Isiku kooli vastuvõtmise kord

Kooli sisseastumist taotleb õpilane, täites selleks elektroonse taotlusvormi. Seejärel saadetakse talle täpsemad juhised, milles on täpsustatud sisseastumistesti toimumise aeg, koht ja kestvus.   

 

Sisseastumise test koosneb matemaatika, eesti keele ja inglise keele ülesannetest, millega täpsustakse õpilaskandidaadi seniseid tugevusi, nõrkusi ja valmisolekut jätkamaks õpinguid kooli eri õppesuundadega klassides. Sisseastumise testil kontrollitakse isikut tõendavat dokumenti.  

 

Sisseastumistesti tulemused saadetakse õpilase e-mailile ja parandatud testiga on võimalik tulla tutvuma Kooli kantseleisse. Sisseastumise testi järel kutsutakse õpilane vestlusele, mille raames täpsustakse õpilase arenguhuvi, vajadusi ja selgitatakse välja väärtusruumi vastastikune sobivus.   

 

Õpilaskandidaatidest moodustub põhikooli tunnistuse ja sisseastumistesti tulemuste alusel pingerida, millest lähtuvalt õpilased kooli nimekirja ja ka õppemaksuvabastustele kandideerivad. Võrdsete punktide jagunemise korral või väärtustelt nõutud kandidaadiks osutunud õpilase puhul on Nõukogul õigus eelistada sobivusvestlusel kujunenud hinnangu põhjal kõnealuse kandidaadi kasuks.  

 

Õppemaksuvabastuste rakendamise otsuse sisseastujate osas teeb Kooli Nõukogu. Sisseastumisvestluse järel tehakse hiljemalt ühe  kuu jooksul otsus, kas õpilase jaoks on kool parimaks õppekeskkonnaks ja seejärel kutsutakse vestlema lapsevanem, kellega räägitakse kooli üldisest korraldusest ja tutvustatakse õpilepingu punkte. Õpilaskandidaat esitab isikut tõendava dokumendi ja põhikooli õpinguid tõendavad dokumendid. Sihtasutuse juhatuse esimees või tema poolt volitatud isik sõlmib õigusaktidega kooskõlas õpilepingu lapsevanema ja õpilasega. 

 

11. ja 12. klassi võetakse õpilasi vabade õpilaskohtade olemasolul, hinnates õpilaskandidaadi varasemate õppesoorituste vastavust kooli õppekavale.   

 

Koolil on õigus paluda õpilaskandidaadil täita täiendavaid ülesandeid, et selgitada välja huvi ja võimekust kohaneda kooli õppekavaga.