Õpilasele

Koolivaheajad 2019/2020 õppeaastal

 • sügisvaheaeg:   19.10.2019- 27.10.2019
 • jõuluvaheaeg:   21.12.2019-5.01.2020
 • suusavaheaeg:  15.02.2020-23.02.2020
 • kevadvaheaeg:  11.04.2020-19.04.2020
 • suvevaheaeg:    10.06.2020-31.08.2020 

Tunniplaan 20.04.2020-09.06.2020

Ettevõtlus 10. klass     Euroopa 10. klass   Rahvusvaheline 10. klass

Ettevõtlus 11. klass     Euroopa 11. klass   Rahvusvaheline 11. klass

Ettevõtlus 12. klass     Euroopa 12. klass   Rahvusvaheline 12. klass

 

*Jooksvatest muudatustest teavitame koolistendil ja e-kirja teel. 

 

Tundide ajad

1. 9.00 - 9.45

2. 9.55 - 10.40

3. 10.50 - 11.35

SÖÖGIVAHETUND

4. 12.05 - 12.50

5. 13.00 - 13.45

6. 13.55 - 14.40

7. 14.50 - 15.35

8. 15.45 - 16.30

9. 16.40 - 17.25

Perioodid 2019/2020 õppeaastal

I   periood  02.09.2019 - 18.10.2019

II  periood 28.10.2019 - 13.12.2019

III periood 16.12.2019 - 15.02.2020

IV periood 24.02.2020 - 10.04.2020

V  periood 20.04.2020 - 09.06.2020

Üleminekueksamid: 1.06; 3.06; 5.06.2020

 

Õppenõukogu koosolekute toimumise ajad 2019/2020 õppeaastal

22.10.2019
17.12.2019
7.01.2020 (vajadusel)
18.02.2020
14.04.2020
8.06.2020
19.06.2020
30.08.2020

Eksamid 2019/2020 õppeaastal

RIIGIEKSAMITE VORMID JA AJAD (12.klass):
eesti keel (kirjalik)    20.04.2020
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik)    04.05.2020
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline)    05. - 08.05.2020  
matemaatika (kirjalik)    22.05.2020
12.kl koolieksam    28.05.2020

Järeltööd

Järeltööd toimuvad üldjuhul neljapäeval 8.-9. tunni ajal; perioodi viimasel nädalal teisipäeval ja neljapäeval.
Järeltööde läbiviimises osalevad kõik õpetajad kordamööda (vastavalt koormusele).

Puuduliku kursuse hinde parandamine toimub järgmistel kuupäevadel:
24.10.2019; 20.12.2019; 20.02.2020; 16.04.2020; 17.06.2020 ja 18.06.2020
Õppetöö ajal jooksvalt saab kursuse hindeid parandada vaid juhul, kui õpilane võtab tugikursuse ja sooritab selle lõpus arvestustöö positiivsele hindele.

(Järeltööle registreerumiseks täida avaldus siin)

Tugi ja täiendõpe

Tugi- ja täiendusõppesüsteem EBS Gümnaasiumis tagab õppe kättesaadavuse individuaal- ja grupikonsultatsioonide vormis  kõikidele erivajadustega õpilastele.

Tugiõppesse on kaasatud kõik õpetajad EBS Gümnaasiumist. Süsteem loob õpilase toetamiseks võrgustiku, mille eesmärgiks on iga individuaalse õpijuhtumi lahendamiseks kujundada õpilasest, õpetajast, klassijuhatajast, lapsevanemast ja õppealajuhatajast ühtne eesmärgipärane meeskond.

 • Õpetajatel on igaks perioodiks määratud tasuta konsultatsioonide ajad, mis kajastuvad ka kodulehel. Kui õpilasel tekib aines õppeplaanist väljuvat täiendavat huvi või raskusi, mis tunni jooksul lahendust ei leia, tuleks külastada õpetaja tasuta konsultatsioone.
   
 • Olgugi, et püüame õpetajatena pöörata tunni jooksul tähelepanu kõigile, siis võib juhtuda, et kulutame rohkem aega nõrgemate järeleaitamisele, aga samaväärset tähelepanu vajab aines andekust ja huvi üles näidanud õpilane. Tema tarbeks teevad, õppetoolijuhiga kooskõlastatult, õpetajad tasuta täiendusõppekursuseid.
 • Negatiivse arvestusliku hinde parandamiseks perioodi jooksul on õpilastel võimalik sooritada järeltöid selleks ettenähtud päevadel. Igal perioodil on ette nähtud üks nädal oma õppesoorituste korrigeerimiseks. Õpilastel, kes pole kursust sooritanud positiivsele tulemusele, määratakse õppenõukogu otsusega tasulisele tugiõppele. 
 • Samuti võimaldame lapse või vanema vastava avalduse alusel osalemist täiendavatel kursustel, mida pakub meie gümnaasium, ülikool või täiendusõppekeskus. Seega on õpilasi, kes eelistavad õppida gümnaasiumi programmis järele, lisaks või ette, kuid on ka neid, kes huvituvad täiendavalt õppimisest isegi ülikooli kursustel.

Eesmärk on õppeprotsessi võimalikult individuaalne ja õpilasest lähtuv korraldamine. Arenguvestlustel kaardistame kõik vajadused ja  teeme omapoolseid kogemustele tuginevaid ettepanekuid. 

Sinu tuleviku nimel!

Õppenõukogu koosolekute toimumise ajad 2019/2020 õppeaastal

22.10.2019
17.12.2019
7.01.2020 (vajadusel)
18.02.2020
14.04.2020
8.06.2020
19.06.2020
30.08.2020