Hala A. Abdelgaffar kaitseb doktoritööd teemal „Vastutustundlik juhtimisalane haridus: praktikad, väljakutsed ja väljavaated“

Foto Pexels
Esmaspäeval, 3. mail kell 13.00-15.00 on EBSi YouTube'i kanalil võimalik jälgida Hala A. Abdelgaffari doktoritöö kaitsmist.

Hala A. Abdelgaffar ütleb oma doktoritöö kokkuvõttes järgmist:

  
„Äri- ja juhtimisalast haridust (ME) on eriti viimastel aastakümnetel kritiseeritud vähese tähelepanu pööramise eest kriitilise mõtlemise, eetilise arutelu ja kompleksete probleemide lahendamise oskuste arendamisele. Samas peavad tänased ärikoolide lõpetajad olema varustatud vajalike pädevuste ja oskustega, mis aitavad neil tulla toime üha erilmelisemateks muutuvate jätkusuutliku arengu väljakutsetega nii kohalikul kui rasvusvahelisel tasandil. Seetõttu otsivad mitmed ärikoolid võimalusi vastutustundliku juhtimiskoolituse (RME) printsiipide kasutusele võtmiseks ning nende integreerimiseks oma tegevustesse. Selliste muudatuste ja ümberkujunduste läbiviimist ei saa aga käsitleda standardse protseduurina, vaid ärikoolidele tuleb läheneda iga üksikjuhtumi puhul eraldi.

 

Käesolev doktoritöö keskendub vastutustundliku juhtimiskoolituse (RME) printsiipide kasutuselevõtu tavade, väljakutsete ja oodatavate tulemuste uurimisele. [- - -] Arvestades sotsiaalsete suheteprotsesside keskset tähtsust RME kontseptualiseerimisel, mis leidis tõestust ka kirjanduse ülevaate osas, rakendati käesolevas töös mitme juhtumiuuringu metoodikat eesmärgiga uurida taju akadeemiliste töötajate (õppejõudude ja teadurite) kui ärikooli peamiste huvigruppide ja vastutustundlike organisatsioonisiseste ettevõtjate suhtes. Kuna Egiptuses ja eriti Egiptuse avalikes ärikoolides ei olnud väitekirja kirjutamise alustamise ajal tehtud teemakohaseid empiirilisi uuringuid, otsustas autor RME-d uurides ning uurimisküsimusele vastuseid leides keskenduda just sellele sihtrühmale.

  

Uuringutest saadud tulemused aitavad kaasa personalijuhtimise ja organisatsioonikäitumise valdkonna arengule ning tulemuste praktiline väärtus seisneb RME põhimõtete arendamises ja nende rakendamises ärikoolide vastutustundlikule juhtimisele üle minemisel. Kirjanduse ülevaade annab panuse süstemaatilise kirjanduse ülevaate ja analüüsi arengule ning RME printsiipide väljakutsete kaardistamisele. Viimasena saab välja tuua, et loodud mudel on terviklik süsteemne töövahend ärikoolidele, kes kavatsevad või juba tegelevad eetika, sotsiaalse vastutuse, jätkusuutlikkuse ja humanitaarsus valdkondade integreerimisega oma koolitus- ja tegevuspraktikatesse.“

 

Doktoritööd saab lugeda siit.

 

Juhendajad:

Professor Olav Aarna, PhD, Estonian Business School
Mari Kooskora, PhD, kaasprofessor, Ärieetika Keskuse juhataja, Estonian Business School

Oponendid:
Professor Anders Ragnar Örtenblad, PhD, University of Agder, Norra
Nikodemus Solitander, PhD, Hanken School of Economics, Soome

  

Vaata Hala A. Abdelgaffar doktoritöö kaitsmist 3. mail kell 13.00-15.00 EBSi YouTube’i kanalist siit.