Avatud ülikooli võõrkeelte kursused

Täiendkoolituse õppekavasuund: keel (023)
Täiendkooltuse õppekavarühm: Keeleõpe (0231)

Enamus kursuseid algavad septembri esimesel nädalal ning kestavad jõuludeni. Jätkukursused algavad veebruarist 2020.
 

ALGUS KURSUSE NIMETUS EAP ÕPPEJÕUD HIND

September-

Detsember

Sügissemestri kursused algavad enamasti septembri esimesel nädalal. Täpsemad kursuse kavad: kuupäevad, kellaajad selguvad juulis 2020      
Sügissemester
2020
Inglise ärikeele keskastme kursus I 3

Ülle Raid

Jaan Rand

Anne Lelumees
Anu Lehing

285€

40 ak/h

2x nädalas päevastel aegadel

 

 

 

Kursuse õpik ja töövihik tuleb osalejal endal tellida.

 

Soovijatel on võimalus osaleda jätkukursusel, mis toimub veebuarist maini 2021. Kasutusel on samad õppematerjalid

Kursuse eesmärk on tutvustada tudengitele tähtsamaid äriga seonduvaid termineid, võimaldades neil käsitleda kursuse raames läbitud teemasid enesekindlalt nii kõnes kui kirjas.

Antud ärialase inglise keele kursus on mõeldud keskharidusega õppueitele, kes on inglise keeles jõudnud keskastme tasemele (B1). Kursus koosneb erinevatest lugemis-, kuulamis-, kirjutamis- ja rääkimisülesannetest. Kursuse raames käsitletakse järgnevaid teemasid: tööle kandideerimine, töö ja töötasu, klienditeenindus, jaekaubandus, üleilmastumine ja rahvusvaheline kaubandus, tooted ja tootmine. Grammatikaharjutused hõlmavad järgnevaid teemasid: tegusõna ajavormid, võrdlusastmed, eessõnad, umbisikuline tegumood ja täiendlaused.
A, B, C grupp vastavalt osaleja tasemele. 
Osalemisel nõutav keeletase B.1 või 50 punkti riigieksamilt
Kursused algavad septembrist.
Täpsem ajakava ning programm avaldatakse suvel 2020.

Kui osaleja soovib õpiku ja töövihiku tellida EBSi kaudu esimeseks loengupäevaks, siis palume sellest registreerimisel teada anda.

     
Sügissemester
2020
Inglise ärikeele keskastme kursus I 3 Anne Lelumees
Anu Lehing
255€

 

 

 

30ak/h

1x nädalas, õhtustel aegadel

 

Kursuse õpik ja töövihik tuleb osalejal endal tellida.

Soovijatel on võimalus osaleda jätkukursusel, mis toimub veebuarist maini 2021. Jätkukursusel on kasutusel samad õppematerjalid

Kursuse eesmärk on tutvustada õppuritele tähtsamaid äriga seonduvaid termineid, võimaldades neil käsitleda kursuse raames läbitud teemasid enesekindlalt nii kõnes kui kirjas.
Antud ärialase inglise keele kursus on mõeldud tudengitele, kes on inglise keeles jõudnud keskastme tasemele (B1). Kursus koosneb erinevatest lugemis-, kuulamis-, kirjutamis- ja rääkimisülesannetest. Kursuse raames käsitletakse järgnevaid teemasid: tööle kandideerimine, töö ja töötasu, klienditeenindus, jaekaubandus, üleilmastumine ja rahvusvaheline kaubandus, tooted ja tootmine. Grammatikaharjutused hõlmavad järgnevaid teemasid: tegusõna ajavormid, võrdlusastmed, eessõnad, umbisikuline tegumood ja täiendlaused.
Kursusel on jätkukursus kevadsemestril  (veebruar-mai 2020)
Kursuse alustamise tase:  B1 või riigieksam sooritatud vähemalt 50 punktile.

Kursused algavad septembrist.
Täpsem ajakava ning programm avaldatakse suvel 2020

Kui osaleja soovib õpiku ja töövihiku tellida EBSi kaudu esimeseks loengupäevaks, siis palume sellest registreerimisel teada anda.

     
Sügissemester 
2020
Juhtimis- ja turundusalane inglise keel 3

Ülle Raid

Jaan Rand

Anne Lelumees
Anu Lehing

285€

40ak/h

2x nädalas

inglise keele baasil

 

Kursuse õpik tuleb osalejatel endal tellida.

 

Soovijatel on võimalus osaleda jätkukursusel,  (Finance and Accounting) mis toimub veebuarist maini 2021.
Jätkukursusel on kasutusel samad õppematerjalid

Antud ärialase inglise keele kursus on mõeldud õppuritele, kes on inglise keeles jõudnud keskastme tasemele (B2). Kursuse eesmärk on tutvustada tudengitele tähtsamaid äriga seonduvaid termineid, eriti juhtimise ja turunduse valdkonnas, võimaldades neil käsitleda kursuse raames läbitud teemasid enesekindlalt nii kõnes kui kirjas.

Kursus hõlmab erinevaid rääkimisharjutusi (arutlused, dialoogid, rollimängud jne.) ja kuulamisülesandeid, mis võimaldavad tudengitel aktiivselt arendada oma suhtlusoskust inglise keeles. Kursuse läbiviimiseks kasutatakse lisaks põhiõpikule ka hulgaliselt lisamaterjale (artiklid ajalehtedest, ajakirjadest ja teistest õpikutest). Kursuse raames käsitletakse järgnevaid teemasid: juhtimine ja kultuurilised erinevused, firma struktuur, motivatsioon, värbamine, tooted ja brändid, turundus, reklaam ja müügiedendus.
A, B, C, D -taseme grupid. Erinevad õppejõud. Tunnid algavad septembri esimesel nädalal.
Kursuse alustamise tase:  B2 või riigieksam sooritatud vähemalt 70 punktile.
Kursused algavad septembrist.
Täpsem ajakava ning programm avaldatakse suvel 2020

     
Sügissemester
2020
Hispaania keele algkursus 3 Tiia Reimal 285€

60ak/h klassiruumis

2x nädalas

 

inglise keele baasil

 

Kursuse eesmärgiks on tagada hispaania keeles algastme keelelävi, mis võimaldab mõista ja kasutada lihtsakoelisi keelestruktuure igapäevastes suhtlustoimingutes.
Saavutatav tase Euroopa keeleõppe raamdokumendi alusel: A1

 

Kursuse käigus omandavad üliõpilased ca 800 aktiivset keelendit, mis on eelduseks algtasemel (A1) aktiivse keelekasutuse väljakujundamisel. Läbivõetav baasgrammatika toetab sõnavara kinnistamist ning tagab infovahetuse ka algelisel kirjalikul suhtlustasandil. Treenitakse keelekasutusoskust isikliku elu valdkonnas sh leiavad laiemat käsitlemist järgmised teemad: isikuandmed, välimuse kirjeldus; maja, kodu ja ümbruskond; igapäevaelutoimingud; töö ja elukutsed; teejuhatamine ja transpordivahendid, ostlemine; Kõiki loetletud teemasid käsitletakse hispaania kultuuri taustal.
Kursus toimub teisipäeviti kl 14.00-15.30 ja reedeti 10.15-11.45 ning algab 1. septembrist
Kursus täitub kiiresti, soovitame registreeruda hiljemalt augustis. 
Kursusel on olemas ka jätkukursus  veebruarist maini, mil on kasutusel samad õppematerjalid

 

     
Sügissemester
2020
Hispaania keele kesktaseme kursus 3 Tiia Reimal 285€

 

60ak/h klassiruumis
 

2x nädalas

inglise keele baasil

 

Kursuse eesmärgiks on tagada hispaania keeles isikliku ja avaliku elu valdkondades iseseisev keeleoskuse tase (A2.2/B1.1), mis võimaldab iseseisvalt ja ladusalt kasutada keelestruktuure eesmärgipärastes suhtlustoimingutes.
Saavutatav tase Euroopa keeleõppe raamdokumendi alusel: B1.1

Kursus on järg alg- ja põhitaseme kursusele, mille käigus täieneb sõnavarapädevus ca 600 aktiivse keelendi võrra. Grammatikas võetakse vaatluse alla hispaania keele grammatilise süsteemi toimimine ning selgitatakse grammatiliste funktsioonide ja vormide vahelist seost. Treenitakse keelekasutusoskust järgmiste teemade raames: meedia, kommunikatsioon; ajaloolised sündmused, kultuuritraditsioonid, peod; sotsiaalsed ja partnersuhted; noorte maailm ja kõnekeel; isiklik kirjavahetus; töökohataotlus ja CV; Internet. Hispaania kunst ja kirjandus. Hispaania haridussüsteem.
Kursus toimub teisipäeviti kl 10.15-11.45 ja reedeti, kl 12.00-13.30 ning algab 1. septembrist
Kursusel on olemas ka jätkukursus veebruarist maini, mil on kasutusel samad õppematerjalid

     
Sügissemester
2020
Vene keele algkursus 3 Innes Volkova 285€

 

 

2x nädalas

Kursuse eesmärgiks on tagada vene keeles algastme keelelävi (A1), mis võimaldab mõista ja kasutada lihtsakoelisi keelestruktuure igapäevastes suhtlustoimingutes.
Saavutatav tase Euroopa keeleõppe raamdokumendi alusel: A1

Kursuse käigus omandavad üliõpilased ca 800 aktiivset keelendit, mis on eelduseks algtasemel (A1) aktiivse keelekasutuse väljakujundamisel. Läbivõetav baasgrammatika toetab sõnavara kinnistamist ning tagab infovahetuse ka algelisel kirjalikul suhtlustasandil. Treenitakse keelekasutusoskust isikliku elu valdkonnas, sh leiavad laiemat käsitlemist järgmised teemad: tervitamine, isikuandmed, enda tutvustamine; perekond, elukutsed, riigid ja rahvused; linn, maja, kodu ja ümbruskond; ilm, kalender, kellaaeg, igapäevaelutoimingud, töö ja elukutsed. Kõiki loetletud teemasid käsitletakse vene kultuurikonteksti taustal.
Kursusel on kaks gruppi A ja B ning mõlemal algavad tunnid septembri I nädalal
Kursus toimub teisipäeviti kl 14.00-15.30 ja reedeti 10.15-11.45 ning algab 1. septembrist, paraleelgrupi ajad sõltuvad esimese grupi täituvusest.
Kursusel on olemas ka jätkukursus veebruarist maini.

     
Sügissemester
2020
Vene keele kesktaseme kursus 3 Innes Volkova 285€

 

 

2x nädalas

Kursuse eesmärgiks on tagada vene keeles isikliku ja avaliku elu valdkondades iseseisev keeleoskuse tase (A2.2/B1.1), mis võimaldab iseseisvalt ja aktiivselt kasutada keerukaid keelestruktuure eesmärgipärastes suhtlustoimingutes.
Saavutatav tase Euroopa keeleõppe raamdokumendi alusel: B1.1

Kursus on järg vene keele põhitaseme kursusele. Kursuse käigus täieneb sõnavarapädevus ca 600 aktiivse keelendi võrra. Grammatikas võetakse vaatluse alla vene keele grammatilise süsteemi toimimine ning selgitatakse grammatiliste funktsioonide ja vormide vahelist seost. Treenitakse keelekasutusoskust järgmiste teemade raames: abipalumine, enese iseloomustamine; restoranis tellimine; vestlemine võõra inimesega, kohtumised; käitumine hädaolukordades; telefonivestlused, teenindusasutused, infopäringud, broneerimine; tervislik seisund; riietus ja välimus.
Kursus toimub teisipäeviti kl 10.15-11.45 ja reedeti kl 8.30-10.00 ning algab 1. septembrist
Kursusel on olemas ka jätkukursus veebruarist maini.

     
Kevadsemester
2021
Inglise ärikeele keskastme kursus II 3

Ülle Raid

Jaan Rand

Anne Lelumees
Anu Lehing

285€

60 ak/h

2x nädalas päevastel aegadel

 

 

Kursuse õpik ja töövihik tuleb osalejal endal tellida või saab osta EBSis kohapeal.

Antud kursus on jätk kursusele Inglise ärikeele keskastme kursus I ja hõlmab erinevaid lugemis-, kuulamis-, kirjutamis- ja rääkimisülesandeid. Kursuse raames käsitletakse järgnevaid teemasid: kultuurilised erinevused, personalitöö, rahvusvaheline kaubandus, eetika, juhtimine ja konkurents. Grammatikaharjutused hõlmavad järgnevaid teemasid: modaalverbid, gerundium ja infinitiiv, tingimuslaused, täiendlaused ja umbisikuline tegumood.

A, B, C, D grupp vastavalt osaleja tasemele. 

Kursusel käsitletakse teemasid nr 7- 12 õpikust: Cotton, D., Falvey, D., Kent, S. Market Leader Intermediate. Business English Course Book. 3rd ed. Pearson Education 2010. ja töövihikust, mis tuleb osalejatel osta eraldi.
Kursuse alustamise minimaalne tase:  B1.1 või riigieksam sooritatud vähemalt 50 punktile.
Ajakavad ja kursuse täpne programm avaldatakse siin detsembris 2020

     
Kevadsemester
2021
Inglise ärikeele keskastme kursus II 3 Inga Kaha
Ülle Raid
285€

30ak/h

1x nädalas, õhtustel aegadel

 

Kursuse õpik ja töövihik tuleb osalejal endal tellida või saab osta ka EBSist kohapealt

Antud kursus on jätk kursusele
Inglise ärikeele keele keskastme kursus I ja hõlmab erinevaid lugemis-, kuulamis-, kirjutamis- ja rääkimisülesandeid. Kursuse raames käsitletakse järgnevaid teemasid: turundus, finantsid, organisatsiooni struktuur, majandusarvestus, majanduslikud näitajad ja ettevõtte asutamine. Grammatikaharjutused hõlmavad järgnevaid teemasid: loendatavad ja loendamatud nimisõnad, hulgaasesõnad, tingimuslaused, kaudne kõneviis ja modaalverbid.
Kursusel käsitletakse teemasid nr 7- 12 õpikust: Cotton, D., Falvey, D., Kent, S. Market Leader Intermediate. Business English Course Book. 3rd ed. Pearson Education 2010. ja töövihikust, mis tuleb osalejatel osta eraldi.
Kursuse alustamise minimaalne tase:  B1.1 või riigieksam sooritatud vähemalt 50 punktile.
Ajakavad ja kursuse täpne programm avaldatakse siin detsembris 2020

     
Kevadsemester
2021
Hispaania keele põhitaseme kursus 3 Tiia Reimal 285€
60ak/h 
klassiruumis
Kursuse eesmärk on tagada hispaania keeles esmane keeleoskuse tase  (A1.2/A2.1), mis võimaldab mõista ja kasutada elementaarseid keelestruktuure isikliku ja avaliku elu valdkondades.
Saavutatav tase Euroopa keeleõppe raamdokumendi alusel: A2.1

Kursus on järg algkursusele, mille käigus rikastub õppija keelevara ca 800 aktiivse keelendiga, mis on eelduseks esmase aktiivse keelekasutustaseme (A1.2/A2.1) saavutamiseks. Kursusel täieneb ka grammatika põhivara, mis on vajalik väljendusvõime tagamiseks üldkommunikatiivsel tasandil. Käsitlemist leiavad järgmised teemad: kalender, aastaajad, kliima; reisimine ja orienteerumine võõras linnas; sport, vaba aeg, hobid; töö- ja argielu; tervis, toit ja arstikülastus, erinevad rahvused ja kultuur, Hispaania ja Ladina-Ameerika kultuurilised erinevused.
Kursuse alustamise tase:  A1.1 või läbitud hispaania keele algtaseme kursus.
Osalejalt eeldatakse algteadmisi hispaania keelest.

Ajakavad ja kursuse täpne programm avaldatakse siin detsembris 2020
     
Kevadsemester
2021
Finants- ja majandusarvestusalane inglise keel 3 Anne Lelumees
Anu Lehing
Ülle Raid
285€

40ak/h

2x nädalas perioodil veebruar kuni mai

Kursus on mõeldud õppuritele, kes on inglise keeles jõudnud keskastme tasemele (B2). Kursuse eesmärk on laiendada tudengite sõnavara, eriti rahanduse ja majandusarvestuse valdkonnas ning arendada nende rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskusi.

 

Kursus hõlmab erinevaid rääkimisharjutusi (arutlused, simulatsioonid, rollimängud jne.) ja kuulamisülesandeid, mis võimaldavad tudengitel aktiivselt arendada oma erialase inglise keele oskust. Kursuse läbiviimiseks kasutatakse lisaks põhiõpikule ka hulgaliselt lisamaterjale (artiklid ajalehtedest, ajakirjadest ja teistest õpikutest). Kursuse raames käsitletakse järgnevaid teemasid: majandusarvestus ja finantsaruanded, pangandus, väärtpaberid ja finantsturud, riskikapital ja ettevõtlus, konkurents ja turu struktuur, ülevõtmised ja ühinemised.
A, B, C, D -taseme grupid. Erinevad õppejõud. Tunnid algavad veebruari esimesel nädalal.
Kursusel käsitletakse teemasid nr 14- 21 õpikust 
MacKenzie, I. English for Business Studies: A Course for Business Studies and Economics Students.3rd ed. Cambridge University Press. 2010
mis tuleb osalejatel osta eraldi. EBS müüb õpikut osalejatele ka kohapeal.
Kursuse alustamise minimaalne tase:  B1.2 või riigieksam sooritatud vähemalt 50 punktile.
A, B, C, D- grupid vastavalt osaleja tasemele. Ajakavad leiad siit ning kursuse programmi siit

Kursused algavad 3. veebruarist ning kestavad mai keskpaigani

     
         

Õppemaksu sees on tunnis jagatavad materjalid ja e-materjalid, õpik ja/või töövihik tuleb osalejal endal osta.

Sügissemestri kursuste toimumise ajad selguvad juulis 2020. Kõik sügise kursused algavad septembris.

Küsi lisainfot kursuste kohta: avatudulikool@ebs.ee või telefonil 6651386
Täiendkoolituse eeskiri >>>