Avatud Ülikool

Järgmised mikrokraadid algavad augustis, septembris, oktoobris!
 

Avatud Ülikooli kaudu on EBSi võimalik asuda õppima üht või mitut ainet ilma, et teid immatrikuleeritaks tudengiks. Avatud Ülikool on enesetäiendamise võimalus meie vilistlastele, koostööpartneritele ja teiste ülikoolide tudengitele. Teisisõnu kõigile, kes tunnevad huvi mõne meie kursuse vastu või tahavad enda jaoks kokku panna individuaalset programmi.

Tutvu 2024 jaanuarist kuni juunini toimuvate kursustega SIIN Sügisesed kursused lisame kataloogi juunis

Sügis 2024 esialgse kursuste nimekirja leiad SIIT.  Kursused toimuvad perioodil september kuni jaanuar.
Ostukeskond my.ebsis avaneb suve hakul. 


NB!  MyEBSi keskkonnas kursuste valimisel kasuta vasakus veerus olevaid sobivaid filtreid.
Täpsemat infot iga kursuse ajakava kohta leiad vastava kursuse kaardilt (lehel paremal). Pööra tähelepanu ka kursuse läbiviimise keelele ning asukohale. Kursuste registreerumine toimub vabade kohtade lõppemiseni või kuni 48h enne kursuse algust.

 

SA Estonian Business School on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner
Töötukassa koolitustele registreerumine toimub läbi e-Töötukassa, mitte my.ebsi kaudu.
Majandustegevusteate registreerimise number Eesti Hariduse Infosüsteemis: 254382

Õppekava rühm: Ärindus ja haldus

 

Soovin lisainfot e-mailile Avatud Ülikoolis õppimise kohta

Koolitusele registreerimine 


Kursused täituvad kiiresti, registreeru kohe ja garanteeri endale koht kursusel!  
Registreerumisel Avatud Ülikooli õppuriks:

 • Mobiili-ID või Smart-ID my.ebsi logimine
 • Juhend my.ebsi kaudu kursuste ostmiseks
  Kui sooviavaldajal ei ole mobiili-ID või Smart-ID millega otse my.ebsi siseneda, siis saab veebiavalduse, mille EBSi poolsel kinnitamisel saadetakse kasutajale my.ebs.ee kasutajakonto andmed ning sõlmitakse my.ebs.ee süsteemis õppuri ja Sihtasutuse Estonian Business Schooli vahel õppeteenuse osutamise kokkulepe, milles fikseeritakse poolte õigused ja kohustused.
 • Magistritaseme kursustele ja mikrokraadidele saab registreeruda vaid kõrgharidust omav õppur. Bakalaureusetaseme kursustele saab registreeruda keskharidusega osaleja. EBSil on õigus nõuda osalejalt koopiat haridust tõendavast dokumendist, CV või vestlust kandidaadiga.

Avatud Ülikooli õppur ei oma üliõpilasstaatust ja sellest tulenevaid õigusi väljaspool ülikooli.
Küsimuste korral kirjuta avatudulikool@ebs.ee või broneeri endale sobiv aeg online kohtumiseks. 

Koolituse eest tasumine

 • Avatud ülikooli õppur tasub EBSile koolituse, kursuse või mooduli eest registreerimissüsteemis näidatud tingimustel. 
 • Pärast koolituse lisamist ostukorvi saab osaleja tasumisel määrata arve saaja (eraisik või tööandja) ja määrata arve tasumise 1-4 osas. Mitmes osas tasumisel lisandub esimesele osamaksele 35€. 
 • Kõik kursused sisaldavad e-õppe materjale Canvases, õppejõu poolt jagatud materjale klassiruumis ning raamatukogus. Õpikuid, mida pole raamatukogus või e-kataloogides tuleb õppuril ise juurde osta või laenutada raamatukogust. Keelekursuste edukaks läbimiseks tuleb kindlasti osta keeleõpik ja töövihik. 
 • Koolitusest loobumise korral vähemalt 3 tööpäeva enne täienduskoolituse algust õppeteenustasu tasumise kohtustust ei teki.
 • Kui õppija teatab täiendõppest loobumisest kirjalikult vähem kui 3 päeva enne esimest koolituspäeva, jätab teatamata või teatab hiljemalt koolituse toimumise teise õppenädala lõpuks, tuleb õppijal tasuda õppeteenustasu 50% ulatuses. Tasutud ettemaksu korral tagastatakse vastav summa (kui ei ole kokku lepitud teisiti).
 • Koolituse poolelijätmisel või selle teatamisest hiljemalt peale teist õppenädalat õppeteenustasu ei tagastata. Kui õpingute katkestamiseks on mõjuv põhjus, näiteks haigus või töölähetus, siis saab õppur valida jooksval õppeaastal või sellele järgneval õppeaastal avatud ülikooli koolituste nimekirjast uue koolituskursuse.
 • Õppetasust vabastamise või õppetasu soodustuse otsustab SA Estonian Business School juhatus.
 • Kui koolitus või kataloogist valitud kursus jääb ära korraldaja tõttu, pakutakse asenduseks koolitust olemasolevate kursuste nimekirjast või tagastatakse õppija poolt tasutud õppeteenustasu korraldaja poolt täies ulatuses.
 • Exceutive Educationi täiendkoolituse võtmisel läbi Avatud ülikooli kehtib täiendkoolituse kursuse hind. 
       

Õppetöö korraldus

EBSis toimuvad kas klassiruumi loengud või virtuaalsed (online) tunnid. Vastavate kursuste otsimiseks kasuta my.ebs.ee lehe vasakus veerus filtrit.
Kõik klassiruumis toimuvad magistriõppe loengud salvestatakse, seega on nende puhul järelvaatamise võimalus. 

Kõik täiendkoolituse kursused viiakse läbi ülikooli tasemeõppe kursustel, akrediteeritud õppekavadel, ärinduse ja halduse õppesuunal, sotsiaalteaduste õppekavagrupis. Lae alla EBSi täiendusõppe eeskiri.
Majandustegevusteate registreerimise number Eesti Hariduse Infosüsteemis: 254382

 

Täiendusõppe kvaliteedi tagamisel järgitakse EBSi õppekava statuudis kehtestatud programmipõhise õppekorralduse ja õppetöö kvaliteedi tagamise põhimõtteid. Õppetöö kvaliteedi tagamiseks kasutatavad vahendid on järgmised:

 • õppetööks vajalike eelduste ja tingimuste loomine ning õppekavade ja õpikeskkonna pidev arendamine,
 • õppemeetodite ja -vahendite pidev ajakohastamine,
 • raamatukogu varustamine uuema õppe- ja teaduskirjandusega,
 • kõrge kvalifikatsiooniga õppejõudude ja teadustöötajate rakendamine õppeprotsessis ning õppejõudude järjepidev täienduskoolitamine,
 • õppeportsessi tugiteenuste arendamine,
 • õppetöö ja õppekavaarenduse toetamine, edendamine, nõustamine, jälgimine ning kontrollimine haldus- ja tugistruktuuride kaudu,
 • regulaarse sisehindamise rakendamine ja hindamistulemuste arvestamine õppekavaarenduses,
 • üliõpilastelt, vilistlastelt, tööandjatelt ja teistelt siht- ja sidusrühmadelt regulaarse tagasiside hankimine ning analüüs ning tulemuste rakendamine õppekavaarenduses,
 • õppetegevuse rahvusvahelise dimensiooni arendamine üliõpilaste ja õppejõudude välisvahetuse kaudu.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine
 

Koolitus toimub klassiruumides, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, nuti- ja pabertahvel jm). Kõik õpperuumid vastavad töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele. Õppijatel on ligipääs kõikidele õppekavades kirjeldatud ressurssidele, sh õppeinfosüsteemi, e-õppe keskkonda Canvas. Samuti on õppuril ligipääs õppetööks vajalike andmebaasidele ning õigus EBSi raamatukogu- ning lugemisaali kasutamisele. Kursuse lõppedes on kõikidel osalejatel võimalik e-keskkonnas Canvas anda kursusele ning kursuse õppejõule tagasisidet. Saadud tagasisidet analüüsib ülikool kaks korda aastas ning osalejate arvamust võetakse arvesse ning arutletakse kord aastas õppejõududega toimuvatel arenguvestlustel.
 

Täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamine
 

Täiendusõpet viivad läbi kõrge kvalifikatsiooniga ülikooli õppejõud, valdkondlikud asjatundjad, spetsialistid ja praktikud. Õppejõudude valikult lähtutakse kõrgharidusstandardist.  Õppejõudude kompetentse hinnatakse  kvalifikatsiooni alusel regulaarselt toimuvate arenguvestluste ja sisehindamise käigus ning õppijatelt saadud tagasiside alusel. Estonian Business Schooli kehtivate akrediteeringutega saab tutvuda siin.
 

Avatud Ülikooli õppuritele rakendub sama õppekorraldus, mis üliõpilastele.

Õppurile tehakse õppeinfosüsteemi e-õppe platvormi CANVAS kasutajaõigused, CANVAS on EBSi õppuritele mõeldud veebipõhine e-õppe platvorm, kust on leitav kõik kursusega seonduv: kursuse programm ja materjalid, kodutööde sisu ja tähtajad ning süsteemi kaudu toimub õppejõu ja õppurite vaheline suhtlus. Kursuste edukaks läbimiseks ning ainepunktide saamiseks tuleb osaleda kontrolltöödel või seminaridel ning esitada õigeaegselt kodutööd. Kursused lõppevad eksami või arvestusega. Kõik tähtajad ja vahetööde osakaalud on kirjas aineprogrammis (vt Hindamisskaala ning Kirjalikud tööd ja nende hindamine), mille õppur leiab kursuse kavast ning veelgi detailsemalt CANVASEST.
 

Kõik õppurid kes osalevad aktiivselt õppetöös, teevad kaasa kodutööd ning eksamid saavad eduka kursuse lõpetamise korral tunnistuse.

 

1.

Algab 2024 sügissemestri kursustele registreerimine MyEBSis

23.

Algavad semestri esimese poole kursused 

20.

Algavad semestri teise poole kursused

Leia endale sobiv koolitus:

 • Tasemeõppe ained täiendusõppena 
 • Mahukam mikrokraad ühes kindlas valdkonnas
 • Üksikud kursused enesetäiendamiseks

Tule nõustamisele! (võimalus osaleda veebinõustamisel Microsoft Teamsi vahendusel). 
Vaatame koos erinevaid programme ning õppeaineid ning leiame koos parima lahenduse Sinu soovidele. Palun broneeri aeg (online) kohtumiseks või kirjuta avatudulikool@ebs.ee

tel 6651386

Koolitused algavad augustis-septembris ning jaanuaris-veebuaris

Millal toimub õppetöö

 • Kursused toimuvad perioodil 23. augustist kuni 22. detsembrini ning kevadel 14. jaanuarist kuni 25. maini.
 • Loengud toimuvad kolmel viisil: 
  - päevaõpe (bakalaureuse taseme kursused) - E-N kl 10:00-17:00
  - sessioonõpe (bakalaureuse taseme kursused) - E, T kl 17:30-19:00 või 19:00-20:45
  - sessioonõpe (magistri taseme kursused) R või L kl ajavahemikul 10:00-17:00 
 • Õppuril, kes osaleb aktiivselt loengus ja kellel on head õppetulemused, on võimalik koguda ainepunkte (EAP), mida saab kooli vastuvõtu reeglite kohaselt tulevikus ülikooli astudes üle kanda.
 • Koolituse lõpetamise tingimused on kirjas kursuse kavas (aineprogrammis) rubriigis: Kirjalikud tööd ja nende hindamine.

Õpingute eest tasumine

Õpingute eest tasumine toimub vastavalt kursuste kataloogis  näidatud hinnale. EBSi vilistlastel rakendub peale süsteemi logimist koheselt 10% soodustus kõikidele valitud kursustele.
Kursuste eest tasumise osamaksud (ühes või mitmes osas) ja tasuja (eraisik või ettevõtja) määrab osaleja olles süsteemi sisenenud ja ostukorvi kinnitanud.

 

Avatud Ülikooli õppur saab kasutada EBSi raamatukogu, lugemissaali ning e-õpikute laenutust üliõpilastega sarnastel alustel, samuti kasutada e-õppe platvormi Canvas, mille kaudu saab esitada kodutöid, osaleda seminaridel, saada osa videoloengutest, laadida alla õppematerjale jne.
Samuti on õppuril kõik elektroonilised andmebaasid mis on vajalikud õppe läbimiseks tasuta 

Peagi algamas! 

 • Kevadised mikrokraadi programmid algavad 19. jaanuaril 2024 või 11. aprillil 2024
 • Sügisesed mikrokraadid algavad 23. augustil ja 19.  oktoobril.
 • Lühemad kursused algavad kas septembri või veebruari alguses ja kestavad enamasti 6-12 nädalat.
 • Üksikud kursused algavad oktoobris või märtsis ja kestvad detsembrini või maini. 
 • 2024 a septembrist detsembrini algavate kursuste info jõuab my.ebsi juunis 2024