Liidri arenguprogramm

Mis takistab Sul olemast parem juht?  

Juhtimissituatsioonide lahenduste üle otsustatakse tihti vaid selle põhjal, kas otsus oli tulemuslik või mitte. Teadlikud juhid oskavad oma tegutsemist vaadata ja hinnata ka laiemal skaalal – näiteks kui innustunud oli meeskond eesmärgi püüdmisel, kas ma juhtides ja otsustades tunnen ka rahulolu ja rõõmu. Selleks peab professionaalne juht mõistma nii enese kui ka grupi käitumisargumente.

 

Liidri arenguprogrammi eesmärgiks on arendada oma liidriomadusi keskendudes juhtimise ja eestvedamise pikaajalise edu eeldustele ja oma liidriomaduste arendamisele.

Järgmine lend alustab 12. septembril 2024.

 

Miks liituda programmiga? Mis kasu saab ettevõte/organisatsioon? Kellega koos ja kellelt ma õpin? Nendele küsimustele aitavad vastata programmi vilistlased ja juhtivõppejõud  Andres Liinat.

 

Oma osalemiskogemust programmi 17. lennus jagavad Priit Tohver (Põhja-Eesti Regionaalhaigla), Janar Eelmaa (Energiapartner), Sille Rästas (Bigbank) ja Helen Kelder (SMIT). 

 

 

Mis on arenguprogrammi suurim väärtus?

Programmi rõhuasetus on inimeste juhtimisel enesejuhtimise kaudu. Selleks, et mõista ja juhtida teisi, pead mõistma iseennast.
Koolitustele võtad kaasa oma juhtimisolukorrad, pudelikaelad või keerukad situatsioonid, milles olid või oled ebakindel või mis tunduvad keerukad. Saavutad oma arengueesmärgid, kui kaasteeliste ja õppejõudude abil analüüsid ning mõtestad enda praktilisi juhtimissituatsioone ning mõistad erinevaid lahendusvariante välja tuues, millal neid sobib või ei sobi kasutada. Saad selgeks, milliseid juhtimise tööriistu kasutada, samas iseendaks jäädes. See aitab juhil hoida meeskonda innustatuna ja seeläbi eesmärke saavutada.
 

"Nii programmi juht kui ka esinejad olid praktikud, mitte elukutselised koolitajad, ütleb Margus Merilai, Elkdata OÜ, tegevjuht. "Palju oli huvitavaid näiteid päris elust ja teemad üldiselt vägagi asjakohased ning esinejad ka piisavalt erinevad."

 

„Liidri arenguprogramm oli vajalikum, kui ette oskasin kujutada,“ ütleb Balmax OÜ tegevjuht Pille-Riin Raudsepp. „Programm aitas luua parema minapildi ja tõsta oluliselt enesehinnangut oma tugevusi ja nõrkusi analüüsides. Ühtlasi andis see võimaluse oma seniste juhtimisülesannete hindamiseks ning tõi hoogu ja värskust uute ideede elluviimiseks, meeskonna innustamiseks ja enese liidriomaduste arendamiseks.“ 

 

Praktiliste juhtimiskaasuste üle arutlemisel on programmis suur roll. Sellega on arvestatud nii programmi loomisel kui ka koolitajate valikul.

 

Kellega koos õpid?
Juhtimine muutub organisatsiooni kasvades ning arenedes aina keerukamaks. Esimesed väljakutsed ja tõsisemad juhtimisülesanded tekivad ettevõtetes, kus töötajate arv kasvab üle 30, järgmine etapp on 120–130  töötaja künnisel. „Kui on rohkem inimesi, on väga oluline kokku leppida rollides ja selgemas tööjaotuses. Tekivad juhtimistasandid ja tiimidevaheline töökorraldus nõuab juhtimist,“ ütleb Liidri arenguprogrammi juhtivõppejõud Andres Liinat. Seetõttu on programmi eelkõige oodatud eri tasandite juhid, kes väärtustavad juhtimist kui professiooni, mõistavad oma juhtimisülesannet, meeskonnatöö vajalikkust ja soovivad oma liidrioskusi  arendada. Sageli on nende seas nii kogenud kui ka pisut lühema praksisega keskastmejuhid või juhtkonna liikmed.

Arenguprogrammis üksteise kogemusi analüüsides ja koolitajalt soovitusi saades arendavad osalejad oma liidriomadusi. Grupis on kuni 18 inimest, et personaalsus ei kaoks. Programmi vilistlaste hinnangul on just õpingukaaslaste erinevad vaatepunktid aidanud neil läbi argumenteeritud arutelude leida keerukatele juhtimisprobleemidele loovaid ja üllatavalt hästi toimivaid lahendusi.

Õpiväljundid

Programmi edukalt läbinu:

 • on õppinud tundma enda tugevusi ja arenguvajadusi ning seostab neid organisatsiooni väljakutsetega;
 • mõistab oma juhtimisstiili ja käitumisargumente ning oskab sellest lähtuvalt analüüsida erinevaid juhtimissituatsioone;
 • suudab seostada erinevaid juhtimisfunktsioone;
 • oskab keerulistes olukordades teha arukaid otsuseid;
 • mõistab, kuidas arendada oma liidrioskusi.

Programmi edukas läbimine ja tunnistuse saamine eeldab:

 • Nõuetekohast osalemist auditoorses töös ja iseseisvate ettevalmistavate ülesannete lahendamist.
 • Juhi kondiproovi läbimist (programmis õpitu praktikasse rakendamine, praktiliste juhtimissituatsioonide esitlus ja arutelu) viimasel koolipäeval.

Osalejale väljastatakse tunnistus juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
Osalejale väljastatakse tõend juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
 

Programmi läbides on võimalik saada tunnistusele märge 4 EAP õppemahuga kursuse läbimise kohta. Ainepunktide märke saamine eeldab nõuetekohaselt osalemist auditoorses töös ja Juhi kondiproovi läbimist viimasel koolipäeval.

 

Jah, soovin osaleda

 

Programm toetab uute teadmiste kiiret rakendamist töökohal, selleks:

 • õpime koos ja üksteiselt ning tegeleme osalejate reaalsete juhtimise väljakutsetega;
 • katsetame, eksime ja kogeme ning jagame eduelamusi;
 • valmistume auditoorseteks mooduliteks kas iseseisvalt või rühmatöödena, seostades õpitut moodulite vahelisel ajal enda tööga;
 • ühendame kõigis moodulites juhtimise ja eestvedamisega seotud teemakäsitluse;
 • korraldame programmi auditoorse õppetöö kord kuus toimuvate õpimoodulitena.

Arenguprogrammi metoodika:

Osalejad omandavad liidrile vajalikke teadmisi, õppides üksteise kogemustest ja juhtimiskogemusega koolitajate soovitustest, samuti arendavad liidrioskusi, täites kogu programmi jooksul erinevaid ülesandeid nii klassiruumis kui ka iseseisvalt töökohal. Peamisteks aktiivõppe meetoditeks on probleem- ja juhtumiõpe (case-study), harjutused tööpaarides või väiksemates rühmades, kogemusõpe, eneseanalüüsi küsimustikud, arutelud ja ajurünnakud.

 

Väärtus ettevõttele/organisatsioonile

Vajaliku juhtimiskompetentsi puudumist peetakse uuringute järgi peamiseks Eesti ettevõtete kasvu takistavaks teguriks. (Tööandjate manifest 2022)

Ettevõtte juhtkonna liikmeks saavad üha enam inimesed, kes võtavad juhtimist kui professiooni, mitte kui lisaülesannet. Spetsialistist juhiks areng vajab süsteemset ja teadvustatud tegevusi. Liidri arenguprogrammi tulevad inimesed, kes soovivad end juhina arendada. Ettevõtte jaoks tähendab see, et meeskonnas on rohkem professionaalseid juhte. Need liidrid on teadlikud tänapäevase juhtimise trendidest, kuid nad mõistavad ka ajast aega kehtinud juhtimistarkusi. Sellised juhid suudavad teha keerulistes olukordades arukaid otsuseid, mis aitavad kogu meeskonda.

 • Paranevad keskastme- ja funktsioonijuhtide liidrioskused, sealhulgas suutlikkus aidata kaasa strateegia elluviimisele ning olla muudatuste eestvedajaks.
 • Osalejad teadvustavad koostöö olulisust ja organisatsiooni erinevate üksuste rolli eesmärkide saavutamisel.
 • Eri valdkondadest juhtidega koos õppimine loob keskkonna uute ideede sünniks ja toetab nende tõhusat rakendamist.
 • Osalejad õpivad tundma enda tugevusi ja arengukohti ning seostama neid organisatsiooni väljakutsetega.

 

Registreeru esimesel võimalusel, osalejate arv on piiratud!

Moodulid ja ajakava

Liidri arenguprogrammi kestuseks on 5 kuud, igal kuul toimub üks kahepäevane moodul (va. viimane moodul, mis on ühepäevane). Auditoorne õppemaht on 72 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisva töö aeg 32 akadeemilise tunni ulatuses.
Koolituspäevade kestus on 09.30-16.45.

 

Moodulid koosnevad iseseisvast tööst, iseseisva töö aruteludest ja teemapõhistest seminaridest.

Registreerimise järgselt aitab juhtivõppejõud Andres Liinat leida 1-3 peamist arenguväljakutset, millele fokusseerida programmis osaledes.

 

toimumisaeg

moodul

koolitajad

12.-13. september 2024

I moodul: Liidri kompetentsid. Enesejuhtimine

 

 

Eesmärk: Mõista paremini seda, miks ma tahan juht olla ja milliseid kompetentse pean arendama.

 • Sissejuhatus programmi. Juhi rollid ja juhtimise üldloogikad
 • Enesejuhtimine
 • Juhi tugevused, piirangud, energia juhtimistööriistana. Individuaalne ja meeskondlik produktiivsus

Andres Liinat

Merle Viirmaa

15.-16. oktoober 2024

II moodul: Tõhusa meeskonna loomine ja koostöö

 

 

Eesmärk: Süvendada teadmisi ja anda praktilisi tööriistu tulemusliku meeskonna loomiseks ja juhtimiseks.

 • Juhi mõju organisatsioonile ja meeskonnale
 • Väärtuspõhine eestvedamine
 • Missioonist kasumini. Väärtused igapäevatöös
 • Juhtimiskaasuste analüüs ja arutelu

Irene Metsis

Krista Jaakson

Andres Liinat

12.-13. november 2024 III moodul: Juhtimise keerukus ja ohud

 

 

Eesmärk: Saada teada, kuidas keerulistes olukordades teha arukaid juhtimisvalikuid.

 • Kuidas läbimõeldud tegevusfilosoofia abil luua pikaajalist edu
 • Otsustamine
 • Koosolek kui üks juhtimisviis
 • Juhiks arenemise lugu - praktikult praktikule

Mailiis Ploomann

Heiti Pakk

Marko Kiisa

Mariell Toiger

12.-13. detsember 2024

IV moodul: Strateegia ja elluviimine

 

 

Eesmärk:  Mõista paremini, kuidas organisatsioonikultuur toetab strateegia elluviimist.

 • Liidri roll innovatsiooni strateegiate loomisel
 • Väljakutsed strateegia loomisel ja ellurakendamisel
 • Muudatuste juhtimine. Elluviimise tööriistad
 • Muudatuste juhtimise praktiline kaasus

Anu Ruul

Priit Karjus

Jari Kukkonen

Merle Kurvits

16. jaanuar 2025

V moodul: Juhi isiklik areng

 

 

Eesmärk: Praktiliste juhtimiskaasuste analüüs ja õppetunnid.

 • Juhi kondiproov - programmis õpitu praktikasse rakendamine, praktiliste juhtimissituatsioonide esitlus ja arutelu
 • Isiklik arenguplaan
Andres Liinat
     

 

* Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse teha osalejate ootustest lähtuvalt ja koostöös juhtiva õppejõuga programmis muudatusi, et tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

 

Pane end juba täna kirja SIIN

Osavõtutasu ja registreerumine

Investeering:
Kursuse osavõtutasu: 4 490€+km

Varajane registreeruja: 3 900€+km kehtib kuni 30.06.2024
Hind sisaldab digitaalseid õppematerjale ja kohvipause.

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

 

NB! EBS Executive Education koolitusi ja arenguprogramme korraldatakse vastavalt antud perioodil avalikele üritustele kehtivatele reeglitele. Virtuaalõppe puhul kasutame virtuaalõppe keskkonda Canvas. Canvas on kaasaegne, lihtsasti kasutatav pilvepõhine platvorm, mis on kasutusel paljudes maailma tippülikoolides ning mis toetab interaktiivseid õpetamis- ja õppimismeetodeid.

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin

Koolitajad ja praktikud

Programmi koolitajad on oma valdkonda põhjalikult tundvad õppejõud ja suure juhtimiskogemusega praktikud: 

 

Liidri arenguprogrammi juhtivõppejõud on Andres Liinat

Priit Karjus

Priit Karjus

EBS Executive MBA programmi juhtivõppejõud (kuni 16. lend); Ajutrusti asutaja ja juhtiv partner
Irene Metsis

Irene Metsis

FendaF OÜ juhatuse liige
Anu Ruul

Anu Ruul

Liidri arenguprogrammi külalislektor
Liinat

Andres Liinat

Krista Jaakson

Krista Jaakson

Kiisa

Marko Kiisa

Jari

Jari Kukkonen

Mailiis

Mailiis Ploomann

Merle

Merle VIirmaa

Referentsid 

Indrek Tallo, Concise üksuse juht

"Olen tegelenud erineval tasemel juhtimisega juba mitu aastat ning selle aja jooksul kogenud nii õnnestumisi kui ka ebaõnnestumisi. Olles kindel, et läbi praktilise kogemuse ja katsetamise õpib kõige rohkem, tekib siiski üks hetk paratamatult nii öelda “teadmiste pimeduse ring”. Sinu mõttemaailm ja seetõttu ka otsused on piiratud su enda ning lähemate tuttavate kogemustega. Et sellest välja murda on minu hinnangul kaks varianti: kas vahetada teatud regulaarsusega töökohti ning valdkondi või siis osaleda programmides ning koolitustes, kus saab tutvuda mõtetega, milleni muidu iseseisvalt ehk ei oleks jõudnud. Minu peamine eesmärk Liidri programmiga liitumisel oligi oma senise mõttemaailma piiridest välja astumine ning uusi mõttemustreid tekitada. 

Programmi jooksul avastasin enda jaoks uusi viise argumenteerimiseks ja inimeste motiveerimiseks. Samuti laienes mu tööriistakast teadmistega, kuidas viia edasi mõttemaailma, et asjad ei ole peaaegu kunagi must valged ning igal otsusel on alati nii positiivseid kui negatiivseid mõjusid. 

Suurim väärtus Liidri programmis oli minu jaoks see, et hakkasin paremini teadlikult tajuma oma isiklikku juhtimisstiili ja väärtushinnanguid. Samuti andis programm väga palju mõtteid, kuidas lähemas tulevikus enda arengut saaksin ning peaksin suunama.

Võiksin seda projekti soovitada kõikidele keskastme juhtidele ning miks mitte ka värsketele tippjuhtidele. Eriti kasulik on see neile, kes on pikemat aega ühes valdkonnas töötanud ning soovivad saada uusi väljakutseid ja vaatenurki. Samuti julgustan programmis osalema ka neid, kes soovivad parandada eneseanalüüsi ja kriitilise mõtlemise võimet ning neid, kes soovivad luua tugevaid sidemeid teiste juhtidega erinevatest organisatsioonidest."

 

Priit Paas, Ideal Auto juhatuse liige

EBS Executive Education'i Liidri arenguprogramm aitas oluliselt kaasa minapildi kujundamisel juhina. Koolitus hõlmas mitmeid olulisi teemasid, sealhulgas kollektiivne mõtlemine, läbipaistvus, avatus, ausus, vaimnetervis, juhtimistiilid ja enese defineerimine juhina. Tuues selgust ja aitas mõista erinevaid juhtimistiile ning nende rakendamise võimalusi, andes juurde enesekindluse omaenda juhtimisstiili kujundamisel. Juhi võime teha keerulistes olukordades otsuseid ja oskus hinnata, analüüsida saadud teavet ning teha teadlikke valikuid selle põhjal, kuidas reageerida. 
Kokkuvõttes andis see koolitus selgema arusaama juhtimisest ja varustas vajalike oskuste ning teadmistega, et olla tõhusam ja enesekindlam juht. 
Soovitan seda koolitust kõigile, kes soovivad oma juhtimisoskusi arendada.

 

Vitali Girlin, Raitwood Eesti müügijuht

EBS Liidri arenguprogramm pakkus suurimat rõõmu tunnustatud koolitajate ja külalisesinejate näol, kelle taust, õpetlikud lood, tähelepanekud, juhtimisest tulenevad õppetunnid ja järeldused olid erinevad. Tähelepanu pöörati nii juhtimise tõusudele kui ka mõõnadele. Teise suure väärtuse lõid eri valdkondadest pärit koolituse osalejad, kellega oli võimalik diskuteerida päevakorralistel teemadel ja jagada arvamust ja mõtteid. Alustavale või vähekogunenud juhile on kindlasti õpetlik ja silmiavardav koolitus, kus fookuses on tänapäeva juhtimise alustalad. Soovitan!

 

Karel Aasrand, Riigi Kinnisvara, haldusteenuste direktor:

Teeb rõõmu, et õnnestus osaleda EBS Liidri arenguprogrammis. Peamiseks kasuteguriks antud programmis hindan võimalust olla kaasas tänaste juhtimist ja arengut toetavate praktikate ja põhimõtetega. Suureks väärtuseks olid avatud diskussioonid, kus koos lektori ja teiste juhtidega tekkis konstruktiivne ja huvitav arutelu, millel oli maailmapilti avardav mõju. Minu arvates on oluline teatud aja tagant oma igapäevasest asjaajamisest eemale astuda ja asju veidi kõrvalt vaadata, see kõik aitab suunata fookust ning annab võimaluse varem mõttes kerinud teemadele teine pilk heita. 
Soovitan kindlasti selle programmi läbimist kõigile, kes paari viimase aasta jooksul ei ole teadlikult aega võtnud, et oma tegevusi ja juhtimispõhimõtteid analüüsida või edasi arendada. Koolitusprogramm andis mulle selleks väga olulise formaadi, et korraks igapäevategevustest kõrvale astuda ja see aeg võtta.

 

Margus Merilai, Elkdata OÜ, tegevjuht:

"Nii programmi juht kui ka esinejad olid praktikud, mitte elukutselised koolitajad. Palju oli huvitavaid näiteid päris elust ja teemad üldiselt vägagi asjakohased ning esinejad ka piisavalt erinevad."

 

 

Võta meiega ühendust

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti