Rahvusvaheline ärijuhtimine MA

“… too many of the customs, practices and institutions of society were designed for a time that has passed” (Charles Handy, 2015:4)

 

Globaliseerumine ja kultuuridevahelised konfliktid, digirevolutsioon ja asendustöö ning väärtuse loomise uued paradigmad on väljakutsed, millega seisame silmitsi praegu ja edaspidi.

 

Meie magistriõppekavad on mõeldud juhtidele tulevikus tekkivate probleemide tundmaõppimiseks, mõistmiseks ja lahendamiseks ning isiklike ja erialaste oskuste arendamiseks järgmiseks karjäärihüppeks. 

 

Esita avaldus

 

Ülevaade

Õppekava eesmärk on anda üliõpilastele laiapõhjaline erialane teadmistepagas, mida tasakaalustavad asjakohased äriteadmised ja professionaalsed oskused, mida rahvusvaheline tööturg üliõpilastelt tulevikus eeldab. Erinevad õppemeetodid ja praktiline lähenemine aitavad arendada erialaseid oskusi, näiteks kriitilist mõtlemist, probleemide lahendamist, meeskonnatööd, loovust, mis kuuluvad lahutamatult õppekava juurde. Rahanduse valdkonnas on osa õppekavast loodud ACCA nõuete järgi koostöös CFA Instituudiga.

 

Digirevolutsioon kujundab organisatsioone ja ühiskonda tervikuna ning meie roll on mõista üldise äritegevuse ja konkreetsemalt rahanduse, turunduse, organisatsiooniarenduse ja juhtimise valdkonna muutuste võimalusi ja ulatust.

 

Pädevuse omandamiseks saad valida kuue spetsialiseerumissuuna vahel: 

 • Strateegiline turundus 
 • Andmehaldus
 • Juhtimine digiajastul
 • Intrapreneurship & Entrepreneurship
 • Ettevõtte rahandus ja väärtuse kommunikeerimine
 • Organisatsiooni muudatused ja eestvedamine digitaalajastul 

Õppekava läbimisel: 

 • Omandad laiapõhjalised teadmised ettevõtete toimimisest ning spetsiifilised teadmised enda poolt valitud spetsialiseerumissuunal; 
 • oled teadlik oma tegevuse eetilistest aspektidest, võimalustest, piiridest ja sotsiaalsest mõjust ning oled võimeline eelpool toodut arvestama keerulistes olukordades;
 • oled võimeline kriitiliselt rakendama laiapõhjalisi, süsteemseid ja põhjalikke teadmisi ärialastest alus- ja kaasaegsetest teooriatest, kontseptsioonidest, praktilistest printsiipidest ja protsessidest erinevatel juhtimisalastel positsioonidel rahvusvahelises kontekstis;
 • oled võimeline lahendama probleeme, omades vajalikke oskusi komplitseeritud probleemide teadvustamiseks, formuleerimiseks ja lahendamiseks ning oskad tegutseda ebakindlas keskkonnas piiratud ressurssidega;
 • oled võimeline toime tulema muudatuste ja väljakutsetega, mida toob endaga kaasa ettevõtete digitaliseerimine. 

Üliõpilase profiil

 • Ootame õppima tänaseid ja homseid spetsialiste, konsultante, valdkonna- ning meeskonnajuhte.
 • Õppima asumise eelduseks on eelnev majandus-, äri- või juhtimisalane bakalaureusekraad. Kui sisseastumiseks vajalikke eeldusaineid ei ole läbitud, võib kandidaadil tekkida vajadus läbida vastavad eeldus- või täiendkursused. 

Spetsialiseerumismoodulid

Strateegiline turundus

Mooduli eesmärk on valmistada õppijaid ette iseseisvalt ja efektiivselt hakkama saama turundustegevuses ette tulevate ja turundustegevuse uute keeruliste olukordadega ning anda õppijatele kaasaegse turunduse ja selle rakendamise oskuste kõrgtase.

 

Peale selle mooduli läbimist on tudeng võimeline:

 • Professionaalsel viisil mõistma ja arvestama eetilisi ja õiguslikke kaalutlusi keeruliste turundustegevuste kontekstis;
 • Leidma, analüüsima ja tõlgendama andmeid, et teha tegelikul olukorral põhinevaid otsuseid mitmesugustes keerulistes turundus- ja ärialastes kontekstides;
 • Kriitiliselt rakendama laiaulatuslikku ja põhjalikku teadmistepagasit erinevate algupäraste ja kaasaegsete turundusteooriate, kontseptsioonide ja praktiliste põhimõtete osas;
 • Kavandama ja rakendama nii pikaajalisi kui ka lühiajalisi turundusstrateegiaid ja taktikalisi plaane;
 • Professionaalselt väljendama kompleksseid turundusideid ja veenvalt esitlema turunduslahendusi erinevates kontekstides.
   

Andmehaldus

Mooduli eesmärk on käsitleda andmehalduse põhimõtteid, praktikaid ja tehnoloogiaid ja anda oskusi organisatsiooni andmete analüüsimiseks, selleks et organisatsioonis välja kujundada lähenemisviisid, millel on nii väärtust säilitav kui ka suurendav mõju, kuna andmed on organisatsiooni jaoks sedavõrd väärtuslik vara, mille haldamine vajab hoolikat juhtimist, et sellest tulenev kasu oleks maksimaalne.

Selle mooduli edukal lõpetamisel on osalejatel;

 • arusaam, teadmised ja oskused andmete haldamisel ja andmete analüüsimisel;
 • osalejad mõistavad organisatsiooni andmete väärtust ja iseloomu, kvaliteetsete andmete kogumiseks vajalikke üksikasjalikke põhimõtteid ja praktikaid ning oskavad selle põhjal andmeid ärianalüüsi läbiviimiseks üle vaadata ja ette valmistada;
 • osalejad on võimelised koostama ja kasutama erinevaid andmekogusid ja andmete visualiseerimise vahendeid, et vastata organisatsioonis tõusetuvatele küsimustele.

Juhtimine digiajastul

Mooduli  eesmärk on anda osalejatele teadmised, kuidas organisatsioonid kasutavad, haldavad ja rakendavad digitaalset tehnoloogiat selleks, et parandada oma tegevuse tulemuslikkust tänapäeva digitaalses majanduses, samal ajal ära hoides digitaalsete muutuste ja innovatsiooniga kaasnevaid riske.

Mooduli edukal läbimisel on osalejad võimelised näitama usaldusväärseid teadmisi ja oskusi digitaliseerimises, muudatuste juhtimises, tehnoloogia juhtimises ja ärianalüüsis:

 • mõistes digitaalse innovatsiooni organisatsioonilisi ja sotsiaalseid aspekte ning inimeste, äriprotsesside ja digitaalsete tehnoloogiate keerulisi koostoimeid organisatsioonides;
 • hallates, arendades ja rakendades digitaalseid tehnoloogiaid, teenuseid ja infrastruktuuri, et uuendada organisatsiooni sooritusi;
 • tulles toime digitaliseerimise keerukusega läbi oskuse teha teadlikke ja õigeaegseid otsuseid.

Intrapreneurship & Entrepreneurship

Mooduli eesmärk on anda osalejatele teadmised ja oskused, mis on vajalikud ettevõtte või start-up vormis ettevõtluse loomiseks või alustamiseks reaalses keskkonnas. Tudengeid ja töörühmasid juhendatakse ideede, kontseptuaalsuse ja turustamisetappide kaudu, rakendades äritegevuse edendamise ja innovatsioonijuhtimise meetodeid ja vahendeid.

 

Mooduli edukal läbimisel tudeng:

 • suudab luua äriettevõtte ja/või käivitada start-up vormis ettevõtluse, tuvastades turuvõimalusi ja rakendades sobivat ärimudelit;
 • mõistab finantsplaneerimise, rahastamise ja õigusliku raamistiku aspekte;
 • oskab analüüsida ja rakendada sihtturule mõeldud toodete ja teenuste innovatsioonistrateegiaid ja väärtuspakkumisi.

Ettevõtte rahandus ja väärtuse kommunikeerimine

Mooduli eesmärk on valmistada tudengeid ette konkureerima globaalsel turul, mis loob, kontrollib ja säilitab ettevõtte väärtust.

Mooduli edukal läbimisel oskavad tudengid:

 • määratleda, rakendada ja hinnata pikaajalisi finantsstrateegiaid, mis loovad väärtust kõigile huvitatud sidusrühmadele;
 • hinnata ettevõtte finantsseisundit ja tulevikku suunatud strateegiaid ning soovitada ja teha otsuseid, mis tasakaalustavad finantskasumit ja riske;
 • analüüsida perspektiivseid ettevõtete ühinemisvõimalusi; hinnata finantsinstrumente, mille eesmärk on suurendada ettevõtte tulu ja vähendada tegevusriski ning soovitada konkreetseid võimalusi ettevõtte portfelli korrigeerimiseks, mis põhinevad kaasaegsetel finantsinvesteeringute põhimõtetel;
 • läbi viia vajalikke sisemisi raamatupidamiskontrolle, et esitada finantstulemuste ülevaateid vastavatele kontrollorganitele ning aktiivselt osaleda välistes konsultatsioonitegevustes, mis ühendavad äriotsuseid nende väärtust parandava tulemusega;
 • võtta vastutust üld- või osakondade juhtimise eest ning vastutada finantstulemuste ja investeeritud kapitali tootluse eest.

Organisatsiooni muudatused ja eestvedamine digitaalajastul 

Organisatsiooni muutuste ja juhtimise erialamoodul annab põhjalikud teadmised organisatsiooni muutuste juhtimisest digitaalse transformatsiooni ajastul. Erialamoodulis on ühendatud tänapäevased teoreetilised kontseptsioonid ja tulevikusuundumuste analüüs, mis loob üldise arusaama organisatsiooni muutuste ja juhtimise põhiteooriatest. See annab ettevalmistuse organisatsiooni muutuste juhtimiseks ja oskused parima juhtimistava rakendamiseks tänapäeva äriorganisatsioonides.

 

Mooduli edukalt läbinu: 

 • mõistab ja omab nägemust organisatsiooni muutuste eesmärgi ja teoreetiliste põhimõtete erinevatest tõlgendustest järgmistes valdkondades: organisatsiooni muutuste liigid ja kulg, organisatsiooni valmisolek muutusteks, organisatsiooni ja keskkonna koostoime;
 • mõistab postindustriaalset juhtimiskeskkonda ja muutusi organisatsioonides ning tunneb strateegilise juhtimise põhikoolkondi ja vahendeid;
 • tunneb juhtimispädevust, sealhulgas loova juhtimise ja transformatsioonilise juhtimise meetodeid, mis aitavad toime tulla tänapäevaste juhtimisprobleemidega;
 • mõistab ärieetika ja eetilise juhtimise olemust, oskab võrrelda ja analüüsida erinevaid teooriaid ja teab nende mõju tegelikele äriorganisatsioonidele;
 • orienteerub erinevates kultuurides ja allkultuurides globaalses kontekstis;
 • suudab tõhusalt tegutseda juhina globaalses ärikeskkonnas ning diagnoosida ja leida lahendusi kultuuridevahelistele konfliktidele;
 • on valmis töötama ametikohtadel, mis eeldavad selliseid oskusi nagu analüütiline mõtlemine, muutuste tõhus juhtimine, eetiliste otsuste tegemine, hea esinemis- ja läbirääkimisvõime, inimeste motiveerimine ja innustamine;
 • suudab kindlaks teha juhtimisprobleeme ja hinnata nende seost uurimistöö teemaga.

Spetsialiseerumissuuna õppeained on: 

 • Organizational design
 • Managing teams
 • Strategic Leadership
 • Change Management
 • Cross-Cultural Communication
 • Ethics and Responsibility in Business and Leadership
Olulised kuupäevad
1.

AVALDUSTE VASTUVÕTT

Algab avalduste vastuvõtt SAISis 2020/2021 õppeaastaks.

MA õppekaval on võimalik õpinguid alustada nii kevadsemestril kui ka sügissemestril. 

Kevadsemestril alustades on õpingute kestvus 2,5 aastat.

 

24.

AVALDUSTE ESITAMISE TÄHTAEG

Avalduste esitamise tähtaeg kevadistele vastuvõtuvestlustele SAISi keskkonnas.

 

27.

KEVADISED VASTUVÕTUVESTLUSED

Toimuvad kevadised sisseastumisvestlused EBSis. 

Inglise keele kirjalik sisseastumiseksam ja erialatestid toimuvad vestlustele eelneval päeval (26. mail 2020).

Vastuvõtt

Vastuvõtuprotsess

 • Avalduse täitmine sisseastumise infosüsteemis SAIS. Avalduse täitmisel palume lisada ankeedile manusena kaasa ka CV. 
 • Toimuvad vastuvõtuvestlused. Vastuvõtuintervjuu raames on tudengikandidaatidel võimalus kohtuda EBSi parimate õppejõudude ja vilistlastega.
 • Ülikooli vastuvõtust teavitame kandidaati infosüsteemi SAIS kaudu.  
 • Õppelepingu sõlmimine.
 • Esimese osamakse tasumine. 

Dokumendid, mis ei ole esitatud SAISi kaudu, palume tuua EBSi õppeosakonda:

ruum 103
A. Lauteri 3 
10114 Tallinn
Tel 665 1325 või 665 1319.
Oleme avatud E-R 9.00 - 17.30

 

Võta ühendust

 

Liina Reimann
E-post: liina.reimann@ebs.ee 

Telefon: +372 665 1340

Nõuded kandidaadile 

 • Eelnev majandus-, äri- või juhtimisalane bakalaureusekraad, rakenduskõrgharidus, diplomiõppe diplom või kutsekõrgharidus.
  • *Juhul kui omandatud ei ole majandusalast haridust, on võimalik antud erialale sisse astuda, kui varasemate õpingute jooksul on läbitud mikro- ja makroökonoomika ning finantsarvestuse ained või sooritada EBSis erialatest.
 • Õppeosakond teavitab kandidaati, millal toimub inglise keele sisseastumiseksam. Inglise keele eksam EBSis koosneb suulisest ja kirjalikust osast.  
 • Inglise keele sisseastumistingimust asendab rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele test. Vaata lähemalt SIIT
 • Vastuvõtuvestluse läbimine

Kogu  kandideerimiseks vajalik informatsioon on leitav siin. 

Õppeained

SEMESTER Õppeaine EAP VASTUTAV ÕPPEJÕUD
SEMESTER 1      
  Global Economics and Politics 6 Meelis Kitsing
  Managerial Economics 6 Urmas Kaarlep
  International Business Law 6 Liina Naaber-Kivisoo, Andres Tupits
  Human Resource Management 6 Piret Masso
  Strategic Management 6 Mike Wahl
SEMESTER 2      
  Managerial Decision Making and Finance 6 John Playle
  IT for Business and Management 6 Andrew Adjah Sai
  Strategic Marketing Management 6 Benas Adomavičius
  Research Design 3 Kaire Põder
  Academic Writing 3 Jaan Rand
  Qualitative and Quantitative Data Analysis Methods 6 Kaire Põder, Karmo Kroos
SEMESTER 3      
 
Courses according to selected concentration module
15
 
 
Optional courses
6
 
 
Elective courses
6
 
 
Seminar of Master's Thesis
3  
SEMESTER 4      
  Courses according to selected concentration module 15  
  Master´s Thesis 15  
 

*EBS reserves the right to make changes in the course selection

   

Õpingute maksumus ja finantseerimisvõimalused

Õpingute maksumus

Õppemaksu tasutakse semestri ehk poolaasta kaupa. Kui tudeng ei õpi täiskoormusel, arvestatakse õppemaksu ainepunkti hinna alusel (105 eurot/1 EAP Tallinnas). Õppemaks sisaldab õppematerjale.

 • Semestri õppemaks on 2750 eurot.
 • Kahes osas tasudes on õppemaks 2785 eurot. 

 

Tasumise tähtajad

Õppemaks tasutakse sügissemestril järgnevalt: 

1. poolsemestri õppemaks 25. augustil (ühes osas maksmisel).
2. poolsemestri õppemaks 25. oktoobril (kahes osas maksmisel). 

 

Õppemaks tasutakse kevadsemestril järgenvalt:

1. poolsemestri õppemaks 25. jaanuaril (ühes osas maksmisel).
2. poolsemestri õppemaks 25. märtsil (kahes osas maksmisel). 

 

Õppeinvesteeringut kasutades toimub osamaksete tasumine iga kuu 12. kuupäeval. 

 

Õppeinvesteering

Õppemaksu on kõikidel EBSi üliõpilastel võimalik tasuda osamaksete kaupa kasutades selleks Õppeinvesteeringut

 

EBSi vilistlaste töötasu on äri- ja juhtimisvaldkonnas võrreldes teiste ülikooli lõpetanutega kõrgeim, nii et investeering õpingutesse tasub ennast juba mõne aastaga ära. 

 

Õppeinvesteering

Stipendiumid

Pakume kõigile vastuvõetud tudengitele võimalust kandideerida stipendiumitele. Kui oled ettevõtlik, Sul on head õpitulemused ja kogemused väljaspool õppetööd, on Sul suurepärased eeldused olla parimate kandidaatide hulgas. Stipendiumile kandideerimiseks kirjuta sooviavaldus EBSi stipendiumikomisjonile, kus kirjeldad oma seniseid tegemisi ning selgitad: 

 • miks soovid just EBSis õppida ning millisel õppekaval;
 • kuidas plaanid EBSis õpitut rakendada ning milliseid eesmärke oled endale seadnud;
 • mida õpingukaaslaste jaoks väärtuslikku ja nende ülikoolikogemust rikastavat tood endaga EBSi kaasa. 

Stipendiumile saavad kandideerida kõik üliõpilased, kes on saanud positiivse vastuvõtuotsuse. Avalduste esitamise tähtaeg 10. juuli. Kandideerimisavalduse saad saata triin.sillaots@ebs.ee.