EBS Executive Education õppekorralduse alused

Õppekorralduse alused

 

1. Üldsätted

1.1. EBS Executive Education OÜ (registrikood: 10017674) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.2. EBS Executive Education OÜ on täiskasvanute koolitusasutus (ID EHISes: 7391; õppekava rühm: Ärindus ja haldus), mis korraldab juhtimisalast täienduskoolitust juhtimisteaduste valdkonnas.

1.3. Õppetöö, sh organisatsioonisisesed koolitused, viiakse läbi Estonian Business Schoolis (EBSis) aadressil A. Lauteri 3, Tallinn, Harjumaa asuvates ruumides ja teistes õppetööks sobivates, tunni alusel renditavates ruumides või koolituse tellija koolitusruumides.

1.4. Koolitused (avatud programmid, arenguprogrammid) toimuvad koolituskalendri alusel, mis avaldatakse EBSi veebilehel. Avatud programmid toimuvad septembrist juunini.

Ettevõtte- ja organisatsioonisiseste koolituste puhul viiakse koolitus läbi ettevõtte ja õppijate vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

1.5. Koolitused toimuvad enamasti grupikoolitusena.

1.6. Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit).

1.7. EBS Executive Education OÜ asjaajamiskeel on eesti või inglise keel.

1.8. EBS Executive Education OÜ õppekeel on eesti, inglise või vene keeles.

1.9. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud:
1.9.1. õppekava nimetus;
1.9.2. õppekavarühm;
1.9.3. õpiväljundid;
1.9.4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
1.9.5. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
1.9.6. õppe sisu;
1.9.7. õppekeskkonna kirjeldus;
1.9.8. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
1.9.9. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
1.9.10. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

 

2. EBS Executive Education OÜ täienduskoolituste vormid:

2.1 Executive MBA programm, mis on mõeldud kõrgharidusega juhtimiskogemusega tippjuhtidele. Programmi eesmärk on valmistada juhte ette edukaks tegutsemiseks rahvusvahelises majandusruumis. Programmis keskendutakse juhi võimekuse kujundamisele ja selle kaudu ettevõtte praktilisele arendamisele.

2.2 Arenguprogrammid, mis on mõeldud erineva tasemega juhtidele. Arenguprogrammid on erineva pikkusega, moodulitest koosnevad koolitusprogrammid ning milles on ühendatud teooria ja praktika. Soovi korral on võimalik osaleda ka arenguprogrammide üksikutes moodulites.

2.3 Coaching'u programmid mis on mõeldud erineva tasemega juhtidele, koolitajatele, coach’idele, treeneritele ja konsultantidele. Coaching’u-programme on erineva pikkusega. Programmid on väga praktilised ja sisaldavad palju harjutamist.

2.4 Ettevõtte- ja organisatsioonisisesed koolitused - EBS Executive Education pakub organisatsioonisisese koolituse korraldamise täisteenust, koostades just iga ettevõtte konkreetsetest vajadustest lähtuva koolituse.

 

3. Isikuandmete kasutamine (töötlemine)

3.1. EBS Executive Education OÜ ja SA Estonian Business School kasutab(vad) (töötleb/vad) õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, ametikoht, ettevõte, haridus, eriala, kontakttelefon, e-post, postiaadress ja isikukood. Isikukoodi on vaja tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.

 

4. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

4.1. Koolitusele registreerumine
4.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab EBSi veebilehe alalehel "Registreeru" või e-posti teel koolitus@ebs.ee või telefoni teel +372 665 1323. 
4.1.2. Interneti teel registreerunud saavad automaatse registreerumise kinnituse e-posti aadressile, mille nad sisestasid koolitusele registreerudes kodulehe registreerimisvormile. 
4.1.3. Koolitusele registreerumise tähtaeg on vähemalt kaks tööpäeva enne koolituse toimumise algust. 
4.1.4. Programmidesse registreerunutele saadetakse e-posti teel kutsed hiljemalt 1 nädal enne koolituse toimumist, millel on lisatud täpne koolituse toimumisaeg ja -koht.
4.1.5. Õppijal on õigus saada täiendavat infot EBS Executive Education OÜ töötajatelt, kelle kontaktid on leitavad EBS Executive Education veebilehe alalehelt "Kontaktid".

4.2. Koolitusgrupi komplekteerimine
4.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
4.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel osalejate nimekiri.
4.2.3. EBS Executive Education OÜ-l on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kahepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

 

5. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

5.1. Koolitusel õppimist saavad alustada osalejad, kes on ennast eelnevalt registreerinud ning kes on tasunud õppemaksu.

5.2. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga registreerimislehel iga koolituspäeva alguses.

5.3. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolitusel osalejad iga mooduli lõpus ja kursuse lõpus ankeetküsimustiku.

 

6. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

6.1. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse lõpus väljastatakse osalejale tõend või tunnistus vastavalt Täienduskoolituse standardile §3.

6.1.1. Tunnistus väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

6.1.2. Tõend väljastatakse läbitud tundide arvu ja teemade kohta juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

6.1.3. Koolituse katketanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.

 

7. Koolituse eest tasumine

7.1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

7.2. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.

7.3. Üksikutes moodulites osaledes kehtib erihind, mille kohta saab informatsiooni EBS Executive Education OÜ kliendisuhete juhtidelt, kelle kontaktid on leitavad EBS Executive Education veebilehe alalehel "Kontaktid".

7.4. EBS Executive Education OÜ ei väljasta tunnistust või tõendit koolitusel osalemise kohta kui õppetasu ei ole makstud täies mahus.

 

8. Koolitusest loobumine

8.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada EBS Executive Education OÜ kontaktisikut e-kirja teel koolitus@ebs.ee või telefonil 665 1323. Juhul, kui osaleja teatab loobumisest vähem kui 2 tööpäeva või ei teavita oma mitteosalemisest, koolituse tasu ei tagastata.

8.2. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.

 

9. Koolituse katkestamine

9.1. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (haigus, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.

 

10. Õppija õigused ja kohustused
10.1. Õppijal on õigus:
10.1.1. valida oma võimetele ja huvidele vastav koolitusprogramm;
10.1.2. nõuda kvaliteetset koolitust;
10.1.3. saada teavet EBS Executive Education OÜ õppekorralduse ja õppekava kohta;
10.1.4. nõuda õppemaksu tagastamist EBS Executive Education OÜ süül ära jäänud kursuste eest;
10.1.5. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.
10.1.6. saada koolituse lõpus osalemist kinnitav tunnistus või tõend.

10.2. Õppija on kohustatud:
10.2.1. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;
10.2.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;
10.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.

 

11. Lektorite kvalifikatsiooninõuded

11.1. Lektorid peavad omama kõrgemat erialast haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

 

12. Vaidluste lahendamise kord

12.1. EBS Executive Education OÜ ja Õppija/Töötaja vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.

 

13. Rakendussätted

Koolituskeskuse õppekorralduse kord kehtib alates 01.08.2015