Projektijuhtimise sertifikaadiprogramm PRINCE2® 6th edition praktikas

Tahad edukalt projekte juhtida?
PRINCE2® metoodika aitab!

 

14. lend: PRINCE2® Foundation 09.-10.11.2023 // PRINCE2® Practitioner 07.-08.12.2023

15. lend: PRINCE2® alustab sügisel 2024

 

Kogenud projektijuhid teavad, et lepase reega ei kulge tavaliselt ükski projekt, kuid kui projektijuht oskab kasutada head metoodikat, on komistuskive tunduvalt vähem. Rahvusvaheliselt sertifitseeritud PRINCE2® projektijuhtimise metoodika ongi just see tööriist, mis aitab projekte edukalt kavandada, kontrollida ja juhtida. 
 

 

 

Mis on programmi suurim väärtus?
PRINCE2® programmis osalemine annab teadmisi paljukasutatud ja end tõestanud terviklikust projektijuhtimise metoodikast ning eksami eduka sooritamise korral ka rahvusvaheliselt tunnustatud PRINCE2® kutsetunnistuse
PRINCE2® programmi läbija saab ülevaate, milliseid põhimõtteid, tehnikaid ja protsesse on vaja kasutada projektide tõhusaks juhtimiseks ning kuidas neid praktiliselt projektide juhtimisel rakendada, lähtudes enda organisatsiooni vajadustest. 

Programm koosneb kahest kahepäevasest moodulist: PRINCE2® Foundation keskendub teooriale ja PRINCE2® Practitioner õpitu praktikasse rakendamisele ehk sellele, kuidas projekte ettevõttes juhtida. Nii Foundationi kui ka Practitioneri moodulis tehakse grupitöid, lahendatakse praktilisi ülesandeid ja analüüsitakse juhtumeid. Teooria- ja praktikakursuse vahele jääb umbes kuu aega, mil tehakse iseseisvalt tööd.

 

Mõlemad moodulid lõpevad eksamiga, mille edukas sooritaja saab rahvusvaheliselt sertifitseeritud projektijuhi kutsetunnistuse. See võimaldab osaleda näiteks rahvusvahelistes hangetes, kus tihtipeale eeldatakse sertifitseeritud projektijuhi olemasolu.
 

PRINCE2® on AXELOS Limited'ile kuuluv kaubamärk, mida võib kasutada AXELOS Limited'i loaga. Kõik õigused kaitstud.
Swirl logoTM on AXELOS Limited'ile kuuluv kaubamärk, mida võib kasutada AXELOS Limited'i loaga. Kõik õigused kaitstud.

 

PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environment) on kergesti kohandatav protsessipõhine meetod, mis sobib igat tüüpi projektide juhtimiseks. Alates selle meetodi loomisest 1989. aastal Suurbritannias on see leidnud laialdast ja edukat rakendamist nii avalikus- kui erasektoris, enam kui 105-s riigis üle maailma. 

 

Mis kasu saab sinu ettevõte?
PRINCE2® metoodikat valdaval inimesel on terviklik ettekujutus tõhusast projektijuhtimisest ja oskus neid teadmisi oma organisatsioonis rakendada. Seeläbi saavad projektimeeskonnad tööriistad selleks, et projektid ellu viia ajagraafikust ja eelarvest kinni pidades. See vähendab kulutamist, suurendab efektiivsust ja tagab suurema rahulolu nii projektimeeskonnale kui ka tellijale. Ühtlasi oskab PRINCE2® metoodika valdaja oma teadmisi ka edasi anda ja niimoodi saavutatakse kogu organisatsioonis projektijuhtimisele ühtsem lähenemine. 
 

PRINCE2® sertifikaat loob eelduse osalemaks rahvusvahelistes hangetes!

 

Kellega koos õpid?
Rühmas on tavaliselt 6–12 osalejat. Nende seas võib olla nii projektijuhte, projektimeeskonna ja projekti juhtrühma liikmeid, ettevõtete juhte kui ka projektide tellijad. Samas on ka inimesi, kel projektijuhtimisega varasem kokkupuude puudub – PRINCE2® programmis osalemiseks ei ole eelnev projektijuhtimise kogemus vajalik. 
 

PRINCE2® sertifitseeritud koolitaja Algis Perens rõhutab, et PRINCE2® pole tavapärane täiskasvanukoolitus, kus kuulatakse lektorit, lahendatakse ülesandeid ja seejärel jätkub igapäevaelu nii nagu enne. „PRINCE2® eeldab intensiivset õppimist. Juba enne programmi algust tuleb lugeda PRINCE2® käsiraamatut ja programmi jooksul on vaja lisaks auditoorsele tööle ka iseseisvalt õppida,“ mainib Algis Perens. 
 

Nortali tarneüksuse juht Vitali Korniltsev osales programmis, kuna PRINCE2® on maailmatasemel standard, mille kinnitatud kasutusoskust nõutakse projektijuhtidelt paljudes projektides. „Koolitusprogrammist ootasin uut teadmist, aitamaks mul valida lähenemist, mis kõige paremini vastab projekti vajadustele. See ootus sai täiel määral rahuldatud. Programm aitas mul paremini struktureerida oma projektijuhtimise strateegiat, vaadata projektidega seotud protsesside ja mu enda lähenemise peale teise nurga alt. Programm on kasulik kõikidele projektijuhtidele, olenemata valdkonnast, ning ka organisatsioonide juhtidele, kuna PRINCE2® programmis käsitletavad teemad kajastavad iga organisatsiooni eluprotsessi.“

Õpiväljundid

Programmi läbinu:

 • omab ülevaadet, milliseid põhimõtteid, tehnikaid ja protsesse on vaja kasutada projektide edukaks juhtimiseks ning kuidas neid praktiliselt rakendada;
 • teab, kuidas on omavahel seotud rollid, juhtimisvahendid, põhimõtted, teemad, tehnikad ja protsessid;
 • saab rahvusvaheliselt sertifitseeritud PRINCE2®kutsetunnistuse. PRINCE2®on üks kolmest maailmas enimtunnustatud projektijuhtimise metoodikast. 

 

Jah, soovin osaleda

Registreeru esimesel võimalusel, osalejate arv on piiratud!

Koolituse kirjeldus

PRINCE2® praktikas on kahe osaline - Foundation tase (2 päeva) + Practitioner tase (2 päeva). 

 

Kogu programmi auditoorne õppemaht on 32 ak tundi, millele lisandub iseseisva töö aeg 120 ak tundi; millest:
- PRINCE2® Foundation koolituse auditoorne õppemaht on 16 ak tundi, millele lisandub iseseisva töö aeg 40 ak tundi.
- PRINCE2® Practitioner koolituse auditoorne õppemaht on 16 ak tundi, millele lisandub iseseisva töö aeg 80 ak tundi.

 

Esimese taseme - Foundation koolituse jooksul saab koolitatav teadmised PRINCE2® metoodikast ja  sooritab peale koolitust Foundation taseme eksami.

 

Eksami sooritab osaleja endale sobival ajal ja kohas. Eksamile registreerumiseks saab koolitusel osaleja vastava voucheri, mis annab õiguse sooritada eksam ühe aasta jooksul alates voucheri välja andmisest. Practitioner koolitusel osalemine eeldab Foundation taseme eksami läbimist, seega soovitame Foundation taseme eksami sooritada hiljemalt kaks nädalat enne Practitioner taseme koolituse algust.

 

Foundation taseme eksam kestab 75 minutit.

 

Teise taseme - Practitioner koolituse jooksul antakse osalejale teadmised ja oskused metoodika rakendamiseks praktikas ning koolituse lõpus sooritab osaleja Practitioner taseme eksami. Koolitatav, kes soovib taotleda Practitioner taseme kutsetunnistust, peab eelnevalt sooritama edukalt Foundation taseme eksami.

Ka Practioner taseme eksami sooritab osaleja endale sobival ajal ja kohas.  Eksamile registreerumiseks saab koolitusel osaleja vastava voucheri, mis annab õiguse sooritada eksam ühe aasta jooksul alates voucheri välja andmisest.

 

Practitioner taseme eksam kestab 150 minutit.

 

Koolitus toimub eesti keeles. Koolitusmaterjalid ja elektroonilise eksami testid on ingliskeelsed. 

 

Koolituspäevade kestus on 09:00-16:15.

 

Võimalik on osaleda ka moodulite kaupa, alustades Foundation tasemest.

 

 

Lisainfo

 

Koolitusel osalemise eelduseks on, et kursusel osaleda soovija on nõus tegema eeltööd lugedes läbi talle enne kursust saadetavad materjalid. Kasuks tuleb eelnev kokkupuude projektidega, kas projektimeeskonna liikmena või -juhina.

 

Enne koolituse algust saadetakse kursusel osalejate e-mailile juhend koolitusele eelneva kodutöö tegemiseks ja link, mille kaudu on võimalik alla laadida "PRINCE2® 2017" käsiraamat. Osalejatel tuleb läbi lugeda PRINCE2® 2017 ametliku käsiraamatu “Managing Successful Projects with PRINCE2® kolm esimest peatükki. Neil, kes soovivad teha Practitioner taseme eksamit, on kasulik läbi vaadata kogu käsiraamat ja ära märkida endale iga peatüki algus (mitte peatüki alguslehekülg vaid esimene tekstilehekülg).

 

Kursuse alguses saavad osalejad ka PRINCE2® 2017 ametliku käsiraamatu “Managing Successful Projects with PRINCE2® paberversiooni ja ligipääsu veebis asuvatele digitaalsetele materjalidele, mille hulgas on koolitaja poolt koostatud presentatsiooni materjalid, juhtumite kirjeldused ja näidiseksamite testid.

 

Nii Foundation kui Practitioner taseme koolitusel on PRINCE2® metoodika elementide õpetamine seotud grupitöödega, praktiliste näidete ja juhtumite analüüsiga. Kursuse käigus kasutatakse näidiseksameid, mille küsimustele individuaalne vastamine ja sellele järgnev ühine arutelu pakub osalejatele kiiret tagasisidet sellest, kuidas nad on õpetatavast teemast aru saanud.

 

Eksamite edukaks sooritamiseks on osalejatel vaja teha õppematerjalidega kogu kursuse vältel igal õhtul täiendavat iseseisvat tööd.

 

EBS Executive Education on PEOPLECERT poolt akrediteeritud PRINCE2® esindaja Eestis. PEOPLECERT on rahvusvaheline, kõrgelt hinnatud eksamineerimisinstituut. 

 

 

Koolituse sisu ja teemad 

Sissejuhatus Põhimõtted Teemad Protsessid
Projekti viis tunnust. Äriline põhjendatus. Ärijuhtum Projekti ettevalmistamine [SU]   
Mis on PRINCE2® ja 
millised on 10 selle metoodika 
rakendamisest saadavat kasu.      
Kogemustest õppimine. Organisatsioon    Projekti suunamine [DP]
PRINCE2® protsessi mudel ja 
juhtimisvahendid.
Selged rollid ja vastutus. Kvaliteet Projekti algatamine [IP]
  Juhtimine erandi põhimõttel. Plaanid Etappide juhtimine [CS]
  Keskendumine tulemusele. Riskid Tarnete juhtimine [MP]
  Sobitamine projekti keskkonnaga.    Muutused Üleminekute juhtimine [SB]
  Etappide kaupa haldamine. Edenemine Projekti lõpetamine [CP]

Eksamid 

PRINCE2® Foundation taseme eksam kestab 60 minutit ja abimaterjalide kasutamine on keelatud. Testis on 60 küsimust, eksami sooritamiseks on vaja 33 õiget vastust.

 

PRINCE2® Practitioner eksam kestab 150 minutit ja lubatud on kasutada metoodika ametlikku paberkandjal käsiraamatut “Managing Successful Projects with PRINCE2® ”. Testis on 68 küsimust, eksami sooritamiseks on vaja 38 õiget vastust.

 

Eksamid toimuvad PEOPLECERT elektroonses keskkonnas. Eksami testid on ingliskeelsed.

 

Kasud osalejale ja ettevõttele 

Kasud osalejale

Koolitus annab: 

 • tõendatud projektijuhtimise teadmised ja oskused;
 • julguse võtta projektijuhi vastutus;
 • oskuse delegeerida tööd projektimeeskonnale;
 • teadmised projektijuhtimisest Practitioner’i tasemel;
 • põhjalikud teadmised PRINCE2®metoodikast.

 

Koolitaja

 

Kasud ettevõttele

Koolitus annab: 

 • Annab meeskonnale tööriistad selleks, et viia projekte ellu ajagraafikust ja eelarvest kinni pidades.
 • Minimeerib projekti ebaõnnestumise riskid.
 • Vähendab kulutamist ja tõstab efektiivsust.
 • Tagab tellija suurema rahulolu.
 • Projektijuhtimise raamistik on paindlik, lihtsalt laiendatav ja süsteemne ning seda on võimalik rakendada väga erinevate projektide korral.

 

Algis Perens

Algis Perens

PRINCE2® sertifitseeritud koolitaja

Osavõtutasu ja registreerumine

Investeering:
Kursuse osavõtutasu:
PRINCE2® Foundation: 1 258 EUR+km
PRINCE2® Practitioner: 1 731 EUR+km
PRINCE2® Foundation ja Practitioner koos võetuna: 2 598 EUR+km

 

Hinnad sisaldavad eksami tasusid.

Osavõtutasu sisaldab digitaalseid õppematerjale ja kohvipause.

 

*Korduseksamid: 
PRINCE2® Foundation: 280 EUR+km
PRINCE2® Practitioner: 280 EUR+km
 

 

NB! EBS Executive Education koolitusi ja arenguprogramme korraldatakse vastavalt antud perioodil avalikele üritustele kehtivatele reeglitele. Virtuaalõppe puhul kasutame virtuaalõppe keskkonda Canvas. Canvas on kaasaegne, lihtsasti kasutatav pilvepõhine platvorm, mis on kasutusel paljudes maailma tippülikoolides ning mis toetab interaktiivseid õpetamis- ja õppimismeetodeid.

 

Registreerumistingimused leiad SIIT 

 

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin

Referentsid

Vitali Korniltsev, Nortal AS, Account Manager

"Osalesin EBSi PRINCE2 programmis kuna PRINCE2 on üks maailma tasemel standard, mille kinnitatud kasutusoskust nõutakse projektijuhtidelt paljudes projektides. Koolitusprogrammist ootasin uut teadmist, aitamaks mul valida lähenemist, mis kõige paremini vastab projekti vajadustele. Ja see ootus sai täiel määral rahuldatud. Programm aitas mul paremini struktureerida minu enda isiklikku projektijuhtimise strateegiat, vaadata projektidega seotud protsesside ja mu enda lähenemise peale teise nurga alt. Programm on kasulik kõikidele projektijuhtidele, olenemata valdkonnast, ning ka organisatsioonide juhtidele, kuna PRINCE2-s käsitletavad teemad kajastavad iga organisatsiooni eluprotsessi.“

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti