Projektijuhtimise sertifikaadiprogramm PRINCE2® praktikas

Tahad edukalt projekte juhtida?
PRINCE2® metoodika aitab!

 

PRINCE2® version 7 16. lend alustab septembris 2024

PRINCE2® 7 Foundation: 25. - 27. september 2024
PRINCE2® 7 Practitioner: 28. - 29. november 2024
 

 

PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environment) on protsessipõhine projektijuhtimise meetod, mida rakendatakse nii avalikus- kui erasektoris, enam kui 150-s riigis üle maailma. Alates meetodi esmaversiooni avalikustamisest 1989. aastal on seda pidevalt täiendatud ja parandatud lähtuvalt parimatest praktikatest. 2023. aasta 4. septembril avalikustati viimane 7. versioon, mis kajastab tänast projektide juhtimise tegelikkust. Meetodit uuendades on arvestatud sellega, et me elame digiajastul ning järjest olulisemaks muutub kõikides valdkondades kestliku arengu tagamine.

EBS Executive Education on PEOPLECERT poolt akrediteeritud PRINCE2® esindaja Eestis. PEOPLECERT on rahvusvaheline, kõrgelt hinnatud eksamineerimisinstituut.
 

ITIL® on PeopleCert grupile kuuluv kauabamärk, mida võib kasutada PeopleCert loaga. Kõik õigused kaitstud.
PRINCE2® on PeopleCert grupile kuuluv kaubamärk, mida võib kasutada PeopleCert loaga. Kõik õigused kaitstud.

 

Mis on programmi suurim väärtus?

PRINCE2® programmis osalemine annab teadmised end tõestanud terviklikust projektijuhtimise metoodikast ning eksami eduka sooritamise korral ka rahvusvaheliselt tunnustatud PRINCE2® kutsetunnistuse. 

PRINCE2® programmi läbija saab ülevaate, milliseid põhimõtteid, tehnikaid ja protsesse on vaja kasutada projektide tõhusaks juhtimiseks ning kuidas neid praktiliselt projektide juhtimisel rakendada, lähtudes enda organisatsiooni vajadustest. 

Programm koosneb kahest moodulist: PRINCE2® Foundation keskendub teooriale ja PRINCE2®Practitioner õpitu praktikasse rakendamisele ehk sellele, kuidas projekte ettevõttes juhtida. Nii Foundationi kui ka Practitioneri moodulis tehakse grupitöid, lahendatakse praktilisi ülesandeid ja analüüsitakse juhtumeid. Teooria- ja praktikakursuse vahele jääb umbes kuu aega, mil tehakse iseseisvalt tööd.
 
Mõlemad moodulid lõpevad eksamiga, mille edukas sooritaja saab rahvusvaheliselt sertifitseeritud projektijuhi kutsetunnistuse. See võimaldab osaleda näiteks rahvusvahelistes hangetes, kus tihtipeale eeldatakse sertifitseeritud projektijuhi olemasolu.

 

Millist kasu saab Sinu ettevõte?

 • PRINCE2® pakub ühtset raamistikku projektide juhtimiseks, mis aitab standardiseerida protsesse kogu organisatsioonis, muutes projektijuhtimise järjepidevamaks ja ennustatavamaks. 
 • PRINCE2® aitab tagada, et projektid kasutavad ressursse tõhusalt, minimeerides raiskamist ja suurendades tootlikkust, mis on eriti oluline piiratud ressurssidega ettevõtetes. 
 • PRINCE2® keskendub kvaliteedi tagamisele kogu projekti vältel, tagades, et tulemused vastavad kliendi ja sidusrühmade ootustele ning vajadustele. 
 • Metoodika toetab regulaarset suhtlust ja aruandlust, mis tagab parema jälgitavuse ja läbipaistvuse projektijuhtimises, aidates sidusrühmi kursis hoida projekti edenemisega. 
 • Organisatsioonid, kes kasutavad tunnustatud ja tõhusat projektijuhtimise metoodikat nagu PRINCE2®, võivad saavutada konkurentsieelise, demonstreerides klientidele ja sidusrühmadele oma pühendumust projektide professionaalsele ning edukale juhtimisele. 
 • PRINCE2® metoodika on piisavalt paindlik, et seda saaks kohandada vastavalt erineva suuruse, keerukuse ja riskitasemega projektidele, mis võimaldab organisatsioonidel seda laialdaselt rakendada. 
 • PRINCE2® aitab organisatsioonidel teha informeeritumaid otsuseid projektide valikul ja prioriteetide seadmisel, tagades, et ressursid suunatakse kõige olulisematele ja väärtuslikumatele projektidele. 
 • PRINCE2® rõhutab selget rollijaotust ja vastutust, mis aitab vältida kommunikatsiooniprobleeme ja tagab, et kõik projektimeeskonna liikmed teavad oma ülesandeid ja vastutusalasid.

 

Kellega koos õpid?
Rühmas on tavaliselt 6–12 osalejat. Nende seas võib olla nii projektijuhte, projektimeeskonna ja projekti juhtrühma liikmeid, ettevõtete juhte kui ka projektide tellijad. Samas on ka inimesi, kel projektijuhtimisega varasem kokkupuude puudub – PRINCE2® programmis osalemiseks ei ole eelnev projektijuhtimise kogemus vajalik.

 

Jah, soovin osaleda

Koolituse kirjeldus

PRINCE2® FOUNDATION

PRINCE2® 7 Foundation koolitusel osalemine ei eelda projektitöö kogemust, kuid see on soovitatav, et tagada koolitusel õpitava lihtsam omandamine.

 

Foundation taseme õpiväljundid

Kursusel osalenu:

 • Tunneb projektide ja PRINCE2® võtmemõisteid.
 • Teab, kuidas PRINCE2® põhiprintsiibid toetavad PRINCE2® meetodit.
 • Mõistab, kuidas meeskonnaliikmeid ja sidusrühmi kaasata, et tagada projekti edu tõhusa suhtluse ja koostöö kaudu.
 • Tunneb PRINCE2® praktikaid ja nende rakendamist kogu projektis.
 • Teab, millised on PRINCE2® protsesside ja kuidas neid projekti elluviimisel rakendatakse.

Foundation kursuse sisu

 • PRINCE2® projekti tunnused
 • PRINCE2® organisatsiooniline struktuur
 • PRINCE2® projekti juhtimise põhimõtted (PRINCE2® 7 põhiprintsiipi)
 • PRINCE2® projektijuhtimise praktikad (PRINCE2® 7 teemat)
 • Kuidas PRINCE2® projekt toimib (PRINCE2® 7 protsessi)
 • Rollid ja vastutus PRINCE2® projektis
 • Projekti planeerimine ja edusammude jälgimine
 • Muudatuste ja riskidega tegelemine
 • Näidiseksam

Foundation eksam

Eksam toimub PEOPLECERT elektroonses keskkonnas inglise keeles. Testis on 60 valikvastustega küsimust, test sooritamiseks on vaja 60% õigeid vastuseid (36 õiget vastust). Testi kestus on 60 minutit. Kasutada ei tohi mingeid teabeallikaid (nt sõnaraamatut, Google Translate'i, PRINCE2® käsiraamatut).

 

PRINCE2® Foundation sertifitseerimistest on vabatahtlik. Eksamitasu sisaldub koolitustasus. Sertifitseerimistesti sooritate internetis oma arvutis teile sobival ajal (online proctored exam).

 

PRINCE2® PRACTITIONER

Enne PRINCE2® 7 Practitioner taseme koolitusel osalemist on kohustuslik omandada Foundation  sertifikaat. 

 

Practitioner taseme õpiväljundid

Kursusel osalenu:

 • Teab, kuidas struktureerida ja planeerida keerulisi projekte PRINCE2® meetodi abil.
 • Oskab rakendada omandatud teadmisi reaalses kontekstis.
 • Teab, kuidas PRINCE2® meetodit (nt praktikaid ja protsesse) rakendada erinevates projektikeskkondades ja kohandada metoodikat erinevatele asjaoludele.
 • Oskab juhtida projekte etteantud eelarve ja ajakava piires.
 • Teab, kuidas rakendada tõhusat personalijuhtimist projektides ja osakab määrata töötajatele individuaalseid ülesandeid.

Kursuse materjalid ja testid on inglise keeles. Õppekeeleks on eesti keel.

 

Practitioner kursuse sisu

PRINCE2® põhiteadmiste lühike kordamine ja värskendamine.
Erinevad praktilisel stsenaariumil põhinevad harjutused:

 • Projektis osalejate rollide määramine
 • PRINCE2® dokumentide nagu ärijuhtumi, etappide plaan, tootekirjeldus jm koostamine
 • Projektijuhtimisvahendid
 • Riskianalüüsi läbiviimine
 • Näidiseksam

PRINCE2® Practitioner sertifitseerimise eksam

Eksam toimub PEOPLECERT elektroonses keskkonnas inglise keeles. Testis on 70 valikvastustega küsimust, testi sooritamiseks on vaja 60% õigeid vastuseid (42 õiget vastust). Kestus on 150 minutit.

 

Kandidaatidel on lubatud kasutada PRINCE2® 7 Managing Successful Projects ametliku trükitud paberkandjal väljaannet. Ametlikku käsiraamatut võib kommenteerida ja tabuleerida, kuid märkmeid ja lisamärkusi sisaldavaid lahtiseid pabereid kasutada ei lubata.

Kui soovite kasutada oma e-raamatut avatud raamatuga eksami ajal, on teil lubatud vaadata oma täielikku e-raamatut teises kaasaskantavas seadmes, näiteks nutitelefonis, tahvelarvutis või sülearvutis.

PRINCE2® Practitioner sertifitseerimistest on vabatahtlik. Eksamitasu sisaldub koolitustasus. Sertifitseerimistesti sooritate internetis oma arvutis teile sobival ajal (online proctored exam).

 

Osalejale väljastatakse tõend kursusel osalemise kohta.
PRINCE2® Foundation ja PRINCE2® Practitioner kutsetunnistused väljastab osalejale PeopleCert peale edukalt eksamite sooritamist.

Koolitaja

Algis Perens

Algis Perens

PRINCE2® sertifitseeritud koolitaja

Osavõtutasu ja registreerumine

Investeering:
Kursuse osavõtutasu:
PRINCE2® Foundation: 2 070 EUR+km
PRINCE2® Practitioner: 2 070 EUR+km
PRINCE2® Foundation ja Practitioner koos võetuna: 3 535 EUR+km

 

Hinnad sisaldavad eksami tasusid.

Osavõtutasu sisaldab digitaalseid õppematerjale ja kohvipause.

 

*Korduseksamid: 
PRINCE2® Foundation: 365 EUR+km
PRINCE2® Practitioner: 365 EUR+km
 

 

NB! EBS Executive Education koolitusi ja arenguprogramme korraldatakse vastavalt antud perioodil avalikele üritustele kehtivatele reeglitele. Virtuaalõppe puhul kasutame virtuaalõppe keskkonda Canvas. Canvas on kaasaegne, lihtsasti kasutatav pilvepõhine platvorm, mis on kasutusel paljudes maailma tippülikoolides ning mis toetab interaktiivseid õpetamis- ja õppimismeetodeid.

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

 

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin

Referentsid

Vitali Korniltsev, Nortal AS, Account Manager

"Osalesin EBSi PRINCE2® programmis kuna PRINCE2® on üks maailma tasemel standard, mille kinnitatud kasutusoskust nõutakse projektijuhtidelt paljudes projektides. Koolitusprogrammist ootasin uut teadmist, aitamaks mul valida lähenemist, mis kõige paremini vastab projekti vajadustele. Ja see ootus sai täiel määral rahuldatud. Programm aitas mul paremini struktureerida minu enda isiklikku projektijuhtimise strateegiat, vaadata projektidega seotud protsesside ja mu enda lähenemise peale teise nurga alt. Programm on kasulik kõikidele projektijuhtidele, olenemata valdkonnast, ning ka organisatsioonide juhtidele, kuna PRINCE2®-s käsitletavad teemad kajastavad iga organisatsiooni eluprotsessi.“

 

Jah, soovin osaleda

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti