Avatud ülikooli õiguse ja avaliku halduse kursused

Täiendkoolituse õppesuund: ärindus ja halduse õppesuund, õiguse õppesuund
Täiendkooltuse õppekavarühmad: juhtimine ja haldus (0431), õigus (0421)

 

ALGUS KURSUSE NIMETUS EAP ÕPPEJÕUD HIND
Sügissemester
2019
Äriõigus 6

Urmas Arumäe (est)

Luis Felipe Mohando (eng)

480€ või 540€

Eesti keeles

30a/h 

 

või

Inglise keeles

60ak/h 

 

 

Kursuse eesmärgiks on anda üldteadmised ettevõtluse õiguslikust keskkonnast, äriühingu õigusest ja sellega seotud era- ja avaliku õiguse teemadest. 

Kursuse raames käsitletakse äriõiguse olemust ning antakse üldine ülevaade ettevõtlust reguleerivatest põhilistest õigusallikatest. 
Tsiviilseadustiku üldosa seaduse alusel käsitletakse isikuid, esemeid ja tehinguid ettevõtluses ning tsiviilõiguste teostamise üldküsimusi. 
Äriseadustiku alusel käsitletakse erinevaid äriühingute liike ja ettevõtja vastutust. 
Samuti leiavad käsitlemist asjaõigusseaduses ja võlaõigusseaduses toodud ettevõtluse õigusliku keskkonna reguleerimise üldteemad.
Käsitletakse ka ettevõtlusega seotud küsimusi perekonna- ja pärimisõiguses, konkurentsi- ja tarbijakaitse seadustes, suhetes riigi- ja kohaliku omavalitsusega ja protsessiõigust.
Kursused on alanud

     
Sügissemester
2019
Rahvusvaheline äriõigus 6 Andres Tupits, Liina Naaber-Kivisoo
Karli Kütt
600€

Inglise keeles

32ak/h

Äriõiguse erikursuse eesmärk on anda süvendatud teadmised äriõigusest, ühendades piiriülese kaubandusega seonduvad teemad Äriseadustiku eriosas sätestatud ja sellega seotud ettevõtluse õigusliku korraldamise küsimustega ning juhtide vastutuse üldistest alustest.
Kursuse raames käsitletatakse Euroopa Liidu õigusest tulenevaid piiriülese kaubanduse küsimusi, sealhulgas müügilepingute sõlmimise ja täitmisega seonduvaid probleeme, transpordi ja tolliküsimusi, piiriüleseid makseid ning riskide haldamist, konkuretsiõiguse küsimusi, ettevõtte asutamist välisriigis ning välismaiseid kohtuvaidlusi.
Kursus eeldab varasemaid teadmisi äriõigusest.

Kursus on alanud!

     
  Kursuse programm      
Sügissemester
2019
Juhatuse liikme õiguslik seisund 1,5 Madis Kallion 120€

Eesti keeles

12ak/h
 

Juhatuse liikme õiguslik seisund on õigusõpetuse erikursus, mille eesmärgiks on anda süvateadmised juhatuse liikme kui professionaalse mänedžeri õiguslikust staatusest, tema õigustest, kohustusest, vastutusest jm õigusküsimustest.
Kursusel käsitletakse juriidilise isiku juhatuse liikme õigusliku staatuse erisusi võrreldes töötajaga. Eraldi teemadena on käsitletud juhatuse liikme volituste algus ja lõppemine, tema õigused ja kohustused, juriidilise vastutuse eri liigid ( tsiviilõiguslik, lepinguõiguslik, karistusõiguslik, maksuõiguslik jm vastutus). Kursuses on piisav osa planeeritud vastava õiguskeskkonna kohtupraktika analüüsile. Lisaks õigusaktidele annab kursus praktilise lahendusena juhatuse liikme lepingu võimalikud koostisosad: toimub rühmatööna juhatuse liikme näidislepingu kompleksanalüüs. Sellel lisanduvad praktilised soovitused lepingu õigusliku sisustamise osas.
Kursus on alanud
     
Veebruar- Mai
2020
Enamus kevadsemestri kursusi algavad veebruari esimesel nädalal. Üksikud tsükliõppe kursused võivad alata ka 15. jaanuaril
Täpsemad kursuste nädalapäevad ning kellajad selguvad 20.detsembriks 2019
     
Kevadsemester
2020
Õiguse entsüklopeedia 3 Madis Kallion
Aleksander Popov
240€ või
270€

Eesti keeles

16ak/h

30ak/h

 

Inglise keeles

30ak/h

Õiguse entsüklopeedia kui õigusõpetuse sissejuhatava kursuse eesmärgiks on anda süsteemne ülevaade õiguse ja õiguskorra olemuse, selle funktsioonide, õiguse allikate, õigusnormi ja õigussuhte teoreetilistest alustest ning kehtivast õiguse süsteemist

Kursuses käsitletakse õiguse kujunemise ja õigussüsteemi toimimise keskseid probleeme, era- ja avaliku õiguse süsteemi ning rahvusvahelise ja siseriikliku õiguse vahekorda. 
Täpsem info ja kursuse ajad jaanuaris 2020.

     
Kevadsemester
2020
Tööõigus 3 Madis Kallion 240€

Eesti keeles

16ak/h

Kursuse eesmärgiks on anda süvateadmised töösuhete õiguslikust keskkonnast, tööõigusest ja selle puutumusest võlaõigusega.

Kursusel käsitletakse tööõiguse olemust ning antakse ülevaade töösuhteid reguleerivatest põhilistest õigusallikatest. Kursuse raames antakse ülevaade tööõiguse reformist, enam tähelepanu pööratakse töölepingu seadusele kui vastava õigusharu põhiõigusaktile. Töölepingu seaduse alusel käsitletakse töölepngu sõlmimist, muutmist, üleminekut ja lõppemist, samuti poolte kohustusi ja vastust, töö-ja puhkeaja, puhkuse, töötasu ja hüvitiste regulatsioone. Käsitlemist leiavad töötervishoiu ja tööohutuse seadusega kehtestatud nõuded töökeskkonnale. Samuti käsitletakse töövaidluste lahendamisega seotud küsimusi ja järelevalve aluseid ning korraldust tööseaduste täitmise üle.
Täpsem info ja kursuse ajad jaanuaris 2020. 

     
Kevadsemester 2020
 
Äriõigus 6 Urmas Arumäe 480€

Eesti keeles

30ak/

Kursuse eesmärgiks on anda üldteadmised ettevõtluse õiguslikust keskkonnast, äriühingu õigusest ja sellega seotud era- ja avaliku õiguse teemadest.
Osalejalt eeldatakse baasteadmisi õigussüsteemist. 

Kursuse raames käsitletakse äriõiguse olemust ning antakse üldine ülevaade ettevõtlust reguleerivatest põhilistest õigusallikatest.
Tsiviilseadustiku üldosa seaduse alusel käsitletakse isikuid, esemeid ja tehinguid ettevõtluses ning tsiviilõiguste teostamise üldküsimusi.
Äriseadustiku alusel käsitletakse erinevaid äriühingute liike ja ettevõtja vastutust.
Samuti leiavad käsitlemist asjaõigusseaduses ja võlaõigusseaduses toodud ettevõtluse õigusliku keskkonna reguleerimise üldteemad.
Käsitletakse ka ettevõtlusega seotud küsimusi perekonna- ja pärimisõiguses, konkurentsi- ja tarbijakaitse seadustes, suhetes riigi- ja kohaliku omavalitsusega ja protsessiõigust.
Täpsem info ja kursuse ajad jaanuaris 2020.

     
Kevadsemester Ühinguõiguse ja M&A tehingute anatoomia praktikum       
  Kursusel ei ole kohustuslikke eeldusaineid, küll aga on kursusel osaleja aktiivse ja tõhusa osavõtu tagamiseks soovituslik, et kursusel osaleja omaks järgmisi baasteadmisi (veelgi parem kui praktilist kokkupuudet) järgmiste valdkondadega: 
- õigusliku reguleerimise üldised põhimõtted, üldmõisted;
- ühinguõigus ja tsiviilõiguse üldised alused;
- ettevõtte majandus ja kitsamas plaanis ettevõtte rahavoogude planeerimine, äriplaani tegemine.

Aine on koostanud advokaatide poolt, kelle igapäeva tööks on nõustada kliente selles, kuidas ühingu elutsükli erinevates etappides teha õigeid otsuseid selleks, et tagada ühingule majanduslik edu. Aine struktuur on üles ehitatud ühingu elutsüklile, alustades startivast ühingust ja lõpetades majandustegevust lõpetava ühinguga. Igas etapis käsitletakse selle etapiga seotud peamisi väljakutseid, mida ettevõtjad peavad edu saavutamiseks ületama ja räägitakse võimalikest lahendustest. Läbivalt on igas etapis fookuses ühingu juhtimise, osanike suhete ja ühingu rahavooga seotud küsimused ning eelnevast tulenevalt sellised õiguslikud „tööriistad“ nagu osanike leping (SHA), müügiprotsess – ja dokumentatsioon (NDA, LOI, DD, SPA), finantseerimislepingud (eri liiki laenulepingud, võlakirjad, märkimisleping jms). Nii nagu igal protsessil on algus ja lõpp, ei saa ka mööda minna ühingu maksejõuetuse ja sealt tõusetuvate võimalike nõuete temaatikast.

     

 

Kursuste detailsemad ajakavad siit
Küsi lisainfot kursuste kohta: avatudulikool@ebs.ee või telefonil 6651386

Üldise hinnakirja leiad siit
Avatud ülikooli täiendkoolituse eeskirja leiab siit
 

Kõik täiendkoolituse kursused viiakse läbi koos üliõpilastega, Estonian Business Schooli akrediteeritud õppekavadel, ärinduse ja halduse õppesuunal, sotsiaalteaduste õppekavagrupis.