Avatud Ülikool

Avatud Ülikooli kaudu on EBSi võimalik asuda õppima üht või mitut ainet ilma, et teid immatrikuleeritaks tudengiks. Avatud Ülikool on enesetäiendamise võimalus meie vilistlastele, koostööpartneritele ja teiste ülikoolide tudengitele. Teisisõnu kõigile, kes tunnevad huvi mõne meie kursuse vastu või tahavad enda jaoks kokku panna individuaalset programmi.
 

Vali endale sobiv valdkond

 

Ettevõtlus.png   Juhtimine.png   turundus ee.png

 

 

majandusteooria.png   käitumisteadused.png   keeled ee.png

 

 

matem.png   Rahandus ee.png   avalik haldus.png

 

Kevadsemestri kursused algavad enamasti veebruaris-märtsis, üksikud kursused ka jaanuaris või aprillis. Kursuste ajakavad tabelina (hinnad, tunniplaani lingid, kursuse maht) on leitav siit >>> alates 20.detsembrist

 

Vaata ka uut inglisekeelset moodulit GAME MANAGEMENT

 

SA Estonian Business School on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner
Majandustegevusteate registreerimise number Eesti Hariduse Infosüsteemis: 185457 
 

Koolitusele registreerimine 

Küsi lisainfot
 

Kursused täituvad kiiresti, registreeru kohe ja garanteeri endale koht kursusel! 

Registreerumisel Avatud Ülikooli kuulajaks on vajalikud järgmised dokumendid:

 • Avaldus
 • Registreerumisel sõlmitakse EBS Avatud ülikooli ja kuulaja vahel leping, milles fikseeritakse poolte õigusega ja kohustused.
 • Magistritaseme kursustele saab registreeruda vaid kõrgharidust omav kuulaja. EBSil on õigus nõuda osalejalt koopiat haridust tõendavast dokumendist;
 • Executive MBA programmi kandideerijad teevad sisseastumis vestluse Excecutive Educationi vastava komisjoniga individuaalselt kokkulepitud ajal.

Keeleõppesse registreerumisel täpsustatakse osalejaga varasem keeletase, soovi korral saab osaleja sooritada kohapeal (tasuta) inglise keele tasemetesti. Testid toimuvad 4 x aastas- kevadel-suvel ja jaanuaris. Testi alusel saab osaleja liituda sobivaima keelegrupiga.
 

Avatud Ülikooli kuulaja ei oma üliõpilasstaatust ja sellest tulenevaid õigusi väljaspool ülikooli.

 

Hinnakiri

2019/2020 õppeaastal on EBSi Avatud ülikoolis kehtestatud allolev hinnakiri.
 

Bakalaureuseõppe taseme kursused:

 • päevase õppevormi kursustel -   1 ainepunkti hind 90€ 
 • sessioonõppe kursustel - 1 ainepunkti hind 80€
 • kursus Helsingi filiaalis, sessioonõppes - 1 ainepunkti hind 120€

Magistriõppe taseme  kursused:

 • MA õppekavas olevate kursustel - 1 ainepunkti hind  100€
 • MBA õppekavas olevate kursustel - 1 ainepunkti hind 120€
 • kursus Helsingi filiaalis sessioonõppes - 1 ainepunkti hind 130€

Kõik Avatud ülikooli ainepunktide hinnad sisaldavad e-õppe materjale Canvases, õppejõu poolt jagatud materjale klassiruumis ning raamatukogus. Õpikuid, mida pole raamatukogus või e-kataloogides tuleb õppuril ise juurde osta või laenutada mõnest muus raamatukogust.
Keeltekursuste edukaks läbimiseks tuleks kindlasti osta keeleõpik ja töövihik. uuri täpsemalt
Kursuste eest mitmes osas tasumise korral lisandub arvele 35€.

Exceutive Educationi täiendkoolituse võtmisel läbi Avatud ülikooli kehtib täiendkoolituse kursuse hind. 

       

Õppetöö korraldus

Kõik täiendkoolituse kursused viiakse läbi ülikooli tasemeõppe kursutel, akrediteeritud õppekavadel, ärinduse ja halduse õppesuunal, sotsiaalteaduste õppekavagrupis. Lae alla täiendkoolituse eeskiri.
Majandustegevusteate registreerimise number Eesti Hariduse Infosüsteemis: 185457 

 

Täiendusõppe kvaliteedi tagamisel järgitakse EBSi õppekava statuudis kehtestatud programmipõhise õppekorralduse ja õppetöö kvaliteedi tagamise põhimõtteid. Õppetöö kvaliteedi tagamiseks kasutatavad vahendid on järgmised:

 • õppetööks vajalike eelduste ja tingimuste loomine ning õpikeskkonna pidev arendamine,
 • õppemeetodite ja -vahendite pidev ajakohastamine,
 • raamatukogu varustamine uuema õppe- ja teaduskirjandusega,
 • kõrge kvalifikatsiooniga õppejõudude ja teadustöötajate rakendamine õppeprotsessis ning õppejõudude järjepidev täienduskoolitamine,
 • õppekavade süsteemne ja järjepidev arendamine,
 • õppeportsessi tugiteenuste arendamine,
 • õppetöö ja õppekavaarenduse toetamine, edendamine, nõustamine, jälgimine ning kontrollimine haldus- ja tugistruktuuride kaudu,
 • regulaarse sisehindamise rakendamine ja hindamistulemuste arvestamine õppekavaarenduses,
 • üliõpilastelt, vilistlastelt, tööandjatelt ja teistelt siht- ja sidusrühmadelt regulaarse tagasiside hankimine ning analüüs ning tulemuste rakendamine õppekavaarenduses,
 • õppetegevuse rahvusvahelise dimensiooni arendamine üliõpilaste ja õppejõudude välisvahetuse kaudu.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine
 

Koolitus toimub klassiruumides, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, nuti- ja pabertahvel jm). Kõik õpperuumid vastavad töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele. Õppijatel on ligipääs kõikidele õppekavades kirjeldatud ressurssidele, sh õppeinfosüsteemi  ning õppetööks vajalike andmebaaside kasutusõigus ning õigus EBSi raamatukogu- ning lugemisaali kasutamisele.  Kursuse lõpus on kõikidel osalejatel võimalik anda kursusele ning kursuse õppejõule tagasidet. Saadud tagasisidet analüüsib ülikool kaks korda aastas mil toimuvad arenguvestlused õppejõududega.
 

Täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamine
 

Täiendusõpet viivad läbi kõrge kvalifikatsiooniga ülikooli õppejõud, valdkondlikud asjatundjad, spetsialistid ja praktikud. Õppejõudude kompetentse hinnatakse  kvalifikatsiooni alusel regulaarselt toimuvate arenguvestluste ja sisehindamise käigus ning õppijatelt saadud tagasiside alusel. EBSi õppejõud osalevad õppejõudude täiendkoolitustel ning erialastel teaduskonverentsidel. Estonian Business Schooli kehtivate akrediteeringutega saab tutvuda siin
 

Avatud Ülikooli õppuritele rakendub sama õppekorraldus, mis üliõpilastele.

Õppurile tehakse õppeinfosüsteemi e-õppe platvormi CANVAS kasutajaõigused, CANVAS on EBSi õppuritele mõeldud veebipõhine e-õppe platvorm, kust on leitav kõik kursusega seonduv: kursuse programm ja materjalid, kodutööde sisu ja tähtajad ning süsteemi kaudu toimub õppejõu ja õppurite vaheline suhtlus. Kursuste läbimiseks ning ainepunktide saamiseks tuleb osaleda kontrolltöödel või seminaridel ning esitada õigeaegselt kodutööd. Kursused lõppevad eksami või arvestusega. Kõik tähtajad ja vahetööde osakaalud on kirjas aineprogrammis, mille õppur leiab CANVASEST.
 

Koolitused toimuvad ajavahemikul september kuni detsember ning veebruar kuni mai.

Bakalaureuseõppe taseme kursused toimuvad tööpäeviti ajavahemikul kell 8.30-17.15  või õhtuti kell 17.30-20.45. Enamasti toimub korraga 2-4 akadeemilist tundi ehk 1,5 kuni 3 tundi.

Magistriõppe taseme kursused toimuvad reeglina sessioonõppes neljapäevast kuni laupäevani. Kursus võib toimuda ka ainult laupäeviti, või toimuda ka neljapäeval ja reedel õhtustel aegadel. Kursused varieeruvad loengute, seminaride, külalisesinejatega, grupiaruteludega ning sageli on rühmatöödes osalemine ka kursuse lõpetamise eelduseks. Mõningatel juhtudel toimuvad üksikud tunnid ka koolimajast väljas (mõnes ettevõttes) ning sellisel juhul annab õppejõud sellest oma aineprogrammis aegsasti teada.
 

Kõik õppurid kes osalevad aktiivselt õppetöös, teevad kaasa kodutööd ning eksamid saavad eduka kursuse lõpetamise korral tunnistuse.

 

.

 

Mentorluse meistriklass

Soovid omandada uusi teadmisi kuidas juhtida õpilas- või üliõpilasmeeskondade tööd eelinkubatsiooniprotsessis? Kuidas õpilastega koos äriideed otsida ja seda valideerida? Millised on peamised meeskonnatöö probleemid ja kuidas õppureid tulemuslikult nõustada? Millist nõu võiksid saada startup ettevõtjalt?

Kui vastasite jah, olete oodatud koolitusele, mis annab alustavale mentorile baasoskused ja teadmised töötamaks ettevõtlusmentorina.

 

Koolitus on mõeldud ettevõtlusõpetajatele, ettevõtluse õppejõududele kes juhivad õpilas- ja üliõpilasmeeskondade tööd eelinkubatsiooni protsessis, administreerivad ja kontrollivad meeskonna tegevust ning aitavad leida sobilikke ettevõtlusmentoreid meeskondadele. 

 

Tihti ei ole ka juba kogenud ettevõtluse õpetajate ja õppejõudude ning ettevõtlusmeeskondade juhendajate tegevus õpilaste/tudengite nende äriideedega seotud ärimentordamisel süsteemne ja metoodiline, vaid pigem nö “kõhutunde pealt”. See treening annab süsteemse ja metoodilise lähenemise kolme praktilise tööriista näol, mille kasutamist treeningu jooksul kohe ka harjutatakse. Tulemus on osalejate lisandunud oskused ärimentorluse läbiviimiseks.

 

Koolitus toimub:

 

 • 18. november, 2019;  kell 9.00-17.00  
 • Asukoht: EBS, Lauteri 3, ruum täpsustub

Registreeeru koolituseleKoolituse programm

 

 

Käsitletavad põhiteemad:

 • mentori poolt loodav väärtus, hea mentorlus ja halb mentorlus
 • protsessimentorlus ja teemamentorlus, erinevused ja sarnasused
 • ühene arusaam mentordatava ärist, selle komponentidest ja toimimise loogikast, kuidas selleni efektiivselt jõuda, praktilised tööriistad ja praktilised harjutused.
 • mentorluse temaatika kalibreerimine, millise ärikomponendiga seoses loob mentor suurimat väärtust, näited ja praktilised harjutused
 • teadmiste ja kogemuste üleandmine mentorilt mentiile, näited ja praktilised harjutused
 • individuaalse stiili olulisus, näited, enesereflektsioon

 

Tegemist on praktikult-praktikule koolitusega. Teooria antakse edasi läbi paljude praktiliste näidete, mis on nii startuppide kui juba tegutsevate firmade kohta, nii Eestist kui välismaalt, õpilasfirmadest kui ka Ajujahi meeskondadest, startup ettevõtete kiirenditest ja inkubaatoritest. Osalejad omandavad tööriistade kasutamise oskuse.

 

Õpiväljundid:

 • osaleja saab aru milline on mentori poolt loodav väärtus
 • osaleja saab aru mis on protsessimentorlus ja teemamentorlus
 • osaleja oskab metoodiliselt ja süstemaatiliselt analüüsida koos mentiiga tema äriideed, selle komponente ja toimimise loogikat
 • osaleja oskab mentorluse temaatikat kalibreerida
   

Koolitaja: 
Lektor Mart Kikas

Mart Kikas on koolitaja, coach ja Senior Innovation Coach (Academy of Innovation Coaching), diplomeeritud Executive Coach (Academy of Executive Coaching) ning konsultant ja koolitaja ärimudelite, strateegia ja juhtimise valdkonnas. Mart on lõpetanud Norwegian Business School-i (MBA) ja Tartu Ülikooli (MA, sotsioloogia). Käesoleval hetkel täiendab ta end EBSi doktorantuuris.
 Ta on töötanud Aspiro AB (NASDAQ OMX - ASP) Soome ja Baltikumi regiooni juhina ning Kesk- ja Ida-Euroopa äriarenduse asepresidendina. Ta on olnud arengufondi juhatuse esimehe nõunik ning kodakondsus- ja migratsiooniameti peadirektori asetäitja. Mart on töötanud kahes pangas turunduse ja elektroonilise panganduse vallas. Lisaks on ta asutanud ja juhtinud mitmeid kirjastamis- ning reklaamiettevõtteid. Ka on õpetanud EBS-is ja Tartu Ülikoolis.

 

Mentorkoolitusel osalemine on sihtgruppi kuuluvatele osalejatele tasuta!
Koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames.

 

Koolituse sihtgrupiks on ettevõtluseõpetajad, ettevõtlust õpetavad õppejõud ja teised haridusvalkonna töötajad, kes juhivad õpilas- ja üliõpilasmeeskondade tööd eelinkubatsiooniprotsess, administreerivad ja kontollivad ettevõtlusmeeskondade tegevusi ja aitavad leida sobilikke ettevõtlusmentoreid meeskondadele.

 

Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument: EBSi Avatud ülikooli tunnistus.

Koolituse lõpetamise tingimused: aktiivne osavõtt aruteludest ja rühmatöödest.

 

1.

Algab kursustele registreerimine

26.

Algavad semestri esimese poole kursused 

16.

Algavad semestri teise poole kursused

Leidke endale sobiv koolitus:

 • Tasemeõppe ained täiendusõppena
 • Mahukam moodul ühes kindlas valdkonnas
 • Üksikud kursused enesetäiendamiseks

Tulge nõustamisele! Vaatame koos erinevaid programme ning õppeaineid ning leiame koos parima lahenduse teie soovidele.

 

Info ja registreerimine: tööpäeviti, kl 10.00-17.00
avatudulikool@ebs.ee

tel 6651386

Koolitused algavad veeburuaris ja septembris

Millal toimub õppetöö

 • Kursused toimuvad perioodil 1. septembrist kuni 22. detsembrini ja 25. jaanuarist kuni 25. maini.
  3-punktised kursused toimuvad enamasti kahe kuu jooksul kord nädalas ning 6-punktised kursused on hajutatud 3-4 kuu peale, toimumissagedusega enamasti üks kuni kaks korda nädalas.
 • Valikus on kursusi, kus loengud toimuvad õhtuti, tavaliselt algusega kell 17:30, või sessioonõppes, näiteks 3-4 tundi neljapäeviti, reedeti või laupäeviti. Kui teie amet võimaldab õppida töönädala keskel, leiate meie valikust inglise keelseid õppeaineid mis reeglina toimuvad argipäeviti tööpäeva ajal.
 • Kursustel osaledes võite otsustada, kas osalete vabakuulajana või teete kaasa kõik kodutööd, testid ja eksami ning lõpetate kursuse hinde ja tunnistusega. Õppuril, kes osaleb aktiivselt loengus ja kellel on head õppetulemused, on võimalik koguda ainepunkte (EAP), mida saab kooli vastuvõtu reeglite kohaselt tulevikus ülikooli astudes üle kanda.

Õpingute eest tasumine

2019/2020 õppeaastal on EBS Avatud ülikoolis kehtestatud hinnakiri.

Kolme punkti kursus (tavaliselt 16-36 ak/h) maksab 240-300€ ning kuue punktine kursus (tavaliselt 20-60 ak/h) maksab 480-720 €. 

Keeltekursused maksavad enamasti 270 € ja nende maht on 50-60 ak/h tundi, va sessioonõppe rühmal.

Kokkuleppel saad kursuste eest tasuda mitmes osas.

Õppuril tuleb lisaks osta keeleõpik ja/või töövihik.

Avatud Ülikooli õppur saab kasutada EBSi raamatukogu ja lugemissaali üliõpilastega sarnastel alustel, samuti kasutada õppeinfosüsteemi (ÕIS) ning e-õppe platvormi, mille kaudu saab esitada kodutöid, osaleda seminaridel, saada osa videoloengutest, laadida alla õppematerjale jne.

Peagi algamas!

Toome teieni lähikuudel algavate kursuste info. 
Kõikide algavate kursuste tunniplaanid leiad siit (kliki failis vastava kursuse taga olevale tunniplaani lingile)
Kevadsemestri kursuste ajakavad avaldame siin 20. detsembril 2019