Avatud ülikooli rahanduse kursused

Täiendkoolituse õppesuund: ärindus ja haldus
Täiendkoolituse õppekavarühm: Rahandus, pangandus ja kindlustus

ALGUS KURSUSE NIMETUS EAP ÕPPEJÕUD Hind 
Kevadsemester
2019
Finantsarvestus 6

Eve Lamberg
 (eesti keeles)

Aet Toots 
(inglise keeles)

540€

Eesti keeles

või
Inglise keeles

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade finantsarvestuse põhimõtetest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestusmeetoditest ning praktilisi oskusi nende rakendamiseks finantsaruannete koostamisel.

Kursus annab ülevaate finantsaruannetest ja nende koostamisel rakendatavatest arvestusprintsiipidest ning finantsaruandluse olemusest ja vajalikkusest. Kursuse teemasid kaetakse kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud finantskvalifikatsiooni ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) F3 eksami programmi vastavate teemadega.
Kursusel käsitletavateks teemadeks on: finantsarvestuse olemus ja eesmärgid; majandustehingute analüüs ja arvestus; finantsaruannete koostamine: kasumiaruanne, finantsseisundi aruanne ehk bilanss, omakapitali muutuste aruanne, rahakäibe aruanne; finantsaruannete analüüs.

Kursus II (60 ak/h, eesti keeles kolmapäeviti ja neljapäeviti, algab 6.veebuaril, kl 15:45

Kursus II (60ak/h, inglise keeles)  algusega 7. veebruaril, kl 10:15-13:30

Küsi detailsemaid tunniplaane!

 

 

 
Kevadsemester
2019
Juhtimisarvestus 4,5 Aet Toots 405€

Eesti keeles

 

Kursuse eesmärgiks on anda õppuritele anda teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi juhtimisarvestuse mudelite ning meetodite kasutamiseks.

Kursusel käsitletakse finants-ja mittefinantsinfo kasutamist planeerimiseks, hindamiseks, ressursside eesmärgipäraseks kasutamiseks ja otsuste langetamiseks vaadeldes järgmisi teemasid: raamatupidamisaruannete analüüs; raamatupidamisinfo kasutamine otsustamisel; tellimus-, protsessi ja toimingupõhine omahinna kalkuleerimine; kulu-maht-kasum analüüs; kuluinfo kasutamine otsustamisel; finantsplaneerimine.

Kursus I (45ak/h, päevased ajad), toimub teisipäeviti, kl 10.15-13.30 ja algab 5.veebuaril
Kursus II (24ak/h, õhtused ajad),  toimub neljapäeviti, kl 19:15-20.45 ja algab 7. veebruaril

 

 

 
Kevadsemester
2019
Ettevõtte rahandus 3 Taivo Reintal 270€
Eesti keeles

Kursuse ülesandeks on anda sissejuhatav ülevaade ettevõtte rahandusega seotud põhiteemadest: raha ajaväärtus, kapitalieelarvestamine, finantsaruannete analüüs, ettevõtte väärtuse hindamine, käibekapitali juhtimine ja ettevõtete juhtimine.
Teemad:
Raha ajaväärtus; kapitalieelarvestamine; ettevõtte finantsolukorra analüüs; võla- ja aktsiakapitali hind ning selle kujunemine, ettevõtte kaalutud keskmise kapitali hinna arvutamine; käibekapitali juhtimine ja dividendipoliitika; ettevõtete juhtimisprotsess ja agentuurikonfliktid.
Kursus toimub teisipäeviti, kl 17.30-19.00 ja algab 5. veebruaril.

     
Kevadsemester
2019
Investeeringute juhtimine 3 Hannu Kahra 270€
Inglise keeles

Kursuse eesmärgiks on anda alusteadmised investeerimisest, finantsurgudest, seal kaubeldavatest instrumentidest (aktsiad ja võlakirjad), nende hinnastamisest, turgude efektiivsusest ja portfelliteooriast.

Teemad:
Investeerimistegevuse protsess; isikliku finantsplaani olulisus ja selle osad; riski ja tulu seos investeerimisel, investori riskitaluvust mõjutavad tegurid; finantsturud, finantsturgude indeksid, turgude efektiivsus ja anomaaliad; portfelliteooria ja optimaalsete investeerimisportfellide koostamine, kapitaliturgude teooria; üksikute finantsinstrumentide analüüs ülevalt-alla meetodil; aktsiad ja aktsiate õiglase väärtuse hindamine; erinevad võlakirjade liigid, nende õiglase väärtuse hindamine; intressikõver ja duratsioon.

Kursus toimub kolmapäeviti ja algab 6.veebruaril, kl 14:00-17:15    

     
Kevadsemester
2019
Startup Finance 3 Petri Kajander 270€
 

The objective of the course is to give an overview and general understanding of startup financing, funding options and sources, risks and challenges as well as long-term implications for the founders.

This course provides an overview of startup financing and the reality entrepreneurs face. It illustrates the concrete tools and challenges startups confront in their growth path and the ecosystem they operate.
How do you finance something that has a limited track record, no or very little revenues and a constant lack of resources?
The course walks you through funding choices and options as you would see them from a startup’s perspective when it's starting to look for funding.
We will evaluate different funding options, sources, consider deal terms, assess right funding partners, discover the value drivers for successful outcomes, dive into legal and business term jargon and scratch our heads with term sheets, shareholder agreements and other essential elements of a startup venture.
The course will be held during the period March 20 until May 22, mostly Wednesdays at 14.00-15.30

     
  Registreeru koheKursuse programm      
Kevadsemester
2019
Portfelli- ja alternatiivsete investeeringute juhtimine

Portfolio and Alternative Investments Management

6 Fabio Filipozzi 570€
Inglise keeles

requires a deep interest and knowledge in finance
 

This course puts the student in the shoes of the portfolio manager, who contemplates his investments not only as individual transactions but as part of a portfolio that takes into account the interaction of returns and risks, institutional goals and individual wealth management objectives. Further, the course describes the basic types of alternative investments, their valuation, their unique risks and opportunities, their relation to traditional investments and their contribution to risks and returns in the context of a diversified portfolio.
The student will learn the portfolio approach to investing, taking into account the different return objectives and risk constraints of the investor, both individual and institutional. The student will be able to select optimal portfolios given investors’ risk profiles and create value through asset allocation and active portfolio management, while using portfolio performance evaluation tools.
The course will further explain the process of developing an investment policy statement from the application of situational and psychological profiling of individual investors, and the effects that measures and sources of wealth and stage of life have on risk tolerance. Tax considerations will be studied in a global context from a generic standpoint that can be applied using underlying investment principles. 
Finally, the course discusses the following categories of alternative investments: private real estate, publicly traded real estate securities, private equity, hedge funds and commodities. A portfolio management perspective is taken, from both the points of view of the funds manager and the private or institutional investor in such funds.
The course is based fundamentally on the CFA Body of Knowledge at Level II, and introduces some elements from Level III.
Kursus eeldab eelnevat finantsainete läbimist või süvateadmisi antud valdkonnas.
Kursus toimub neljapäeviti, reedeti, laupäeviti ning algab 7.  veebruaril, kl 17.30-20.45

     
Kevadsemester
2019
Juhtimisotsuste tegemine ja finantsid 6 John Paul Broussard 570€
Inglise keeles

Kursuse eesmärgiks on õppetada õppurei nägema ja analüüsima seost erinevate ettevõtte juhtimisel tehtavate otsuste ja nende finantsmõjude vahel.

Kursus koosneb loengutest ja kaasusanalüüsidest alljärgnevatel teemadel:
Finantsaruannete analüüs ja ettevõtte finantsseisu hindamine erinevate suhtarvude alusel. Finantsarvestus vs juhtimisarvestus. Ettevõtte tulevase maksujärgse kasumi ja rahavoogude prognoosimine. Finantsaruandluse kvaliteet, enimlevinud aruandlustrikid ja nende märkamine / korrigeerimine. Finantsaruannete korrigeerimine ettevõtete omavaheliseks võrdlemiseks. Reaaloptsioonid ja simulatsioonanalüüs. Palgasüsteemi ja tulemustasude seos töötajate tööpanusega.
Kursus toimub perioodlil  31 jaanuar- 15. märts. Esimene loengupäev 31.01 kl 10:15-17:15

     
Kevadsemester
2019
Strategic Perfomance Management * 3 Zinaida Tšukrejeva 360€
inglise keeles

The objective of the course is giving an overview of the essence, methods, approaches and practical possibilities of strategic performance management.

The main topics of the course are the approaches of strategic performance measurement, the role of strategic performance measurement in the process of strategic management and digitalization opportunities and their impact on strategic performance management. The course uses the case study method to practice the most widespread framework for strategic performance measurement in international practice – Balanced Scorecard - and equips the students with practical skills for strategic performance measurement.
The course will be held on Fridays and Saturdays and starts on February, 9 at 10.00

 

NB! Voucheriga ning vilislashinnaga ei ole võimalik

antud kursusel  osaleda.

 
Kevadsemester
2019
Ärianalüüs 3 John Paul Broussard 285€
Inglise keeles

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade ärianalüüsi olemusest, meetoditest, lähenemisviisidest ja praktilistest võimalusest.

Aine põhiteemadeks ärianalüüsi käsitlused. Kursusel antakse kuulajatele praktilisi oskusi ärianalüüsiks. Kursusel tutvustatakse ärianalüüsi ja Big Data kasutamise praktilisi vahendeid. Kursuse käigus õpivad üliõpilased kasutama ärianalüüsi vahendeid et suurtest andemassiividest (Big Data), avastada ja välja sõeluda organisatsiooni juhtimisotsusteks vajalikku informatsiooni.
Kursus toimub kahel päeval veebruaris ja kahel päeval märtsis ning algab 21. veeburaril, kl 14.00-17.15

     
Kevadsemester
2019
Käitumisökonoomika ja käitumuslik rahandus 3 Leonore Riitsalu
Hannu Kahra
285€
inglise keeles

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade käitumisökonoomika ja käitumusliku rahanduse olemusest; õppida käitumuslikke tegureid (kõrvalekaldeid ja heuristikuid) märkama, hindama ning praktikas rakendamisel arvestama; mõistma nügimise ja valikute arhitektuuri kasutamise eetilisi piiranguid ning õppida kuidas need tegurid mõjutavad investeerimisotsuseid.

 

Kursusel käsitletakse järgnevaid teemasid:
- sissejuhatus käitumusökonoomikasse
- heuristikud ja kõrvalekalded
- nügimine ja valikute arhitektuur
- eetilised piirangud
- käitumisökonoomikas kasutatavad peamised uurimismeetodid
- dispositsioon
- riskide tajumine
- investeerimisportfellide koostamine
- esinduslikkus ja tuttavlikkus
- sotsiaalsed mõjud investeerimisel
- emotsioonid ja investeerimisotsused
- enesevalitsus ja otsustamine
Kursus toimub kolmel neljapäeval ja ühel reedel ning esimene tund algab 21. märtsil, kl 14.00-17.15

     

september-

detsember
2019

 SÜGISSEMESTER ALGAB  15. AUGUSTIL.
 ENAMUS KURSUSI ALGAVAD SEPTEMBRI 1. NÄDALAL.
 TÄPNE INFO KURSUSTE TOIMUMISTE AEGADE KOHTA SELGUB JUULIS 2019.
     
Sügissemester
2019
Finantsarvestuse keskkursus 3 Aet Toots  
Inglise keeles

Kursuse eesmärgiks on arendada tudengite teadmisi rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite (IFRS) osas ja oskusi nende rakendamiseks ettevõtete, sh. grupi finantsaruannete koostamisel, analüüsimisel ja tõlgendamisel.

Kursuse käigus täiendatakse ja süvendatakse eelnevalt finantsarvestuse algkursusel (FIN104/404) omandatud teadmisi ja oskusi. Kursuse teemasid kaetakse kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud finantskvalifikatsiooni ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) F7 eksami programmi vastavate teemadega. Kursusel käsitletavateks teemadeks on finantsaruandluse raamistik, põhiaruannete – bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne ja omakapitali muutuste aruanne, – koostamine ja analüüsimine; käibe- ja põhivara arvestusmeetodid, rendiarvestus, varude arvestusmeetodid, pikaajalised ehituslepingud, tulu kajastamine. Kursus koosneb loengutest, ülesannete lahendamisest ning aruteludest.

     
Sügissemester
2019
Ettevõtte rahandus 6    
Inglise keeles

Kursuse eesmärgiks on anda põhjalik ülevaade ettevõtte rahanduse põhiteemadest: finantsjuhtimise funktsioon, finantsjuhtimise keskkond, käibekapitali juhtimine, investeeringute hindamine, ettevõtte rahastamine, ühinemised ja ülevõtmised. Osaline ettevalmistus ACCA F9 eksamiks.

Ettevõtte rahanduse põhiteemade omandamine esmatasandil määral, mis võimaldab ettevalmistust ACCA F9 eksamiks.

 

 

 
Sügissemester
2019
Ettevõtte rahandus edasijõudnuile 6    
Inglise keeles

Kursus annab üliõpilastele edasijõudnute tasemel ülevaate ettevõtte rahanduse, ettevõtte juhtimise, ühinemise ja ülevõtmise ning restruktureerimise mitmete kriitiliste aspektide kohta finantsdirektori igapäevatöö postitsoonilt.

Finantsjuhtimise roll ettevõtte väärtuse maksimeerimisel, finantsjuhi vastutusalad, kapitalistruktuuri ja kasumijaotuse otsuste mõju aktsiahinnale ja kapitali hinnale, ettevõtte väärtuse ja edukuse mõõtmine, majanduslik lisatulu ja selle arvutamine, ettevõtte tegevusriskid ja nende maandamise võimalused, pankrotirisk ja ettevõtete restruktureerimine, alustavate ettevõtete kapitali kaasamine, likviidsusjuhtimine, erisused rahvusvahelises finantsjuhtimises.
Kursus eeldab eelnevat finantsainete läbimist või süvateadmisi antud valdkonnas.
Kursus toimub neljapäeviti, reedeti, laupäeviti 

     
Sügissemester
2019
Riskianalüüs ja juhtimine 3    
Inglise keeles

Kursuse eesmärgiks on tutvustada erinevat tüüpi riske, millega ettevõte oma äri- ja finantstegevuses kokku puutub ning varustada tudengid teadmiste ja oskustega, mis on seotud äritegevusega kaasnevate riskide hindamise ja juhtimisega.

Kursusel selgitatakse riski mõistet ja olemust ning antakse ülevaade äritegevusega kaasnevatest erinevatest riskidest (s.h. äri-, turu-, finants- ning tegevusriskidest) ning nende hindamise ja juhtimise peamistest meetoditest. Kursusel õpitakse teostama stsenaariumianalüüsi ja stressitestimist riskide hindamisel, tutvutakse „Value at Risk“ (VaR) kontseptsiooniga ja uuritakse instrumente ning meetodeid, mida saab kasutada riskide maandamiseks ja juhtimiseks. Samuti käsitletakse kursusel riskijuhtimise rolli ja korraldust ettevõttes.

     
Sügissemester
2019
Finantsaruannete analüüs 6    
Inglise keeles

Kursuse eesmärgiks on anda teoreetilisi teadmisi finantsaruannete analüüsi meetoditest ja praktilisi oskusi nende kasutamiseks.

Kursuse jooksul antakse ülevaade enamlevinud finantsanalüüsi põhimõtetest ning vajalikud oskused analüüsimaks ettevõtte majandustegevuse tulemusi ja majanduslikku seisundit finantsaruannetes oleva informatsiooni põhjal. 
Kursuse käigus käsitletakse majandusaasta aruande koostamise põhimõtteid, ettevõtte finantsmajandusliku tegevuse hindamist finantsaruannete põhjal, analüütiliste finantssuhtarvude tõlgendamist ja kasutamist finantsnäitajate analüüsimisel. 
Kursus on üles ehitatud, lähtudes ühelt poolt Eesti seadustest (raamatupidamise seadus, äriseadustik) ja finantsaruannetest (bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, omakapitali muutuste aruanne) ning teiselt poolt, laialt levinud analüüsimeetoditest, -võtetest ja näitarvudest. Antakse ka nn. rusikareeglid enamkasutatavate näitarvude jaoks.
Kursus eeldab eelnevat finantsainete läbimist või süvateadmisi antud valdkonnas.
Kursus toimub neljapäeviti, reedeti, laupäeviti.

 

 

 
Sügissemester
2019
Finantsaruandlus I 3 Aet Toots  
Inglise keeles

Kursuse eesmärgiks on arendada üliõpilaste teadmisi ja oskusi rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite (IFRS) mõistmiseks ja rakendamiseks ning anda üldine teoreetiline raamistik raamistikele ettevõtete alalüüsimiseks, sealhulgas grupi finantsaruannete koostamisel ning nende finantsnäitajate analüüsimiseks ja tõlgendamiseks.

Kursuse käigus täiendatakse ja süvendatakse eelnevalt raamatupidamise baaskursusel omandatud teadmisi ja oskusi. Kursuse teemasid kaetakse kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud finantskvalifikatsiooni ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) F7 eksami programmi vastavate teemadega. Kursusel käsitletavateks teemadeks on finantsaruandluse raamistik, põhiaruannete – bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne ja omakapitali muutuste aruanne, – koostamine ja analüüsimine; käibe- ja põhivara arvestusmeetodid, rendiarvestus, varude arvestusmeetodid, pikaajalised ehituslepingud, tulu kajastamine. Kursus koosneb loengutest, ülesannete lahendamisest ning aruteludest.
Kursus toimub neljapäeviti, reedeti, laupäeviti ja algab augustis

 

 

 
Sügissemester
2019
Finantsaruandlus II 3 Aet Toots  
inglise keeles

This course allows students to account for groups of businesses with international operations and other important accounting items.

The course introduces students to the preparation of financial statements of combinations of businesses in an international context, including groups of companies and joint ventures. The conversion of transactions in foreign currency into the functional currency is introduced. Students will also learn to account for financial instruments, current and deferred taxes, provisions and contingencies, biological assets and other important items in the financial statements.
The course complements Financial Reporting I (or FIN109/FIN409 Intermediate Financial Accounting) in achieving the required knowledge and practical skills at the level of ACCA paper F7 Financial Reporting, on which these courses are based.
Kursus toimub neljapäeviti, reedeti, laupäeviti ja algab 5.oktoobris

     
Sügissemester
2019
Finantsinstrumentide väärtuse hindamine 6 Fabio Filipozzi  
inglise keeles

The course will prepare the students to value the equity of listed and private companies, fixed income securities and to analyse interest rate and credit risks. Further, the course builds the conceptual framework for understanding the basic derivative contracts, derivative markets, valuation of derivative contracts and the use of derivatives in risk management.

The course shows the foundations of the process of equity valuation in a global context. Applications and equity valuation processes are described as well as important return concepts. Discounted dividend valuation models are examined in detail, followed by free cash flow, market-based and residual income valuation models, and the creation of economic and market added value.
The student will be introduced to the elements that define and characterize fixed income securities and their major risks, with an emphasis on interest rate and credit risks. The student will learn to analyse and value different fixed income securities with and without embedded options. The traditional approach to bond valuation will be contrasted with arbitrage-free valuation that makes use of the term structure and interest rate dynamics. Finally, the student will be able to explain and apply credit risk analysis models.
The course presents the basic concepts and valuations methods of forwards, futures, options, swaps, interest rate and currency exchange rate derivatives, and credit default swaps. Students will learn the mechanics and calculations necessary to implement risk management using derivative contracts on foreign currency exchange rates and other underlying assets.
This course is based on CFA Body of Knowledge at Level II.
Kursus eeldab eelnevat finantsainete läbimist või süvateadmisi antud valdkonnas.

     
Sügissemester
2019
Automation in Accounting and Finance * 3 Hele Hammer  
 

The objective of this course is to familiarise students with the best practice in financial management, with a focus on automation in accounting and finance.
The rapidly evolving relationship between accounting and information technology means finance departments need to understand how technology impacts business, and how it can be used to improve operational efficiency, achieve regulatory compliance, support financial reporting and management and even increase revenues. The course starts with an overview of best practices in accounting and finance. It then covers basic concepts like how to make the most out of Enterprise Resource Planning systems (ERP) and what role does Electronic Data Interchange (EDI) play in business. Additionally, most recent trends in accounting and finance are covered, such as the Artificial Intelligence (AI) and Robotic Process Automation (RPA). The accounting and finance sector, given its heavy reliance on mass amounts of numbers and data, is a prime candidate for the automation offered by intelligent learning systems. RPA is most useful where precision in repetitive tasks is essential, such as book-keeping or managing other financial processes.
Kursus eeldab eelnevat finantsainete läbimist või süvateadmisi antud valdkonnas. 
Kursusele registreeritakse ainult juhtimiskogemusega osalejaid.

   

NB! Voucheriga ning vilislashinnaga ei ole võimalik

antud kursusel  osaleda.

Sügissemester
2019
Enterprise Risk Management * 3   330€
 

The objective of the course is to give an overview of Enterprise Risk Management as an area of strategic management, introduce risk management systems and its parts, and develop practical skills for enterprise risk management.
The course will provide students with a framework, process, skills and tools for the critical analysis of issues relating to an enterprise risk management (ERM) program. Students will defin and analyse business, market, financial and operational risks of an enterprise using case-based approach. Explain how an organisation applies strategic risk management, project risk management and operational risk management.
Kursus eeldab eelnevat finantsainete läbimist või süvateadmisi antud valdkonnas. 
Kursusele registreeritakse ainult juhtimiskogemusega osalejaid. Kursusele on kaks vaba kohta.
 

   

NB! Voucheriga ning vilislashinnaga ei ole võimalik

antud kursusel  osaleda.

 Küsi lisainfot kursuste kohta: avatudulikool@ebs.ee või telefonil 6651386
3 EAP kursuse hind bakalaureuse taseme kursustel on 270 €, magistritaseme kursustel 285€
6 EAP kursuse hind bakalaureuse taseme kursustel on 540 €, magistritaseme kursustel 570€

Kursuste detailsemad ajakavad siit >>>
Alates 15 EAP hinnasoodustused. Tärniga märgitud kursustele ei kehti vilislashinna soodustus ning sinna ei saa registreerida voucheriga osalejad. Hinnakirja leiad siit >>>