Eesti keele kursus põhikooli lõpetajale

Kursusel keskendutakse põhjalikult gümnaasiumi sisseastumiskatsetele ja põhikooli eesti keele kordamisele. Oodatud on õpilased, kes soovivad kandideerida Eesti gümnaasiumidesse. 

Järmine eesti keele kursus põhikooli lõpetajatele toimub uuel õppeaastal.

Kursuse kestus on 36 akadeemilist tundi.
Kursus on e-õppe toega ja soovijatele interaktiivne. Tundidest toimuvad ülekanded, mis annab võimaluse jälgida õppetunde ka kodus. Seetõttu sobib kursus nii neile, kes soovivad õppida klassiruumis, kui ka neile, kes ei saa iga kord kohale tulla ja soovivad osaleda distantsilt.

Jaanuarist märtsini esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 17.00–18.30 korratakse üle kogu põhikooli eesti keel, mis aitab valmistuda gümnaasiumi sisseastumiskatseteks ja on ühtlasi ettevalmistus edukaks edasiõppimiseks gümnaasiumis.

Ülesannete valikul on lähtutud põhikooli riiklikust õppekavast ja HARNO koostatud eksamiülesannetest.

Kursus toimub südalinnas tänapäevases õppekeskkonnas e-õppe ja interaktiivse õppe toega.

Kursust juhendab eesti keele õpetaja Helen Laansoo, kellel on kogemus õpilaste ettevalmistamisel nii põhikooli lõpueksamiteks, gümnaasiumis õpingute jätkamiseks kui ka gümnaasiumi riigieksamiteks. 

Kursusel tegeletakse funktsionaalse lugemisoskuse, funktsionaalse kirjutamisoskuse, õigekirja ning üldoskustega (nt iseseisev töö tekstiga ning olulise teabe leidmine ja eristamine). Tekstiloome osas on põhirõhk lühikirjandi kirjutamisel.

 

36 akadeemilist tundi maksab osalejale 225 eurot (ühe tunni hind 6.25 €).

 

Registreeru kursusele siin:

 

Registreeru

 
KUUPÄEV TEEMA ÕPPETUNDIDE ARV
  Põhirõhk gümnaasiumi sisseastumiskatsetel  
24.01.22 Tarbetekstid 2
26.01.22 Teabetekstid 2
31.01.22 Meediatekstid 2
02.02.22 Reklaamtekstid 2
07.02.22 Veebitekstid 2
09.02.22 Ilukirjandustekstid 2
14.02.22 Tekstiloome (kirjutamine) 2
16.02.22 Tekstiloome (kirjutamine) 2
21.02.22 Täheortograafia 2
23.02.22 Võõrsõnad 2
07.03.22 Arvude ja numbrite õigekiri, lühendid 2
09.03.22 Vormimoodustus 2
14.03.22 Kokku-lahkukirjutamine 2
16.03.22 Suur ja väike algustäht 2
21.03.22 Sõnaliigid ja lauseliikmed 2
23.03.22 Kirjavahemärgistamine ja lauseliigid 2
28.03.22 Sõnavara (fraseologismid, metafoorid, vanasõnad) 2
30.03.22 Sõnavara (homonüümid, antonüümid, paronüümid, sünonüümid) 2

 

Lisainfo: 

Marta Kattel

EBS Gümnaasiumi kantselei juhataja

marta.kattel@ebs.ee

+372 665 1384