Avatud ülikooli õiguse ja avaliku halduse kursused

Täiendkoolituse õppesuund: ärindus ja halduse õppesuund, õiguse õppesuund
Täiendkooltuse õppekavarühmad: juhtimine ja haldus (0431), õigus (0421)

 

ALGUS KURSUSE NIMETUS EAP ÕPPEJÕUD HIND
Kevadsemester
2020
Õiguse entsüklopeedia 3 Madis Kallion 240€ või
270€

Eesti keeles

16ak/h

30ak/h

 

 

Õiguse entsüklopeedia kui õigusõpetuse sissejuhatava kursuse eesmärgiks on anda süsteemne ülevaade õiguse ja õiguskorra olemuse, selle funktsioonide, õiguse allikate, õigusnormi ja õigussuhte teoreetilistest alustest ning kehtivast õiguse süsteemist

Kursuses käsitletakse õiguse kujunemise ja õigussüsteemi toimimise keskseid probleeme, era- ja avaliku õiguse süsteemi ning rahvusvahelise ja siseriikliku õiguse vahekorda. 
Kursus I (30ak/h) toimub esmasppäeviti, kl 12.00-13.30 ning algab 3. veebruaril
Kursus II (16ak/h)

     
Kevadsemester
2020
Tööõigus 3 Madis Kallion 240€

Eesti keeles

16ak/h

Kursuse eesmärgiks on anda süvateadmised töösuhete õiguslikust keskkonnast, tööõigusest ja selle puutumusest võlaõigusega.

Kursusel käsitletakse tööõiguse olemust ning antakse ülevaade töösuhteid reguleerivatest põhilistest õigusallikatest. Kursuse raames antakse ülevaade tööõiguse reformist, enam tähelepanu pööratakse töölepingu seadusele kui vastava õigusharu põhiõigusaktile. Töölepingu seaduse alusel käsitletakse töölepngu sõlmimist, muutmist, üleminekut ja lõppemist, samuti poolte kohustusi ja vastust, töö-ja puhkeaja, puhkuse, töötasu ja hüvitiste regulatsioone. Käsitlemist leiavad töötervishoiu ja tööohutuse seadusega kehtestatud nõuded töökeskkonnale. Samuti käsitletakse töövaidluste lahendamisega seotud küsimusi ja järelevalve aluseid ning korraldust tööseaduste täitmise üle.
Kursus toimub teisipäeviti, kl 19.15-20.45 ning algab 4. veebruaril

     
Kevadsemester 2020
 
Äriõigus 6 Urmas Arumäe 480€

Eesti keeles

30ak/

Kursuse eesmärgiks on anda üldteadmised ettevõtluse õiguslikust keskkonnast, äriühingu õigusest ja sellega seotud era- ja avaliku õiguse teemadest.
Osalejalt eeldatakse baasteadmisi õigussüsteemist. 

Kursuse raames käsitletakse äriõiguse olemust ning antakse üldine ülevaade ettevõtlust reguleerivatest põhilistest õigusallikatest.
Tsiviilseadustiku üldosa seaduse alusel käsitletakse isikuid, esemeid ja tehinguid ettevõtluses ning tsiviilõiguste teostamise üldküsimusi.
Äriseadustiku alusel käsitletakse erinevaid äriühingute liike ja ettevõtja vastutust.
Samuti leiavad käsitlemist asjaõigusseaduses ja võlaõigusseaduses toodud ettevõtluse õigusliku keskkonna reguleerimise üldteemad.
Käsitletakse ka ettevõtlusega seotud küsimusi perekonna- ja pärimisõiguses, konkurentsi- ja tarbijakaitse seadustes, suhetes riigi- ja kohaliku omavalitsusega ja protsessiõigust.
Kursus toimub kolmapäeviti, kl 17.30-20.45 ning algab 5. veebruaril

     
September- Detsember
2020
Enamus kevadsemestri kursusi algavad septembri esimesel nädalal. Üksikud tsükliõppe kursused võivad alata ka augusti keskel
Täpsemad kursuste nädalapäevad ning kellajad selguvad juulis 2020
     
Sügissemester
2020
Äriõigus 6    

Eesti keeles

30a/h 

 

või

Inglise keeles

60ak/h 

Kursuse eesmärgiks on anda üldteadmised ettevõtluse õiguslikust keskkonnast, äriühingu õigusest ja sellega seotud era- ja avaliku õiguse teemadest. 

Kursuse raames käsitletakse äriõiguse olemust ning antakse üldine ülevaade ettevõtlust reguleerivatest põhilistest õigusallikatest. 
Tsiviilseadustiku üldosa seaduse alusel käsitletakse isikuid, esemeid ja tehinguid ettevõtluses ning tsiviilõiguste teostamise üldküsimusi. 
Äriseadustiku alusel käsitletakse erinevaid äriühingute liike ja ettevõtja vastutust. 
Samuti leiavad käsitlemist asjaõigusseaduses ja võlaõigusseaduses toodud ettevõtluse õigusliku keskkonna reguleerimise üldteemad.
Käsitletakse ka ettevõtlusega seotud küsimusi perekonna- ja pärimisõiguses, konkurentsi- ja tarbijakaitse seadustes, suhetes riigi- ja kohaliku omavalitsusega ja protsessiõigust.

     
Sügissemester
2020
Juhatuse liikme õiguslik seisund 1,5    
Sügissemester
2020
Rahvusvaheline äriõigus 6    

Inglise keeles

32ak/h

Äriõiguse erikursuse eesmärk on anda süvendatud teadmised äriõigusest, ühendades piiriülese kaubandusega seonduvad teemad Äriseadustiku eriosas sätestatud ja sellega seotud ettevõtluse õigusliku korraldamise küsimustega ning juhtide vastutuse üldistest alustest.
Kursuse raames käsitletatakse Euroopa Liidu õigusest tulenevaid piiriülese kaubanduse küsimusi, sealhulgas müügilepingute sõlmimise ja täitmisega seonduvaid probleeme, transpordi ja tolliküsimusi, piiriüleseid makseid ning riskide haldamist, konkuretsiõiguse küsimusi, ettevõtte asutamist välisriigis ning välismaiseid kohtuvaidlusi.
Kursus eeldab varasemaid teadmisi äriõigusest.
Kursuse täpsem programm ja ajakava selgub juulis 2020

 

     

 

Kursuste detailsemad ajakavad siit
Küsi lisainfot kursuste kohta: avatudulikool@ebs.ee või telefonil 6651386

Üldise hinnakirja leiad siit
Avatud ülikooli täiendkoolituse eeskirja leiab siit
 

Kõik täiendkoolituse kursused viiakse läbi koos üliõpilastega, Estonian Business Schooli akrediteeritud õppekavadel, ärinduse ja halduse õppesuunal, sotsiaalteaduste õppekavagrupis.