Kiirelt muutuv maailm: kasvatades homseid ettevõtjaid ja juhte

KadiTruuleht OG:image
Kadi Truuleht
Elame ajastul, kus kiiresti muutuvad olud esitavad väljakutseid traditsioonilistele ärimudelitele ja juhtimispraktikatele. Sellises keskkonnas on hädavajalik ära tunda ja arendada noorte varajasi andeid, kes täna veel koolipinkides istuvad või kodudes mängivad, ent kellest võivad saada homsed ettevõtlus- ja juhtimistalendid. Nende noorte unikaalsed omadused – anne, kirg ja kujutlusvõime – on võtmetegurid, mis võivad viia järgmise suure läbimurdeni tehnoloogias, majanduses või sotsiaalses ettevõtluses. Edukad ettevõtjad ja juhid tunnistavad, et praegune ajastu, mis nõuab kiiret kohanemist ja pidevat innovatsiooni, eeldab juba varajases eas andekate inimeste toetamist ja julgustamist.

Laste ja noorte toetamine nende kasvamise ja arengu teekonnal tähendab selliste omaduste nagu loovus, vastupidavus, uudishimu ja juhtimisoskuse tunnustamist ja edendamist. Sellega seoses on lapsevanematel ja õpetajatel oluline roll: nad peavad olema varustatud teadmiste ja tööriistadega, et ära tunda ja edendada noorte potentsiaali. Arendada tuleks kohanemisvõimet, julgustada visiooni loomist ja konkreetsete eesmärkide seadmist, pakkuda võimalusi olla loov, toetada mõistlikku riskivalmidust, iseseisvust ja algatusvõimet, ning arendada teadlikku emotsionaalset intelligentsust. Lisaks on oluline leida motivatsiooni rasketes hetkedes, olla eeskujuks uudishimu ja pideva õppimisega, valmistada ette meeskondlikuks koostööks ja juhtida eetiliselt ning ausalt.

 

Arendades neid hinnatud omadusi noorte kasvatamise protsessis, tagame, et tulevased ettevõtjad ja juhid on hästi varustatud tänapäeva ja homsete väljakutsetega toime tulema. Me ei valmista neid ette ainult võimalikuks ärieduks, vaid kujundame neist vastutustundlikud, innovaatilised ja empaatilised isikud, kes suudavad juhtida eesmärgi ja aususega. Seejuures on oluline hoida tasakaalu, julgustades avastamist ja arengut ilma põhjendamatu surveta. Eesmärk on toetada noori oma kirgede ja potentsiaali avastamisel nende enda tempos. Nõnda kasvavad ja arenevad neist intelligentsed, hoolivad ja vastutusteadlikud tulevikutegijad.

 

JUHTIDE JA ETTEVÕTJATE TÄHELEPANEKUD NING SOOVITUSED:

 • Arendage noortes kohanemisvõimet ja oskust olla valikutes paindlik.
  Tänases maailmas, kus muutus on ainus püsiv nähtus, on kohanemisvõime saanud ettevõtluse edu nurgakiviks. Tänapäeva juhid peavad oluliseks võimet strateegiaid muutuvate turutingimustega kohandada ja muuta. Laste julgustamine olema paindlikud ja avatud muutustele valmistab neid ette ettevõtluse ettearvamatu olemuse jaoks. Soovitus: Arendage noore kohanemisvõimet, julgustades neid uurima erinevaid hobisid ja huvisid. Pange nad proovile uutes olukordades ja probleemides, mis nõuavad paindlikku mõtlemist, erinevaid ja teinekord kiirelt leitavaid lahendusi.
 • Julgustage looma visiooni ja seadma konkreetseid eesmärke.
  Kaasaegseid ettevõtjaid ja juhte ajendab tegutsema selge visioon ja tugev eesmärgitunne. Nad usuvad ettevõtete ja algatuste loomisse, mis ei genereeri ainult kasumit, vaid annavad positiivse panuse ühiskonda. Noortele eesmärgitunde sisendamine julgustab neid mõtlema kaugemale isiklikust kasust ja suunama mõtteid laiemale ühiskondlikule mõjule. Soovitus: Arendage noorte eesmärgitunnet, arutades tegevuste ja otsuste taga olevat „miks“ põhjust. Julgustage neid seadma isiklikke eesmärke, mis on kooskõlas nende väärtustega ja positiivse mõjuga, mida nad soovivad maailmas luua.
 • Pakkuge võimalusi olla loov.
  Ettevõtluse jaoks on ülioluline võime mõelda teisiti ja pakkuda välja uuenduslikke ideid. See võib ilmneda noortes, kes tulevad alati välja unikaalsete ideedega mängudeks, lugudeks või leiutisteks. Soovitus: Toetage noorte loovust, pakkudes vahendeid loovaks eneseväljenduseks, olgu selleks siis kunstitarbed, programmeerimistarkvara või lihtsalt aeg ja ruum ajurünnakuks ja unistamiseks.
 • Kombake piire, kasvatage mõistlikku riskivalmidust.
  Valmidus võtta arvestatud läbimõeldud riske on paljude edukate ettevõtjate tunnusjoon. Noored, kes ilmutavad seda isiksuseomadust, võivad igapäevategevustes olla rohkem altid proovima uusi tegevusi, isegi kui on oht ebaõnnestuda, või nad võivad olla valmis investeerima oma taskuraha väikesesse äriideesse. Soovitus: Julgustage tervislikku riskivalmidust, toetades nende otsuseid mugavustsoonist väljuda. Arutlege võimalike tulemuste üle nende valikute puhul, et aidata neil õppida, kuidas riske hinnata.
 • Iseseisvus ja algatusvõime.
  Tippspetsialistide, juhtide ja ettevõtjate üheks tunnusjooneks on algatusvõime ilma, et neid selleks suunataks. Noored, kes ilmutavad ettevõtlikke omadusi, võtavad samuti sageli algatust ilma, et neid selleks suunataks. Nad võivad omaalgatuslikult alustada projekte, korraldada üritusi või juhtida grupitegevusi. Nad on enesemotiveeritud ja suudavad iseseisvalt töötada. Soovitus: Arendage nende iseseisvust, andes neile teatud projektide või otsuste üle autonoomia. Julgustage neid oma ideid planeerima ja ellu viima, pakkudes juhendamist ainult siis, kui see on vajalik.
 • Arendage teadlikku emotsionaalset intelligentsust.
  Kõrget emotsionaalset intelligentsust – võimet mõista ja juhtida enda emotsioone ning teiste inimeste emotsioone – hinnatakse kõrgelt tänapäeva juhtimis- ja ettevõtlusringkondades. See soodustab paremat suhtlust, meeskonnatööd ja konfliktide lahendamist, mis on kõik ettevõtmise edu jaoks olulised. Soovitus: Arendage noortes emotsionaalset intelligentsust, julgustades neid kasutama empaatiavõimet ja loovust, õpetades neid ära tundma ja väljendama oma emotsioone konstruktiivselt ning näidates ise eeskuju tõhusas emotsionaalses suhtluses.
 • Leidke rasketes hetkedes motivatsioon ja vastupidavustahe.
  Ettevõtlustee on täis väljakutseid ja ebaõnnestumisi. Edukad ettevõtjad pole alati olnud edukad, ent väärtustavad oma arenguteel erakordselt kõrgelt vastupidavust – sitkust jätkata tagasilöökidele vaatamata. Enesemotivatsiooni, järjekindluse ning teadliku edu saavutamise usu hoidmise arendamine on vajalik noorte visioonide teostumise ja edu saavutamiseni jõudmiseks. Soovitus: Tõstke esile püsivuse tähtsust, tunnustage pigem pingutusi kui tulemusi. Jagage edukate inimeste edulugusid ning arutlege selle üle kuidas on ületatud olulisi takistusi. 
 • Olge eeskujuks uudishimu ja pideva õppimisega.
  Tehnoloogiliste ja ühiskondlike muutuste kiire tempo on muutnud pideva õppimise tänapäeva juhtide jaoks möödapääsmatuks. Nad propageerivad elukestva õppe mõtteviisi, rõhutades, et teadmiste otsimine ei lõpe kunagi. See omadus tagab, et juhid ja ettevõtjad on professionaalsed, ajakohased ja uuenduslikud. Soovitus: Võtke noortega teadlikult ette sügavamõttelisi arutelusid, küsige neilt küsimusi ja tundke siirast uudishimu nende arvamuse kohta. Innustage neid lisa uurima, raamatuid lugema ja podcaste kuulama, näitustel käima jne.
 • Olgem valmis meeskondlikuks koostööks.
  Tänapäeva ettevõtted ja juhid hindavad võimet töötada meeskondades, kasutades ära mitmekesiseid oskusi ühiste eesmärkide saavutamiseks. Noortele meeskonnatöö väärtustamise ja koostöö õpetamine valmistab neid ette kaasaegses ärimaailmas eesootavaks – koostöös võimenduvad visioonid ja suudetakse mitmekordistada seatud eesmärke. Soovitus: Edendage meeskonnatööd, kaasates noori võimalikult palju grupitegevustesse, õpetades neid kuulama ja väärtustama teiste panust ning julgustades koostööl põhinevat probleemide lahendamist.
 • Võtke eesmärgiks ja tegutsemisaluseks eetiline juhtimine ning ausus.
  Üha läbipaistvamas maailmas on ausus ja eetiline juhtimine muutunud ülioluliseks. Tänapäeva ettevõtjad ja juhid on kehtestamas kõrgemaid eetilisi standardeid ja näitavad teadlikku eeskuju. Seega, nende väärtuste varajane sisendamine noortesse tagab, et tulevased juhid ja ettevõtjad teevad otsuseid, mis on mitte ainult kasumlikud, vaid ka põhimõttelised. Soovitus: Õpetage ausust, arutades aususe, õigluse ja vastutuse tähtsust nii isiklikus kui ka professionaalses kontekstis. Näidake eeskuju ja tunnustage eetilist käitumist, kui seda märkate.

Kadi Truuuleht
EBS Turundus- ja kommunikatsioonijuht