Loome uue kasvuvõimaluse

Aitame kasvatada ettevõtete, kohalike omavalitsuste, riigi- ja avalik-õiguslike asutuste konkurentsivõimet ja nende klientide rahulolu lähtudes parimast juhtimis- ja majandusteadmusest ning uusimatest tehnoloogilistest võimalustest. Rõhuasetus on pakutava teenuse kvaliteedil, uue väärtuse ja teadmuse loomisel ning selle edasi andmisel kliendile. Täiendavalt, kliendi nõusolekul, kasutatame juhtimisülesande lahendit ka EBS ülikoolis õppivate (tulevaste) juhtide ja spetsialistide koolitamisel, seejuures kliendiandmeid kaitstes.

Miks me seda teeme?

Ülikoolid loovad uut teadmust/teadmist, kuid selle jõudmine ettevõtjateni on heal juhul tagasihoidlik. Ettevõtja, kes tunneb, et ta saaks oma ettevõtte tegemisi paremini juhtida, kuid kellel puudub täiendav teave, ei pöördu ülikooli poole. Meie tuleme siin appi. Tõenduspõhine juhtimine, protsesside tõhustamine, muutuste juhtimine on vaid mõned märksõnad, millega juhid igapäevaselt kokku puutuvad ja seda olenemata tegevusalast. Keerulistel aegadel on hea omada partnerit, kes aitab otsuseid vormida läbi andmeanalüüsi, protsesside hindamise, kulu-tulu analüüsi jmt ning just sellised oskused/teadmised on olemas EBS-is kui juhtimisele spetsialiseerunud ülikoolis.  

Kuidas me seda teeme?

Me tahame aidata ettevõtjat ning selleks kaasame oma ala parimaid spetsialiste. Olgu selleks õppejõud EBSist või EBSi partnerülikoolidest või näiteks eksperdid tööturult nii Eestist kui ka välismaalt. See annab meile võimaluse viia pakutavate teenuste kvaliteet turuga võrreldes hoopis uuele tasemele. Meie viis probleemile lähenemisel on tõenduspõhine.

 

Läbi selle, et me teeme ettevõtja elu lihtsamaks, muudame me ka EBSi juhtimisalast õpet paremaks, sest läbi praktiliste probleemide lahendamise õpivad nii teadlased kui ka magistrandid-doktorandid. See omakorda aga tähendab, et EBSi lõpetaja saab kaasa täiendava kvaliteedimärgi.

Mida me selleks teeme? 

Inimeste vaba liikumine, vanu organisatsioone ja mõttemalle lõhkuvate tehnoloogiate levik, muutuvad töösuhted, uued väljakutsed erinevate põlvkondade kaasamisel, arendamisel jne nõuavad organisatsioonide juhtidelt kiiret kohanemist, mis sageli tähendab seda, et muudatuste ettevalmistamiseks ei pruugi olla piisavalt aega. Mõnikord lükkub muudatuse läbiviimine seetõttu edasi, mõnikord alustatakse puuduliku ettevalmistusega ning võetakse ebavajalikult suur risk.

 

Aitame teil lahendada probleemi, mille ees organisatsioon seisab!

Tööta koos meiega

Kes me oleme?

EBS Advisory Services OÜ ehk EBSAS, ülikooli rakendusüksus, mis viib kokku organisatsioonid ning konsultandid-teadlased-doktorandid, et lahendada organisatsioonide juhtimisprobleeme ning väljakutseid oluliste muudatuste planeerimisel ja tegemisel. EBSAS on sümbioos teadlasest ja ettevõtjast – mõtleme kui ettevõtjad ning kasutame teaduslikke meetodeid strateegiliste tööriistadena, et aidata ettevõtjatel teha tarku valikuid.

 

Info hs.pngMeeskond

Pea kõik EBSASe projektimeeskondade liikmed ka õpetavad EBSis, kas õppejõu ja/või juhendajana, pakkudes niimoodi tudengitele võimalust reaalses tööelus esile kerkivate probleemide ja väljakutsete lahendamiseks, misläbi omandatakse oskused tulevikus sarnastes olukordades toimetada. Kliendiandmeid kasutatakse vaid kliendi nõusolekul ning tagatakse konfidentsiaalsus. 

 

Projektimeeskonnad ei ole piiratud EBSASe või EBSiga seotud isikutega. Iga projekti meeskond komplekteeritakse lähtuvalt projekti eesmärgist, ajakavast ja kliendi soovidest ning võimalustest. EBSAS on projekti peatöövõtja, kes loob ja haldab projekti läbiviivat võrgustikku ning tagab projekti tulemuse kvaliteedi.