Avatud ülikooli rahanduse kursused

Täiendkoolituse õppesuund: ärindus ja haldus (041)
Täiendkoolituse õppekavarühmad: Rahandus, pangandus ja kindlustus (0412); Majandusarvestus ja maksundus (0411)
 

ALGUS KURSUSE NIMETUS EAP ÕPPEJÕUD Hind 
Sügissemester
2019
Finantsarvestus 3

 

Aet Toots 
 

300€

Inglise keeles

16ak/h

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade finantsarvestuse põhimõtetest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestusmeetoditest ning praktilisi oskusi nende rakendamiseks finantsaruannete koostamisel.

Kursus annab ülevaate finantsaruannetest ja nende koostamisel rakendatavatest arvestusprintsiipidest ning finantsaruandluse olemusest ja vajalikkusest. 
Kursusel käsitletavateks teemadeks on: finantsarvestuse olemus ja eesmärgid; majandustehingute analüüs ja arvestus; finantsaruannete koostamine: kasumiaruanne, finantsseisundi aruanne ehk bilanss, omakapitali muutuste aruanne, rahakäibe aruanne; finantsaruannete analüüs.

Kursus  toimub reedeti, laupäeviti (5 x) ja algab 4. oktoobrist.

 

 

 
  Info ja registreerimine      
Sügissemester
2019
Ettevõtte rahandus 6 John Paul Broussard 720€

Inglise keeles

32 ak/h

 

This course gives you the tools to make corporate investment decisions, analyse the relationship between risk and return, and effectively manage capital structure - all within the modern financial and economic market environment. Students will attain a thorough understanding of firm level financial management, including effective capital raising, corporate compensation matters, and general governance concerns.

Description:

The course covers the following topics: 
1.    Time Value of Money for Single and Multiple Cash Flows
2.    Financial Archaeology of Marketable Corporate Financial Instruments
3.    Investment Decision Making Tools
4.    Appropriate cash flows for corporate investment decisions
5.    Appropriate cost of capital for corporate investment decisions
6.    Capital Structure and what and when to raise debt and equity
7.    Corporate Governance Issues
8.    Corporate Compensation Matters
Kursus on mõeldud magistritaseme õppuritele ega nõua varasemat majandushariduse läbimist.

Kursus on alanud.

  Osalejatelt on nõutav bakalaureuse kraad ja vähemalt 3.aastane töökogemus ärivaldkonnas  

Sügissemester

2019

Ettevõtte rahandus edasijõudnuile 6 Hannu Kahra 600€

inglise keeles

32ak/h

The course gives students a higher level of understanding of several critical aspects of corporate finance, corporate governance, mergers and acquisitions and restructurings, and exposes them to several aspects of the real day-by-day life of the Chief Financial Officer.

The course discusses in detail the critical decisions that a CFO must take regarding capital budgeting, capital structure and dividend pay-out strategies. Those decisions are fundamental for the future sustainability and growth of the corporation, and are also critical for the investment analyst estimating the value of the company. The course will also present debt financing strategies that take into account credit risk and efficient debt security selection. Major organizational topics of corporate finance will be discussed including the system of principles and policies of corporate governance, and the reorganization of ownership and control that comes from mergers, acquisitions and corporate restructurings. Several guest lectures and visits will expose the student to some of the most important aspects of the managerial mindset and the development of the day-by-day operations of the financial function within its ecosystem, including the relationship with bankers and investors, external contractors, labour and IT.
This course is based on the CFA Body of Knowledge at Level II, with additional value added in debt financing strategies and the professional acumen of guest lecturers.
Kursus on alanud

  Kursus on mõeldud magistritaseme osalejatele, kel on varasemalt läbitud (ettevõtte) rahanduse baaskursus(ed).  
Sügissemester
2019
Finants- ja juhtimisarvestus
Financial and Managerial Accounting
6 Urmas Kaarlep 720€

Inglise keeles

32ak/h

This course focuses equally on financial and managerial accounting. Financial accounting introduces principles and procedures involved in preparation and use of corporate financial statements. Income determination, asset and liability measurement, and disclosure requirements are covered. Emphasis is on how external parties can use published financial statements in making investment related decisions. Managerial accounting focuses on how accounting information can be used for internal decision making to improve operating efficiency. Cost concepts and classifications for different types of business decisions and use of managerial accounting information for planning, evaluation, and control aspects of business management are covered.
Kursus on mõeldud magistritaseme õppuritele ega nõua varasemat majandushariduse läbimist.
Kursus on alanud
  Osalejatelt on nõutav bakalaureuse kraad ja vähemalt 3.aastane töökogemus ärivaldkonnas  
Sügissemester
2019
Investeeringute juhtimine 3 Hannu Kahra 270€

Inglise keeles

30ak/h

Kursuse eesmärgiks on anda alusteadmised investeerimisest, finantsurgudest, seal kaubeldavatest instrumentidest (aktsiad ja võlakirjad), nende hinnastamisest, turgude efektiivsusest ja portfelliteooriast.
Käsitletavad teemad:
Investeerimistegevuse protsess; isikliku finantsplaani olulisus ja selle osad; riski ja tulu seos investeerimisel, investori riskitaluvust mõjutavad tegurid; finantsturud, finantsturgude indeksid, turgude efektiivsus ja anomaaliad; portfelliteooria ja optimaalsete investeerimisportfellide koostamine, kapitaliturgude teooria; üksikute finantsinstrumentide analüüs ülevalt-alla meetodil; aktsiad ja aktsiate õiglase väärtuse hindamine; erinevad võlakirjade liigid, nende õiglase väärtuse hindamine; intressikõver ja duratsioon.

Kursus on alanud

     
Sügissemester
2019
Sotsiaalne tasuvusanalüüs 3 Alar Kein 270€

inglise keeles

30ak/h

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade sotsiaalsete tulude ja kulude hindamise kontseptuaalsetest alustest, tutvustada sotsiaalsete tulude ja kulude hindamise peamisi meetodeid ning arendada ühiskonnakeskset süsteemset majanduslikku analüüsioskust.

Kursus annab ülevaate sotsiaalsete tulude ja kulude hindamise kontseptuaalsetest alustest ning tutvustab sotsiaalsete tulude ja kulude hindamise põhimõtteid nii suletud, kui ka avatud majandustes, arendades niimoodi ühiskonnakeskset süsteemset majanduslikku analüüsioskust.
Kursuse käigus tuuakse esile majanduslikul käsitlusel baseeruva sotsiaalse tasuvusanalüüsi ja finantsanalüüsi peamised erinevused ning selgitatakse, kas ja millistel juhtudel turuhindade kasutamine sotsiaalses tasuvusanalüüsis on asjakohane. Kursuse käigus tutvustatakse osalejatele sotsiaalsete tulude ja kulude hindamise peamisi meetodeid, mis võimaldavad ühiskonna-keskselt hinnata nii turuväärtusi kui ka turuväliseid väärtusi, nagu näiteks avalikud kaubad, elu, aeg, jne. Käsitlemist leiavad nii tingimusliku hinna meetodid kui ka meetodid, mis baseeruvad vaadeldaval käitumisel. Kursus käsitleb ka määramatuse ja riski arvestamist sotsiaalses tasuvusanalüüsis ning selgitab avaliku sektori rahaliste vahendite sotsiaalse marginaalse kulu tähendust. Kogu kursuse vältel tutvustatakse ja analüüsitakse ühtlasi ka teemakohaseid empiirilisi uurimusi. Kursuse lõppedes peaksid osalejad olema võimelised määratlema ja hindama avaliku sektori ja erasektori projektide või programmidega seonduvaid sotsiaalseid tulusid ja kulusid ning andma hinnangu projektidele või programmidele ühiskonna seisukohalt.
Kursus on alanud

     
Sügissemester
2019
Riskianalüüs ja juhtimine 3 Hannu Kahra 270€

Inglise keeles

30ak/h

 

Kursuse eesmärgiks on tutvustada erinevat tüüpi riske, millega ettevõte oma äri- ja finantstegevuses kokku puutub ning varustada tudengid teadmiste ja oskustega, mis on seotud äritegevusega kaasnevate riskide hindamise ja juhtimisega.

Kursusel selgitatakse riski mõistet ja olemust ning antakse ülevaade äritegevusega kaasnevatest erinevatest riskidest (s.h. äri-, turu-, finants- ning tegevusriskidest) ning nende hindamise ja juhtimise peamistest meetoditest. Kursusel õpitakse teostama stsenaariumianalüüsi ja stressitestimist riskide hindamisel, tutvutakse „Value at Risk“ (VaR) kontseptsiooniga ja uuritakse instrumente ning meetodeid, mida saab kasutada riskide maandamiseks ja juhtimiseks. Samuti käsitletakse kursusel riskijuhtimise rolli ja korraldust ettevõttes.

Kursus toimub esmaspäeviti, kl 14.00-17.00 ja algab 14. oktoobril

     
  Info ja registreerimine      
Sügissemester
2019
Võlakirjainvesteeringud 6 Taivo Reintal 270€

Inglise keeles

30ak/h

Kursuse eesmärgiks on anda süvendatud teadmised võlakirjaturgudest, erinevatest võlakirjade liikidest ja nende analüüsist.

Võlakirjade omadused, võlakirjadega seotud riskid ja nende analüüs, erinevad võlakirjade liigid, intressikõver ja seda mõjutavad tegurid, võlakirjade väärtuse leidmine, spot- ja fowardintressimäärad, duratsioon ja selle arvutamine, varadega tagatud ja pakendatud võlakirjad ja nende analüüs, intressiriski juhtimine tuletisinstrumentidega, krediidiriski hindamise üldpõhimõtted, võlakirjaportfelli juhtimine erinevate võrdlusindeksite või investori eesmärkide suhtes, krediidiriski juhtimine krediidituletisinstrumentide abil.
Kursus toimub reedeti ja algab 1. novembril

     
  Info ja registreerimine      
Sügissemester
2019
Ärianalüüs 3 Grzegorz Rawicz-Mańkowski 300€

Inglise keeles

16ak/h

The objective of the course is to introduce participants to the fundamentals Business Analytics.

Description:

This course provides you with an insight on how organisations can use data to make better business decisions. The ability to make objective decisions based on data from business analytics can provide organisations with a critical strategic advantage in all industries.

The course covers the following topics:
•    Business analytics fundamentals.
•    Predictive analytics.
•    Prediction quality.
•    Simulation and decision under uncertainty.
•    Optimising complex decisions and multiple objectives.
Kursus toimub kahel päeval- 7. sept. ja 27. september

     
Sügissemester
2019
Finantsaruannete analüüs 6 Mart Onemar 600€

inglise keeles

32ak/h

Kursuse eesmärgiks on anda teoreetilisi teadmisi finantsaruannete analüüsi meetoditest ja praktilisi oskusi nende kasutamiseks.

Kursuse jooksul antakse ülevaade enamlevinud finantsanalüüsi põhimõtetest ning vajalikud oskused analüüsimaks ettevõtte majandustegevuse tulemusi ja majanduslikku seisundit finantsaruannetes oleva informatsiooni põhjal. 
Kursuse käigus käsitletakse majandusaasta aruande koostamise põhimõtteid, ettevõtte finantsmajandusliku tegevuse hindamist finantsaruannete põhjal, analüütiliste finantssuhtarvude tõlgendamist ja kasutamist finantsnäitajate analüüsimisel. 
Kursus on üles ehitatud, lähtudes ühelt poolt Eesti seadustest (raamatupidamise seadus, äriseadustik) ja finantsaruannetest (bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, omakapitali muutuste aruanne) ning teiselt poolt, laialt levinud analüüsimeetoditest, -võtetest ja näitarvudest. Antakse ka nn. rusikareeglid enamkasutatavate näitarvude jaoks.
Kursus eeldab eelnevat finantsainete läbimist või süvateadmisi antud valdkonnas.
Kursus toimub neljapäeviti, reedeti, laupäeviti ning algab 25. oktoobril

  Kursus on mõeldud magistritaseme osalejatele, kel on varasemalt läbitud (ettevõtte) rahanduse baaskursus(ed).  
  Info ja registreerumine      

Sügissemester

2019

Finantsaruandlus I 3 Aet Toots 300€

Inglise keeles

16ak/h

Kursuse eesmärgiks on arendada üliõpilaste teadmisi ja oskusi rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite (IFRS) mõistmiseks ja rakendamiseks ning anda üldine teoreetiline raamistik raamistikele ettevõtete alalüüsimiseks, sealhulgas grupi finantsaruannete koostamisel ning nende finantsnäitajate analüüsimiseks ja tõlgendamiseks.

Kursuse käigus täiendatakse ja süvendatakse eelnevalt raamatupidamise baaskursusel omandatud teadmisi ja oskusi. Kursuse teemasid kaetakse kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud finantskvalifikatsiooni ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) F7 eksami programmi vastavate teemadega. Kursusel käsitletavateks teemadeks on finantsaruandluse raamistik, põhiaruannete – bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne ja omakapitali muutuste aruanne, – koostamine ja analüüsimine; käibe- ja põhivara arvestusmeetodid, rendiarvestus, varude arvestusmeetodid, pikaajalised ehituslepingud, tulu kajastamine. Kursus koosneb loengutest, ülesannete lahendamisest ning aruteludest.
Kursus on alanud

     
Sügissemester
2019
Finantsaruandlus II 3 Aet Toots 300€

Inglise keeles

16ak/h

This course allows students to account for groups of businesses with international operations and other important accounting items.

The course introduces students to the preparation of financial statements of combinations of businesses in an international context, including groups of companies and joint ventures. The conversion of transactions in foreign currency into the functional currency is introduced. Students will also learn to account for financial instruments, current and deferred taxes, provisions and contingencies, biological assets and other important items in the financial statements.
The course complements Financial Reporting I (or FIN109/FIN409 Intermediate Financial Accounting) in achieving the required knowledge and practical skills at the level of ACCA paper F7 Financial Reporting, on which these courses are based.
Kursus on alanud

     

Sügissemester

2019

Finantsinstrumentide väärtuse hindamine 6 Fabio Filipozzi 600€

Inglise keeles

32 ak/h

The course will prepare the students to value the equity of listed and private companies, fixed income securities and to analyse interest rate and credit risks. Further, the course builds the conceptual framework for understanding the basic derivative contracts, derivative markets, valuation of derivative contracts and the use of derivatives in risk management.

The course shows the foundations of the process of equity valuation in a global context. Applications and equity valuation processes are described as well as important return concepts. Discounted dividend valuation models are examined in detail, followed by free cash flow, market-based and residual income valuation models, and the creation of economic and market added value.
The student will be introduced to the elements that define and characterize fixed income securities and their major risks, with an emphasis on interest rate and credit risks. The student will learn to analyse and value different fixed income securities with and without embedded options. The traditional approach to bond valuation will be contrasted with arbitrage-free valuation that makes use of the term structure and interest rate dynamics. Finally, the student will be able to explain and apply credit risk analysis models.
The course presents the basic concepts and valuations methods of forwards, futures, options, swaps, interest rate and currency exchange rate derivatives, and credit default swaps. Students will learn the mechanics and calculations necessary to implement risk management using derivative contracts on foreign currency exchange rates and other underlying assets.
This course is based on CFA Body of Knowledge at Level II.
Kursus eeldab eelnevat finantsainete läbimist või süvateadmisi antud valdkonnas.
Kursus toimub neljapäeviti ja laupäeviti ning algab 24. oktoobril.

  Kursus on mõeldud magistritaseme osalejatele, kel on varasemas töökogemus valdkonnas või läbitud eeldusained  
  Info ja registreerimine      

Sügissemester

2019

Arvestuse ja rahanduse automatiseerimineAutomation in Accounting and Finance 3 Hele Hammer 360€

Inglise keeles

16ak/h

The objective of this course is to familiarise students with the best practice in financial management, with a focus on automation in accounting and finance.
The rapidly evolving relationship between accounting and information technology means finance departments need to understand how technology impacts business, and how it can be used to improve operational efficiency, achieve regulatory compliance, support financial reporting and management and even increase revenues. The course starts with an overview of best practices in accounting and finance. It then covers basic concepts like how to make the most out of Enterprise Resource Planning systems (ERP) and what role does Electronic Data Interchange (EDI) play in business. Additionally, most recent trends in accounting and finance are covered, such as the Artificial Intelligence (AI) and Robotic Process Automation (RPA). The accounting and finance sector, given its heavy reliance on mass amounts of numbers and data, is a prime candidate for the automation offered by intelligent learning systems. RPA is most useful where precision in repetitive tasks is essential, such as book-keeping or managing other financial processes.
Kursus eeldab eelnevat finantsainete läbimist või süvateadmisi antud valdkonnas. 
Kursusele registreeritakse ainult juhtimiskogemusega osalejaid.

Kursus toimub neljal reedel, ning algab 18. oktoobril

  Kursus on mõeldud magistitaseme osalejatele ning eeldab varasemate finantsainete läbimist või süvateadmisi antud valdkonnas.   
  Info ja registreerimine      

Veebruar-

Mai
2020

 KEVADSEMESTER ALGAB  20. JAANUARIST.
 ENAMUS KURSUSI ALGAVAD VEEBRUARI 1. NÄDALAL.
 TÄPNE INFO KURSUSTE TOIMUMISTE AEGADE KOHTA SELGUB DETSEMBRIS 2019.
     
2020 6 päevane koolitusprogramm ettevõttele      
 

6-päevane ingliskeelne koolitus ettevõtte rahandusest ning finantsaruandlusest ja -analüüsist

See ettevõtetele mõeldud ingliskeelne koolitus koosneb kolmest moodulist:

- finantsaruandlus,

- ettevõtte rahandus ja

- finantsaruannete analüüs.

 

Koolitus sobib hästi ettevõtte töötajatele, kes tegelevad suuremal või vähemal määral finantsalaste küsimustega – kas siis informatsiooni kajastamisega, aruandlusega, otsustamisega, analüüsiga vms. Lisaks valdkonna teadmiste ja oskuste täiendamisele tõstab koolitus ka osalejate tööalast motivatsiooni meeskonna liikmetega koostöös praktiliste finantsalaste ülesannete lahendamisel ning suurendab enesekindlust finantsalasel suhtlemisel rahvusvaheliselt.

Lisainformatsioon programmi ja õppejõudude kohta.  …. (link)

Mooduli sisu ja hind kujuneb vastavalt ettevõtte soovidele ja vajadusele (ruumid, toitlustamine jmt). EBS pakub võimaluse meie ruumides kursuse korraldamiseks, samuti oleme valmis tulema ettevõtte ruumidesse, ka väljaspoole Tallinna. 

     
  Küsi pakkumist      
Kevadsemester
2020
Juhtimisarvestus 3   240€ või 270€

Eesti keeles

16 ak/h ja 30ak/h

 

Inglise keeles

30ak/h

Kursuse eesmärgiks on anda õppuritele anda teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi juhtimisarvestuse mudelite ning meetodite kasutamiseks.

Kursusel käsitletakse finants-ja mittefinantsinfo kasutamist planeerimiseks, hindamiseks, ressursside eesmärgipäraseks kasutamiseks ja otsuste langetamiseks vaadeldes järgmisi teemasid: raamatupidamisaruannete analüüs; raamatupidamisinfo kasutamine otsustamisel; tellimus-, protsessi ja toimingupõhine omahinna kalkuleerimine; kulu-maht-kasum analüüs; kuluinfo kasutamine otsustamisel; finantsplaneerimine.

Kursus I (30ak/h, päevased ajad) Kursuse ajad selguvad detsembris/jaanuarishttps://ebs.ee/node/174
Kursus II (16ak/h, õhtused ajad)

     
Kevademester
2020
Ettevõtte rahandus 3   240€

Eesti keeles

16ak/h

Kursuse ülesandeks on anda sissejuhatav ülevaade ettevõtte rahandusega seotud põhiteemadest: raha ajaväärtus, kapitalieelarvestamine, finantsaruannete analüüs, ettevõtte väärtuse hindamine, käibekapitali juhtimine ja ettevõtete juhtimine.
Teemad:
Raha ajaväärtus; kapitalieelarvestamine; ettevõtte finantsolukorra analüüs; võla- ja aktsiakapitali hind ning selle kujunemine, ettevõtte kaalutud keskmise kapitali hinna arvutamine; käibekapitali juhtimine ja dividendipoliitika; ettevõtete juhtimisprotsess ja agentuurikonfliktid.
Kursuse ajad selguvad detsembris/jaanuaris

     
Kevadsemester
2020
Startup Finance 3   270€

Inglise keeles

24ak/h

 

The objective of the course is to give an overview and general understanding of startup financing, funding options and sources, risks and challenges as well as long-term implications for the founders.

This course provides an overview of startup financing and the reality entrepreneurs face. It illustrates the concrete tools and challenges startups confront in their growth path and the ecosystem they operate.
How do you finance something that has a limited track record, no or very little revenues and a constant lack of resources?
The course walks you through funding choices and options as you would see them from a startup’s perspective when it's starting to look for funding.
We will evaluate different funding options, sources, consider deal terms, assess right funding partners, discover the value drivers for successful outcomes, dive into legal and business term jargon and scratch our heads with term sheets, shareholder agreements and other essential elements of a startup venture.
Kursuse ajad selguvad detsembris/jaanuaris

     

Kevadsemester

2020

Portfelli- ja alternatiivsete investeeringute juhtimine

Portfolio and Alternative Investments Management

6 Fabio Filipozzi 600€

Inglise keeles

32ak/h

This course puts the student in the shoes of the portfolio manager, who contemplates his investments not only as individual transactions but as part of a portfolio that takes into account the interaction of returns and risks, institutional goals and individual wealth management objectives. Further, the course describes the basic types of alternative investments, their valuation, their unique risks and opportunities, their relation to traditional investments and their contribution to risks and returns in the context of a diversified portfolio.
The student will learn the portfolio approach to investing, taking into account the different return objectives and risk constraints of the investor, both individual and institutional. The student will be able to select optimal portfolios given investors’ risk profiles and create value through asset allocation and active portfolio management, while using portfolio performance evaluation tools.
The course will further explain the process of developing an investment policy statement from the application of situational and psychological profiling of individual investors, and the effects that measures and sources of wealth and stage of life have on risk tolerance. Tax considerations will be studied in a global context from a generic standpoint that can be applied using underlying investment principles. 
Finally, the course discusses the following categories of alternative investments: private real estate, publicly traded real estate securities, private equity, hedge funds and commodities. A portfolio management perspective is taken, from both the points of view of the funds manager and the private or institutional investor in such funds.
The course is based fundamentally on the CFA Body of Knowledge at Level II, and introduces some elements from Level III.
Kursus eeldab eelnevat finantsainete läbimist või süvateadmisi antud valdkonnas.
Kursuse ajad selguvad detsembris/jaanuaris
  requires a deep interest and knowledge in finance  
Kevademester
2020
Juhtimisotsuste tegemine ja finantsid 6 John Paul Broussard 600€

Inglise keeles

32ak/h

Kursuse eesmärgiks on õppetada õppurei nägema ja analüüsima seost erinevate ettevõtte juhtimisel tehtavate otsuste ja nende finantsmõjude vahel.

Kursus koosneb loengutest ja kaasusanalüüsidest alljärgnevatel teemadel:
Finantsaruannete analüüs ja ettevõtte finantsseisu hindamine erinevate suhtarvude alusel. Finantsarvestus vs juhtimisarvestus. Ettevõtte tulevase maksujärgse kasumi ja rahavoogude prognoosimine. Finantsaruandluse kvaliteet, enimlevinud aruandlustrikid ja nende märkamine / korrigeerimine. Finantsaruannete korrigeerimine ettevõtete omavaheliseks võrdlemiseks. Reaaloptsioonid ja simulatsioonanalüüs. Palgasüsteemi ja tulemustasude seos töötajate tööpanusega.
Kursuse ajad selguvad detsembris/jaanuaris

     
Kevadsemester
2020
Strateegiline tulemuslikkuse juhtimine 
Strategic Performance Management
3   360€

Inglise keeles

16ak/h

The objective of the course is giving an overview of the essence, methods, approaches and practical possibilities of strategic performance management.

The main topics of the course are the approaches of strategic performance measurement, the role of strategic performance measurement in the process of strategic management and digitalization opportunities and their impact on strategic performance management. The course uses the case study method to practice the most widespread framework for strategic performance measurement in international practice – Balanced Scorecard - and equips the students with practical skills for strategic performance measurement.
Kursus eeldab eelnevat finantsainete läbimist või töökogemust antud valdkonnas.
Kursuse ajad selguvad detsembris/jaanuaris

     
Kevadsemester 2020 Käitumisökonoomika ja käitumuslik rahandus 3 Leonore Riitsalu
Hannu Kahra
300€
Inglise keeles
16ak/h

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade käitumisökonoomika ja käitumusliku rahanduse olemusest; õppida käitumuslikke tegureid (kõrvalekaldeid ja heuristikuid) märkama, hindama ning praktikas rakendamisel arvestama; mõistma nügimise ja valikute arhitektuuri kasutamise eetilisi piiranguid ning õppida kuidas need tegurid mõjutavad investeerimisotsuseid.

Kursusel käsitletakse järgnevaid teemasid:
- sissejuhatus käitumusökonoomikasse
- heuristikud ja kõrvalekalded
- nügimine ja valikute arhitektuur
- eetilised piirangud
- käitumisökonoomikas kasutatavad peamised uurimismeetodid
- dispositsioon
- riskide tajumine
- investeerimisportfellide koostamine
- esinduslikkus ja tuttavlikkus
- sotsiaalsed mõjud investeerimisel
- emotsioonid ja investeerimisotsused
- enesevalitsus ja otsustamine
Kursuse ajad selguvad detsembris/jaanuaris

     
Kevadsemester
2020
Audit ja maksundus
Audit and Tax
6   600€

Inglise keeles

32ak/h

This course will introduce students to the process of an assurance engagement, including the professional audit framework and regulation, planning the engagement, collection of audit evidence and reporting. It also includes the fundamental principles of taxation as well as their application to the activities of individuals and businesses.

Kirjeldus:

The course starts with the concepts and functions of audit and assurance with their conceptual frameworks both in internal and external audit processes. Audit engagement acceptance, risk assessment and audit planning are explained. Audit technique will be taught including internal control, audit tests and the role of IT systems in the audit process. The international audit standards will be explained and applied to the work on evidence gathered in order to meet the objectives of the audit engagement and leading into the final audit report. The tax segment of the course starts with the overall function and purpose of taxation in a modern economy and the principles and sources of revenue law and practice, tax return procedures and time limits, compliance checks and penalties for non-compliance. Students will learn how to compute tax liabilities, and apply tax planning techniques. Detailed taxation concepts will be explained regarding different sources of taxable income, income tax for individuals and corporations, inheritance tax and value added tax. The course focuses on taxation principles and procedures as they apply in Europe.
The course is based on the ACCA syllabuses for papers F8(AA) Audit and Assurance and F6 (TX) Taxation, taking a European wide approach.
Kursuse ajad selguvad detsembris/jaanuaris

     
Sügissemester
2020
Finantsarvestuse keskkursus 3 Aet Toots 285€

 

Kursuste detailsemad ajakavad siit >>>

 

Koolitus toimub klassiruumides, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, tahvel, nutitahvel jm). Kõik õpperuumid vastavad töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele. Õppijatel on ligipääs kõikidele õppekavades kirjeldatud ressurssidele, sh õppeinfosüsteemi, e-keskkonda Canvasesse. Samuti on õppuril ligipääs õppetööks vajalike andmebaaside kasutusõigus ning õigus EBSi raamatukogu- ning lugemisaali kasutamisele.

Küsi lisainfot kursuste kohta: avatudulikool@ebs.ee või telefonil 6651386
Üldise hinnakirja leiad siit >>>