VÕTA

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA)

Mis on VÕTA?

VÕTA eesmärk on elukestva õppe ja erinevate õppeastmete ning õpingute ja tööturu vaheliste seoste arendamine. VÕTA aitab muuta nähtavaks ja väärtustada inimese teadmisi, oskusi ja pädevusi sõltumata nende omandamise viisist. VÕTA võimaldab arvestada varasemaid õpinguid ja töökogemust näiteks õpingute osana.

VÕTAt saab kasutada sisseastumisel, poolelijäänud õpingute jätkamisel, õppekava täitmisel.

 

Inglise keeles:
RPL = Recognition of Prior Learning 
APEL = Accreditation of Prior and Experiential Learning

Mida hinnatakse?

 • Hinnatakse kogemustest õpitut, mitte (töö)kogemust ennast
 • Teadmisi, oskusi, pädevusi, sh oskusi teadmisi üldistada ja rakendada
 • Vastavust õppeaine, õppeainete ploki (mooduli) ning õppekava eesmärkidele ja õpitulemustele või kutsestandardile 
 • Vastaval tasemel toimetulekut
 • Tervikut, mitte üksikuid aineid

VÕTA EBSis

EBSis reguleerib varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist õppekorralduse eeskiri. Vaata täpsemalt punkt 6.

Arvestamisel lähtutakse omandatud teadmiste, oskuste ja kogemuste sisulisest sobivusest. VÕTA kaudu õppeainete taotlemine on EBSi üliõpilastele ja eksternidele tasuta, samuti neile kes taotlevad VÕTAt sisseastumistingimuste täitmisel. 
VÕTA kaudu mitteformaalse hariduse või töökogemuse ülekandmine on tasuline välja arvatud EBSi Juhtimiskoolituskeskuses läbitud täiendkoolitusprogrammid.

EBSis saab arvestada

Kõrgkoolis läbitud õppeaineid õppekava

täitmisel Üliõpilasel, kes on huvitatud õppeainete ülekandmisest:

 • tuleb esitada õppeosakonda akadeemiline õiend (originaal) sellest kõrgkoolist, millest soovitakse aineid üle kanda
 • vajadusel esitada ka ülekantavate ainete programmid/ ainekirjeldused
 • tasemeõppe ainete ülekandmine on üliõpilasele tasuta!

Täienduskoolitusi, töö- jm kogemusi õppekava

täitmisel Üliõpilasel, kes on huvitatud õppeainete ülekandmisest:

 • analüüsida oma varasemat kogemust ning taastutvuda oma õppekava ainete ning nende kirjelduste ning õpiväljunditega
 • konsulteerida enne taotluse esitamist õppekonsultandiga võimalike õpingute, läbitud koolituste sobivuses õppekavaga
 • esitada taotlus koos eneseanalüüsi ja tõendusmaterjalidega (tunnistused, sertifikaadid, ametijuhendid, laiendatud CV, väljavõte töölepingust, tõend töötamise kohta jmt)
   
 • koos taotluse esitamisega tasuda taotluse läbivaatamise tasu vastavalt kehtestatud korrale
 • pärast taotluse läbivaatamist tasuda arvestatud punktide eest vastavalt kehtestatud korrale

 

 

 

 

Kogemusi rahvusvahelise ärijuhtimise (MA) sisseastumistingimuste täitmisel

 

 • analüüsida oma varasemat kogemust ning tutvuda õppekava ainete ning õpiväljunditega.
 • mitte-majandusharidusega sisseastujal peab olema läbitud majandusaineid vähemalt neljast moodulist: majandusteooria, finatsjuhtimine, turundus, juhtimine, õigus reeglina 45 EAP ulatuses.
 • esitada taotlus koos eneseanalüüsi ja tõendusmaterjalidega (tunnistused, sertifikaadid, ametijuhendid, laiendatud CV, väljavõte töölepingust, tõend töötamise kohta jne
 • akadeemiline õiend läbitud õpingute kohta (tunnistused, diplomid, õpisoorituste tõend)
   
 • vajadusel esitada ka ülekantavate ainete programmid/ ainekirjeldused
 • võimalik on ka kombineeritud arvestamine, kus sisseastumistingimuste täitmiseks soovitakse arvestada nii töökogemust, koolitusi kui ka varasemaid õpinguid kõrgkoolis
 • taotluse positiivne otsus tähendab, et sul on õigus koos teiste kandidaatidega antud erialale kandideerida. Sisseastumiskatsed tuleb sooritada samadel alustel, mis ülejäänud kandidaatidel.

VÕTA protsess

 • VÕTA eesmärkide ja põhimõtetega tutvumine
 • Nõustamine ja taotleja eneseanalüüs
 • Taotluse koostamine
 • Dokumentide esitamine
 • Taotluse hindamine
 • Taotleja teavitamine otsusest ja tagasiside 
 1.  

NB! Aeganõudvamaid protsesse on taotlemisele eelnev taotlejapoolne enesehindamine, tõendusmaterjali kogumine ning taotluse koostamine. Eelnimetud tegevuse käigus on soovitatav tudengil konsulteerida oma õppekonsultandiga.

Taotlusvormid, lisadokumendid, juhendid

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamiseks tuleb esitada üliõpilastel ja eksternina õppijatel paberkandjal taotlus ja lisadokumendid.

 

 

Enne taotluse esitamist loe kindlasti läbi taotleja juhend

VÕTA taotluste hindamine, kriteeriumid ja aeg

VÕTA taotluste hindamine toimub individuaalselt. Hinnatakse taotlust ja esitatud materjale, vajadusel kutsutakse taotleja vestlusele, antakse lisaülesanne või küsitakse lisamaterjale. Hindamisotsus tehakse 30 päeva jooksul pärast taotluse registreerimist (kui on esitatud ka tõendusdokumentide originaalid).

Semestri alguses esitatud taotlused, mis sisaldavad samal semestril algavaid aineid, vaadatakse üle kiirendatud korras. Taotlejale antakse ka tagasisidet ning soovi korral on võimalik otsus vaidlustada. 

Avalduste vastuvõtmise ja nende menetlemise periood sügissemestril 01.09-15.12, kevadsemestril 01.02-15.05.

Et järgmise semestri õpinguid edukalt planeerida tuleb taotlus esitada hiljemalt aine(te)le eelneval semestril.

Kontaktid ja nõustamine

Lisainformatsiooni ja nõustamise saamiseks palun pöörduge oma õppekonsultandi poole.

 

Kaisa Lindenburg

 

Õppekonsultant (magistriõpe)
Telefon: +372 665 1320 
kaisa.lindenburg@ebs.ee

 

 

Hinnad

 • VÕTA taotluse läbivaatamise tasu on 40 €. Tasu rakendatakse töökogemuse (sh praktika) ja mitteformaalse hariduse arvestamise taotlemisel.
 • VÕTA ülekandmise tasu on  10 € 1 ainepunkt. Tasu rakendatakse mitteformaalse hariduse või töökogemuse ülekandmisel. Tasemeõppe ainete taotlemine ja arvestamine on tasuta.