Liidri arenguprogramm

Mis takistab Sul olemast parem juht?  

Juhtimissituatsioonide lahenduste üle otsustatakse tihti vaid selle põhjal, kas otsus oli tulemuslik või mitte. Kuid teadlikud juhid oskavad oma tegutsemist vaadata ja hinnata ka laiemal skaalal – näiteks kui innustunud oli meeskond eesmärgi püüdmisel. Selleks peab professionaalne juht mõistma nii enese kui ka grupi käitumisargumente. 

 

Järgmine lend alustab sügis 2023, registreerumine algab jaanuar 2023.

 

Oma osalemiskogemust programmi 17. lennus jagavad Priit Tohver (Põhja-Eesti Regionaalhaigla) , Janar Eelmaa (Energiapartner), Sille Rästas (Bigbank) ja Helen Kelder (SMIT). 

 

 

Mis on arenguprogrammi suurim väärtus?

Programmi rõhuasetus on inimeste juhtimisel enesejuhtimise kaudu. Koolitustele võtad kaasa oma juhtimisolukorrad, pudelikaelad või keerukad situatsioonid, milles olid või oled ebakindel või mis tunduvad keerukad. Saavutad oma arengueesmärgid, kui kaasteeliste ja õppejõudude abil analüüsid ning mõtestad enda praktilisi juhtimissituatsioone ning mõistad erinevaid lahendusvariante välja tuues, millal neid sobib või ei sobi kasutada. Saad selgeks, milliseid juhtimisstiile kasutada, samas iseendaks jäädes. See aitab juhil hoida meeskonda innustatuna ja seeläbi eesmärke saavutada.

 

„Liidriprogramm oli vajalikum, kui ette oskasin kujutada,“ ütleb Balmax OÜ tegevjuht Pille-Riin Raudsepp. „Programm aitas luua parema minapildi ja tõsta oluliselt enesehinnangut oma tugevusi ja nõrkusi analüüsides. Ühtlasi andis see võimaluse oma seniste juhtimisülesannete hindamiseks ning hoogu ja värskust uute ideede elluviimiseks, meeskonna innustamiseks ja enese liidriomaduste arendamiseks.“

 

Praktiliste juhtimiskaasuste üle arutlemisel on programmis suur roll. Sellega on arvestatud ka lektorite valikul ja aruteludesse panustab hulk praktikuid. Kaasa lööb ka 2021. aastal Eesti parimaks juhiks valitud Margus Rink, kes on juhioskusi arendanud teadlikke valikuid tehes. Ta räägib enda juhiks arenemise loo.

 

Kellega koos õpid?
Juhtimine muutub organisatsiooni kasvades aina keerukamaks. Esimesed väljakutsed ja tõsisemad juhtimisülesanded tekivad ettevõtetes, kus töötajate arv kasvab üle 30, järgmine etapp on 120–130  töötaja künnisel. „Kui on rohkem inimesi, on väga oluline kokku leppida rollides ja selgemas tööjaotuses. Tekivad juhtimistasandid ja tiimidevaheline töökorraldus nõuab juhtimist,“ ütleb liidri arenguprogrammi juhtõppejõud Andres Liinat. Seetõttu on arenguprogrammi eelkõige oodatud eri tasandite juhid, kes mõistavad oma juhtimisülesannet, meeskonnatöö vajalikkust ja soovivad oma liidrioskusi  arendada. Sageli on nende seas kogenud keskastmejuhid või juhtkonna liikmed. 

 

Arenguprogrammis üksteise kogemusi analüüsides ja koolitajalt soovitusi saades arendavad osalejad oma liidriomadusi. Grupis on kokku 12–16 inimest, et personaalsus ei kaoks. Programmi vilistlaste hinnangul on just õpingukaaslaste erinevad vaatepunktid aidanud neil leida keerukatele juhtimisprobleemidele loovaid ja üllatavalt hästi toimivaid lahendusi. 
 

Õpiväljundid:

Programmis arendad järgmisi teadmisi, oskusi ja hoiakuid:

 

Teadmised

Oskused

hoiakud

 • Majanduskeskkonna arengutrendid ja juhtimise uuemad suunad.
 • Juhtimispsühholoogia ning käitumisökonoomika rakendused eestvedamises.
 • Juhtimise ja eestvedamise väljakutsete ületamine meeskonna ja organisatsiooni elutsükli erinevates faasides.
 • Enesejuhtimine ja coachiv juhtimine.
 • Tõhusa meeskonna loomine.
 • Kuidas kokkulepitu ellu viia.
 • Erinevate juhtimisfunktsioonide seostamine.
 • Liidrioskused (sealhulgas jagatud visiooni loomine, eesmärgistamine, muudatuste juhtimine jms). 
 • Kuidas keerulistes olukordades teha arukaid otsuseid.
 • Milliseid inimesi oma meeskonda valida.
 • Autentsus
 • Inimeste ja inimsuhete väärtustamine.
 • Pühendumus ja püüd meisterlikkusele.
 • Eesmärgipärasus.
 • Julgus otsustada ja vastutada.

 

 

Programmi läbinu:

 • on õppinud tundma enda tugevusi ja arenguvajadusi ning seostab neid organisatsiooni väljakutsetega;
 • mõistab oma juhtimisstiili ja käitumisargumente ning oskab sellest lähtuvalt analüüsida erinevaid juhtimissituatsioone;
 • suudab seostada erinevaid juhtimisfunktsioone;
 • oskab keerulistes olukordades teha arukaid otsuseid;
 • mõistab, kuidas arendada oma liidrioskusi.

 

Jah, soovin osaleda

 

Programm toetab uute teadmiste kiiret rakendamist töökohal, selleks:

 • õpime koos ja üksteiselt ning tegeleme osalejate reaalsete juhtimise väljakutsetega;
 • katsetame, eksime ja kogeme ning jagame eduelamusi;
 • valmistume auditoorseteks mooduliteks LinkedIn Learning kursuste abil ja e-õppe keskkonnas Canvas, seostades õpitut moodulite vahelisel ajal enda tööga;
 • ühendame kõigis moodulites juhtimise ja eestvedamisega seotud teemakäsitluse;
 • korraldame programmi auditoorse õppetöö kord kuus toimuvate õpimoodulitena.

Arenguprogrammi metoodika:

Osalejad omandavad liidrile vajalikke teadmisi, õppides üksteise kogemustest ja koolitajate soovitustest, samuti arendavad liidrioskusi, täites kogu programmi jooksul erinevaid ülesandeid nii klassiruumis kui ka töökohal. Peamisteks aktiivõppe meetoditeks on probleem- ja juhtumiõpe (case-study), harjutused tööpaarides või väiksemates rühmades, rollimängud, kogemusõpe, eneseanalüüsi küsimustikud, arutelu ja ajurünnak ning videosalvestuste analüüs.

 

Väärtus ettevõttele/organisatsioonile

Ettevõtte juhtkonna liikmeks saavad üha enam inimesed, kes võtavad juhtimist professiooni, mitte lisaülesandena. Liidri arenguprogrammi tulevad inimesed, kes soovivad end juhina arendada. Ettevõtte jaoks tähendab see, et meeskonnas on rohkem professionaalseid juhte. Need liidrid on teadlikud tänapäevase juhtimise trendidest, kuid nad mõistavad ka ajast aega kehtinud juhtimistarkusi. Sellised juhid suudavad teha keerulistes olukordades arukaid otsuseid, mis aitavad kogu meeskonda.

 • Paranevad keskastme- ja funktsioonijuhtide liidrioskused, sealhulgas suutlikkus aidata kaasa strateegia elluviimisele ning olla muudatuste eestvedajaks.
 • Osalejad teadvustavad koostöö olulisust ja organisatsiooni erinevate üksuste rolli eesmärkide saavutamisel.
 • Eri valdkondadest juhtidega koos õppimine loob keskkonna uute ideede sünniks ja toetab nende tõhusat rakendamist.
 • Osalejad õpivad tundma enda tugevusi ja arengupiirkondi ning seostama neid organisatsiooni väljakutsetega.

Programmi läbides on võimalik saada 6 EAPd. Ainepunktide saamiseks on vajalik esitada kodutöö.

 

Registreeru esimesel võimalusel, osalejate arv on piiratud!

Moodulid ja ajakava

Liidri arenguprogrammi kestuseks on 6 kuud, igal kuul toimub üks kahepäevane moodul (va. viimane moodul, mis on ühepäevane). Auditoorne õppemaht on 88 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisva töö aeg.
Koolituspäevade kestus on 09.30-16.45.

* Pakume võimalust osaleda ka programmi üksikutes moodulites.

 

 

Registreerimise järgselt  aitab programmijuht Andres Liinat leida 1-3 peamist arenguväljakutset, millele fokusseerida programmis osaledes. 

Kõik osalejad teevad enne programmi algust Hogan Assessment Systems eneseanalüüsi Hogan Personality Inventory isiksuseprofiili testi. Kõik osalejad saavad personaalse tagasiside litsenseeritud konsultandi Gretel Alveri poolt!

Selleks, et mõista teisi, pead mõistma iseennast. 

 

toimumisaeg

moodul

koolitajad

4.- 5. oktoober 2022 I moodul: Liidri kompetentsid ja juhtimise väljakutsed 21. sajandil

Andres Liinat

Mihkel Tammo

Ester Eomois 

 
 • Kuidas makrotrendid mõjutavad juhti ja juhtimist.
 • Teekond tulevikustsenaariumi nägemisest igapäevase elluviimiseni.
 • Kas juhtimise olemus on muutunud/muutumas?
 • Juhi enesejuhtimine. Emotsionaalne intelligentsus.
 • Juht kui eeskuju. Juht kui juhendaja.
 
1.-2. november 2022 II moodul: Liider strateegia elluviija ja muudatuste eestvedajana

Priit Karjus

Anu Ruul

 
 • Väljakutsed strateegia loomisel ja ellurakendamisel.
 • Liidri roll tulevikku kujundavate strateegiate loomisel.
 • Muudatuste juhtimine.
 • Ümberkujundav juhtimine (Transformational Leadership).
 
29.-30. november 2022 III moodul: Tõhusa meeskonna loomine ja koostöö

Krista Jaakson

Irene Metsis

 
 • Väärtuspõhine juhtimine. 
 • Väärtuspõhisus igapäevatöös. Missioonist kasumini.
 • Juhi roll ning isiklik mõju meeskonnale.
 • Meeskonnaliikmete valik ja koostöö.
 
17.-18. jaanuar 2023 IV moodul: Juhi ja meeskonna areng

Andres Liinat

Marko Kiisa

 
 • Juhi eneseareng.
 • Isiklik juhtimisstiil ja selle arendamine.
 • Otsuste mõju tulemuslikkusele ja meeskonna innustumisele.
 • Liider meeskonna treenerina.
 
7.-8. veebruar 2023 V moodul: Elluviimine

Jari Kukkonen

Hede Kerstin Luik

Aavo Kärmas

 
 • Eesmärgistamine ja efektiivsus igapäevajuhtimises.
 • Argumenteerimine ja mõjusa sõnumi esitamine.
 • Mõjus kommunikatsioon erinevatel juhtimistasanditel.
 • Mõtestatud tööjaotus.
 • Praktikult praktikutele. Juhi arengu teekond.
 
14. märts 2023 VI moodul: Juhtimiskaasuste analüüs. Arenguülesanded. 

Andres Liinat

 
 • Isiklike juhtimiskaasuste arutelu ja analüüs.
 • Arenguülesanded ja kokkuvõtted. 
 

 

* Koolituse korraldajad jätavad endale õiguse teha osalejate ootustest lähtuvalt ja koostöös juhtiva õppejõuga programmis muudatusi, et tagada parimat võimalikku kvaliteeti.

 

Pane end juba täna kirja SIIN

Osavõtutasu ja registreerumine

Investeering:
Kursuse osavõtutasu: HIND 3 950 EUR + KM
Hind sisaldab digitaalseid õppematerjale ja kohvipause.

 

Registreerumistingimused leiad SIIT

 

NB! EBS Executive Education koolitusi ja arenguprogramme korraldatakse vastavalt antud perioodil avalikele üritustele kehtivatele reeglitele. Virtuaalõppe puhul kasutame virtuaalõppe keskkonda Canvas. Canvas on kaasaegne, lihtsasti kasutatav pilvepõhine platvorm, mis on kasutusel paljudes maailma tippülikoolides ning mis toetab interaktiivseid õpetamis- ja õppimismeetodeid.

Jah, soovin osaleda ja registreerun siin

Koolitajad

Programmi lektorid on oma valdkonda põhjalikult tundvad õppejõud ja suure juhtimiskogemusega praktikud: 

 

Liidri arenguprogrammi juhtivõppejõud on Andres Liinat

Priit Karjus

Priit Karjus

EBS Executive MBA programmi juhtivõppejõud (kuni 16. lend); Ajutrusti asutaja ja juhtiv partner
Mihkel Tammo

Mihkel Tammo

Estanc AS tegevjuht
Irene Metsis

Irene Metsis

FendaF OÜ juhatuse liige
Anu Ruul

Anu Ruul

Liidri arenguprogrammi külalislektor
Liinat

Andres Liinat

Krista Jaakson

Krista Jaakson

Kiisa

Marko Kiisa

Hede

Hede Kerstin Luik

Referentsid 

 • 2021. aastal toimunud arenguprogrammi üldine keskmine hinnang: 6,75 (Hinded 7 palli süsteemis)

Pille-Riin Raudsepp, Balmax OÜ, tegevjuht:

"EBS Executive Educationi Liidriprogramm oli vajalikum, kui seda ette oskasin kujutada. Programm aitas luua parema minapildi, tõsta oluliselt enesehinnangut oma tugevuste ja nõrkuste analüüsimise läbi. Ühtlasi andis see võimaluse oma ettevõtte ja seniste juhtimisülesannete hindamiseks ning andis hoogu ja värskust uute ideede elluviimiseks, meeskonna innustamiseks ning energiat enese liidriomaduste arendamiseks. Kindlasti ei saa ära märkimata jätta programmi sotsiaalset poolt. Kohtasin paljusid toredaid ja potentsiaalikaid juhte, kellega oli ja on hea mõtteid vahetada."

 

Ulvar Kaubi, RMK, Puiduturustusosakonna juhataja:

"EBS Juhtimiskoolituse Keskuse Liidri arenguprogrammi leidsin kui hakkasin endasse sügavamalt vaatama ja küsimusi esitama. Tundsin ennast olevat kimbatuses, sest kõik küsimused olid ebamugavad ja rasked. Siis sain aru, et olen ennast jätnud juhina unarusse ning sellisena ei suuda ma oma tiimile olla motiveeriv ja innustav eestvedaja. EBS-i pakutav programm kõnetas kohe ning otsus sellega liituda sündis kiiresti. Minu ootused olid kõrged ja ma ei pidanud pettuma. Ootasin võimalust kuulata erinevate inimeste kogemusi, ise samal ajal kaasa mõeldes ja analüüsides, kuidas mina käitun. See võimalus oli olemas. Soovisin saada laiemat pilti juhtimisest ja liidriks kasvamise „tööriistadest“. Selle pildi ma sain. Lootsin leida vastuseid küsimustele, mis mind kimbatusse ajasid. Vastused tulid. Liidri arenguprogrammi soovitan kõigile, kes peavad tulemusest olulisemaks protsessi ning soovivad olla eestvedajad, kuid tunnetavad, et neis on liiga palju sundijat ja liiga vähe autoriteeti. Boonusena laienes minu kontaktvõrgustik toredate grupikaaslaste näol."

 

Merli Üle, Elisa Eesti AS, Uute teenuste arendusjuht:

"Programm oli ääretult kasulik ja positiivne kogemus. Tundsin kuidas arenesin juhina silmnähtavalt (sain ka sellekohast tagasisidet enda organisatsiooni seest). Meeldiv oli, et teooriat kasutati pigem raamistikuna ning keskenduti selle teooria rakendamisele igapäevaellu ja -töösse.
Suurepärane oli, et käsitleti juhtimise väga erinevaid tahkusid, ka neid, mis traditsiooniliselt kiputakse kõrvale jätma (nt personal)."

 

Merike Ellen, Kalev AS, Suurklientide juht:

"Koolitus oli hea vahepala ja tõeline värskendus, mida iga kuu põnevusega ootasin. Igas moodulis oli midagi mida ma enda jaoks avastasin ja õppisin. Saadud teadmisi saab edukalt kasutada lisaks tööle ka argielus."

 

 

Võta meiega ühendust

Kontaktid

EBS Executive Education OÜ

E-post: koolitus@ebs.ee

Telefon: +372 665 1323 

Aadress: A. Lauteri 3, IV korrus, 10114 Tallinn, Eesti