Avatud ülikooli õiguse ja avaliku halduse kursused

Täiendkoolituse õppesuund: ärindus ja halduse õppesuund, õiguse õppesuund
Täiendkooltuse õppekavarühmad: juhtimine ja haldus, õigus

 

ALGUS KURSUSE NIMETUS EAP ÕPPEJÕUD HIND
Sügissemester
2019
Äriõigus 6

Urmas Arumäe 

 

540€

Eesti keeles

30a/h õhtuti

 

või

Inglise keeles

60ak/h 

päevastel aegadel

 

Kursuse eesmärgiks on anda üldteadmised ettevõtluse õiguslikust keskkonnast, äriühingu õigusest ja sellega seotud era- ja avaliku õiguse teemadest. 

Kursuse raames käsitletakse äriõiguse olemust ning antakse üldine ülevaade ettevõtlust reguleerivatest põhilistest õigusallikatest. 
Tsiviilseadustiku üldosa seaduse alusel käsitletakse isikuid, esemeid ja tehinguid ettevõtluses ning tsiviilõiguste teostamise üldküsimusi. 
Äriseadustiku alusel käsitletakse erinevaid äriühingute liike ja ettevõtja vastutust. 
Samuti leiavad käsitlemist asjaõigusseaduses ja võlaõigusseaduses toodud ettevõtluse õigusliku keskkonna reguleerimise üldteemad.
Käsitletakse ka ettevõtlusega seotud küsimusi perekonna- ja pärimisõiguses, konkurentsi- ja tarbijakaitse seadustes, suhetes riigi- ja kohaliku omavalitsusega ja protsessiõigust.
Kursus I (eesti k, õhtuti, lektor Arumäe)

Kursus II (ing. kl, päeval

     
Sügissemester
2019
Rahvusvaheline äriõigus 6 Andres Tupits, Liina Naaber-Kivisoo
Karli Kütt
570€

Inglise keeles

32ak/h

Äriõiguse erikursuse eesmärk on anda süvendatud teadmised äriõigusest, ühendades piiriülese kaubandusega seonduvad teemad Äriseadustiku eriosas sätestatud ja sellega seotud ettevõtluse õigusliku korraldamise küsimustega ning juhtide vastutuse üldistest alustest.
Kursuse raames käsitletatakse Euroopa Liidu õigusest tulenevaid piiriülese kaubanduse küsimusi, sealhulgas müügilepingute sõlmimise ja täitmisega seonduvaid probleeme, transpordi ja tolliküsimusi, piiriüleseid makseid ning riskide haldamist, konkuretsiõiguse küsimusi, ettevõtte asutamist välisriigis ning välismaiseid kohtuvaidlusi.
Kursus eeldab varasemaid teadmisi äriõigusest.
Kursus toimub nelkapäeviti, reedeti, laupäeviti perioodil 24. august kuni 7. detsember 2019

     
  Registreeru või küsi infot      
Kevadsemester
2019
Ühinguõiguse ja M&A tehingute anatoomia praktikum  3 Ramon Rask ja külalised 270
Inglise keeles Kursusel ei ole kohustuslikke eeldusaineid, küll aga on kursusel osaleja aktiivse ja tõhusa osavõtu tagamiseks soovituslik, et kursusel osaleja omaks järgmisi baasteadmisi (veelgi parem kui praktilist kokkupuudet) järgmiste valdkondadega: 
- õigusliku reguleerimise üldised põhimõtted, üldmõisted;
- ühinguõigus ja tsiviilõiguse üldised alused;
- ettevõtte majandus ja kitsamas plaanis ettevõtte rahavoogude planeerimine, äriplaani tegemine.

Aine on koostanud advokaatide poolt, kelle igapäeva tööks on nõustada kliente selles, kuidas ühingu elutsükli erinevates etappides teha õigeid otsuseid selleks, et tagada ühingule majanduslik edu. Aine struktuur on üles ehitatud ühingu elutsüklile, alustades startivast ühingust ja lõpetades majandustegevust lõpetava ühinguga. Igas etapis käsitletakse selle etapiga seotud peamisi väljakutseid, mida ettevõtjad peavad edu saavutamiseks ületama ja räägitakse võimalikest lahendustest. Läbivalt on igas etapis fookuses ühingu juhtimise, osanike suhete ja ühingu rahavooga seotud küsimused ning eelnevast tulenevalt sellised õiguslikud „tööriistad“ nagu osanike leping (SHA), müügiprotsess – ja dokumentatsioon (NDA, LOI, DD, SPA), finantseerimislepingud (eri liiki laenulepingud, võlakirjad, märkimisleping jms). Nii nagu igal protsessil on algus ja lõpp, ei saa ka mööda minna ühingu maksejõuetuse ja sealt tõusetuvate võimalike nõuete temaatikast.
Kursus toimub viiel järjestikusel neljapäeval, kl 9.30-11.45 ning algab 14. märtsil

     
Kevadsemester
2019
Tarbijaõiguslikud aspektid äritegevuses 3 Madis Kallion 270€
Eesti keeles Tarbijaõiguslikud aspektid äritegevuses on õigusõpetuse erikursus, mille eesmärgiks on anda süvateadmised avalik-õiguslikest piirangutest kaubanduse, teeninduse, toiduainetööstuse, reklaami, turunduse jm äritegevuse ja tarbijamüügiga seotud valdkondades. 
Õppeaines käsitletakse kaubanduse, teeninduse, toiduainetööstuse, turismi, reklaami, turunduse jt äritegevuse valdkondade neid regulatsioone, mis on kehtestatud piirangutena avaliku huvi, keskkonnahoiu, tarbija kui õigussuhte nõrgema poole kaitse jm eesmärkide saavutamiseks. Kursuses on piisav osa planeeritud vastava õiguskeskkonna rakenduspraktika toimimise tutvustamisele läbi kohtupraktika ja riigi järelevalvetegevuse. Lisaks õigusaktidele annab kursus ülevaate vastava valdkonna tavadest ja erinevatest ettevõtjatele suunatud juhendmaterjalidest. 
Kursus toimub: 01.04; 08.04; 15.04; 29.04; 06.05, 13.05; kl 17:30-19:00; 20.05 kl 17:30-20:45
     
  RegistreeruKursuse programm      
Kevadsemester
2019
Maksunduse alused 3 Velda Buldas 270€
Eesti keeles

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade Eesti maksusüsteemist, kujundada üliõpilastes oskus tunda otseseid ja kaudseid makse ning nende rakendamise põhimõtteid.

Peamised teemad: 
Antakse ülevaade maksukorralduse seadusest ja erinevatest maksuseadustest (tulumaks, käibemaks, sotsiaalsed maksud ja maksed, raskeveokimaks, maamaks, aktsiisid, kohalikud maksud).
Kursus toimub esmaspäeviti, kl 17.30-20.45 ja algab 18.veebruaril.

     
Veeburar- Mai
2020
Enamus kevadsemestri kursusi algavad veebruari esimesel nädalal. Üksikud tsükliõppe kursused võivad alata ka 15. jaanuaril
Täpsemad kursuste nädalapäevad ning kellajad selguvad detsembris 2019
     
Kevadsemester
2020
Õiguse entsüklopeedia 3 Madis Kallion 270€
Eesti keeles

Õiguse entsüklopeedia kui õigusõpetuse sissejuhatava kursuse eesmärgiks on anda süsteemne ülevaade õiguse ja õiguskorra olemuse, selle funktsioonide, õiguse allikate, õigusnormi ja õigussuhte teoreetilistest alustest ning kehtivast õiguse süsteemist

Kursuses käsitletakse õiguse kujunemise ja õigussüsteemi toimimise keskseid probleeme, era- ja avaliku õiguse süsteemi ning rahvusvahelise ja siseriikliku õiguse vahekorda. 

     
Sügissemester
2019
Avalik haldus 3 Urmas Arumäe   

Eesti keeles

Tulevastele ärijuhtidele ja ettevõtjatele koostatud avaliku halduse õppeaine eesmärgiks on anda üliõpilasetele ülevaade ühiskonna kui süsteemi tasakaalustatud suhetekorraldusest, riigi kui avaliku võimu organisatsiooni funktsioonidest, riigi põhiseaduslikust valitsemisvormist, põhiseaduslike institutsioonide ja halduskandjate pädevusest ja nende poolt teostatavatest haldustoimingutest.

Kursuse käigus antakse süsteemne ülevaade valitsemisvormi toimimisest, põhiseaduslike institutsioonide õiguslikust suhetekorraldusest, halduskandjate moodustamisest ja pädevusest avaliku halduse kui täidesaatva võimu teostamisel. 
Eraldi teemadena leiavad käsitlemist haldustoimingute, haldussunni ja riigivastutuse küsimused, kuna nendes valdkondades on kokkupuude äriorganisatsioonidel täidesaatva võimuga kõige suurem. Arvestades ühiskonna arengutrende on programmis iseseisva teemana avaliku ja erasektori koostöö küsimused.

     
Sügissemester
2019
Tööõigus 3 Madis Kallion  
Eesti keeles

Kursuse eesmärgiks on anda süvateadmised töösuhete õiguslikust keskkonnast, tööõigusest ja selle puutumusest võlaõigusega.

Kursusel käsitletakse tööõiguse olemust ning antakse ülevaade töösuhteid reguleerivatest põhilistest õigusallikatest. Kursuse raames antakse ülevaade tööõiguse reformist, enam tähelepanu pööratakse töölepingu seadusele kui vastava õigusharu põhiõigusaktile. Töölepingu seaduse alusel käsitletakse töölepngu sõlmimist, muutmist, üleminekut ja lõppemist, samuti poolte kohustusi ja vastust, töö-ja puhkeaja, puhkuse, töötasu ja hüvitiste regulatsioone. Käsitlemist leiavad töötervishoiu ja tööohutuse seadusega kehtestatud nõuded töökeskkonnale. Samuti käsitletakse töövaidluste lahendamisega seotud küsimusi ja järelevalve aluseid ning korraldust tööseaduste täitmise üle. 

     
Sügissemester
2019
Juhatuse liikme õiguslik seisund 1,5 Madis Kallion  
Eesti keeles

Juhatuse liikme õiguslik seisund on õigusõpetuse erikursus, mille eesmärgiks on anda süvateadmised juhatuse liikme kui professionaalse mänedžeri õiguslikust staatusest, tema õigustest, kohustusest, vastutusest jm õigusküsimustest.
Kursusel käsitletakse juriidilise isiku juhatuse liikme õigusliku staatuse erisusi võrreldes töötajaga. Eraldi teemadena on käsitletud juhatuse liikme volituste algus ja lõppemine, tema õigused ja kohustused, juriidilise vastutuse eri liigid ( tsiviilõiguslik, lepinguõiguslik, karistusõiguslik, maksuõiguslik jm vastutus). Kursuses on piisav osa planeeritud vastava õiguskeskkonna kohtupraktika analüüsile. Lisaks õigusaktidele annab kursus praktilise lahendusena juhatuse liikme lepingu võimalikud koostisosad: toimub rühmatööna juhatuse liikme näidislepingu kompleksanalüüs. Sellel lisanduvad praktilised soovitused lepingu õigusliku sisustamise osas.
 

     
         
         

 

Kursuste detailsemad ajakavad siit >>>
Sügissemestri loengute ajad selguvad hiljemalt juulis 2019.

3 EAP kursuse hind bakalaureuse taseme kursustel on 270 €, magistritaseme kursustel 285€
6 EAP kursuse hind bakalaureuse taseme kursustel on 540 €, magistritaseme kursustel 570€

Kõik täiendkoolituse kursused viiakse läbi koos üliõpilastega, akrediteeritud õppekavadel, ärinduse ja halduse õppesuunal, sotsiaalteaduste õppekavagrupis.