Tervishoiu valdkonna juhi arenguprogramm

Tervishoius tähtsustakse inimeste juhtimise oskust

Eduka tervishoiusektori juhi varasalves leidub mitmekülgseid oskusi – ta tunneb peensusteni oma eriala, tervishoiu rahastamist ja patsiendikäitumist, ning suudab lisaks protsessidele ka inimesi juhtida. Kui sa veel ei tunne end juhirollis nagu kala vees, tasub osaleda EBSi tervishoiuvaldkonna juhi arenguprogrammis, kus ühendatakse tervishoiujuhtimise teoreetilised põhitõed valdkonna parimate praktikute kogemustega.

 

Tervishoiu valdkonna juhi arenguprogrammi virtuaalne infopäev "Milliseid juhtimisoskusi, -teadmisi ja -tööriistu tervishoid täna vajab?" toimus 10. jaanuaril 2024. Stuudios arutasid põletaval teemal programmijuht Ester EomoisAndreas Abel (Meliva, meditsiinijuht) ja Ingmar Lindström (Valvekliinik, programmi vilistlane). Vaata järgi SIIT.

 

Mis on arenguprogrammi suurim väärtus?
Viis kuud kestvast arenguprogrammist saad tervishoiu- ja meditsiinivaldkonna juhile vajalikud juhtimisteadmised. Sinuga jagavad oma teadmisi nii EBSi õppejõud kui ka paarkümmend tervishoiu tipptegijat avalikust ja erasektorist.

Programmi juhtõppejõud Ester Eomois nendib, et sageli teevad tervishoiujuhid inimeste juhtimise tööd muude tegevuste kõrvalt. „Tähtsamale kohale seatakse erialane töö ja protsesside juhtimine, kuid inimeste motiveerimist, kaasamist, tagasisidestamist, meeskonnakultuuri loomist ja hoidmist ei nähta omaette ülesandena. See aga on juhitöös väga oluline ja eelmainitud teadmisi programmis omandataksegi.“ 

 

Tähtis on ka muutuste juhtimine ja nendega kohanemine – ilmekad näited on 2020. aasta kevadel alanud tervisekriis ja poolteist aastat hiljem vallandunud energiakriis.  Ester Eomois: „Pidevate muutuste tõttu on tervishoiuorganisatsioonid kogu aeg stressis. Me anname programmis osalejatele tööriistad muutuste elluviimiseks ja nendega kohanemiseks, nii et muutused ei tooks automaatselt kaasa stressiolukordi.“ 
 

Mis kasu saab sinu organisatsioon?
Juhtidel ja juhtimiskvaliteedil on uue aja tervishoiusüsteemi ja -teenuste arendamisel kriitiline tähtsus. Reeglina kasvavad meditsiini- ja tervishoiuorganisatsioonide juhid välja organisatsiooni parimate spetsialistide hulgast. See tähendab, et värsketel juhtidel on küll suurepärane erialateadmiste pagas, kuid pole inimeste juhtimiseks vajalikke spetsiifilisi teadmisi ja kogemusi. Tervishoiuvaldkonna arenguprogrammi edukas lõpetanu teadvustab inimeste juhtimise olulisust. Seega saab sinu organisatsioon parema ja teadlikuma juhi võrra rikkamaks ning paraneb ka organisatsiooni juhtimiskvaliteet. 

 

Kellega koos õpid?
Arenguprogrammis osalejatel on tervishoiu- või meditsiinialane haridus ja tavaliselt töötavad nad kas suurte organisatsioonide keskastme juhtidena või väiksemate ettevõtete tippjuhtidena. Seega ühendab 15-liikmelist õppurite rühma asjaolu, et kõigil on juhtida nii oma valdkond kui ka meeskond. Õppetöö käigus osaled loengutel ja aruteludel ning teed juhtumianalüüse, samuti teed iseseisvat tööd. Omaette väärtus on kursusekaaslaste omavaheline kogemuste jagamine, mille käigus saad aimu eri organisatsioonides kasutatavatest praktikatest ja jagad enda omi. Samuti käiakse külas paaril tervishoiuorganisatsioonil, et oma silmaga näha, kuidas eduni jõuda. 

 

Programmi vilistlane Gerly Kedelauk, SYNLAB Eesti OÜ, Põhja-Euroopa turundusjuht: „Sain arenguprogrammist hea ülevaate tervishoiuvaldkonnast, selle juhtimis-, finants-, IT- ja turunduslikest aspektidest. Saadud teadmised aitavad mul igapäevatöös paremini analüüsida turuolukorda ja tulevikuperspektiivi ning planeerida strateegilist turundust. Programmis oli teooria põimitud asjakohaste näidete ja praktiliste grupitöödega. Lisaks tugevatele tervishoiusektori tippspetsialistidest õppejõududele oli lisaväärtus kursusekaaslased, kes samuti on valdkonna kesk- ja tippastmejuhid. Soovitan programmi tervishoiuvaldkonna üksuste juhtidele, kes lisaks oma spetsialiseerumisele soovivad saada teadmisi tervishoiusektorist üldisemalt, arendada oma liidrioskusi ning parendada analüüsivõimet.“
 

Õpiväljundid:

 • teadvustab inimeste juhtimise olulisust ja on eneseteadlikum juht; oskab analüüsida juhtimiskompetentse ning erinevaid juhtimisstiile;
 • teab, kuidas mõjutab majanduskeskkond tervishoiu- ja meditsiinivaldkonna ettevõtete strateegiate loomist  ja oskab seda panna oma ettevõtte konteksti;
 • mõistab luua, juhtida ja motiveerida tippspetsialistidest koosnevat meeskonda;
 • oskab arendada sisekommunikatsiooni ja partnerlussuhteid;
 • oskab muutusi planeerida ja neid ellu viia; teab luua või uuendada tervishoiuteenuseid, sh kasutades teenusekeskse disaini tööriistu;
 • mõistab, mis on oluline juhtimisotsuste tegemisel finantsandmete põhjal;
 • tunneb tervishoiuregulatsioone ja oskab olulisi regulatsioone andmebaasidest leida ja kasutada. 

 

Jah, soovin osaleda

 

Programmi teostamisel pannakse suurt rõhku praktikute kogemuste ärakasutamisele, kaasates koolituse läbiviijatena tunnustatud ja edukaid meditsiini ja tervishoiu valdkonna juhte ning eksperte. Sel aastal on lisandunud koolitajatena mitmed tuntud ja tunnustatud valdkonna praktikud. Plaanis on minna külla paarile tervishoiu organisatsioonile, et oma silmaga näha, kuidas eduni jõuda. 

 

Osalejale väljastatakse tunnistus juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
Osalejale väljastatakse tõend juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
 

Arenguprogrammi läbides on võimalik saada 4 EAP õppemahuga kursuse läbimise kohta tunnistus. Ainepunktide märke saamiseks on vajalik osaleda kõikides auditoorsetes tundides ja esitada kursuse lõpus kodutöö.

Registreeru esimesel võimalusel, osalejate arv on piiratud!

Moodulid ja ajakava

Tervishoiu valdkonna juhi arenguprogrammi kestuseks on 5 kuud, igal kuul toimub üks kahepäevane moodul. Auditoorne õppemaht on 80 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisva töö aeg.

Koolituspäevade kestus on 09.30-16.45.
9. lend alustab sügisel 2025, teemad ja lektorid võivad muutuda. 

 

toimumisaeg

mooduli teemad

koolitajad

13.-14.02.2024

I moodul: Tervishoid ja strateegia, innovatsioon

 

 
 • Eesti tervishoiu arengusuunad
 • Tulevikustsenaariumid ja innovatsioon tervishoius.
 • Tervishoiu juhtimine.
 • Organisatsiooni strateegia ja konkurentsivõime.
 • Strateegia – alustalad ja strateegia loomine. 
 • Juhi roll strateegia kujundamisel ja muutuste elluviimisel. 

Ester Eomois

Hannes Danilov

Veiko Paalma

Eero Merilind

12.-13.03.2024

II moodul: Juhtimine, töötajate motiveerimine ja organisatsioon muutustes

 

 
 • Tervishoiu valdkonnas juhtimisstrateegiate loomine ja rakendamine.
 • Juhtimiskompetentsid. Juhtimisstiilid.
 • Liidriks olemise kunst ja selleks kasvamine. Kaasamine.
 • Spetsialistidest koosneva organisatsiooni arendamine.
 • Tippspetsialistide motiveerimine.
 • Rahalised- ja mitterahalised kompensatsioonimehhanismid.
 • Inimressursi strateegiline arendamine. 

Ester Eomois

Martin Kukk

Piret Masso

Merle Viirmaa

Üllar Lanno

09.-10.04.2024

III moodul: Innovatsioon. Teenuste kvaliteet ja mõõtmine. Teenuste arendus

 

 
 • Meditsiini tulevik.
 • Innovatsioon tervishoius.
 • Teenuste arendamine disainjuhtimise abil, teenusprotsesside juhtimine ja efektiivistamine tervishoiu ettevõttes.
 • Meditsiiniteenuse arendamine erakliinikus, digiteenuse käivitamine, kogemusnäited Eestist ja Soomest.
 • Teenuste kvaliteedi juhtimise mudelid ja kvaliteedi kontroll. 
 • Teenused tervishoius patsiendi vaates.

Andreas Abel

Ester Eomois

Eva Paalma

Katre Zirel

Kitty Kubo

Madeleine Tults

Maret Sukles

14.-15.05.2024

IV moodul: Finantsjuhtimine ja otsustamine. Õiguslik regulatsioon tervishoius

 

 
 • Finantsjuhtimine ja otsustamine.
 • Tulemuslikkuse mõõtmine ja analüütika. Parim praktika raamatupidamises ja finantsjuhtimises.
 • Organisatsiooni arendamine, juhtimise väljakutsed ning muutuste elluviimine. Tervisekassa külastus.
 • Õiglus ja ressursside jaotumine, patsientide õigused ja tervishoiuteenuse osutaja roll. Eetilised normid tervishoius.
 • Õiguslik regulatsioon tervishoius.

Aime Keis

Ants Nõmper

Hele Hammer

Maivi Parv

Rain Laane

11.-12.06.2024

V moodul: Tervishoiu kommunikatsioon ja partnerlussuhted

 

 
 • Avalikkussuhted ja organisatsiooni kommunikatsioon.
 • Tervishoiuteenused ja kommunikatsioon.
 • Meedia olemus. Suhtlemine meedias ja meediaga. 
 • Avaliku arvamuse kujundamine ja patsientide ja huvigruppide teadlikkuse tõstmine.
 • Sisekommunikatsioon tervishoiuvaldkonna organisatsioonis.
 • Suhtlemine juhina organisatsiooni sees.
 • Esinemine ja esindamine: strateegilised soovitused.  

 

Aive Hiiepuu

Ester Eomois

Inge Suder

Margit Raid

 

* Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse viia programmis sisse muudatusi, arvestades rühma koosseisu, et
tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

Osavõtutasu ja registreerumine

Investeering

Kursuse osavõtutasu: 2 960 EUR + KM
Hind sisaldab digitaalseid õppematerjale ja kohvipause.

 

* Kolme osaleja registreerumisel ühest ettevõttest kehtib soodustus 10%.

 

NB! EBS Executive Education koolitusi ja arenguprogramme korraldatakse vastavalt antud perioodil avalikele üritustele kehtivatele reeglitele. Virtuaalõppe puhul kasutame virtuaalõppe keskkonda Canvas. Canvas on kaasaegne, lihtsasti kasutatav pilvepõhine platvorm, mis on kasutusel paljudes maailma tippülikoolides ning mis toetab interaktiivseid õpetamis- ja õppimismeetodeid.

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

 

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin

Koolitajad

Tervishoiu valdkonna juhi arenguprogrammi juhtivõppejõud on Ester Eomois, EBSi õppejõud, juhtimiskonsultant, rahvusvahelise kogemusega meditsiinivaldkonna juhtimises (Tamro Eesti OÜ). Apteegiketi Südameapteek üks alusepanijatest. Koroona ajal käivitas Ester Eestis rahvusvahelise ambitsiooniga Viveo Health terviselahendust.  Nõustanud mitmeid tervishoiuvaldkonna organisatsioone juhtimiskvaliteedi, teenusprotsesside efektiivistamise ja strateegia alal. 

 

Programmis õpetavad EBSi parimad õppejõud ning igal koolituspäeval oleme kutsunud oma kogemusi jagama tervishoiu/meditsiini valdkonna kogemustega praktikud.

 

EBSi tunnustatud õppejõud:

Ester Eomois, EBSi õppejõud, juhtimiskonsultant, pikaajalise kogemusega meditsiinivaldkonna ettevõtetes.
Hele Hammer, PhD, EBSi õppejõud, EBS Executive Educationi Finantsjuhi arenguprogrammi juhtivõppejõud. Baltikumi suurima EDI operaatori Telema tegevjuht.

Piret Masso, EBSi personalijuhtimise õppejõud.

 

Tervishoiu valdkonna ja oma eriala tipptegijad:

Aive Hiiepuu, PR Concept partner.

Aime Keis, Tartu Ülikooli õppejõud, endine Ida-Viru Keskhaigla ülemarst.

Andreas Abel, Meliva meditsiinijuht.

Ants Nõmper, Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ juhtivpartner, meditsiiniõiguse ekspert.

Eero Merilind, meditsiinidoktor, riiigkogu liige, Eesti Tervise Fondi juhataja ja perearst.

Eva Paalma, Teenusejuht, Raviteenuste osakond, Tervisekassa.

Hannes Danilov, tervishoiuvaldkonna ekspert, endine Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse liige.

Inge Suder, Ida-Tallinna Keskhaigla turundus-ja kommunikatsiooni juht.

Katre Zirel, Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA õendusdirektor.

Kitty Kubo, tervishoiu innovatsiooni ekspert.

Madeleine Tults, FutuHub kasutajakeskse disaini ekspert tervishoiu innovatsiooni alal.

Maivi Parv, Tervisekassa juhatuse liige.

Maret Sukles, Heal AS juhatuse liige, Fra Mare Thalasso Spa juhataja.

Margit Raid, EBS Executive Education koolitaja ja koostööpartner, ärisuhete konsultant.

Martin Kukk, Südamekodud AS nõukogu esimees.

Merle Viirmaa, juhtimiscoach.

Rain Laane, Tervisekassa juhatuse esimees.

Veiko Paalma, strateegilise juhtimise konsultant, EBSi külalislektor.

Üllar Lanno, Cranfeld Clinic juht, endine Terviseameti direktor. 

 

Referentsid

Gerly Kedelauk, SYNLAB Eesti OÜ, Põhja-Euroopa turundusjuht

"Sain arenguprogrammist hea ülevaate tervishoiu valdkonnast, selle juhtimise, finantsi, IT ja turunduslikest aspektidest. Saadud teadmised aitavad mul igapäevatöös paremini analüüsida turu olukorda ja tulevikuperspektiivi ning planeerida strateegilist turundust.
Programmis oli teooria põimitud asjakohaste tervishoiu valdkonna näidete ja praktiliste grupitöödega. Lisaks tervishoiu sektori tugevatest tippspetsialistidest koosnenud õppejõududest oli lisaväärtus kursusekaaslased, kes samuti on valdkonna kesk- ja tippastmejuhid.

Soovitan programmi tervishoiu valdkonna üksuste juhtidele, kes lisaks oma spetsialiseerumisele soovivad saada teadmisi tervishoiu sektorist üldisemalt, arendada oma liidrioskusi ning parendada analüüsivõimet."

 

 Kaire Rääk, M Sc, GSK Estonia

"Ootus programmile oli kõrge, seda just valikus olevate lektorite nimesid silmates ning paljutõotavat kava kiigates. Ma ei pidanud pettuma, kvaliteet oli stabiilselt kõrge. Kursuse oluliseks osaks on ka osalejad, nende võimalused ja valmisolek diskussiooniks. Suur pluss kogu programmi juures oli ka see, et usinad õppurid olid tervishoiuvaldkonna eri nurkadest ning grupp oli parajalt suur – sai jagada kogemusi ning mõista väljakutseid, millega erinevad „mängijad" tervishoiusektoris kokku puutuvad.
Siinkohal ka minu soovitus kõigile, kes toimetavad tervishoiuga kokkupuutuvas (või kasvõi seda riivavas) valdkonnas - kuna eesmärgid on meil samad, kogemuste jagamine lektorite eestvedamisel mitmete nurkade alt, viib ainult edasi."

 

 Ingmar Lindström, Ravikeskus SL Meedik, juhatuse liige
"Tervishoiu valdkonna juhi arenguprogrammist on olnud mulle palju abi. Õppisin programmis juhtimise valdkonnas väga palju uut ja huvitavat, sest oman meditsiinilist haridust ning juhtimisalaselt ennast varasemalt väga palju täiendanud ei olnud. Saadud teadmisi olen juba rakendanud praktikas ning planeerin kindlasti edaspidi kasutada oma töös juhina."

 

 

Võta meiega ühendust

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti