Magistriõpingutega kaasnevad väljakutsed ja võimalused

Master's
Magistrikraadi omandamine on oluline samm, mis nõuab hoolikat kaalutlemist ja pühendumist. Kuigi ihaldatud kraad ja diplom avab ukse arvukatele võimalustele ja eelistele, kaasnevad õpingutega siiski ka teatud väljakutsed. Magistrikraadi omandamisega seotud raskuste mõistmine, õpingute ning kooli lõpetamisega kaasnevate eeliste teadvustamine aitab siiski tulevasel tudengil oma haridustee planeerimisel teha vajalikke läbimõeldud ja edasiviivaid otsuseid.

Tänapäeva ärimaastik on väljakutseterohke, dünaamiline ja tugeva konkurentsiga. Nendes tingimustes navigeerides on ärivaldkonna spetsialistide, kesk- ja tippastmejuhtide ning ettevõtjate professionaalne hariduslik teadmistepagas, praktilised oskused, isiklik areng ja karjääri edendamine üliolulised. Elukestev õpe on tänapäeval iga ennastjuhtiva ärivaldkonna professionaali loomulik tee. Strateegiline samm sellel teel on otsus investeerida haridusse, omandada ettevõtluse ja ärijuhtimise magistrikraad. Valik pole kergemate killast ja pakub piisavalt väljakutseid, ent on omandades siiski kullaväärtusega!

 

MAGISTRIKRAAD AVAB UKSI, LOOB VÕIMALUSI JA ANNAB KONKURENTSIEELISE 

 • Avanevad karjäärivõimalused

Tänapäeva tippjuhtimise ja spetsialiseeritud valdkondade ametikohad nõuavad sageli või eelistavad kandidaate, kellel on ettevõtlusteadmised ja äriharidus, hinnatud on kandidaadid magistrikraadiga. Magistridiplom mitte ainult ei tõsta esile kandideerija CV-d, vaid näitab magistrikraadiga kandideerija valdkonnapõhist pühendumist, rõhub tema spetsiifilistele valdkonnapõhistele teadmistele ja oskustele ning kõneleb valmidusest juhtrollideks. Ärijuhtimise magistrikraad seega tõepoolest avab uksi erinevatele karjäärivõimalustele ja muudab kandidaadi tööturul konkurentsivõimelisemaks!

 • Potensiaalne palgatõus

Statistika näitab, et ettevõlusmaastikul ja ärivaldkonnas teenivad magistrikraadiga inimesed sageli oluliselt rohkem kui nende kolleegid, kellel on vaid bakalaureusekraad. Edasijõudnud tase viib suurema tõenäosusega stabiilsemate töökohtadeni ja pikaajalise karjääri kasvuni. Loomuliku jätkuna kogevad magriõpingute lõpetajad tavaliselt peatselt ka märkimisväärset palgatõusu. Suurenenud teenimisvõimalus võib omakorda viia kiirema investeeringutasuvuse ja pikaajalise finantsstabiilsuseni.

 • Isiklik areng ja rahulolu

Professionaalsete karjäärialaste eesmärkide poole  püüeldes, kogevad magistrantuuri tudengid tugevat isiklikku arengut. Magistriõpingud pakuvad võimalust intellektuaalseks kasvuks ja akadeemiliste huvide süvendamiseks. Range õppekava ja mitmekesised väljakutsed aitavad arendada tudengite vastupidavust, kohanemisvõimet ja lisavad vajatud enesekindlust. Kooli lõpetajad tunnevad õpingute järel suuremat valmisolekut keerukate probleemide lahendamisel nii isiklikus kui ka professionaalses elus. Justkui ühest suust nendivad magistrikraadi omanikud, et kraadi omandamine on väga oluline ja märkimisväärne isiklik saavutus.

 • Võrgustik, võrgustik ja veelkord võrgustik

Ettevõtlusmaastikul ja ärivaldkonnas tegutsedes on isiklikud kontaktid kõrgelt hinnatud. Ärijuhtimise magistriprogrammides kohtuvad inimesed erinevatest valdkondadest, klassiruumi tuuakse kaasa mitmesugused vaated, teadmised ja erinevad kogemused. Üksteiselt õppides ja jagades tekivad sidemed, mille najal sünnivad uued äriideed, valmivad koostööprojektid jne. Samuti aitavad enneolematut professionaalset võrgustikku luua klassiruumis toimuvad interaktsioonid õppejõudude, külalislektorite ja vilistlastega. Paljud ärikoolid, nende hulgas ka EBS omavad tugevaid sidemeid suurettevõtetega, pakkudes õpilastele töökohti, mis on nende karjääri arengu seisukohalt määrava tähtsusega. 

 • Globaalne ja suurem vaade

Majanduses on globaalse vaatenurga omamine oluline. Paljud ärijuhtimise magistriprogrammid rõhutavad rahvusvaheliste äripraktikate, kultuuridevahelise kommunikatsiooni ja globaalse majanduse trendide olulisust. See globaalne väljavaade koolitab magistrikraadiga ülikooli lõpetajaid ette töötamaks erinevates keskkondades, valmistab nad ette erinevateks rollideks rahvusvahelistes ettevõtetes, jagab praktikaid kuidas siseneda rahvusvahelisele turule, varustab tudengeid rahvusvaheliste meeskondade koostööalate teadmiste ja oskustega jne.

 • Ettevõtlusoskused

Ärijuhtimise magristrikraad on justkui „ must“ neile, kes soovivad alustada oma äri- ja ettevõtlusega. Ettevõtluse, innovatsiooni ja äriplaneerimise, jätkusuutlikkuse ning digipädevuse magistriõppekava kursused on mõeldud selleks, et aidata üliõpilastel muuta oma ideed elujõulisteks äriprojektideks. Lisaks võivad magistriõpingute ajal avaneda tudengitele võimalused juurdepääsuks inkubaatoritele, mentorlusprogrammidele ja start-up ettevõtetele, tekivad potensiaalsed investorkontaktid jne.

 • Fleksiibilisus ja spetsialiseerumine

Paljud ärikoolid, sealhulgas EBS ülikool pakuvad paindlikke magistriõpingute võimalusi sessioonõppena, magistrikraadi on võimalik omandada ka lühikursusi läbides ja/või mikrokraade omandades EBS Avatud Ülikooli kaudu. Sellised võmalikud haridusteed pakuvad seega ka nt täiskohaga töötavatele spetsialistidele võimaluse omandada magistrikraad karjääri katkestamata. Hinnatud on kõrgelt ka võimalus keskenduda magistriõpingute ajal kindlale valitud spetsialiseerumisele (nt digipädevus, finantsid, turundus, rohemajandus vms), mis tõstab tudengi ekpertiisi tööturul, on kooskõlas nii tudengi tööandja eesmärkide kui ka õppija enda personaalsete huvidega.

 

MAGISTRIÕPINGUTE VÄLJAKUTSED

 • Teadlik investeering haridusse

Olgem ausad – vähesed head asjad siin maailmas on tasuta (kui üldse). Selleks, et edasi liikuda, on reeglina alati vaja esmalt ise investeerida – kas siis oma aega, raha, tähelepanu vm. Haridus on aga laias maailmas juba ammu kõrgelt hinnatud ja tasuline.  Ka EBS vilistlaste sõnul on just investeering iseendasse ja haridusse nn 100% vettpidav. 
Magistriõpinguid püütakse reeglina tasuda jooksvast palgast ning üldjuhul õppelaenu ei võeta. Oma hariduse rahastamiseks leitakse loovalt kas lisateenimise võimalusi väiksemate lisatööde, vabakutselise töö vm näol. Täiendav sissetulek on abiks õppemaksu ja elamiskulude katmisel. EBS soovitab magistriõppe tudengitel õppemaksukulude vähendamiseks uurida ja taotleda ka erinevaid pakutavaid stipendiume ja toetusi. Samuti soovitame tudengitel luua üksikasjalik eelarve elamiskulude tõhusaks haldamiseks, vähendada tarbetuid ja eelistada prioriteetseid väljaminekuid. 

 • Aeg on loetud

Magistriprogrammid on sageli intensiivsed ja nõuavad märkimisväärset tähelepanu, pühendumist ja aega – tuleb osaleda kursustel, teha uurimistöid ja osaleda grupitöödes, erinevates projektides. Paljud magistriõppes õppivad õpilased seavad varem või hiljem ajajuhtimisoskused oma isiklikuks kiitiliseks väljakutseks, sest töö-ja pereelu ning õpingud eeldavad planeeritud, tasakaalustatud ja täpselt järgitud tegevusplaani.
EBS soovitab oma tudengitel määrata prioriteedid ja planeerida teadlikult eraldi aega tööle, koolile ja pereelule. Kohustused võiks jagada väiksemateks ülesanneteks, eesmärkidele võiks panna juurde tähtajad ning planeeritud plaanist tuleks võimalusel täpselt kinni pidada.  Ülesannete lahendamisel tuleks veenduda, et võimalus on süveneda ja pühenduda, et koolitööde tegemisel saaks kasutada erinevaid töid efektiivsemaks muutvaid rakendusi/platvorme, samuti on oluline aja optimeerimine. Probleemide või murede tekkimisel julgustame tudengeid pöörduma õppejõudude, professorite, nõustajate ja õppeosakonna, mentorite poole, et arutada toestus-ja ajakavameetmeid.

 • Akadeemilised ootused

Magistriprogrammid eeldavad tavaliselt kõrgemaid akadeemilisi standardeid kui bakalaureuseprogrammid, nõudes edasijõudnud tasemel keerukate kontseptsioonide mõistmist ja rakendamist. See võib olla hirmutav ülesanne, eeldab pühendumist ja visadust. Luues tugevad suhted professorite ja akadeemiliste nõustajatega, saab EBS ülikool pakkuda mentorlust ja igakülgset personaalset juhendamist. Julgustame tudengeid jagama keerukaid projekte või ülesandeid väiksemateks ülesanneteks, et neid tõhusamalt hallata ja vähendada ülekoormuse tunnet. Tõhus ajajuhtimisoskus (nagu eespool mainitud) leevendab kindlasti ka tähtaegade ja töökoormuse survet. Hirme ja ülekoormust aitavad vähendada kindlasti ka õpigrupid või akadeemilised klubid, kus on võimalus jagada teadmisi ja kogemusi valdkonna- ja eakaaslastega. 

 • Emotsionaalne ja vaimne stress

Haridusinvesteering, akadeemiline töökoormus, igapäevatöö ja isiklike kohustuste kombinatsioon võib viia tudengi olulise stressi ja ärevuseni. Paljud magistriõpinguid läbivad üliõpilased võivad kogeda pettumuse sündroomi, tundes, et nad ei kuulu magistrantuuri, pole võimelised seatud eesmärke saavutama või ülesandeid täitma. EBS soovitab siinkohal kindlasti mitte häbeneda ja proovida nõustamisteenuseid või toetusgruppe spetsiaalselt magistriõppes emotsionaalsete väljakutsetega silmitsi seisvatele üliõpilastele. Säilitada tuleks tasakaalustatud toitumine, regulaarne kehaline aktiivsus ja piisav uni, et toetada üldist heaolu ja vähendada stressitaset. Harjutada võiks ka teadlikkuse meditatsiooni, sügavaid hingamisharjutusi või praktiseerida joogat. Stressi juhtimiseks ja vaimse selguse soodustamiseks on hea jagada oma kogemusi ja tundeid teiste magistrantidega, kes võivad pakkuda empaatiat, mõistmist ja praktilist nõu.

 

Nagu ülaltoodust näha, siis magistriõpe on teekond, mis on täis väljakutseid, ent paljutõotav ka võimalike avanevate võimaluste osas. Finantskulu, ajakohustus ja akadeemiline surve võivad olla küll hirmutavad, kuid pikaajalised eelised paremate karjäärivõimaluste, suurema teenimispotentsiaali, isikliku kasvu ja kasuliku professionaalse võrgustiku näol muudavad selle paljude jaoks väärtuslikuks investeeringuks. Olukorras, kus ärimaastik pidevalt muutub, on äriharidus spetsialistide, kesk-ja tippjuhtide ning ettevõtjate jaoks justkui ellujäämisprogramm, mis varustab vajalike kaasaegsete teadmiste, praktiliste oskuste ja kõrgelt hinnatud võrgustikuga.

 

Oled täna kaalumas ettevõtluse- ja ärijuhtimise alaste magistriõpingute üle? 
EBS soovitab soojalt vaadata allolevaid magistriõppe MA ja MBA webinare, loodetavasti on need abiks mõtete selgusel ja edaspidise haridustee valikute tegemisel. Soovime teile tarku jätkuõpingute valikuid!

 

PS. Juhul kui tundub, et just EBS magistrikraad on teie isikliku arengu ja karjäärideli järgmine samm, siis ootame teid kandideerima! Avalduste vastuvõtt on avatud SIIN.

 

EBS, vastutusteadlik kogukond
 

 

 

EBS, Community for Growth and Responsibility