutavad ja üksteisesse suhtuvad.
Kursused on alanud

     
Kevadsemester
2019
Ärialane suhtlemine 6 Tiina Tšatšua (eesti k)
Anu Lehing (ing. k)
270€

Inglise keeles

või

Eesti keeles

Kursuse eesmärk on anda õppuritele üldteoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi ametialase suhtluse alustest, avalike esinemiste ettevalmistamisest ja läbiviimisest, ametialastest läbirääkimistest ning suulise suhtluse etiketist, arendada üliõpilastes efektiivset, enesekindlat ja usalduslikku kommunikatsiooni- oskust, õpetada aktiivselt kuulama, mõistma kommunikatsioonibarjääre ja arendada oskusi nende ületamiseks, arendada esinemisoskust, anda teadmisi ja praktilisi kogemusi diplomaatilise ja ametiprotokolli alustest ning rakendusvõimalustest igapäevases ametialases suhtluses.

Põhiteemad:
Ametialase suhtlemise alused, läbirääkimiste erinevad stiilid, suhtlemise aksioomid ja protsessid, verbaalne ja mitteverbaalne suhtlus, diplomaatilise ja ametiprotokolli alused, käitumisetiketi alused, avaliku esinemise alused.

  • Kursus I (16 ak/h) koosneb kahest osast:
    a) Teoreetiline osa - Tiina Tšatšua-  toimub kahel teisipäeva õhtul 19.veebruaril ja 5. märtsil, kl 17.30-20.45

    b) Praktiline osa- videotreening- Jaan Ennulo, Videotreeninguks pakutakse välja 5 erinevat reedet märtsis ja aprillis. treening toimub terve tööpäeva.

     
Kevadsemester
2019
Ärieetika 3 Mari Kooskora 270€
Eesti keeles Kursuse eesmärgid on:
• Arendada eetilist teadlikkust ja õpetada tudengeid ära tundma probleemide eetilisi aspekte ning lisama eetilisi kriteeriume otsustamise protsessi;
• Tõsta teadlikkust ühiskonnas ja ettevõtetes esinevate eetiliste teemade kohta ja aidata tudengitel ning nende ettevõtetel luua usaldusväärseid suhteid oma klientide, töötajate, varustajate, omanike ja kogukondadega, kus nad tegutsevad;
• Aidata tudengitel mõista ja lahendada ärikeskkonnas ilmnevaid eetilisi dilemmasid.

Kursuse käigus antakse edasi selliseid teoreetilisi teadmisi ning arendadakse analüütilisi oskusi, mis on vajalikud eetiliste printsiipide õppimiseks ja rakendamiseks äritegevuses, juhtide / liidrite käitumises, otsustamisel ning eetiliste konfliktsituatsioonide lahendamisel.

Kursus II (16ak/h) õhtune kursus toimub:  08.04; 22.04; 06.05; 13.05, kl 17:30-20:45

     
  Registreeru või küsi infot      
Kevadsemester
2019
Sotsioloogia 3 Pablo Veyrat või
Stanislav Nemerzhitski 
270€

Eesti keeles

või 

Inglise keeles

Aine eesmärgiks on tutvustada tudengitele inimühiskonda ja sotsiaalset käitumist. 
Täpsemad eesmärgid on järgmised:
- tutvustada tähtsamaid sotsioloogilisi mõisteid ja teoreetilisi raamistikke, mida kasutatakse mõistmaks inimkäitumist;
- arendada üliõpilaste võimet rakendada sotsioloogilisi perspektiive sotsiaalsetes situatsioonides;
- tutvustada üliõpilastele sotsiaalse mõju tähtsust käitumisele;
- stimuleerida kaasa mõtlema ja diskuteerima ühiskonna ning individuaali rolli üle;
- võimaldada suurema objektiivsuse saavutamist hindamaks enda ja teiste käitumist;
- hinnata ühiskondliku elu terve mõistuse tõekspidamiste adekvaatsust;
- mõista sotsioloogia võimalusi ja piiranguid.

Kursus on mõeldud sissejuhatava ainena üliõpilastele, kellel ei ole eelnevat kookupuudet või on vähene teadmine sotsioloogiast. Sotsioloogia vaatleb üldist pilti, tuues välja kuidas inimkäitumist mõjutab mitte ainult inimene ise, vaid ka ühiskond. Ühiskonna osa tähtsustava vaatenurga üldnimetuseks on sotsioloogiline perspektiiv ja tudengitel on võimalus praktiseerida selle kasutamist kogu semestri vältel (loengu diskussioonides, CANVASe foorumites).
Kursused on alanud

     
Kevadsemester
2019
Käitumisökonoomika ja käitumuslik rahandus 3

Leonore Riitsalu

Hannu Kahra

285€
inglise keeles

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade käitumisökonoomika ja käitumusliku rahanduse olemusest; õppida käitumuslikke tegureid (kõrvalekaldeid ja heuristikuid) märkama, hindama ning praktikas rakendamisel arvestama; mõistma nügimise ja valikute arhitektuuri kasutamise eetilisi piiranguid ning õppida kuidas need tegurid mõjutavad investeerimisotsuseid.

 

Kursusel käsitletakse järgnevaid teemasid:
- sissejuhatus käitumusökonoomikasse
- heuristikud ja kõrvalekalded
- nügimine ja valikute arhitektuur
- eetilised piirangud
- käitumisökonoomikas kasutatavad peamised uurimismeetodid
- dispositsioon
- riskide tajumine
- investeerimisportfellide koostamine
- esinduslikkus ja tuttavlikkus
- sotsiaalsed mõjud investeerimisel
- emotsioonid ja investeerimisotsused
- enesevalitsus ja otsustamine
Kursus toimub kolmel neljapäeval ja ühel reedel ning esimene kohtumine on 21. märtsil, kl 14.00-17.15

     
Kevadsemester
2019
Filosoofia 3 Oliver Laas 270€
Eesti keeles

Kursuse eesmärgiks on anda õppuritele lühiülevaade filosoofia alajaotustest, peamistest probleemidest ja tähtsamatest teooriatest.

Kursus annab lühiülevaate filosoofia alajaotustest, peamistest probleemidest ja tähtsamatest teooriatest. Käsitletakse ka asjakohaseid lõike filosoofia ajaloost. Eraldi ülevaade antakse XX saj. filosoofiast. 
Kursused on alanud

     

September

-

Detsember

2019

Enamus sügissemestri kursusi algavad septembri esimesel nädalal. Üksikud tsükliõppe kursused võivad alata ka 15. augustil.
Täpsemad kursuste nädalapäevad ning kellajad selguvad juulis 2019.
     
Sügissemester
2019
Rahvusvahelised suhted 3 Annika Kaabel  
Inglise keeles Kursuse põhieesmärk on anda õppuritele teadmisi rahvusvaheliste suhetest. Alates rahvusvaheliste organisatsioonide ja mitme poolse diplomaatia vajadusest kuni uute julgeolekuohtudeni, millega maailm silmitsi seisab; alates globaliseerumisest kuni rahvusriikide rollini - neid küsimusi käsitletakse teoreetikute, poliitika analüütikute, rahvusvahelise meedia ja avaliku arvamuse perspektiivist.
Kursus hõlmab järgmisi teemasid: rahvusvaheliste suhete teooria ja praktika; rahvusvaheliste organisatsioonide peamised ülesanded ja pädevused; mitme poolne diplomaatia; julgeoleku uuringud ja uute ohtude tähtsus globaliseeruvas maailmas (keskkonnaküsimused, energiapoliitika, ülemaailmne tervishoid); rahvusvaheline majandus ja kaubanduspoliitika enne ja pärast ülemaailmset finantskriisi; ja piirkondlik koostöö konfliktide lahendamisel.
Full web course starts September 
  This course is a web course that requires consistent work in Canvas (e-learning platvorm), which takes place over a period of 6 modules in period  September ... until December ..., 2019. Students do not to need to be in Canvas on exact dates, but there will be home reading and assignments each week   
Sügissemester
2019
Tarbijakäitumine 3 Leonore Riitsalu  
Eesti keeles

Kursuse eesmärk on tutvustada erinevaid põhjuseid, miks tarbijad ühel või teisel moel käituvad. Tarbijakäitumise tundmine ning selle distsipliini erinevates valdkondades orienteerumine annab võimalusi tegutseda efektiivsemalt nii ettevõtluses kui ka avalikus sektoris ning on abiks strateegiliste turundusalaste otsuste tegemisel.
Põhiteemad: tarbijakäitumise ülevaade; tarbija motivatsioon, tähelepanu ja taju; kõrge ja madala osalusmääraga toodete tarbimine; probleemi tajumine ja infootsing; otsustamine, tarbijate erisus; sotsiaalne klass, väärtused ja identiteet ning sotsiaalne mõju. 
Kursus toimub:

     
Sügissemester
2019
Loovustreening 1,5 Külli Hansen  

Inglise keeles

Kursuse eesmärgiks on selgitada loova mõtlemise võimalusi ja treenida loova mõtlemise tehnikaid äri ja erinevate loominguvaldkondade ühendamiseks.

Loova mõtlemise olemus ja printsiibid. Loovusbarjäärid. Ülevaade loova mõtlemise tehnikatest, mis seostuvad äriideede või tehnilise ja kunstilise loominguga. TRIZ-metoodika, morfoloogiline analüüs ja teised divergentsele mõtlemisele ja ideede kombineerimisele suunatud tehnikad. Tehnikate valik ja praktilise rakendamine osalejate projektides.
Kursus toimub:

     
Sügissemester
2019
Õpioskuste arendamine 1,5 Kadri Osula  
 

Kursuse eesmärk on anda tudengile võimalus analüüsida oma õpiharjumusi, -hoiakuid ja õpistiili ning anda teadmisi õpioskuste tõhustamise tehnikatest, pakkudes võimalusi neist mõningate kasutamiseks.
Käsitletavad teemad: Isiksus ja õpistiilid, olulisemad õpioskused ja nende arendamisvõimalused- sh iseseisev õppimine, kuulamisoskus, konspekteerimine, rühmas õppimine, kriitiline mõtlemine. Raamatukogu, töö infoallikatega, tõhus lugemisoskus, tekstide põhjal märkmete tegemine, plagiaat ja autoriõiguste rikkumine, hindamine kõrgkoolis, õpingute planeerimine, õppimist soodustavate ja piiravate tegurite analüüs, õpitulemuste esitamine.
Kursus toimub:

     

Kõik täiendkoolituse kursused viiakse läbi koos üliõpilastega EBSi akrediteeritud õppekavadele vastavalt.

Täpsemad kursuse ajakavad leiad avalehelt

 

Küsi lisainfot kursuste toimumisaegade kohta ning detailsemat aineprogrammi: kadri.osula@ebs.ee või telefonil 6651386

3 EAP kursuse hind bakalaureuse taseme kursustel on 270 €, magistritaseme kursustel 285€
6 EAP kursuse hind bakalaureuse taseme kursustel on 540 €, magistritaseme kursustel 570€
Alates 15 EAP hinnasoodustused. Hinnakirja leiad siit >>>