Osalemise tingimused Keskastmejuhtide arenguprogramm KAJA 2019 - 2021

Osalemise tingimused

Arenguprogrammi viiakse läbi ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna "Haldusvõimekus" programmi "Inimressursi koolitus ja arendamine" raames ning rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ja riigieelarvest omafinantseerimiseks ettenähtud vahenditest.

 

Hanketingimustest tulenevalt loetakse arenguprogrammis osalejateks grupi kohta kuni 25 inimest. Arenguprogrammis osalemine on sihtgruppi kuuluvale isikule tasuta tingimusel, et see läbitakse ettenähtud mahus.

Arenguprogrammi läbimine

Arenguprogramm loetakse läbituks, kui sihtgruppi kuuluv isik on osalenud programmis vähemalt 75% ulatuses ja kinnitanud oma osalemise allkirjastades vastava registreerimislehe. 

 

Osaleja saab programmi läbimisel vastava tunnistuse/tõendi.

Katkestamine

Katkestajaks loetakse isik, kes osaleb arenguprogrammi kogumahust vähem kui 75%. Samuti loetakse katkestajaks isik, kes pärast registreerimist ette teatamata ei osale arenguprogrammis või kes teatab oma loobumisest vähem kui 5 tööpäeva enne arenguprogrammi algust (ning talle ei leita asendajat). 

 

Katkestamiseks ei loeta olukorda, kus mitteosalemisest ette teatamine toimub vähemalt 5 tööpäeva enne arenguprogrammi algust, ning olukorda, kus arenguprogrammist loobujale leitakse asutuse poolt ja/või asutuste, programmi läbiviija ning Riigi Tugiteenuste Keskuse koostöös arenguprogrammi sihtrühmapõhine asendaja. 

Programmis osaleja vastutus ning kulude hüvitamine katkestamise korral

Arenguprogrammi registreerudes kinnitavad asutus ja programmis osaleja, et nõustuvad programmi läbimise tingimustega ning osaleja osaleb programmis mahus, mis on vajalik programmi eesmärgiks olevate teadmiste ja oskuste omandamiseks. 

 

Kui isik ei läbi arenguprogrammi eelpoolnimetatud mahus, ei teavita enda mitteosalemisest programmi läbiviijat õigeaegselt (ning talle ei leita asendajat) või jätab arenguprogrammis osalemata, siis esitab arenguprogrammi läbiviija katkestanud teenistuja asutusele arve koolituskoha hinna ulatuses (2398,80 sh k/m). St, et asutus võtab endale kohustuse hüvitada arenguprogrammis osaleja (valituks osutunud kandidaat) koolituskoha kulu täies mahus arenguprogrammi läbiviijale ehk EBS Executive Education´ile osaleja katkestamise korral. 

 

Asutusel on võimalik otsustada, kas võtta katkestamise korral kulud enda kanda või sõlmida ametniku/töötajaga leping, mille kohaselt tuleb katkestamise korral kulu inimesel endal hüvitada.

 

Asutusel on võimalik sõlmida võlaõiguslik leping katkestamise kulude hüvitamiseks järgnevatel juhtudel:
•    tegemist ei ole ameti-/töökohal püsimiseks või ametiülesannete täitmiseks eeldusliku koolitus- või arendustegevusega; 
•    teenistujat ei ole koolitus- või arendustegevusele saatnud ametiasutus, st tegu on inimese isikliku sooviga koolitus- või arendustegevusel osaleda, kuid koolitus on seotud tööks vajalike teadmiste ning oskustega. 

 

Juhul kui asutus otsustab sõlmida koolitusele pääsenud sihtrühma liikmega lepingu, mille kohaselt katkestamise korral tuleb inimesel endal vastav kulu hüvitada, siis tuleb asutusel sellest osalejat eelnevalt teavitada ning lepingu sõlmimine on võimalik üksnes inimese nõusolekul.

 

Asutus võtab endale arenguprogrammi läbiviija ees kohustuse tasuda iga katkestaja koolituskoha kulu.

 

Programmi katkestamisel kulude tagasi küsimise eesmärk on: 

  • suurendada osalejate tasuta koolitustel osalemise distsipliini ning seeläbi tagada registreerunu osalemine arenguprogrammis mahus, mis on vajalik teadmiste ja oskuste omandamiseks;
  • vältida nö koolituse tühjade kulude tekkimist (katkestamisel tekivad Riigi Tugiteenuste Keskusele nö tühjad kulud, mis on Euroopa Sotsiaalfondi tingimuste kohaselt mitteabikõlblikud kulud).

 

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti