Avatud ülikooli õiguse ja avaliku halduse kursused

Täiendkoolituse õppesuund: ärindus ja halduse õppesuund, õiguse õppesuund
Täiendkooltuse õppekavarühmad: juhtimine ja haldus (0431), õigus (0421)

 

ALGUS KURSUSE NIMETUS EAP ÕPPEJÕUD HIND
Kevadsemester
2020
Tööõigus 3 Madis Kallion 240€

Eesti keeles

16ak/h

alates 16.03 jätkub kursus online

Kursuse eesmärgiks on anda süvateadmised töösuhete õiguslikust keskkonnast, tööõigusest ja selle puutumusest võlaõigusega.

Kursusel käsitletakse tööõiguse olemust ning antakse ülevaade töösuhteid reguleerivatest põhilistest õigusallikatest. Kursuse raames antakse ülevaade tööõiguse reformist, enam tähelepanu pööratakse töölepingu seadusele kui vastava õigusharu põhiõigusaktile. Töölepingu seaduse alusel käsitletakse töölepngu sõlmimist, muutmist, üleminekut ja lõppemist, samuti poolte kohustusi ja vastust, töö-ja puhkeaja, puhkuse, töötasu ja hüvitiste regulatsioone. Käsitlemist leiavad töötervishoiu ja tööohutuse seadusega kehtestatud nõuded töökeskkonnale. Samuti käsitletakse töövaidluste lahendamisega seotud küsimusi ja järelevalve aluseid ning korraldust tööseaduste täitmise üle.
Kursus on alanud

     
  Kursuse kava      
Kevadsemester
2020
Tarbijaõiguslikud aspektid äritegevuses 3 Madis Kallion 240€

16 ak/h tundi

kõik tunnid toimuvad online platvormil

Tarbijaõiguslikud aspektid äritegevuses on õigusõpetuse erikursus, mille eesmärgiks on anda süvateadmised avalik-õiguslikest piirangutest kaubanduse, teeninduse, toiduainetööstuse, reklaami, turunduse jm äritegevuse ja tarbijamüügiga seotud valdkondades.

Kursuse kirjeldus:
Kursusel käsitletakse kaubanduse, teeninduse, toiduainetööstuse, turismi, reklaami, turunduse jt äritegevuse valdkondade neid regulatsioone, mis on kehtestatud piirangutena avaliku huvi, keskkonnahoiu, tarbija kui õigussuhte nõrgema poole kaitse jm eesmärkide saavutamiseks. Kursuses on piisav osa planeeritud vastava õiguskeskkonna rakenduspraktika toimimise tutvustamisele läbi kohtupraktika ja riigi järelevalvetegevuse. Lisaks õigusaktidele annab kursus ülevaate vastava valdkonna tavadest ja erinevatest ettevõtjatele suunatud juhendmaterjalidest.
Kursus toimub seitsmel teisipäeva õhtul online, alates 7. aprillilst

     
  Kursuse kava

     
         
September- Detsember
2020
Sügissemestri kursused algavad septembri esimesest nädalast. Üksikud tsükliõppe kursused võivad alata ka augusti keskel
Täpsemad kursuste kavad, ning toimumise ajad selguvad juulis 2020
     
Sügissemester
2020
Äriõigus 6   510€

Eesti keeles
 

30 ak/h klassiruumis

Kursuse eesmärgiks on anda üldteadmised ettevõtluse õiguslikust keskkonnast, äriühingu õigusest ja sellega seotud era- ja avaliku õiguse teemadest.
Osalejalt eeldatakse baasteadmisi õigussüsteemist. 

Kursuse raames käsitletakse äriõiguse olemust ning antakse üldine ülevaade ettevõtlust reguleerivatest põhilistest õigusallikatest.
Tsiviilseadustiku üldosa seaduse alusel käsitletakse isikuid, esemeid ja tehinguid ettevõtluses ning tsiviilõiguste teostamise üldküsimusi.
Äriseadustiku alusel käsitletakse erinevaid äriühingute liike ja ettevõtja vastutust.
Samuti leiavad käsitlemist asjaõigusseaduses ja võlaõigusseaduses toodud ettevõtluse õigusliku keskkonna reguleerimise üldteemad.
Käsitletakse ka ettevõtlusega seotud küsimusi perekonna- ja pärimisõiguses, konkurentsi- ja tarbijakaitse seadustes, suhetes riigi- ja kohaliku omavalitsusega ja protsessiõigust.
Kursus algab septembrist 2020. Täpne kava ning ajaplaan avaldatakse juulis 2020

     
Sügissemester
2020
Rahvusvaheline äriõigus 6    

Inglise keeles
 

32ak/h klassiruumis

Äriõiguse erikursuse eesmärk on anda süvendatud teadmised äriõigusest, ühendades piiriülese kaubandusega seonduvad teemad Äriseadustiku eriosas sätestatud ja sellega seotud ettevõtluse õigusliku korraldamise küsimustega ning juhtide vastutuse üldistest alustest.
Kursuse raames käsitletatakse Euroopa Liidu õigusest tulenevaid piiriülese kaubanduse küsimusi, sealhulgas müügilepingute sõlmimise ja täitmisega seonduvaid probleeme, transpordi ja tolliküsimusi, piiriüleseid makseid ning riskide haldamist, konkuretsiõiguse küsimusi, ettevõtte asutamist välisriigis ning välismaiseid kohtuvaidlusi.
Kursus eeldab varasemaid teadmisi ärist ning õigusest ning bakalaureusekraadi
Kursuse täpsem kava, õppejõu nimi ning ajaplaan selgub juulis 2020

     

Kõik täiendkoolituse kursused viiakse läbi koos üliõpilastega, Estonian Business Schooli akrediteeritud õppekavadel, ärinduse ja halduse õppesuunal, sotsiaalteaduste õppekavagrupis.

Küsi lisainfot kursuste kohta: avatudulikool@ebs.ee või telefonil 6651386
Üldise hinnakirja leiad siit
Avatud ülikooli täiendkoolituse eeskirja leiab siit