Tulemusüksuse juhi arenguprogramm

Kas Sina tead, millised juhtimisvõtted aitavad ettevõtet tulemuslikumalt juhtida? Mis loob ettevõttele kasu ja mis seda hävitab?

 

"Tulemusüksus on täideviiv üksus, mis tegeleb toodete valmistamisega või teenuse osutamisega ja mille kaudu ettevõtte kohustused, õigused ja vastutus on hajutatud täideviivale tegevusele võimalikult lähedale. Tulemusüksus omab iseseisevat kulude eelarvet. Tulemusüksuse juht kannab oma tegevuslõigu töötulemuste eest sama moodi vastutust kui ettevõtte tippjuht". (Raoul Üksvärav „Organisatsioon ja juhtimine")

 

Tulemusüksuse juhi arenguprogramm on mõeldud ettevõtete tulemusüksuste juhtidele (Profit Center Managers ehk osakonnajuhatajad, müügijuhid, ostujuhid, teenindusjuhid, turundusjuhid, projektijuhid, jt).

 

Programmi eesmärgiks on tulemusüksuse juhi mõtteviisi muutus, millega kaasnevad:

 • efektiivsuse kasv ja kasumlikkus;
 • tasakaalustatud tulemusvastutus;
 • loovuse, motivatsiooni ja pühendumuse kasv;
 • mõtlemiskultuuri arendamine ja vastutuse nõudmine.

Programmi ülesehitus:
Programm tugineb tulemuste saavutamist toetavatele juhtimisteooriatele. Tulemusjuhtimine jaguneb tegevuskeskseks ja inimkeskseks tegevuseks.
Programmi teostamisel pannakse suurt rõhku praktikute kogemuste ärakasutamisele, kaasates koolituse läbiviijatena tunnustatud ja edukaid (keskastme) juhte. Praktilise õppe suhe teoreetilisse on 3:1.

Õpiväljundid

Programmi läbinu:

 • mõistab otsuste mõju ettevõtte majandustulemustele;
 • on omandanud teadmised ja rakenduslikud oskused nende kasutamiseks;
 • on teadvustanud oma olulist rolli ja vastutust kogu ettevõtte tulemuslikkuses;
 • on määratlenud oma edasise arenguvajaduse.

Programmi läbides on võimalik saada 3 EAP-d. Ainepunktide saamiseks on vajalik osaleda täismahus auditoorses töös ja esitada kursuse lõpus kodutöö.

Jah, soovin osaleda

Moodulid ja ajakava

Tulemusüksuse juhi arenguprogramm koosneb kolmest kahepäevasest moodulist.

Pakume võimalust osaleda ka programmi üksikutes moodulites.

Koolituspäevade kestus on 10:00-15:45.

 

toimumisaeg

mooduli TEEMAD

koolitajad

11.-12.04.2019

I moodul: Tulemusjuhtimine ja juhi eneseanalüüs

 
1. päev Programmi sissejuhatus. Arengusuundade määratlemine. Tulemusüksuse juhtimine lähtuvalt ettevõtte strateegiast  
 
 • Juhtimise väljakutsed uues majandusreaalsuses.
 • Tulemusüksuse juht – liider või administraator?
 • Tulemusüksuse juhi rollid ja funktsioonid kaasaegses ettevõttes.
 • Mis on coaching ja kuidas seda kasutada?
Peep Aaviksoo
 
 • Mis on olulisem: minu üksuse head tulemused või ettevõtte pikaajaline väärtusloome.
 • Muutuv keskkond ja selles orienteerumine.
Sten Argos
2. päev Efektiivsuse tõstmine inimeste juhtimisel (DiSC metoodika) Merle Lõhmus
 

Igal inimesel on unikaalne vajaduste kogum stabiilsuse, kontrolli, heakskiidu ja staatuse järele. Nende vajaduste eiramine põhjustab inimestes energiataseme langust ja eemaletõmbumist eesmärkide poole püüdlemisel. Selleks, et saavutada töötajate pühendumist, peab juht ära tundma inimeste isiklikud vajadused ja toetama nende rahuldamist tööalases sotsiaalses keskkonnas. 
DiSC metoodika võimaldab juhil näha võimalusi töötajate pühendumise tõstmiseks ühiste eesmärkide saavutamisel.

 

Koolituspäev võimaldab:

 • Mõista, kuidas on inimeste isiklikud vajadused ja eesmärgid seotud tööle pühendumisega.
 • Kasutada DiSC lähenemisviisi enda ja oma kolleegide/alluvate vajaduste ja eesmärkide kindlakstegemisel.
 • Õppida toime tulema vastupanuga tööalases käitumises ja looma pühendumist soodustavat õhkkonda organisatsioonis.

Koolituspäeva teemad:

 • Sotsiaalse käitumise tagamaad: miks inimesed ühesugustes olukordades erinevalt reageerivad? DiSC mudel kui enda ja teiste käitumise analüüsi „tööriist“.
 • Täpsema enesetundmise saavutamine DiSC analüüsi abil: küsimustiku tulemuste läbitöötamine personaalse raporti alusel.
 • Kuidas ära tunda teiste käitumisstiile? 
  Harjutused DiSC mudeli rakendamiseks teiste inimeste mõistmisel.
 • Vastastikuse arusaamise ja koostöö edendamine. 
  DiSC mudeli rakendamine vastastikuse mõistmise kujundamiseks.
 
21.-22.05.2019 II moodul: Muudatuste juhtimine ja kommunikatsioon. Kaasamine ja delegeerimine. Enese ja teiste arendamine.  
1. päev Muudatuste juhtimine ja kommunikatsioon  
 
 • Tulemusüksuse juht muutuste keskel: muutumisvajaduse tunnetamine.
 • Tingimuste loomine muudatuseks. Muutuste ettevalmistamine ja kommunikeerimine.
 • Vastuseis muudatustele. Töötajate innustamine ja toetamine.
 • Juhtumiõpe (case study): muudatuse sisseviimine.
Ave Kareda
 
 • Muudatuste kommunikatsiooni vajadusest.
 • Sisekommunikatsioon.
 • Väliskommunikatsioon.
 • Integreeritud kommunikatsioon.
Kaja Sepp
2. päev Kaasamine ja delegeerimine. Enese ja teiste arendamine  
 
 • Tulemusüksuse juht organisatsiooni väärtuste kujundajana ja tugevdajana.
 • Tulemusüksuse juht meeskonna loojana, liidrina ja arendajana. Meeskondliku mõtteviisi kujundamine. Meeskonnatöö põhimõtted.
 • Kaasamise (võimustamise – empowerment) eeltingimused, teostamine ja mõju.
Katrin Oblikas
 
 • Meeskonna arendus ja koolitus. Arenguprotsessi toetamine ja juhi vastutusalad.
 • Tulemus- ja arenguvestlus: eesmärkide püstitamine ning saavutamine; arenguvajaduse väljaselgitamine; arenguplaani koostamine ja arengut toetavad tegevused.
 • Juht, kui meeskonna arendaja: koolitamine, juhendamine, mentorlus ja coaching.
Aires Rühka
11.-12.06.2019 III moodul: Äriline mõtlemine. Motiveeriva töökeskkonna loomine ja töötajate pühendumise saavutamine  
1.päev Äriline mõtlemine  
 
 • Tulemusüksuse juhi vastutus majandustulemuste eest.
 • Tulemusüksuse juhi hoiakud, tulemusele suunatus, äriline mõtlemine.
 • Võtmetulemuste jaotus: ärialased, funktsionaalsed, tugitulemused.
 • Peamised finantsmõisted ja -aruanded. Arvestuse liigid ja korraldus organisatsioonis. Mis on oluline üksuse juhi seisukohast? Majandustehingute mõju finantsaruannete struktuurile. Rahavoogude olulisus.
 • Eelarve koostamise protsess organisatsioonis. Tulemusüksuse eelarve struktuur.
 • Kuluarvestus. Püsikulud. Muutuvkulud. Müügikate. Kuidas tekib kasum. Viis kasumlikkust suurendavat eesmärki.
Dimitri Volov
2.päev Motiveeriva töökeskkonna loomine ja töötajate pühendumise saavutamine Anu Virovere
 
 • Organisatsiooni kultuur ja mikrokliima.
 • Pinged ja konfliktid töökeskkonnas.
 • Pingete maandamine ja tööstressiga toimetulek.
 • Töötajate pühendumise saavutamine. 
 • Eneseteostuse – ja pühendumise olemus.
 • Tippsooritus – mis see on?
 

 

* Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse viia programmis sisse muudatusi, arvestades rühma koosseisu, et tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

 

 

Registreeru esimesel võimalusel, osalejate arv on piiratud!

Osavõtutasu ja registreerumine

Investeering:
Kursuse osavõtutasu: 1 480 EUR + km. 
Hind sisaldab digitaalseid õppematerjale ja kohvipause.
Osavõtu eest on võimalik tasuda mitmes osas, kokku lepitud graafiku alusel.

* Üksikutes moodulites osaledes kehtib teine hind.

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

 

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin

Koolitajad

Programmi on kaasatud oma ala parimad praktikud ja teoreetikud:

 • Peep AaviksooEBS Executive Education juhataja, Executive Coach.
 • Merle Lõhmus, EBS Executive Education koostööpartner ja koolitaja.
 • Anu VirovereAnu Virovere & Partnerid omanik ja koolitaja-konsultant alates 2006. aastast. Ta töötanud EBS-s lektorina ja EBS Executive Education koolitajana alates 1999. aastast. 
 • Dmitri Volovkoolitaja- ja konsultandikogemusega alates 2002. aastast, DVSP Consulting asutaja. 
 • Aires Padar, Riigi Infokommunikatsiooni teeninduse osakonna juhataja. 
 • Ave Kareda, EBS Executive Education Personalijuhtimise arenguprogrammi juhtivõppejõud, koostööpartner ja koolitaja. Ave on Maanteeameti personaliarenduste projektijuht.
 • Sten ArgosCleveron AS müügi ja teeninduse divisjoni juht.
 • Kaja Sepp, Omniva kommunikatsioonijuht.
 • Katrin Oblikas, Grant Thornton Baltic OÜ "Inimesed ja organisatsiooni kultuur" juhtivnõustaja, auditi valdkonna juht. Katrin on diplomeeritud juhtimis-coach.

Referentsid

Helen Nukk, MTÜ TTÜ Üliõpilasküla:

"Tulemusüksuse juhi arenguprogrammis osaledes mõistsin mis on juhtimise ja liidriks olemise vahe. Kindlasti oli väga kasulik ka DiSC analüüs ja tähelepanu pööramine selelle, et rääkima peaks lahendustest mitte probleemidest. Soovitan kursust kõigile ja kindlasti tulen järgmistele koolitustele EBSi."

 

Anneli Pikknurm, Olympus Estonia OÜ, Hooldusosakonna juhataja:
"Tulemusüksuse juhi arenguprogrammil oli väga positiivne mõju minu arengule juhina. Oskan edaspidi hinnata märksa paremini nii ennast kui teisi. Usun, et kasutan õpitud tehnikaid ja omandatud kogemusi oma töös nii täna, homme kui ka aastate pärast."

 

Maarika Raudmäe, Tallink Grupp AS, Äriarenduse juht:

"Sain koolituselt mitmeid mõtteid, kuidas olla tulemuslikum ettevõtte arendusprotsesside ümberkorraldamisel suurema läbipaistvuse, kuluefektiivsuse ning sujuvama üksustevahelise koostöö nimel. Kindlasti olen nüüd selgelt teadvustanud vajaduse juhioskuste süsteemseks arendamiseks, mida peangi koolituselt saaduna kõige olulisemaks arusaamaks."

 

 Kristi Kippa, Tele 2 Eesti AS, Kliendihoidmise juht:

"Tulemusüksuse juhi arenguprogramm toob välja olulised tegurid, millele tuleb juhtimisel tähelepanu pöörata, et saavutada paremaid tulemusi ning aidata tõsta ettevõtte efektiivsust. Enesetäiendamine, koolitamine ja teiste kogemuste kuulamine loob võimaluse avardada silmaringi ning näha olulisi faktoreid ka laiemas spektris."

 

 

Võta meiega ühendust

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti