Juhtimisprogramm AIT

14. oktoobril alustab EBS Executive Educationi ja
Eesti Arhitektuurikeskuse ühisprogramm AIT.

Ait on läbi ajaloo olnud majapidamise üks olulisemaid ruume. Sinna viidi asjad, mis pidid säilima kaua ja mille olemasolu peeti väga oluliseks. Aidas võeti vastu otsuseid ja peeti nõu. 

 

Juhtimisoskustega on nii, et heal juhil peaks neid varasalves olema palju. Nende oskuslik kasutamine toob edu. Need on oskused, mida ei ole võimalik robotitel automatiseerida ning nende kasutamisel võib jõuda aina paremate tulemusteni. Just sellest lähtuvalt on koostöös Eesti Arhitektuurikeskusega ellu kutsutud arhitektuuri-, projekteerimis-, ehitus- ja inseneeriavaldkonna juhtidele suunatud arenguprogramm, mille eesmärgiks on aidata viia valdkonna juhtimiskultuur uuele tasemele, mis looks uusi võimalusi nii kohalikul kui välisturgudel. 

 

Arenguprogramm on mõeldud arhitektuuri- ja ehitusvaldkonna juhile:

 • Kellel on soov areneda.
 • Kellel on ambitsioon panustada oma ettevõtte kasvu ja areneda juhtkonna liikmeks.
 • Kes vajavad tööturul konkurentsis püsimiseks uusi oskuseid või olemasolevate oskuste täiendamist.
 • Kes tahavad õppida lahendades kaasõppuritega praktilisi tööülesandeid.
 • Kes eelistavad õppida eesti keeles koos oma valdkonna kolleegidega.
 • Kes lepivad vaid Eesti parima äriharidusega.

Arenguprogrammi üldisem eesmärk on täiendada valdkonna juhtide teadmisi enda ja oma ettevõtete tulemuslikumaks juhtimiseks ja seeläbi konkurentsivõime tõstmiseks nii kodu kui välisturgudel.

Tutvu programmi täpsemate eesmärkide ja õpiväljunditega SIIN.

 

Jah, soovin osaleda

Programmi ülevaade

Õppetöö toimub 9 kalendrikuu jooksul. Programmi auditoorne õppemaht on 108 tundi, millele lisandub iseseisev lõputöö mahus 48 akadeemilist tundi. Programmi lõpetamiseks on vajalik osaleda kõikides moodulites. 

 

Igas moodulis lähenetakse teemale süsteemselt, andes kõigepealt ülevaate nii klassikalisest teooriast kui ka uusimatest käsitlustest. Seejärel lahendatakse üheskoos maailmapraktikast huvitav kaasus ning suhestatakse seejärel õpitu Eesti praktika ning iseenda ning kaasosalejate kogemusega. 

 

Programm lähtub kombineeritud õppe põhimõttest (blended learning):

 • Programmile eelnevalt ja moodulite vahepeal teeb õppija iseseisvat tööd (raamatud, videod).
 • Kasutame palju aruteludel ja meeskonnatööl põhinevaid meetodeid. 
 • Moodulite vahepeal suheldakse kaasõpilastega, kellega koos lahendatakse ette antud praktilisi probleeme.

Programmi lõpetamise eelduseks on lõputöö esitamine ja kaitsmine. Lõputööna esitavad ja esitlevad osalejad:

 • analüüsi oma isiklikest tugevustest, arengutest ning juhtimisstiilist;
 • ettevõtte strateegia ja sellel põhineva ärimudeli;
 • tegevusplaani ettevõtte strateegiliste eesmärkide ja ärimudeli elluviimiseks.  

  

Jah, soovin osaleda

Moodulid ja ajakava

Koolituspäevade kestus on 09:30-16:45.

 

toimumisaeg

mooduli TEEMAD

koolitajad

ENESETEADLIK LIIDER      

I MOODUL: 

14.-15. oktoober 2021

 • Coaching ja selle erinevus teistest meetoditest, erinevate meetodite võrdlus.
 • Coaching ja coaching’ut rakendav juhtimisstiil, selle efektiivsus, toimimine keerulistes situatsioonides, dilemma.
 • Coaching’u-protsess (suhte alustamine, arendamine, lõpetamine) ja põhioskused.
 • Aktiivne kuulamine.
 • Efektiivsete küsimuste esitamine.
 • Peegeldamine, ümbersõnastamine ja kokkuvõtete tegemine.
 • GROW mudel.
 • Konstruktiivse tagasiside andmine ja vastuvõtmine.
 • Coaching’ut rakendav juhtimisstiil.
 • Strateegilise juhtimise koolkonnad. 
 • Tervikliku strateegia väljatöötamine.
 • Erinevaid lähenemisviisid tehnikad ja metoodikad. 

Merle Viirmaa

Kiur Lootus

STRATEEGILINE LIIDER  

 

 II MOODUL:

11.-12. november 2021

 • Liidrikompetentsid strateegiliseks eestvedamiseks. 
 • Strateegia ja juhtimisstiilide omavaheline kokku sobitamine.
 • Erinevad kultuurid samas organisatsioonis. Uued põlvkonnad, erinevad rahvad.
 • Meeskonna huvid vs. organisatsiooni vajadused.
 • Mis on peamisi põhjusi, miks esmatasandi juhid võivad läbi põleda ehk edukas üleminek spetsialisti rollist juhi rolli.
 • Erinevad juhtimisstiilid ja dilemmad.
 • Bass ja Riggio  – Arendav eestvedamine.
 • Geert Hofstede – Rahvaste kultuurilised eripärad.
 • Minu juhtimisstiili paindlikkus.
 • Peamised motivatsiooniteooriad.
 • Juhi töös esinevad dilemmad.
 • Huvi/võimu maatriksi analüüs.
 

Merle Viirmaa

Kiur Lootus

Jari Kukkonen

 III MOODUL:

9.-10. detsember 2021

 • Tagasiside olemus, liigid ja motiivid tagasiside andmiseks.
 • Arendava tagasiside tunnused.
 • 3-osalise sõnumi mudel tagasiside andmisel. Tagasisideoskuste harjutamine
 • Delegeerimine: kui palju ja kuidas delegeerida?
 • Avamise, kaasamise, delegeerimise, võimustamise, sekkumise ja suunamise tehnikad. Eel- ja järeltegevused.
 • Toimetulek keeruliste olukordadega, konflikt. Konflikti olemus ja roll meeskonnatöös.
 • Enda ja teiste emotsioonide juhtimise tehnikad.
 • Konflikti sisu kaardistamine – Goldratti konfliktipilv.
 • Konfliktide lahendamise protsess.
 • Ärimudeli sõnastamine.
 • Sihtkliendi määratlemine/ profileerimine.
 • Väärtuspakkumine ehk toote või teenuse määratlemine, millega pakutakse sihtkliendile väärtust (Osterwalderi väärtuspakkumise lõuend). Kvalitatiivne ja kvantitatiivne väärtus.
 • Kuidas väärtuspakkumine jõuab sihtkliendini ehk kanalid (turundus, ost-müük, logistika)? Kuidas toimub suhtlus kliendiga?
 • Millised on ettevõtte võtmeressursid, võtmetegevused? Partnerid, kellega koos võimendada ettevõtte tegevustulemust.
 • Kuluallikad ehk millised on ettevõtte püsikulud ja millised muutuvkulud. Kust tuleb raha ehk tuluallikad?
 • Ärimudeli innovatsiooni võimalused. Praktilised ülesanded harjutamiseks.

Merle Viirmaa

Kiur Lootus

Jari Kukkonen

Mart Kikas

IV MOODUL:

11.-12. jaanuar 2022

 • Inimese loomulik reaktsioon muutusele.
 • Muudatuse planeerimine, algatamine, möödapääsmatuse ja toetava konteksti loomine.
 • Eesmärkide seadmine, juhi roll selles.
 • Muudatuse meeskonna loomine.
 • Muudatuse elluviimise suurimad komistuskivid.
 • Koostöö korraldamine muutuse läbiviimiseks.
 • Koostöö tööriistad ja vahendid.
 • Tunnipõhine tasustamine projekteerimises, eeldused, kaasused
Lauri Tabur

Kiur Lootus

Alari Arro

Esineja täpsustamisel

 V MOODUL:

8.-9. veebruar 2022

 • Eeldused edukaks läbirääkimiseks.
 • Läbirääkimise strateegia ja taktika.
 • Kuidas juhtida läbirääkimiste protsessi?
 • Tüüpilised vead lepingute koostamisel.
 • Ülevaade projekteerija vastutusest, võimalikest nõuetest suhetes tellijaga, ehitaja ja ekspertiisi teostajaga
 • Kindlustuskaitse kitsaskohtadega seotud küsimustest.

 

Esineja kinnitamisel!

VI MOODUL:

10.-11. märts 2022

 • Projekti elutsükkel, projektiorganisatsioon ja ootused projektijuhile.
 • Projekti ettevalmistus, projektirühma ja projektijuhi määramine.
 • Teostus- ja koostööplaani koostamine.
 • Määramatuse arvestamine planeerimisel.
 • Miks projektides kulub rohkem aega, kui sinna on planeeritud?
 • Projekti kvaliteedi juhtimine.
 • Kommunikatsiooni planeerimine ja juhtimine.
 • Riski analüüs.
 • Projekti teostamine, lõpetamine ja analüüs.

Sulev Senkel

Indrek Põldvee

Algis Perens

TULEMUSLIK LIIDER      

 VII MOODUL:

29. märts; 12. aprill 

 • Kasutajakeskne teenusearendus. Relevantsed näited päriselust.
 • Ülevaade teenusedisaini peamistest tööriistadest ja meetoditest.
 • Teenusedisaini tööriistad.
 • Iseseisva/grupitöö ülesande tutvustus.
 • Persona(de) koostamine. Kliendi hüpoteetilise teekonna kaardistamine erinevate personadega.
 • Väärtuspakkumise defineerimine ja järgnevad sammud.
 • Kodutöö.

Kaarel Mikkin

VIII MOODUL:

3.-4. mai 2022

 • Efektiivne kommunikatsioon ja selle juhtimine.
 • Kommunikatsioon eri tasanditel: inimeste vaheline, organisatsiooni- ja massikommunikatsioon.
 • Avaliku kuvandi loomine ja parandamine.
 • Storytelling. Praktilised näited ja harjutused.
 • Digitaliseerumise ja innovatsiooni defineerimine.
 • Innovatsiooni ja digitaliseerumise roadmapi loomine.
 • Ettevõtte väärtust ja mainet mõjutavad tegevused.
 • Praktilise turundustegevuse (digiturundus, kommunikatsioon, partnerlussuhted, digiturundus jm) kaudu.
 • Linkedin’i praktikum: kuidas kasutada, välja paista, ideaalseid kliente ja koostööpartnereid leida. 

Hede Kerstin Luik

Karl Multer

Indrek Põldvee

Kiur Lootus

IX MOODUL:

31. mai - 1. juuni 2022

 • Mõõdikud organisatsiooni juhtimissüsteemis.
 • Bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude aruande olemus, nende omavahelised seosed.
 • Finantsanalüüsi olemus, eesmärgid ja vajadus.
 • Juhtimisarvestus.

Dmitri Volov

KOKKUVÕTTEV HINDAMISPÄEV: 

14. juuni

 • Lõputööde kaitsmine. 
 • Programmi kokkuvõte ja juhised edaspidiseks.
 • Pidulik lõpetamine.

Mart Kikas

Kiur Lootus

Merle Viirmaa

 

* Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse viia programmis sisse muudatusi, arvestades rühma koosseisu, et tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

 

AIT programmi 3 esimest moodulit aitavad ellu viia Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond ja EASi toetatud Eesti Arhitektuurikeskuse projekt „Arhitektuuriekspordi tiigrihüpe vol 2“.

 

Miks on programm oluline? 

 

Kiur Lootus: "Eesti arhitektuuri- ja inseneribürood on viimase kolme kümnendi jooksul kogunud tublisti erialaseid teadmiseid ja kogemusi. On jõutud punkti, kus oma oskuste poolest ollakse võimelised konkureerima vajadusel ka rahvusvaheliste suurbüroodega. Selleks, et seda edukalt teha, tuleks viia ka koostöö- ja juhtimisoskused järgmisele tasandile. Selle jaoks on Arhitektuurikeskus ja EBS koostöös ning sektori ettevõtteid kaasates, kokku pannud programmi, mille eesmärk on aidata kaasa Eesti arhitektuuri- ja inseneribüroodel täieliku potentsiaali saavutamisele."

Programmi koolitajad
Programmi lektorid on oma valdkonda põhjalikult tundvad õppejõud ja suure juhtimiskogemusega praktikud:
Kiur Lootus

Kiur Lootus

Merle Viirmaa

Merle Viirmaa

Kaarel Mikkin

Kaarel Mikkin

Hede Kerstin Luik

Hede Kerstin Luik

Dmitri Volov

Dmitri Volov

Jari Kukkonen

Jari Kukkonen

Alari Arro

Alari Arro

Mart Kikas

Mart Kikas

Osavõtutasu ja registreerumine

Investeering:
Kursuse osavõtutasu: 4 000 EUR + km.

Varajase registreeruja soodustus, 3 700 EUR + KM, kehtib kuni 25. juunini (kaasa arvatud). 

Rohkem kui 2 osaleja registreerumisel ühest ettevõttest rakendatakse erihinda! Info saamiseks kirjuta koolitus@ebs.ee 
Hind sisaldab digitaalseid õppematerjale ja kohvipause.

 

3 esimesel moodulil osalemisele saab pakkuda toetust Eesti Arhitektuurikeskus läbi Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond ja EASi toetatud Eesti Arhitektuurikeskuse projekti „Arhitektuuriekspordi tiigrihüpe vol 2“.

 

Kui olete esimese 12 registreeruja seas ja sobitute EAS-i toetuse saajaks, siis: 
Täishinnnaga (pärast 25. juunit registreerumisel) koos EASi osalise toetusega tuleb programmis osalemiseks maksta ettevõttel 3056,84eurot + km. Sellest summast arvete alusel tuleb 2736,84 eurot + km maksta EBS Executive Education-le ja 320 eurot + km maksta Eesti Arhitektuurikeskusele.

 

Toetus on mõeldud projekteerimisvaldkonna ettevõttetele (arhitektidele, sisearhitektidele, maastikuarhitektidele, inseneridele, projekteerimisettevõtte tegevjuhtidele).

 

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

 

EBS Executive Education koolitusi ja arenguprogramme korraldatakse vastavalt antud perioodil avalikele üritustele kehtivatele reeglitele. Virtuaalõppe puhul kasutame virtuaalõppe keskkonda Canvas. Canvas on kaasaegne, lihtsasti kasutatav pilvepõhine platvorm, mis on kasutusel paljudes maailma tippülikoolides ning mis toetab interaktiivseid õpetamis- ja õppimismeetodeid.