Avatud Ülikool

UUS! Sügisel 2020 uued nanokraadid

 

Avatud Ülikooli kaudu on EBSi võimalik asuda õppima üht või mitut ainet ilma, et teid immatrikuleeritaks tudengiks. Avatud Ülikool on enesetäiendamise võimalus meie vilistlastele, koostööpartneritele ja teiste ülikoolide tudengitele. Teisisõnu kõigile, kes tunnevad huvi mõne meie kursuse vastu või tahavad enda jaoks kokku panna individuaalset programmi.

Vali endale sobiv valdkond

 

Ettevõtlus.png   Juhtimine.png   turundus ee.png

 

 

majandusteooria.png   käitumisteadused.png   keeled ee.png

 

 

matem.png   Rahandus ee.png   avalik haldus.png

 

Sügissemestri kursused algavad enamasti septembris, üksikud kursused ka augustis või oktoobris. Kursuste ajakavad tabelina (hinnad, tunniplaani lingid, kursuse maht) on leitav alates 1.07. 2020 siit >>> 

Vaata ka inglisekeelset baklaureuse taseme moodulit GAME MANAGEMENT

 

SA Estonian Business School on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner
Majandustegevusteate registreerimise number Eesti Hariduse Infosüsteemis: 185457 
 

Koolitusele registreerimine 

Küsi lisainfot
 

Kursused täituvad kiiresti, registreeru kohe ja garanteeri endale koht kursusel! 
Registreerumisel Avatud Ülikooli kuulajaks on vajalikud järgmised dokumendid:

 • Avaldus
 • Registreerumisel sõlmitakse EBS Avatud ülikooli ja kuulaja vahel leping, milles fikseeritakse poolte õigusega ja kohustused.
 • Magistritaseme kursustele ja nanokraadidele saab registreeruda vaid kõrgharidust omav kuulaja. Bakalaureusetaseme kursustele saab registreeruda keskharidust omav kuulaja. EBSil on õigus nõuda osalejalt koopiat haridust tõendavast dokumendist;
 • Executive MBA programmi kandideerijad teevad sisseastumis vestluse Excecutive Educationi vastava komisjoniga individuaalselt kokkulepitud ajal.

Keeleõppesse registreerumisel täpsustatakse osalejaga varasem keeletase, soovi korral saab osaleja sooritada kohapeal (tasuta) inglise keele tasemetesti. Testid toimuvad 4 x aastas- kevadel-suvel ja jaanuaris. Testi alusel saab osaleja liituda sobivaima keelegrupiga.
 

Avatud Ülikooli kuulaja ei oma üliõpilasstaatust ja sellest tulenevaid õigusi väljaspool ülikooli.

 

Hinnakiri

2020/2021 õppeaastal on EBSi Avatud ülikoolis kehtestatud allolev hinnakiri.
 

Bakalaureuseõppe taseme kursused:

 • päevase õppevormi kursustel -   1 ainepunkti hind 95€ 
 • sessioonõppe kursustel - 1 ainepunkti hind 90€
 • kursus Helsingi filiaalis, sessioonõppes - 1 ainepunkti hind 125€

Magistriõppe taseme  kursused:

 • MA õppekavas olevate kursustel - 1 ainepunkti hind  105-135€
 • MBA õppekavas olevate kursustel - 1 ainepunkti hind 125-135€
 • kursus Helsingi filiaalis sessioonõppes - 1 ainepunkti hind 140€

Kõik Avatud ülikooli ainepunktide hinnad sisaldavad e-õppe materjale Canvases, õppejõu poolt jagatud materjale klassiruumis ning raamatukogus. Õpikuid, mida pole raamatukogus või e-kataloogides tuleb õppuril ise juurde osta või laenutada mõnest muus raamatukogust. Keeltekursuste edukaks läbimiseks tuleks kindlasti osta keeleõpik ja töövihik. 
Kursuste eest mitmes osas tasumise korral lisandub arvele 35€.
Õppetasust vabastamine toimub ainult juhul kui õppur teatab koolitusest loobumisest hiljemalt päev enne koolituse algust. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata, va juhul kui õpingute katkestamiseks on mõjuv põhjus, näiteks haigus või töölähetus, siis saab õppur valida jooksval õppeaastal või sellele järgneval õppeaastal avatud ülikooli koolituste nimekirjast uue koolituskursuse. 

Exceutive Educationi täiendkoolituse võtmisel läbi Avatud ülikooli kehtib täiendkoolituse kursuse hind. 

       

Õppetöö korraldus

Kõik täiendkoolituse kursused viiakse läbi ülikooli tasemeõppe kursutel, akrediteeritud õppekavadel, ärinduse ja halduse õppesuunal, sotsiaalteaduste õppekavagrupis. Lae alla täiendkoolituse eeskiri.
Majandustegevusteate registreerimise number Eesti Hariduse Infosüsteemis: 185457 

 

Täiendusõppe kvaliteedi tagamisel järgitakse EBSi õppekava statuudis kehtestatud programmipõhise õppekorralduse ja õppetöö kvaliteedi tagamise põhimõtteid. Õppetöö kvaliteedi tagamiseks kasutatavad vahendid on järgmised:

 • õppetööks vajalike eelduste ja tingimuste loomine ning õpikeskkonna pidev arendamine,
 • õppemeetodite ja -vahendite pidev ajakohastamine,
 • raamatukogu varustamine uuema õppe- ja teaduskirjandusega,
 • kõrge kvalifikatsiooniga õppejõudude ja teadustöötajate rakendamine õppeprotsessis ning õppejõudude järjepidev täienduskoolitamine,
 • õppekavade süsteemne ja järjepidev arendamine,
 • õppeportsessi tugiteenuste arendamine,
 • õppetöö ja õppekavaarenduse toetamine, edendamine, nõustamine, jälgimine ning kontrollimine haldus- ja tugistruktuuride kaudu,
 • regulaarse sisehindamise rakendamine ja hindamistulemuste arvestamine õppekavaarenduses,
 • üliõpilastelt, vilistlastelt, tööandjatelt ja teistelt siht- ja sidusrühmadelt regulaarse tagasiside hankimine ning analüüs ning tulemuste rakendamine õppekavaarenduses,
 • õppetegevuse rahvusvahelise dimensiooni arendamine üliõpilaste ja õppejõudude välisvahetuse kaudu.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine
 

Koolitus toimub klassiruumides, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, nuti- ja pabertahvel jm). Kõik õpperuumid vastavad töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele. Õppijatel on ligipääs kõikidele õppekavades kirjeldatud ressurssidele, sh õppeinfosüsteemi, e-õppe keskkonda Canvas. Samuti on õppuril ligipääs õppetööks vajalike andmebaasidele ning õigus EBSi raamatukogu- ning lugemisaali kasutamisele. Kursuse lõppedes on kõikidel osalejatel võimalik e-keskkonnas Canvas anda kursusele ning kursuse õppejõule tagasisidet. Saadud tagasisidet analüüsib ülikool kaks korda aastas ning osalejate arvamust võetakse arvesse ning arutletakse kord aastas õppejõududega toimuvatel arenguvestlustel.

 

Täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamine
 

Täiendusõpet viivad läbi kõrge kvalifikatsiooniga ülikooli õppejõud, valdkondlikud asjatundjad, spetsialistid ja praktikud. Õppejõudude valikult lähtutakse kõrgharidusstandardist.  Õppejõudude kompetentse hinnatakse  kvalifikatsiooni alusel regulaarselt toimuvate arenguvestluste ja sisehindamise käigus ning õppijatelt saadud tagasiside alusel. EBSi õppejõud osalevad õppejõudude täiendkoolitustel ning erialastel teaduskonverentsidel. Estonian Business Schooli kehtivate akrediteeringutega saab tutvuda siin
 

Avatud Ülikooli õppuritele rakendub sama õppekorraldus, mis üliõpilastele.

Õppurile tehakse õppeinfosüsteemi e-õppe platvormi CANVAS kasutajaõigused, CANVAS on EBSi õppuritele mõeldud veebipõhine e-õppe platvorm, kust on leitav kõik kursusega seonduv: kursuse programm ja materjalid, kodutööde sisu ja tähtajad ning süsteemi kaudu toimub õppejõu ja õppurite vaheline suhtlus. Kursuste edukaks läbimiseks ning ainepunktide saamiseks tuleb osaleda kontrolltöödel või seminaridel ning esitada õigeaegselt kodutööd. Kursused lõppevad eksami või arvestusega. Kõik tähtajad ja vahetööde osakaalud on kirjas aineprogrammis (vt Hindamisskaala ning Kirjalikud tööd ja nende hindamine), mille õppur leiab kursuse kavast ning veelgi detailsemalt CANVASEST.
 

Kõik õppurid kes osalevad aktiivselt õppetöös, teevad kaasa kodutööd ning eksamid saavad eduka kursuse lõpetamise korral tunnistuse.

 

1.

Algab kursustele registreerimine

21.

Algavad semestri esimese poole kursused 

5.

Algavad semestri teise poole kursused

Leidke endale sobiv koolitus:

 • Tasemeõppe ained täiendusõppena
 • Mahukam moodul ühes kindlas valdkonnas
 • Üksikud kursused enesetäiendamiseks

Tulge nõustamisele! (alates 16.03.2020 online). 
Vaatame koos erinevaid programme ning õppeaineid ning leiame koos parima lahenduse teie soovidele.

 

Info ja registreerimine: tööpäeviti, kl 10.00-17.00
avatudulikool@ebs.ee

tel 6651386

Koolitused algavad septembris ja veebruaris

Millal toimub õppetöö

 • Kursused toimuvad perioodil 21. augustist kuni 22. detsembrini ja 14. jaanuarist kuni 25. maini.
  3-punktised kursused toimuvad enamasti kahe kuu jooksul kord nädalas ning 6-punktised kursused on hajutatud 3-4 kuu peale, toimumissagedusega enamasti üks kuni kaks korda nädalas.
 • Loengud toimuvad õhtuti, tavaliselt algusega kell 17:30, või sessioonõppes, näiteks 3-4 tundi neljapäeviti, reedeti või laupäeviti. Kui teie amet võimaldab õppida töönädala keskel, leiate meie valikust inglise keelseid õppeaineid mis reeglina toimuvad argipäeviti tööpäeva ajal.
 • Kursustel osaledes võite otsustada, kas osalete vabakuulajana või teete kaasa kõik kodutööd, testid ja eksami ning lõpetate kursuse hinde ja tunnistusega. Õppuril, kes osaleb aktiivselt loengus ja kellel on head õppetulemused, on võimalik koguda ainepunkte (EAP), mida saab kooli vastuvõtu reeglite kohaselt tulevikus ülikooli astudes üle kanda.
 • Kooltuse lõpetamise tingimused on kirjas kursuse kavas (aineprogrammis) rubriigis: Kirjalikud tööd ja nende hindamine.

Õpingute eest tasumine

2020/2021 õppeaastal on EBS Avatud ülikoolis kehtestatud hinnakiri.

Kolme punkti kursus (tavaliselt 16-36 ak/h) maksab 270-405€ ning kuue punktine kursus (tavaliselt 20-60 ak/h) maksab 540-810 €. 

Keeltekursused maksavad enamasti 285 € ja nende maht on 40-60 ak/h tundi, va sessioonõppe rühmal.

Kokkuleppel saad kursuste eest tasuda mitmes osas.

Õppuril tuleb lisaks osta keeleõpik ja/või töövihik, täpne info kursuse programmis.

Avatud Ülikooli õppur saab kasutada EBSi raamatukogu ja lugemissaali üliõpilastega sarnastel alustel, samuti kasutada õppeinfosüsteemi (ÕIS) ning e-õppe platvormi Canvas, mille kaudu saab esitada kodutöid, osaleda seminaridel, saada osa videoloengutest, laadida alla õppematerjale jne.
Samuti on õppuril kõik elektroonilised andmebaasid mis on vajalikud õppe läbimiseks tasuta 

Peagi algamas!

Kõikide algavate kursuste tunniplaanid leiad siit (kliki failis vastava kursuse taga olevale tunniplaani lingile). NB! Kõik kursused toimuvad hetkel online platvormil Canvas, on interaktiivsed ja õppureid kaasavad. 

22.08.2020 Nanokraad: Data Management
Juhtiv õppejõud: Kärt Padur
Reedeti, kl 10.00-17.15